Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки

Дослідженням соціально-педагогічних впливів середовища, в якій живуть і діють люди способів забезпечення позитивних для особистості і суспільства впливів займається одна з молодих галузей педагогічної науки - соціальна педагогіка. Соціальна педагогіка як практика постає у вигляді цілеспрямованої, усвідомленої діяльності суб'єкта педагогічних впливів - батька, посадової особи, державної чи громадської організації, працівників засобів масової інформації, друку, культури та ін, а також фахівців-педагогів у цій галузі - соціальних педагогів. Вона сприяє становленню людини як особистості. Поки слабо розвинені, але заслуговують пильних досліджень і практичного врахування соціально-педа-гогіческіе впливу етнокультурних факторів життя населення країни і його соціальних груп, їх менталітету - історично сформованого самосвідомості, що відрізняється стійкими уявленнями про світ, життя, своє місце в ній, її нормах. Ці фактори знаходять своє втілення в історичній пам'яті людей, способі життя, традиціях, звичаях, віруваннях, народному епосі, казках, прислів'ях і приказках та ін Напрями таких досліджень отримали назви етнопедагогжі, або народної педагогіки.

Мета соціальної педагогіки полягає в тому, щоб сприяти соціальному формуванню особистості, групи, населення з урахуванням її своєрідності і соціокультури суспільства і держави, в якій вона існує. Предметом соціальної педагогіки є дослідження соціально-педагогічних сил і можливостей суспільства і способів їх актуалізації, розумного використання та шляхів інтеграції продуманої по своїм педагогічним результатами і віддаленим наслідків діяльності громадських, державних та приватних організацій з метою створення умов для сприятливого і історично зумовлює розвиток людини.

У розвитку соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки деякі дослідники виділяють два напрямки: соціальне і лічностное70. Соціальний напрям (соціопедагогіка) досліджує широкі, масштабні соціально-педагогічні впливу держави, суспільства, їх соціальних інститутів на населення

- (особливо - на підростаюче покоління) і педагогіку середовища - вплив безпосереднього оточення людини та її діяльності на соціально-педагогічні наслідки для особистості. Особистісний напрям (соціальна педагогіка особистості) передбачає дослідження соціально-педагогічних аспектів становлення особистості, педагогіку соціальних відхилень у формуванні особистості, соціальне виховання.

Воно вивчає педагогічні аспекти розвиненому людини як соціальної істоти, яка, з одного боку, Знаходиться під впливом законів природи, а з іншого - тих соціальних умов, в яких живе і реалізує себе як особистість, орієнтується в соціальному становленні на вимоги способу життя в конкретному суспільстві, його социокультуре.

Соціальна педагогіка як галузь знання виконує ряд функцій: теоретико-пізнавальну, прикладну і гуманістичну. Перша виражається в тому, що соціальна педагогіка накопичує знання, синтезує їх, прагне скласти найбільш повну картину досліджуваних нею процесів і явищ у сучасному суспільстві, описує і пояснює їх. Друга (прикладна) функція пов'язана з пошуком шляхів і вдосконаленням соціально-педагогічного впливу на процеси соціалізації в організаційно-педагогічних і психолого-педагогічних аспектах. Гуманістична функція виражається у розробці цілей і способів вдосконалення процесів розвитку особистості та її самореалізації.

Як теорія соціальна педагогіка являє собою систему спеціальних понять, тверджень, визначень законів, закономірностей, навчань і концепцій, які розкривають процес соціально-педагогічного становлення особистості, впливів на групи, спільності, населення (масою) з урахуванням факторів середовища. Як практика соціальна педагогіка - цілеспрямована соціально-педагогічна діяльність одиночного суб'єкта (соціального педагога, особи, яка надає соціально-педагогічні впливу і належного осмислено і ефективно здійснювати їх) або групового (організації, групи) з відстеження соціально-педагогічних впливів на людей в реалізованої соціальної чи професійній сфері життєдіяльності, їх осмисленню і діагностики, прогнозування соціально-педагогічних результатів, вибору або корекції своїх дій в інтересах особистості і суспільства.

Цільові установки соціальної педагогіки втілюються в її основних задачах71:

- здійсненні соціально-педагогічної оцінки (експертизи) діяльності держави, громадських організацій, рухів, партій, а також установ і колективів;

- дослідженні впливів факторів середовища на зростаючу особистість,

групу;

- можливості використання факторів середовища в соціальному розвитку та вихованні людини, при вирішенні певних соціально-педагогічних завдань;

- дослідженні впливу окремих факторів (наприклад, сім'ї, засобів масових комунікацій) на особистість і ін

Завдання, випливають з соціального виховання:

- дослідження проблем змісту і способів забезпечення найбільш оптимального соціального виховання різних груп населення, окремих категорій людей, окремих особистостей;

- дослідження проблем соціального виховання особистості в умовах сім'ї, освітніх та спеціальних установ;

- вивчення досвіду соціального виховання в різних типах сімей, установах;

- вивчення зарубіжного досвіду соціального виховання і адаптація його до вітчизняних умов та ін

Завдання, що випливають з позиції, що досліджує людину як соціальну одиницю:

- дослідження особливостей соціального розвитку, соціалізації людини як особистості;

- дослідження особливостей соціального розвитку людей, що відрізняються своєю своєрідністю;

- виявлення причин соціальних відхилень у процесі розвитку і виховання людини, можливостей їх профілактики та подолання та ін

Завдання, що випливають з особистісної позиції та активності людини в соціальному самовдосконаленні:

- виявлення ролі людини в соціальному самовдосконаленні;

- дослідження можливостей активізації соціального самовдосконалення людини на різних вікових етапах та ін

Таким чином, значне педагогічний вплив на людину у всі вікові періоди, а особливо в підлітковому та молодіжному віці, надають державні, громадські та культурно-дозвільні організації. Через систему взаємовідносин, в яку включена особистість кожного громадянина, громадська думка, колективні устремління та усталені традиції вона відчуває впливу на свою свідомість, почуття і волю, трансформує отримувану інформацію в переконання і практичні дії. Багато в чому оптимізації виховного впливу соціуму на особистість сприяє новий науковий напрям в системі педагогічних наук - соціальна педагогіка, що вивчає соціально-педагогічні впливу на людей, здійснювані як у власне виховних установах, так і в різних організаціях, для яких воно не є провідною функцією.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки "
 1. ВСТУП
  соціальний прогрес все наполегливіше вимагають, щоб освіта формувало свій-ства творчої особистості, здатної до творчої діяльності в змінених умовах існування. Яка ж діяльність вважається творчою? Це діяльність, в якій виявляються такі якості особистості, як продуктивність, оригінальність мислення, винахідливість, уміння побачити проблему,
 2. 1.1. Предмет, основні категорії та завдання педагогіки Предмет педагогічної науки
  соціально та особистісно детерміновану, що характеризується педагогічним цілепокладанням і педагогічним керівництвом діяльність з залученню людських істот до життя суспільства »4. У кінцевому рахунку вчені сходяться на думці, що педагогіка як наука вивчає особливий вид реальних явищ в житті людей і діяльності, що полягає в цілеспрямованому формуванні особистості або групи
 3. Функції та завдання педагогіки
  соціальне середовище постійно впливає на людину, виховуючи, навчаючи і розвиваючи його. Основними факторами соціально-педагогічного впливу є: - державне, політичне, економічне, правове устрій суспільства; - діяльність державних і муніципальних органів управління, їх співробітників; - стан законності та правопорядку, рівень культури і життя
 4. Розвиток педагогіки вищої школи
  соціальної педагогіки (В.Г. Бочарова, В.В. Краєвський, ІА. Липський, А.В. Мудрик, В.М. Полонський, Г.Н. Філонов та ін .) 24, що вивчає соціально-педагогічну дійсність, її закономірності та методи їх виявлення, вплив закономірних залежностей на соціально-педагогічну практику, орієнтовану на виховні сили, потенціал соціальних інститутів, які впливають на особистість. Інакше кажучи,
 5. Система педагогічних наук
  соціальна педагогіки. Кожна з них має свої підвиди. Таблиця 1.1 Система галузей педагогіки ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА Педагогіка особистості; Педагогіка освіти; Педагогіка навчання; Педагогіка виховання; Педагогіка самоформірованія; Школоведение; Вузоведеніе Історія педагогіки Порівняльна педа-Спеціальна педагогіка: гогіка тифлопедагогика; сурдопе-Педагогіка; логопедія
 6. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область педагогічної діяльності її суб'єкта і об'єкт-суб'єкта і наукова дисципліна. Соціальна педагогіка відображає характер і зміст науково-перетворювальної діяльності людей, інститутів соціуму, її об'єкт - людина в його соціальному середовищі. Предметом же
 7. Актуальні проблеми сімейної педагогіки
  соціальні труднощі: невисока заробітна плата та її несвоєчасна видача, повна або часткова безробіття і незабезпеченість у багатьох сім'ях прожиткового мінімуму. Все це не тільки знижує рівень внутрісімейного емоційного настрою, не створює сприятливих умов для спілкування в сім'ї, а й відриває її дорослих членів (батька, мати) від проведення виховної роботи у вільний час,
 8. Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
  соціальних ролей, відкритість до нововведень та ін Всі ці фактори суттєво впливають на ставлення суспільства до проблем дитинства і, відповідно, на практику дошкільного виховання. Керує педагогічною діяльністю дошкільного закладу Рада освітян. Він вибирає програму виховання і навчання з комплексу варіативних програм, уточнює методи, напрямки в роботі з дітьми та
 9. Дошкільна педагогіка
  соціальну сфери формування дитини стрімко зростає. Характерною особливістю ясельної педагогіки є її взаємодія з іншими галузями знань: психологією, фізіології, медіціной62. Власне дошкільна педагогіка являє собою науку про закономірності розвитку, формування особистості дітей дошкільного віку. В даний час в ній розвивається дидактика
 10. Загальноосвітня школа в Росії
  соціальному досвіду, науковим і моральним цінностям, а також обов'язку опановувати ними в тій мірі, в якій це доступно їм за здібностями. Закон орієнтує на різноманіття форм навчання, надає великі права керівникам шкіл у виборі технології навчання, дозволяє коригувати навчальний план при забезпеченні рівня знань і умінь, встановлених державним освітнім
 11. Предмет і завдання шкільної педагогіки
  соціально-економічних умовах. Дослідження освітніх моделей різних цивілізацій, формацій, держав, ідеологій, політичних пристроїв дають повчальні уроки шкільної справи, його впливу на соціальний прогрес. Шкільна педагогіка як галузь педагогічної науки є базою для побудови вузівської педагогіки, яка виступає основою формування вчительського і
 12. Характеристика педагогічного професіоналізму та культури
  соціальному просторі суспільства і життя людей поля педагогічної реальності, глибоким розумінням його місця, зв'язків, залежностей і впливів в даний час і на перспективу. Ця реальність для педагога не споглядальна, вона внутрішньо пов'язана з причетністю до великого і потрібній справі, вростанням в нього думками, інтересами, почуттями, спонуканнями. Він починає жити в ньому і його проблемами,
 13. Педагогічна підготовленість фахівця з вищою освітою
  соціальних ролей: учня, дружина, батька, члена колективу, громадянина, громадського діяча і ін Разом з тим воно потрібно і для роботи з будь-якої спеціальності, що не є педагогічної, бо в ній завжди є елемент педагогіки, виражений як мінімум в залежності успіху від освіченості, вихованості, навченості і розвиненості самого фахівця і його роботи над собою. Залежність
 14. Правова сфера і педагогічна система суспільства
    соціальними нормами - ідеологічними, культурними, моральними, релігійними, корпоративними, соціально-психологічними (традиції, звичаї, мода, забобони та ін.) Знання і розуміння людьми тих чи інших норм, орієнтація поведінки на них в числі інших причин визначається рівнем їхньої власної вихованості, освіченості, навченості, розвиненості, а також ефективності діяльності
 15. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
    соціальної педагогіки, етнопедагогіки, родинної педагогіки, педагогіки управління, виробничої педагогіки, військової педагогіки, педагогіки спорту, порівняльної педагогіки та ін Юридична педагогіка є міждисциплінарною областю наукового знання, що знаходиться на стику юридичної і педагогічного знання, але по переважним ознаками вона галузь педагогіки, а НЕ юриспруденції. Її
© 2014-2022  ibib.ltd.ua