Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, і ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Система педагогічних наук

Ядром в системі галузей педагогічної науки є загальна педагогіка, що вивчає загальні закономірності освіти, виховання, навчання, розвитку особистості, педагогічної діяльності (табл. 1.1). До її складу входять загальні основи теорії виховання, дидактики, методологія і методика виховання і навчання, самоформірованія, школоведеніе (вузоведеніе). Ці складові є родовими. Видовими ж формами стосовно загальної педагогіці є порівняльна, спеціальна педагогіка, історія педагогіки, вікова, професійна та соціальна педагогіки. Кожна з них має свої підвиди.

Таблиця 1.1

Система галузей педагогіки ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА Педагогіка особистості; Педагогіка освіти; Педагогіка навчання; Педагогіка виховання; Педагогіка самоформірованія; Школоведение; Вузоведеніе Історія педагогіки Порівняльна педа-Спеціальна педагогіка : гогіка тифлопедагогика; сурдопе-Педагогіка; логопедія Група галузей віз-Група галузей Група галузей соціаль-вікової педагогіки професійної ної педагогіки педагогіки преддошкольного Професійно - Теорія і методи соціаль-педагогічна під-ної педагогіки готування Дошкільна Виробнича Народна педагогіка Педагогіка школи Військова Педагогічний всеобуч Педагогіка середніх Інженерна Педагогіка способу життя спеціальних навчань-них закладів Педагогіка вищої Юридична Педагогіка культури і іс-школи кусства Педагогіка послево-Фізкультури і Педагогіка засобів масо-зовского освіти спорту виття комунікації Реабілітаційна Професійного Методики викладання педагогіка праці Управління

В Нині сфера педагогічної науки значно розширилася.

Інтенсивній дослідженню піддаються не тільки закономірності формування особистості дитини, підлітка (ясельна, дошкільна педагогіки, педагогіка школи), а й людей дорослих - андрогогіки. Виникла й оформилася спеціальна галузь вікової психології та педагогіки - акмеологія, що займається дослідженням дорослої людини (молодості, середнього і літнього віку), способів досягнення нею вершин свого розвитку і утвердження в житті, його перекваліфікації та оволодіння новими професіями, психогігієни і профілактики, раціональної організації праці , побуту, дозвілля.

Галузями педагогічної науки про дорослих є вузівська педагогіка, педагогіка професійної освіти, педагогіка середньої спеціальної освіти, в тому числі юридична педагогіка, спеціальні педагогічні науки (сурдопедагогика, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка), лікувальна педагогіка. Частиною педагогіки стала аутогогіка - наука про закономірності самовиховання і самонавчання. У Віст педагогічних наук входять також методики навчання і виховання школярів, студентів, дорослих людей.

Таким чином, педагогіка являє собою систему взаємопов'язаних галузей педагогічної науки (див. табл. 1.1), в якій виникають все нові напрямки: корекційна педагогіка, педагогічна прогностика, превентивна педагогіка. Що спостерігається останнім часом термінологічний бум породив багато навряд чи виправданих не тільки напрямків, але і педагогічних дисциплін: інтегральна педагогіка, неопедагогіка та ін

Взаємозв'язки педагогіки з іншими науками

Кожна з галузей педагогічної науки в розробці своїх проблем використовує дані багатьох суміжних наук, при визначенні цілей виховання-філософії, соціології, психології, фізіології, аксіології, етики, естетики, історії, медицини та ін; при вивченні обсягу, структури, логіки викладу навчально -виховної інформації - математики, статистики, логіки, теорії інформації, теорії комунікації, кібернетики та ін (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Зв'язок педагогіки з іншими науками

Педагогіка насамперед тісно пов'язана з психологією. Остання вивчає закони функціонування психіки людини. Предметом же педагогіки є закономірності цілеспрямованої зміни цієї психіки педагогічними засобами. Очевидно, що без урахування психології педагогічна діяльність не може бути результативною (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Основні взаємозв'язку педагогіки та психології

Педагогіка тісно пов'язана з соціологією, яка є наукою про суспільство як цілісну систему, неминуче розглядає і область освіти, виховання. Є зв'язку педагогіки і з іншими науками.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Система педагогічних наук "
 1. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  системи, технології. Ключовим поняттям педагогіки та її предметом вважається спеціально організоване взаємодія навчає і навчається. Метою взаємодії є передача й освоєння соціального досвіду. Під педагогікою розуміється наука, що вивчає сутність, закономірності, принципи, методи та інші форми організації педагогічного процесу як фактора і засоби розвитку людини на
 2. Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки
  систему спеціальних понять, тверджень, визначень законів, закономірностей, навчань і концепцій, які розкривають процес соціально-педагогічного становлення особистості, впливів на групи, спільності, населення (масою) з урахуванням факторів середовища. Як практика соціальна педагогіка - цілеспрямована соціально-педагогічна діяльність одиночного суб'єкта (соціального педагога, особи, яка надає
 3. Поняття вікової неосудності.
  Системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні, соціально-психологічні установки щодо соціальної, правової, кримінально-правової
 4. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  системологічного (функціонально-системологічного) підхід до управління якістю освіти та її оцінці розвивається в дослідженнях А.А. Аветісова. Відповідно до його концепції, процеси, що протікають в освітніх організаціях будь-якого масштабу і виду, ототожнюються з керованими динамічними процесами, котрі підпорядковуються загальним закономірностям. При цьому самі освітньої організації
 5. список літератури
  системологічного підході в теорії оцінки управління якістю освіти / / Кваліметрія людини й освіти: методологія і практика. Національна система оцінки якості освіти в Росії: Матеріали 5-го симпозіуму. М.: Изд-во Исслед. центру проблем якості підготовки фахівців, 1996. С. 52 - 55. Аветисов А.А. Освітні стандарти як основа об'єктивного моніторингу якості в
 6. Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
  система університетів. Університетом називали корпорацію викладачів та учнів, іменовану також - Studium general (загальна, вища школа). Від так званих місцевих шкіл (Studia particularia) загальні школи, насамперед, відрізнялися правом присвоювати признававшиеся в усьому християнському світі вчені ступені, головна з яких - ліценції (Licentia ubique docendi) - дозволяла її власникові
 7. § 1. Радянське суспільство в середині 1940 - середині 1950-х р.
  системи значно зміцнили геополітичне становище Радянського Союзу. Цьому ж сприяло зростання авторитету і впливу лівих сил у світі. У перші повоєнні роки комуністи входили в уряд 13 буржуазних країн Європи, Азії та Латинської Америки. Перемога, досягнута антигітлерівської коаліцією держав з різним суспільно-політичним ладом, відкривала перспективи післявоєнного
 8. 1.2. Психолого-педагогічні основи використання ІТ в навчанні
  систематизації. Емоційний вплив від застосування в процесі навчання ІТ сприяє концентрації уваги учнів на змісті пропонованого матеріалу, викликає інтерес і позитивний емоційний настрій на сприйняття. Збереження уваги протягом всього навчально-виховного взаємодії є однією з актуальних проблем педагогіки. Ще К.Д. Ушинський зазначав, що увага
 9. § 3. Дидактичні можливості проблемної ситуації та умови її застосування
  систему послідовних проблемних ситуацій. Всі типи проблемних ситуацій мають різне дидактичне призначення. Так, ситуації 1-го класу (теоретичні) використовуються при засвоєнні нових знань. Проблемні ситуації 2-го класу (генетичні) знаходять застосування, якщо невідомим є спосіб виконання дії. Функціональне підставу в даній класифікації дуже важливо, оскільки допомагає
 10. проблемного викладу
  систематично, впорядковано розвивати їх "4." Головне в оповіданні вчителя полягає в тому, чи дивиться вчитель або лектор на свій предмет як на щось завершене ... або розробляє його як підлягає ще дослідженню, розгляду, встановленню. У першому випадку даються позитивні відповіді раніше, ніж були запропоновані питання, і звичайно раніше, ніж у учнів порушено бажання ставити
 11. евристичної розмови
  системі методів проблемного навчання особливе місце займає евристична бесіда. Її творцем вважається Сократ, на честь якого бесіда іменується також сократіческой1. Евристична бесіда має двухтисяче-річну історію, однак найбільш продуктивний період її вивчення почався з середини 50-х років XX століття у зв'язку з розробкою концепції проблемного навчання. У загальній педагогіці її досліджували
 12. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  системи, технології. М.: ACADEMIA, 2000 6. Харламов І.Ф. Педагогіка. М, 1990. Головною ддеей курсу є те, що педагогіка, як всяка розвиваюча наука, постійно переглядає і розширює аспекти розуміння своїх основних категорій, а на практиці безперервно збагачується досвідом навчання і виховання в силу безмежності й багатогранності педагогічної творчості. Цей курс знайомить
© 2014-2022  ibib.ltd.ua