Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, і ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Дошкільна педагогіка

Відповідаючи на запити педагогічної практики, теоретична думка про дошкільну навчанні і вихованні дитини оформилася в самостійний науковий напрям - дошкільну педагогіку. Це галузь педагогіки, що вивчає закономірності розвитку, виховання і елементарних форм навчання дітей у віці, що передує вступу в школу61. У дошкільній педагогіці виділяють два напрямки: ясельна педагогіка і власне дошкільна педагогіка.

Ясельная педагогіка вивчає закономірності і умови виховання дітей дитячого віку. Це порівняно молода галузь педагогічного знання. Однак її роль у міру проникнення наукової думки в секрети спрямованого впливу на розум, здоров'я, емоційну, соціальну сфери формування дитини стрімко зростає. Характерною особливістю ясельної педагогіки є її взаємодія з іншими галузями знань: психологією, фізіології, медіціной62.

Власне дошкільна педагогіка являє собою науку про закономірності розвитку, формування особистості дітей дошкільного віку. В даний час в ній розвивається дидактика дошкільної освіти, теорія і методика виховання дошкільнят, міжнародні стандарти предшкольного розвитку дитини, теорія і практика професійної підготовки фахівців з дошкільної освіти та виховання. Розробляються теоретичні основи та технології виховання дошкільнят у державних, приватних, недержавних навчально-виховних закладах в умовах одне, дво-і багатодітних, повних і неповних семей63.

Дошкільна педагогіка спирається на методологію і категоріальний апарат загальної педагогіки. Її основними завданнями виступають: дослідження історичних тенденцій розвитку поглядів на дошкільне дитинство і дошкільну педагогіку; вивчення закордонного досвіду дошкільного навчання і виховання; розробка дидактичних основ підготовки дитини до навчання в школі в різні періоди дошкільного дитинства; дослідження педагогічних закономірностей формування і розвитку психічних властивостей, пізнавальних і емоційно-вольових процесів у дитини в дошкільному віці; розробка теоретичних основ виховання дитини дошкільного віку в процесі навчання, спілкування, розвиваючих ігор; вивчення шляхів і умов ефективного інтелектуального і фізичного розвитку дітей дошкільного віку; вироблення педагогічно обгрунтованих рекомендацій дошкільним установам різного рівня з навчання і виховання дітей; дослідження ефективності діяльності педагогів дошкільних установ і вироблення рекомендацій щодо вдосконалення їх професійної підготовки та ін

У педагогічній літературі історія дошкільної педагогіки простежується деякими авторами з часів античності. Однак протягом багатовікової історії педагогічної думки психолого-педагогічне своєрідність дошкільного дитинства фактично не виділялося. Міркування більшості мислителів і дослідників про виховання носили переважно загальний характер, і їх зауваження про ранні етапи вікового розвитку представлені лише окремими непрямими висловлюваннями. Це було пов'язано з переважали в громадському і науковому свідомості концепцією дитинства, яке взагалі не виділялося в якості своєрідного етапу розвитку людини.

Розгляд дитини з погляду його недосконалості, відставання від дорослого по всім фізичним і психологічним параметрам породжувало загальну спрямованість педагогічної думки на подолання цього відставання. Метою навчання та виховання ставилося досягнення «недосконалим дорослим», яким вважався дитина, рівня нормального розвитку дорослого. Особливості вікового психофізичного розвитку розцінювалися головним чином як перешкоди на шляху до досягнення цієї мети. Лише матеріальний і духовний прогрес суспільства обумовив необхідність виділення поетапного входження дитини у світ дорослих і виділення в цьому процесі специфічних вікових періодів. У педагогіці це проявилося в оформленні концепцій дитинства як якісно своєрідного вікового етапу.

Вперше положення про вирішальну роль педагогічного впливу на особистість, що розвиває дитини найбільш повно було виражено в працях Я.А. Коменського, який сформулював мету, завдання і розробив зміст навчання і виховання на період від народження до юності, у тому числі в період дошкільного дитинства. Книга «Материнська школа» (1632) і відповідний розділ «Великої дидактики» (1638) з'явилися початковим етапом становлення дошкільної педагогіки. Я.А. Коменський вважав, що основою розвитку мови і якостей розуму маленької дитини повинна бути «гра або розваги». Їм написана для дітей книга «Світ чуттєвих речей в картинках» (1658), яка повинна «спонукати молоді уми шукати в ній що-небудь цікаве і полегшити засвоєння абетки».

У різні періоди історії світової цивілізації значний внесок у розвиток дошкільної педагогіки внесли Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ж.Ф. Оберлин, І.Г. Песталоцці, Ф. Фребель, П. Кергомар, О. Декролі, М. Монтессорі та ін Найважливішу роль у розвитку дошкільної педагогіки в Росії зіграла педагогічна система К.Д. Ушинського, розроблені ним принципи народності виховання, формування потреби в праці, а також думки про використання величезних можливостей рідної мови, ролі особистого впливу педагога у вихованні дитини. Для дошкільної педагогіки цінними є його ідеї про особливості психічного розвитку дітей, про роль активності та діяльності в ранньому віці, про необхідність вивчення дитячих народних ігор, про педагогічний значенні казок та ін

Свій внесок у розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної педагогіки на різних етапах її розвитку внесли також І.І. Бецко, Н.І. Новиков, Е.Н. Водовозова, А.С. Симонович, Є.І. Конраді, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, Н.А. Ветлугіна, А.П. Усова, Є.Ю. Шабад та ін В останні роки широку популярність здобули роботи А.В. Запорожця, Д.Б. Ельконіна, Л.І. Венгера,

Н.Н. Поддьякова та ін Так, А.В. Запорожець розробив (1980) концепцію збагачує розвитку дитини з перших років життя (ампліфікація розвитку).

Дослідження в області дошкільної педагогіки, як правило, носять міждисциплінарний характер і займають прикордонне положення на перетині сфер загальної педагогіки, дитячої психології та вікової фізіології: дані цих наукових дисциплін виступають теоретичною основою для розробки цілей, засобів і прийомів виховання і навчання в дошкільному віці. Найважливішими напрямками досліджень в сучасній дошкільній педагогіці є: формування наочно-образного мислення як основи понятійного мислення, виховання стійких моральних звичок, розвиток творчої уяви, широке використання гри з метою навчання і виховання і т.

д.

Практичні проблеми дошкільної педагогіки вирішуються в рамках умовно виділяються моделей виховання:

- академічна - формування конкретних навичок і вмінь, необхідних для навчання в школі;

- інтелектуальна - вільна пошукова діяльність дітей в «збагаченої» середовищі, інтенсивне вербальне взаємодія з дорослими і однолітками;

- модель батьківської ефективності - сприяння батькам у створенні стимулюючої розвиток обстановки в сім'ї;

- традиційна - найпоширеніша, передбачає поєднання розумового, соціального та емоційного розвитку з фізичної загартуванням і розвитком творчих здібностей.

Педагогічна практика свідчить, що ефективність академічної моделі добре проявляється відразу після вступу дитини до школи. Однак подібні програми не дають довгострокового результату для розвитку малюка. Вони лише швидко пристосовують його до школи, але не розвивають мотивацію і не формують необхідних рис характеру для подальшого навчання. Надалі це нерідко веде до втрати придбаних в дошкільному закладі навичок навчальної діяльності. Найбільш ефективною для довгострокового розвитку дошкільника є інтелектуальна модель. Програми такого роду розвивають у дітей спостережливість, допитливість, навички мовного спілкування тощо, що дозволяє дітям успішно навчатися в школі.

Останнім часом розробляються також програми компенсації «дефіциту виховання» в умовах соціальної нерівності та створення для дітей відносно «рівного старту» в шкільному навчанні.

Наприкінці XX століття в Російській Федерації виникло широке суспільно-педагогічний рух за оновлення всієї системи освіти, що охопило і підсистему дошкільного навчання і виховання. Зміна підходів до цілям, змісту і засобів виховання призводить до появи нових концепцій дошкільного виховання, що характеризуються орієнтацією на визнання самоцінності дошкільного дитинства, на необхідність відходу від авторитарних методів, на відмову від ідеологічних крайнощів у змісті навчання і виховання, на створення можливостей для більш вільних і природних позицій учасників педагогічного процесу - дитини і вихователя.

Таким чином, дошкільні установи відіграють важливу роль у становленні та розвитку дитини як особистості, створюють передумови для його успішного навчання в школі, формують і розвивають уміння і навички спілкування і поведінки, навчальної діяльності. Ефективність діяльності дошкільних установ багато в чому залежить від науково обгрунтованого педагогічного супроводу, здійснюваного на основі концептуальних положень дошкільної педагогіки. Вивчаючи закономірності розвитку, виховання і елементарних форм навчання дітей у віці, що передує вступу в школу, дошкільна педагогіка в співдружності з іншими галузями педагогічної науки вносить значний внесок у підготовку підростаючого покоління до життя.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дошкільна педагогіка "
 1. Система педагогічних наук
  дошкільна Професійно - Теорія і методи соціаль-педагогічна під-ної педагогіки готування Дошкільна Виробнича Народна педагогіка Педагогіка школи Військова Педагогічний всеобуч Педагогіка середніх Інженерна Педагогіка способу життя спеціальних навчань-них закладів Педагогіка вищої Юридична Педагогіка культури і іс-школи кусства Педагогіка послево-Фізкультури
 2. 5.2. Дошкільні установи та дошкільна педагогіка
  дошкільна
 3. Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
  дошкільного (від 3 до 6-7 років) віку. Правовий статус дошкільних освітніх установ встановлений законом Російської Федерації. «Про освіту» (1992). У ньому закріплені їх функції та обов'язки. Найбільш важливими з них є: охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, забезпечення їх інтелектуального та особистісного розвитку, турбота про емоційний благополуччя
 4. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  дошкільних установ та дошкільної педагогіки в загальноросійської системі освіти і виховання підростаючого покоління. 2. Назвіть і обгрунтуйте соціально-педагогічні особливості роботи з дитиною в дошкільному віці. 3. Дайте характеристику основних тенденцій розвитку загальноосвітньої школи в Росії наприкінці XX - початку XXI в. 4. Розкрийте актуальні проблеми розвитку
 5. Характеристика педагогічного професіоналізму та культури
  дошкільних установах, у вищій школі, в органах, які виконують покарання, та ін.); - методичне майстерність - володіння усіма педагогічними діями, педагогічної технікою; вміння майстерно застосовувати всі методи навчання, виховання і розвитку, втілювати педагогічні принципи, вимоги нормативних документів в методику конкретного заняття, педагогічного дії; вміння проводити
 6. 9. Право на освіту і академічна свобода
  дошкільну освіту для всіх дітей у дитячих яслах і садах за рахунок державних і громадських коштів. Неважко бачити, що вся система освіти покликана виховати весь народ в тоталітарному дусі, причому ніхто такого «освіти» уникнути не
 7. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
  дошкільної, шкільної, середньої спеціальної, вищої і післявузівської додаткової освіти. Розкрито многозна-чімость поняття «школа». Представлені кілька моделей освіти: державно-відомча, розвиває освіти, традиційна, раціоналістична, феноменологічна, неконстітуціональная. Показана підпорядкованість функціонування освітніх систем освітнім
 8. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  дошкільного систематичного навчання. 5. Недотримання елементарних фізіологічних і гігієнічних вимог до організації навчального процесу. 6. Функціональна неграмотність педагога в питаннях охорони та зміцнення здоров'я. 7. Масова безграмотність батьків у питаннях збереження здоров'я дітей. 8. Руйнування служб шкільного лікарського контролю. 9. Провали в системі
 9. Основні елементи педагогічної системи
  дошкільного віку, учень освітньої школи будь-якого віку, студент, курсант, слухач вищого навчального закладу, працівник, фахівець виробничої сфери та ін . Оскільки справжній підручник націлений головним чином на педагогічну роботу з дорослими людьми в системі правоохоронних органів, доцільно розглянути перш за все особливості цієї категорії людей, враховуючи, що
 10. Умови для педагогічної роботи в колективі
    дошкільні та освітні установи, дитячі притулки, інтернати та ін Ця група утворює педагогічний колектив, який є по суті колективним суб'єктом такої діяльності. Він же створює максимально сприятливі умови для окремих педагогів та їх професійного зростання. Педагогічний колектив називається і є таким не тому, що утворений педагогами, а тому
 11. Напрями правовиховної роботи
    дошкільних установ, правове навчання покликане закласти основи правосвідомості, науково достовірної картини правової сфери суспільства і держави, активну правову позицію і усвідомлене ставлення до різних явищ. Всім батькам і дітям потрібно знання Конвенції ООН про права дитини, Конституції Російської Федерації, Закону РФ «Про освіту» та ін Основою змісту правового всеобучу служать
© 2014-2022  ibib.ltd.ua