Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Чи є трудовий колектив суб'єктом трудового права?Так, трудовий колектив З це поняття не тільки соціальне, а й правова категорія. Трудовий колектив є суб'єктом трудового права. Він не є суб'єктом трудового правовідносини, бо трудові правовідносини виникає Між працівником і
роботодавцем. Але беручи активну участь у встановленні умов праці, трудовий колектив є
суб'єктом трудового права.

Це виражається в тому, що трудовим колективам чинним законодавством надані повноваження з укладання колективних договорів, участі в
вирішенні питань оплати праці, охорони праці. Трудові
колективи, на підставі ст. 142 КЗпП України, затверджують за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі ти
'Відомості Верховної Ради Україні.З 1999.З № 45.З
ст.397.

355

нових правил правила внутрішнього трудового розпорядку підприємств, установ, організацій.

В умовах переходу до багатоукладної ринкової економіки і зміни політичної системи суспільного устрою деякими вченими висловлюється
думку про те, що юридичне поняття Итрудовой колективи поступово втратить своє значення, оскільки
трудовий колектив об'єктивно вписувався в соціалістичну організацію праці, в основі якої лежать;

колективістські принципи (громадська влас-]
ність на засоби виробництва, громадська організація праці і взагалі колективізм). Колективізм!
Розглядається ними як протилежність буржуазія-,
ному індивідуалізму. Таку думку висловлює, в ча-I
стности, Пилипенко Ф.Д, який вважає, що Изначе-?
Ня трудових колективів у суспільному житті сьогодні втрачається, і це можна вважати закономірним
явленіеми.1 Конституція України справді не
згадує трудові колективи ні в одній зі своїх
статей. І в перспективі, вважає Пилипенко Ф.Д, трудовий колектив не може бути суб'єктом трудового
права. Як аргумент такого висновку наводиться
аргумент про те, що законодавство про вибори народних
депутатів не визнає за трудовими колективами права висувати кандидатів у депутати, І законодавство останніх років, присвячене колективним спорам,
наділяє правосуб'єктністю найманих працівників, а не
трудові колективи.

У літературі висловлені з цього питання і інші судження. Так, автори навчально-довідкового посібника ИТрудовое право Украіниі Г.І. Чанишева і Н.Б. Болотіна вважають, що трудові колективи відіграють велику
роль у виконанні статутних завдань будь-якого підприємства,
будучи головною фігурою в економіці, у виробничих відносинах. На їх думку, саме трудовий колектив є головним виконавцем умов колективного договору. В результаті викладеного вони де
П.Д. Піліпенко.З проблеми теорії трудового права.З
Львів.З 1999.З Сс. 186-212.

356

гавкають висновок Ио необхідність негайного прийняття Закону про трудові колективи і визначення
правового статусу цього важливого колективного суб'єкта
соціально-трудових отношенійи. '

Фактично, про що свідчать численні норми трудового права, трудові колективи попрежнему відіграють важливу роль у встановленні умов праці та вирішенні інших питань.

Наведемо кілька прикладів.

У ст. 10 Закону України ИО науку і науково-технічну діяльність, прийнятому в новій редакції
1 грудня 1998, яка присвячена формуванню
Вченої ради, передбачено, що не менш 3 / 4 його складу обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а інші його члени призначаються наказом керівника наукової організації.

У ст. 7 цього ж Закону визначено, що керівник
наукової організації, як правило, обирається таємним
голосуванням на зборах колективу наукових працівників на визначений статутом (положенням) наукової організації термін і затверджується власником
наукової організації або уповноваженим ним органом, якщо інше не передбачено статутом (положенням) наукової організації.

У стст. 4 і 19 Закону України ИО порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и
зазначено, що вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і затверджуються
загальними зборами (конференцією) найманих працівників і формуються шляхом збору підписів і вважаються дійсними за наявності не менше половини
підписів членів трудового колективу підприємства,
установи, організації або їх структурного підрозділу. Рекомендації про оголошення або неоголошення галузевого або територіального страйку приймаються на галузевому або територіальному рівнях на конференції, зборах, пленумі чи іншому
виборному органі представників найманих працівників

'Трудове право України . З X.: Одіссей, 1999.З Сс. 431-432.
357

та / або профспілок і надсилаються відповідним
трудовим колективам чи профспілкам.

У п. 12 ИПоложенія про державний вищий
навчальному заведенііи, затвердженому Постановою
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1074 , передбачено, що статут вищого навчального
закладу приймається на загальних зборах (конференціях) трудового колективу, затвердженим у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 18 Закону України
ИОб образованііи.

Згідно ст. 23 Закону України ИО друкованих засобах масової інформації (пресу) в Украінеи від 16
Листопад 1992 (з наступними доповненнями та змінами) 1 редактор (головний редактор) призначається
(обирається) на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому засновником (засновниками) у статуті редакції відповідно до чинного
законодавством України про працю.

Редактор (головний редактор), обраний на посаду трудовим колективом редакції, не може бути
звільнений з посади без згоди трудового колективу редакції.

У цьому ж Законі передбачено, що трудовий колектив редакції може бути суб'єктом діяльності
друкованих засобів масової інформації (ст. 7 Закону).

Трудовий колектив підприємства, установи, організації на підставі рішення загальних зборів (конференції) має право на створення друкованого засобу масової інформації.

Трудові колективи, згідно зі ст. 153 КЗпП України, обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих
заходів і контролюють виконання цих планів.

У Кодексі про працю про права трудових колективів
говориться в стст. 12. 45, 50, 52, 97,143,153,223, 245, 252,
2521, 2522, 2526, 2527, 252е.

Наведені приклади свідчать про те, що
трудові колективи є суб'єктами трудового

'Відомості Верховної Ради України, 1993. - "№ 1.З Ст. 1.

358

права та їх повноваження у встановленні умов праці
не скорочуються.

Органи, що представляють інтереси колективу працюючих, є і в зарубіжних країнах. Так, у Німеччині
на підприємствах створюються виробничі ради,
з якими роботодавці радяться при виникненні
та вирішенні складних виробничих ситуацій. '

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Чи є трудовий колектив суб'єктом трудового права? "
 1. 91. Право колективної власності: поняття, зміст, підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти.
  є суб'єктом права колективної власності. Однак таке припущення в якійсь мірі застосовується лише до господарських товариств, створеним приватними особами. (Втім, багато хто вважає їх не приватними, а колективними підприємствами). Стосовно до унітарному приватному підприємству це виглядає абсолютно нелогічним. Власник, створюючи підприємство за рахунок об'єктів приватної власності,
 2. § 1. Поняття юридичної особи
  є конструкція юридичної особи. Поява інституту юридичної особи у найзагальнішому вигляді обумовлене тими ж причинами, що і виникнення та еволюція права : ускладненням соціальної організації суспільства, розвитком економічних відносин і, як наслідок, суспільної свідомості. На певному етапі суспільного розвитку правове регулювання відносин за участю одних лише фізичних
 3. 2. Основні теорії сутності юридичної особи
  є юридичною фікцією, створеної для спрощення його використання. 1 Див: Savigny F.-K. System des heutigen rOmischen Rechts. Bd. II. Berlin, 1840; Wind-scheidB. Lehrbuch des Pandektenrechts. Bd. I . 9 Aufl. Berlin, 1907. 2 Див: Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907 р.). С. 89-91. 3 Див: Мейер Д. І. Російське громадянське право. СПб. , 1902. С. 84-87; Гуляєв А. М.
 4. 9. Унітарна підприємство
  є самостійною юридичною (цивільно-правовий) категорією, бо насправді мова йде про акціонерні та інших господарських товариствах, учасниками яких також (або навіть переважно) є їх же наймані працівники, у тому числі одержали акції (частки, паї) на пільгових умовах Господарські товариства не змінюють при цьому своєї юридичної природи, а на унітарних, перш всього
 5. 4. "Форми власності" і право власності
  є їх суб'єктом: окрема людина, група осіб або організований ними колектив, держава чи суспільство (народ) в цілому . Відповідно цьому зазвичай розрізняють індивідуальне, групове або колективне і суспільне, а також змішане привласнення. Ці економічні форми привласнення і прийнято називати формами власності. Отже, форми власності являють собою
 6. 2. Поняття приватизації публічного майна
  є в особливостях суб'єктного складу складаються тут правовідносин, їх об'єктів і змісту. В якості продавця (відчужувача) приватизованого майна повинен виступати публічний власник. За раніше діючим законом продавцем приватизованого майна могло бути тільки відповідне публічно-правова освіта в особі комітету з управління федеральним, іншим
 7. Чи є виробнича бригада суб'єктом трудового права?
  є суб'єктом трудового права Так, згідно зі ст. 2526 ИФормірованіе колективу брігадии зарахування в бригаду нових працівників провадиться за згодою колективу бригади. Не допускається відмова бригади в зарахуванні працівників, направлених у бригаду в порядку працевлаштування відповідно до законодавства (молодих спеціалістів, випускників навчальних закладів системи
 8. Зміст
  є суб'єктами трудового права? ... ЇЇ Що таке Міжнародна Організація Праці і які її основні функції? ... ... - ... 23 Що слід розуміти під правом на працю? ... ... 25 Які основні гарантінтірава на
 9. Адміністративна відповідальність
  є адміні-стративні правопорушення. УО - злочин, ДО - дисциплінарний проступок, МО - заподіяння матеріальної шкоди. 3. Суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути фі-зические та юридичні особи, УО - тільки фізичні особи, МО - физи - етичні та юридичні особи. 4. За адміністративне правопорушення застосовуються заходи адмі-ністративного стягнення (штраф), за злочин
 10. Види і стадії адміністративного права
  є вчинення особою діяння , яке містить ознаки адміністративного правопорушення. грунтовний-ства, при яких виробництво по справі про адміністративне право-шении не може бути почати, а розпочате підлягає закриттю: 227 2. встановлення фактичних обставин. 3. процесуальне оформлення результатів розслідування процес-суального документом, що фіксує закінчення розслідування
© 2014-2021  ibib.ltd.ua