Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

69. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ.


У ході розгляду та вирішення конкретної цивільної справи нерідко виникають обставини, які ускладнюють або унеможливлюють її подальший розгляд - ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ (дав. табл. на с 169) Цивільне процесуальне законодавство розрізняє дві основні форми ускладнень цивільного судочинства, які, своєю чергою, поділено ще на кілька:
тимчасове припинення провадження у справі;
закінчення провадження без ухвалення рішення суду по справі.
Між собою ці форми відрізняються підставами, строками та наслідками.
Тимчасове припинення провадження у справі ноляїяе у тому, шо процес у справі може продовжуватися після усунення перешкод, які стали підставою для припинення провадження і може мати форми: перерви в судовому засіданні, відкладення розгляду справи або зупинення провадження у справі.
Перерва в судовому засіданні - це відстрочка продовження судового засідання на відносно короткий час у зв'язку з необхідністю відпочинку суду та учасників процесу в нічний час, обідню перерву, святкові та вихідні дні, а також: для вирішення окремих процесуальних питань.
Наприклад, перерва може бути оголошена у зв'язку з необхідністю подання нових доказів (ст. 191 ЦПК) або у разі заміни перекладача (ст. 92 ЦПК) тощо. Тривалість перерви визначається відповідно до обставин, що її зумовили. Оголошуючи перерву, суд зазначає, коли буде продовжено слухання справи, про що постановляє відповідну ухвалу.
Відкладення розгляду справи - це перенесення розгляду справи в зв'язку з неможливістю його проведення на відносно тривалий час із призначенням конкретної дати його проведення
Розгляд справи відкладається до усунення обставин, що його зумовило. ЦПК чітко не визначає перелік підстав відкладення розгляду справи, проте аналіз його положень дозволяє стверджувати, всі підстави умовно можна поділити на два види:
обов'язкові, за наявності яких суд зобов'язаний відкласти розгляд справи (зокрема, у випадках, передбачених ч. 1 ст. 169, ч. З ст. 224, ч. 1 ст. 305 ЦПК);
факультативні, и яких питания про необхідність відкла дення розгляду справи віднесено на розсуд суду (ч. 8 ст. 130, ч. 2 ст. 169, ст. 170. ст. 191 ЦПК).
У разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати свідків, які з'явилися. Тільки у виняткових вішалках за ухвалою суду свідки не допитуються і викликаються знову.
На відміну від перерви, відкладення передбачає розгляд справи спочатку. Питання про відкладення роп ляду справи вирішується судом шляхом постановления відповідної ухвали, якл повинна містити відомості про підстави відкладення та час і місце наступного судового засідання. Ухвали про оголошення перерви в судовому засіданні та про відкладення розгляду справи оскарженню не підлягають.
Зупинення провадження в справі - перенесення розгляду справи на невизначений строк у зв'язку і наявністю чітко визначених законом обставин, що унеможливлюють його проведення. Зупинення провадження у справі поділяється залежно від підстав на обоє яжове та необов 'язкове (факультативне).
Обов 'язкове зупинення провадження в справі виникає з підстав передбачених ст. 201 ЦПК:
смерть або оголошення померлою фізичної особи, яка була стороною у справі, якшо спірні правовідносини допускають правонастунництво;
злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі;
перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан;
- неможливість розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, ци вільного, господарського, кримінального чи адміністратив ної о судочинства;
- призначення або замша законного представника сторони чи третьої особи у випадках, коли після відкритій проваджен ня у справі сторона чи третя особа визнана недієздатною або обмежена судом у цивільній дієздатності, або виявлено, що законний представник таких осіб не маг прана вести справу в суді з підстав, встановлених законом. Факультативне іупинвння провадження в справі здійсню ється судом за заявою особи, яка бере участь у справі, або з власної ініціативи у випадках, вспи < - юних ст. 202 ЦПК:
перебування сторони на строковій військовій або альтерна ційній (невійськовій) службі не за місцем прожинання.
захворювання сторони, підтверджене медичною довідкою, що виключає можливість явки до суду проіяіом ірпвалого
часу;
перебування сторони у тривалому службовому відрядженні;
розшук відповідачі ¦ разі неможливості розгляду справи за його відсутності;
призначення судом експертизи.
У перших трьох випадках, якщо відсутня сторона веде справу через свого представника, суд не зупиняє провадження у справі.
Про зупинення провадження у справі суд постановляє ухвалу, яка може бути оскаржена в апеляційному порядку.
Провадження у справі відновлюється після усунення обставин, що викликали його зупинення, за заявою особи, яка бере участь у справі, або з ініціативи суду, про що постановляється відповідна ухвала. З дня постановления цієї ухвали продовжується і перебіг процесуальних строків.
Існують дві форми закінчення провадження без ухвалення рішення суду по справі: закриття провадження в цивільній справі та залишення заяви без розгляду.
Закриття провадження в цивільній справі - форма закінчення розгляду цивільної справи без ухвалення рішення суду, наслідком якого с неможливість повторного звернення до суду з тотожним позовом. Воно може відбуватися за наявності підстав, які свідчать, що процес виник неправомірно або
таким є його продовження (наприклад, якщо у -шинника немає права на звернення до суду).
Підстави для закриття провадження вичерпно визначені в ст. 205 ЦПК, їх можна поділити на дві іруии. До першої належать обставини, які свідчать про відсутність у заявника права на пред'явлення позову:
справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочин ства;
набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою по зивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між і йми са мими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
< рішення третейського суду, прийняте it межах його ком петенції, ч приводу спору між і йми самими стропами, про той самий предмеі і t шх. самих підстав, за винятком випа дків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на при мусове виконання рішення третейського суду або повернув справу на повнії розгляд до третейського суду, який ухва лив рішення, але розгляд справи у тому самому третейсько му суді виявився неможливим.
Як правило, такі обставини існують ижс на момент порушення справи, проте виявляються судом лише під час розгляду
До другої ірупи належать обставини, що виникають після порушення провадження у справі та свідчать про усунення спору або неможливість подальшого провадження в справі:
позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом;
позивач та відповідач уклали мирову угоду і вона whw судом;
померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступни- цгва;
ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі.
Закриття провадження у справі можливе під час попереднього судового засідання, при вчиненні інших дій щодо підготовки справи до судового розгляду, а також безпосередньо в ході судового розгляду цивільної справи.
Основним наслідком закриття провадження у справі є неможливість повторного звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. Винятком з цього правила с положення ч. З ст. 206 ЦПК, яка передбачає, що наявність ухвали про закриття провадження у зв'язку ч прийняті ям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цін справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.
Залишення заяви беї роі.:чя0у форма шкінчепчя розгляду цивільної справи без ухвалення рішення суду, за якої заінтересована особа не позбавляється права повторно звернутися до суду з тотожний позовом. Піде тіш эалишеяяя Л-яви без розгляду обумовлені недотриманням заявником умов реалізації права на звернення до суду, в іакож діями, спрямованими на відмову від продовження судового розгляду Цивільної справи. Підстави залишення заяви без рои ляду передбачено ст. 207 ЦПК, їх можна умовно поділиш на ДВІ групи.
Обставини, які свідчать про недотримання заявником передумов права на пред'явлення позову:
- заяву подано особою, яка не маг цивільно! процесуальної
дієздатності;
заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не маг повноважень на ведення справи;
спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді;
провадження у справі відкрито за заявою, поданою з пору шенням вимог щодо змісту, форми та подання позовної за яви, не було сплачено судовий збір чи не було оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк.
Обставини, які виникають після порушення провадження в справі та свідчать про ліквідацію спору або неможливість подальшого провадження у справі:
належним чином повідомлений позивач повторно не з'явив ся в судове засідання без поважних причин або повторно не повідомив про причини нез'явлення, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності;
позивач подав заяву про залишення позову без розгляду;
між сторонами укладено договір про передачу спору на ви рішення до третейського суду і від відповідача надійшло заперечення проти вирішення спору в суді до початку з'я сування обставин у справі та перевірки їх доказами;
особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках від крито провадження у справі за заявою іншої особи, не під тримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява;
позивач до закінчення розгляду справи покинув судове за сідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за йо го відсутності.
Про закрипя провадження в справі та про залишення заяви без розгляду суд постановляє ухвалу, яка може бути оскаржена в апеляційному порядку
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "69. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ."
 1. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  ускладнення: зупинення провадження по справі; закриття провадження по справі; залишення заяви без розгляду. Зупинення провадження по справі означає, що суд тимчасово зупинив розгляд справи у зв'язку з обставинами, які перешкоджають цьому розгляду, - до їх усунення або виконання зацікавленими особами необхідних дій. Зупинення розгляду справи відрізняється від відкладення розгляду справи такими
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  ходів і демонстрацій, відбувати військову службу та інших. Для поглиблення адміністративно-правових засад реального забезпечення реалізації прав і свобод громадян в їхніх взаємовідносинах з органами виконавчої влади необхідно в процесі правотвор-чості і, перш за все, при створенні нових законодавчих актів, додержуватися ряду вимог. 1. При правовому закріпленні того або іншого права людини і
 3. 48. Правовий статус біженців і переміщених осіб
  ході Другої світової війни фашистською Німеччиною і її союзниками з окупованих ними територій для використання на різноманітних роботах. Після закінчення війни СРСР уклав ряд двосторонніх угод про репатріацію (повернення на батьківщину) переміщених осіб із числа радянських громадян. Для сприяння поверненню на батьківщину переміщених осіб у 1946 році була створена Міжнародна організація у справах
 4. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  ході спеціальної конференції (Московська конференція), уряди Радянського Союзу, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки і Китаю закликали до якнайшвидшого створення міжнародної організації для підтримки миру і безпеки. Ця мета була знову підтверджена на зустрічі керівників Сполучених Штатів Америки, СРСР і Сполученого Королівства на зустрічі в Тегерані 1 грудня 1943 року (Тегеранська
 5. 22. Суд - обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи.
  ході розвитку процесу, інших факторів. Проте один суб'єкт при цьому залишається незмінним - цс суд. Особливий статус суду як суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин визначається, в першу чергу, конституційними принципами, якими закріплено, що цей орган влади є єдиним наділеним компетенцією здійснювати правосуддя в Україні. Саме суд перевіряє наявність або відсутність підстав для порушення
 6. 28. Неналежний відповідач і порядок його заміни.
  ході розгляду справи може виявитися, що позов пред'явлений не тією особою, якій належить право вимоги, чи не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, тобто встановлено, що позивач не є уповноваженою чи відповідач не є ира-возобов'язаною особою, суб'єктом матеріальних правовідносин. У цьому випадку сторони можуть визнаватися неналежними. Підстави для виникнення такого питання можуть бути
 7. 44. Поняття та види підсудності.
  ході виконання рішення у цивільній справі, як правило, є суд, який видав виконавчий документ (розділ VI ЦПК, ст. 85 Закону України "Про виконавче провадження"). Територіальна підсудність - компетенція із розгляду цивільних справ однорідними судами залежно від території, на яку поширюється їхня юрисдикція. Видами територіальної підсудності є: загальна; альтернативна; договірна; виключна; за
 8. 56. Висновок експерта як засіб доказування.
  ході її проведення факти, які мають значення для справи і з при воду яких йому не були поставлені питання; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження; ставити питання особам, які беруть участь у справі, та свід кам; користуватися іншими правами, встановленими Законом України "Про судову експертизу". Експерт може відмовитися від дачі
 9. 63. Пред'явлення позову. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу.
  ході розгляду справи - залишає таку заяву без розгляду. Це не перешкоджає зверненню до суду через законного представника такої особи чи іншу уповноважену особу. Питання про прийняття заяви та відкриття провадження у справі вирішується суддею одноособово не пізніше десяти днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, про що постановляється
 10. 67. Судовий розгляд цивільної справи як стадія цивільного процесу.
  ході судового розгляду на основі всебічного та повного дослідження доказів, наданих сторонами, встановлюються фактичні обставини справи та приймається рішення по суті. Законом закріплено особливі правила відкриття судового засідання іа його проведения, звернення учасників процесу до судді (суддів), постановления та оголошення судових рішень, які спрямовані па забезпечення виконання завдань
© 2014-2022  ibib.ltd.ua