Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура Україна / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

Загальні збори членів товариства

Товариство власників житла, як і всі інші види юридичних осіб, набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов'язки через свої органи, що діють відповідно до закону, іншими правовими актами та установчими документами (див. п. 1 ст. 53 ГК РФ).

Серед органів управління товариства власників житла ст. 144 Кодексу називає тільки загальні збори членів товариства і правління товариства. Однак законодавець "забув" тут згадати про голову правління товариства, статус якого визначений у ст. 149 Кодексу. Тим часом, як буде показано далі, голова правління є одноосібним виконавчим органом товариства, що має власну управлінською компетенцією та чинним одночасно з колегіальним виконавчим органом - правлінням товариства.

Юристи правильно зазначають обставина, що для уникнення складнощів у поділі компетенції і в цілях захисту прав та інтересів третіх осіб законодавча практика регулювання юридичних осіб, що створюються в різних організаційно-правових формах, встановлює або одноосібний виконавчий орган, або одночасно колегіальний і одноособовий виконавчі органи (1). У даному випадку цілком очевидно, що в товаристві власників житла діють одночасно два виконавчих органу - правління (колегіальний орган) та голова правління (одноособовий орган). Розмежувати управлінські повноваження цих органів необхідно в статуті товариства, не допускаючи при цьому дублювання їх функцій і повноважень.

(1) Див: Коментар до Житлового кодексу Російської Федерації / Під ред. М.Ю. Тихомирова. М.: Изд-воТіхомірова М.Ю., 2005 - 2008. С. 326 (http://www.urkniga.ru).

З урахуванням сказаного представляється, що в ст. 144 Кодексу доцільно внести зміну, доповнивши встановлений в ній загальний перелік органів управління товариства власників житла згадкою про голову правління товариства.

На практиці необхідно виходити з того, що система органів управління в товаристві власників житла виглядає наступним чином: загальні збори членів товариства (вищий представницький орган), правління і голова правління (відповідно колегіальний і одноособовий виконавчі органи) товариства.

Вищим представницьким органом управління товариства власників житла може бути тільки загальні збори членів товариства. На відміну від житлових і житлово-будівельних кооперативів, регульованих Кодексом, в товаристві власників житла статутом не може бути передбачений такий вищий представницький орган, як конференція. У загальних зборах з правом вирішального голосу має право і зобов'язані безпосередньо брати участь члени відповідного товариства (або їх особисті представники, уповноважені на це довіреністю).

В принципі Кодекс не встановлює правила скликання загальних зборів, допускаючи в диспозитивної нормі, що таке збори скликаються у порядку, встановленому статутом товариства. Тим часом при визначенні відповідних процедур у статуті необхідно мати на увазі ряд імперативних норм Кодексу, що регулюють окремі відносини, пов'язані з скликанням загальних зборів (наприклад, ч. ч. 1, 2 ст. 146). Слід також враховувати, що скликання і проведення загальних зборів членів товариства належать до компетенції правління товариства (див. п. 8 ст. 148 Кодексу).

До компетенції загальних зборів членів товариства власників житла належать: внесення змін до статуту товариства;

прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію товариства; обрання правління та ревізійної комісії (ревізора) товариства; встановлення розміру обов'язкових платежів і внесків членів товариства; утворення спеціальних фондів товариства, в тому числі резервного фонду, фонду на відновлення і ремонт спільного майна в багатоквартирному будинку та його обладнання; прийняття рішення про отримання позикових коштів, у тому числі банківських кредитів; визначення напрямів використання доходу від господарської діяльності товариства;

затвердження річного плану про фінансову діяльність товариства і звіту про виконання такого плану;

розгляд скарг на дії правління товариства, голови правління товариства та ревізійної комісії (ревізора) товариства;

прийняття та зміна за поданням голови правління товариства правил внутрішнього розпорядку товариства стосовно працівників, в обов'язки яких входить обслуговування багатоквартирного будинку, положення про оплату іхтруда;

визначення розміру винагороди членів правління товариства; інші питання, передбачені Кодексом або іншими федеральними законами. Статутом товариства власників житла до компетенції загальних зборів членів товариства, крім перерахованих вище, може бути віднесено також вирішення інших питань.

Незважаючи на те що компетенція загальних зборів членів товариства власників житла в ст. 145 Кодексу не визначається як виняткова, фактично вона є такою.

Даний висновок випливає з порівняльного тлумачення норм вказаної статті та ч. 1 ст. 147 Кодексу, згідно з якою правління товариства не вправі вирішувати питання, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку і компетенції загальних зборів членів товариства власників житла.

Перелік питань, що належать до компетенції загальних зборів членів товариства власників житла, не є вичерпним: таке зібрання має право розглядати і приймати рішення також з інших питань, передбачених Кодексом або іншими федеральними законами. Крім того, обсяг компетенції загальних зборів може бути збільшений відповідними положеннями статуту товариства, що включають і інші питання до компетенції загальних зборів.

Доцільно звернути увагу на те, що деякі питання загальні збори має вирішувати тільки спільно з усіма власниками приміщень, які не є членами товариства. До них належать, зокрема, питання, що стосуються ремонту, перебудови загальних приміщень будинку, надбудови та реконструкції будинку, придбання у власність власниками будинку прилеглих земельних ділянок, ведення на них різних видів будівництва та ін

Все дії, що зачіпають спільне майно в будинку, його інженерні комунікації та обладнання, прилеглі земельні ділянки, повинні бути узгоджені з усіма власниками приміщень будинку, які не є членами товариства, так як всі вони несуть тягар утримання майна будинку і мають законні права на це майно. Відповідно до ст. 247 ГК РФ часткові власники користуються і розпоряджаються спільним майном за згодою всіх власників.

Крім того, в даний час прийняття рішень про користування спільним майном власників приміщень у багатоквартирному будинку іншими особами, в тому числі про укладення договорів на установку та експлуатацію рекламних конструкцій, якщо для їх установки та експлуатації передбачається використовувати спільне майно власників приміщень у багатоквартирному будинку, належить до компетенції загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку (див. п. 3 ч. 2 ст. 44 Кодексу). Нагадаємо, що до набрання чинності ФЗ від 27.09.2009 N 228-ФЗ "Про внесення змін до Житлового кодексу Російської Федерації і статті 19 Федерального закону" Про рекламу "(1) загальні збори членів товариства власників житла мало право на прийняття рішень про здачу в оренду або передачі інших прав на спільне майно у багатоквартирному будинку.

(1) СЗ РФ. 2009. N 39. Ст. 4542.

Певні питання повинні розглядатися тільки один раз на рік, але щороку. Це передбачає обов'язкове проведення загальних зборів членів товариства як мінімум один раз на рік. До таких питань належать: затвердження річної бухгалтерської звітності, звітів ревізійної комісії (ст. 150 Кодексу), правління товариства (ст. 148 Кодексу), прийняття рішень про використання доходів, полученнихтоваріществом за рік, та ін (1).

(1) Див: Коментар до Житлового кодексу Російської Федерації / Під ред. М.Ю. Тихомирова . М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2005 - 2008. С. 328 - 329 (http://www.urkniga.ru).

Підкреслимо, що питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів товариства власників житла законодавством та статутом товариства, не можуть бути вирішені ні колегіальним, ні одноосібним виконавчим органом товариства. Стосовно до правління з цього приводу встановлено пряму заборону (ч. 1 ст. 147), а компетенція голови правління обмежена нормами ст. 149 Кодексу.

Загальні збори членів товариства як вищий представницький орган управління має право вилучити з компетенції правління (на строк або безстроково) і самостійно вирішувати ті чи інші питання (або окреме питання), віднесені до компетенції правління товариства.

Порядок організації та проведення загальних зборів членів товариства власників житла визначає ст. 146 Кодексу.

Повідомлення про проведення загальних зборів членів товариства власників житла надсилається в письмовій формі особою, з ініціативи якого скликаються загальні збори, і вручається кожному члену товариства під розписку або за допомогою поштового відправлення (рекомендованим листом). Повідомлення надсилається не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

В повідомленні про проведення загальних зборів членів товариства власників житла зазначаються відомості про особу, з ініціативи якого скликаються загальні збори, місце і час проведення зборів, порядок денний загальних зборів. Загальні збори членів товариства власників житла не має права виносити на обговорення питання, які не були включені в порядку денного.

Згідно п. 8 ст. 148 Кодексу скликання і проведення загальних зборів членів товариства належить до компетенції правління товариства. Порядок скликання загальних зборів має бути визначений у статуті товариства (див. ч. 1 ст . 145 Кодексу) з урахуванням вимог імперативних норм, встановлених вч. ч. 1 і 2 ст. 146 Кодексу.

Частиною 3 ст. 146 Кодексу передбачено, що правомочності загальних зборів членів товариства власників житла встановлюються в Відповідно до ст. 45 Кодексу та статутом товариства. Загальні збори членів товариства власників житла є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів товариства або їх представників.

Правомочність загальних зборів членів товариства визначається наявністю кворуму, т. е. присутністю на зборах такої кількості учасників даного органу, яка відповідно до закону є достатнім для легітимної роботи зборів.

Однак ч. 3 ст. 146 Кодексу містить внутрішню колізію правових норм, що утрудняє їх застосування на практиці. Перше і друге пропозиції зазначеної частини містять взаємовиключні правила.

Нагадаємо, що згідно з ч. 3 ст. 45 Кодексу загальні збори власників приміщень у багатоквартирному будинку є правомочним (має кворум), якщо в ньому взяли участь власники приміщень у даному будинку або їх представники, що володіють більш ніж 50% голосів від загальної кількості голосів власників таких приміщень. Фактично це не менш 100% членів товариства власників житла, так як згідно з ч. 3 ст. 135 Кодексу число членів товариства власників житла, створили товариство, повинно перевищувати 50% голосів від загальної кількості голосів власників приміщень у багатоквартирному будинку.

Тим часом, згідно з другим пропозицією ч. 3 ст. 146 Кодексу, кворум на загальних зборах членів товариства визначається присутністю на зборах більше половини членів товариства або їх представників.

Абсурдність положень ч. 3 ст. 146 Кодексу, з нашої точки зору, обумовлена ??дефектами законотворчого процесу, коли парламентська більшість, що не утруднюючи себе глибоким вивченням винесених на розгляд законопроектів, приймає закони в умовах відсутності реальної опозиції і плюралізму думок. Видається, що законодавцю доцільно усунути зазначений (втім, далеко не єдиний в Кодексі) дефект правових норм шляхом внесення відповідної зміни вч. 3 ст. 146 Кодексу.

 Оскільки відповідно до ч. 4 ст. 146 Кодексу на загальних зборах членів товариства власників житла голосують не частки у праві спільної власності, а особи (члени товариства), то на практиці доцільно виходити з того, що загальні збори членів товариства власників житла є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів товариства ( їх представників).

 Відповідні положення можна встановити в статуті товариства. 

 Рішення загальних зборів членів товариства власників житла з питань, віднесених Кодексом до компетенції загальних зборів згідно з пунктами 2, 6 і 7 ч. 2 ст. 145 Кодексу, приймаються не менш як двома третинами голосів від загального числа голосів членів товариства. Рішення з решти питань приймаються більшістю голосів від загального числа голосів присутніх на загальних зборах членовтоваріщества або їх представників. 

 Кожен член товариства має на загальних зборах один голос. При прийнятті загальними зборами членів товариства власників житла рішень з питань, включених до порядку денного, і визначенні результатів голосування підрахунок голосів ведеться або від загального числа голосів членів товариства, або від числа голосів присутніх на загальних зборах членів товариства. Таким чином, розмір частки члена товариства у праві власності на спільне майно у багатоквартирному будинку на загальних зборах членів товариства значення не має (частки у праві спільної власності голосують на загальних зборах власників приміщень у багатоквартирному будинку). 

 Рішення загальних зборів членів товариства власників житла з тих чи інших питань могутпрініматься простим або кваліфікованою більшістю голосів. 

 Кваліфікованою більшістю не менш ніж у 2/3 голосів від облікового складу членів товариства приймаються рішення: про реорганізацію та ліквідацію товариства; про отримання позикових коштів, у тому числі банківських кредитів; про визначення напрямів використання доходу від господарської діяльності товариства. Крім того, не заборонено передбачити в статуті товариства власників житла також інші питання, які можуть вирішуватися тільки кваліфікованою більшістю голосів. 

 Простою більшістю (більше 1/2 голосів) приймаються рішення з решти питань. Слід звернути увагу на те, що підрахунок голосів при голосуванні з питань, що не вимагає кваліфікованої більшості, здійснюється не від облікового складу членів товариства, а від числа голосів присутніх на загальних зборах членів товариства (їх представників). 

 Загальні збори членів товариства власників житла веде голова правління товариства або його заступник. У разі їх відсутності загальні збори веде один з членів правління товариства. 

 Статутом товариства власників житла може бути передбачено голосування за допомогою опитування в письмовій формі або голосування по групах членів товариства залежно від виду (житлове чи нежитлове) належних їм приміщень в багатоквартирному будинку і розв'язуваних питань. 

 Таким чином, ч. 6 ст. 146 Кодексу в диспозитивних нормах допускає можливість встановити в статуті товариства: а) можливість проведення зборів у формі заочного голосування (опитувальних шляхом), б) можливість голосування за групами членовтоваріщества. 

 На практиці слід мати на увазі, що порядок і умови проведення заочного голосування повинні передбачати текст бюлетеня для заочного голосування (або опитувального листа), порядок повідомлення членам товариства передбачуваної порядку денного, ознайомлення з необхідними відомостями і документами, а також терміни закінчення процедури заочного голосування. При встановленні в статуті відповідних правил допустимо за аналогією використовувати деякі правові норми, що містяться, наприклад, у законодавстві про господарські товариства (див. ст. 50 Федерального закону від 26.12.1995 N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (1), ст. 38 Федерального закону від 08.02.1998 N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (2)). 

 (1) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1; N 25. Ст. 2956; 1999. N 22. Ст. 2672; 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3423; 2002. N 12. Ст. 1093; N 45. Ст. 4436; 2003. N 9. Ст. 805; 2004. N 11. Ст. 913; N 15. Ст. 1343; 2005. N 1 (ч. I). Ст. 18; 2006. N 1. Ст. 5, 19; N 2. Ст. 172; N 31 (ч. I). Ст. 3445, 3454; N 52 (ч. I). Ст. 5497; 2007. N 7. Ст. 834; N 31. Ст. 4016; N 49. Ст. 6079; 2008. N 18. Ст. 1941; 2009. N 1. Ст. 23; N 19. Ст. 2279; N 23. Ст. 2770. 

 (2) СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785; N 28. Ст. 3261; 1999. N 1. Ст. 2; 2002. N 12. Ст. 1093; 2005. N 1 (ч. I). Ст. 18; 2006. N 31 (ч. I). Ст. 3437; N 52 (ч. I). Ст. 5497; 2008. N 18. Ст. 1941; N 52 (ч. I). Ст. 6227; 2009. N 1. Ст. 20; РГ. 2009. 4 серпня. 

 У юридичній літературі була висловлена ??думка про недостатню обгрунтованість положення про угруповання членів товариства власників житла для голосування: права і обов'язки всіх членів товариства однакові, і виділення якихось членів в окрему групу буде явно обмежувати права інших членів товариства, або навпаки. 

 Щоб уникнути порушення прав членів товариства статут повинен містити точно певне коло питань, вирішення яких можливе шляхом проведення заочного голосування. Загальні річні збори членів товариства повинно проводитися тільки в очній формі. Лише проміжні та позачергові загальні збори і по певних статутом питань можуть проводитися шляхом заочного голосування, якщо в статуті товариства передбачена така форма проведення загальних зборів. Якщо статут дозволяє проведення загальних зборів членів товариства допомогою письмового опитування, то в ньому необхідно чітко розробити порядок проведення таких зборів (1). 

 (1) Див: Коментар до Житлового кодексу Російської Федерації / Під ред. М.Ю. Тихомирова. М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2005 - 2008. С. 331 - 332 (http://www.urkniga.ru). 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Загальні збори членів товариства"
 1.  Правління товариства
    загальні збори розглядало також звіт правління про інших його діях. При складанні фінансових планів та відповідних звітів доцільно враховувати Рекомендації щодо організації фінансового та бухгалтерського обліку для товариств власників житла, затверджені Наказом Держбуду РФ від 14.07.1997 N 17-45. Фінансова газета. 1997. N 45, 46. Засідання правління товариства
 2.  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    товариства Поняття договору простого товариства (про спільну діяльність). Зміст договору простого товариства. Учасники договору простого товариства. Вклади учасників договору. Правовий режим спільного майна товаришів. Ведення спільних справ товариства. Відповідальність товаришів за спільними зобов'язаннями. Зміна та припинення договору простого товариства.
 3.  § 5. Виробничі кооперативи
    зборах учасників (п. 4 ст. 110 ЦК, ч. 3 п. 2 ст. 15 Закону "Про виробничих кооперативах"). Розподіл прибутку та ліквідаційного залишку між членами кооперативу зазвичай проводиться відповідно до їхньої трудової участі (п. 4 ст. 109 ЦК, п. 1 ст. 12 Закону "Про виробничих кооперативах"). У разі утворення неподільного фонду пай і зовсім перестає відповідати частці у майні
 4.  Глава VII. Загальні збори акціонерів
    загальні збори акціонерів. Воно проводиться в строки, що визначаються статутом товариства, але не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість місяців після закінчення фінансового року товариства - 31 грудня. Річні збори скликає раду директорів (наглядова рада) товариства з порядком денним, визначеної раз і назавжди пунктом 1 статті 47 Закону. На кожному річних зборах вирішується
 5.  4. Передача виключних прав у спільне майно товаришів і до статутного (складеного) капіталу господарського товариства (товариства)
    спільне майно товаришів за договором про спільну діяльність (ст. 1041-1054 ЦК). Оскільки внесення виняткових прав в якості внеску в майно господарського товариства або товариства набуло широкого поширення і викликало на практиці і в доктрині суперечливі судження, Пленум Верховного Суду РФ і Пленум Вищого Арбітражного Суду РФ у своїй постанові від 1 липня 1996 р. № 6/8 " Про
 6.  Правління кооперативу
    загальні збори (конференція) має право повністю або частково оновити склад правління. Періодичність подання колегіальним виконавчим органом звітів про свою діяльність повинна бути визначена в статуті
 7.  У яких формах здійснюються правомочності трудових колективів?
    загальні збори трудового колективу або конференція представників трудового колективу. Збори означає збір всіх працюючих, принаймні більшості, а конференція являє собою збір представників трудового колективу. Трудовий колектив сам визначає норми представництва (наприклад, вони можуть бути такими: один делегат З від 3 працюючих, від 15, від 25 і т.д.). Конференція не
 8.  3. Товариство власників житла
    загальні збори його учасників, що має виняткову компетенцію, але правомочна вирішувати будь-яке питання, віднесене до компетенції колегіального виконавчого органу. Виконавчими (волевиявлятися) органами товариства є правління та його голова (одноособовий орган). Учасники товариства володіють правом голосу в управлінні його справами пропорційно частці належних їм жилих
 9.  § 4. Зміна та припинення договору простого товариства
    спільне володіння та (або) користування, повертаються їх надали без винагороди, якщо інше не передбачено угодою сторін (п. 2 ст. 1050
 10.  Підготовка зборів
    зборів проходили успішно, не викликали нарікань з боку їх учасників, доцільно формалізувати етапи їх підготовки. Зокрема, слід чітко визначити порядок інформування учасників зборів. У цих цілях органи, що скликають збори, визначають: - дату, місце і час проведення зборів; - порядку денного зборів; - порядок повідомлення працівників (делегатам конференції) про
 11.  § 3. Некомерційне товариство
    загальні збори його учасників (збори уповноважених), що має виняткову компетенцію, але правомочна вирішувати будь-яке питання, віднесене до компетенції колегіального виконавчого органу. Виконавчими (волевиявлятися) органами товариства є правління (колегіальний орган) і його голова (одноособовий орган). Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчих
 12.  2. Участь публічно-правових утворень в корпоративних відносинах
    зборах, так і в органах управління (виконавчих). Більше того, державні та муніципальні освіти має право на зазначених вище умовах створювати господарські товариства зі своїм переважним або навіть одноосібним участю ("компанії однієї особи", "державні
 13.  Голосування на зборах
    зборів приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах. Тепер, коли у працівників з'явилася можливість самостійно встановлювати процедуру прийняття своїх рішень, доцільно, на наш погляд, критично осмислити сформовану практику проведення голосування, - осмислити з тієї точки зору, наскільки повно вона дозволяє враховувати
 14.  Стаття 24. Компетенція загальних зборів акціонерів
    загальні збори акціонерів. Річні загальні збори акціонерів поводится не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість місяців після закінчення фінансового року товариства. Проведені крім річного загальні збори акціонерів є позачерговими. 24.2. До компетенції загальних зборів акціонерів належить вирішення наступних питань: 1) внесення змін та доповнень до статуту
 15.  82. Право власності господарських товариств і об'єднань.
    збори, конференції, з'їзди тощо). Окремі функції по господарському управлінню колективним майном може бути покладено вищими органами управління власника на створювані ними органи. «Про господарські товариства» Стаття 12. Власність на майно товариства Товариство є власником: майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність; продукції,
 16.  2. Зміст фірмового найменування
    товариства має містити або імена (найменування) всіх його учасників і слова "повне товариство", або ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія" і слова "повне товариство". Фірмове найменування товариства на вірі повинне містити або імена (найменування) всіх повних товаришів і слова "товариство на вірі" або "командитне товариство",
 17.  § II. Виробничі кооперативи
    загальні збори (вищий орган), наглядова рада (в кооперативі з числом більше п'ятдесяти), виконавчі органи - правління і (або) його голова. У виняткову компетенцію загальних зборів входять: зміна статуту кооперативу, освіта її виконавчих органів та наглядової ради, прийом і виключення членів кооперативу, затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів і
 18.  Моделі поведінки керівників.
    зборах, постановці цілей, виробленні планів. Він здатний передати певні завдання і відповідальність нижньому рівню
 19.  Кворум зборів
    збори вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини загального числа членів колективу, а конференція - якщо бере участь не менше 2/3 делегатів. Такі норми правомочності діють багато років, їх сприймають як щось дане, хоча і не зовсім зрозуміло, чому встановлено ці відмінності. В принципі, поки російське законодавство не регламентує норми правомочностей зборів і
 20.  Глава II Колегії адвокатів та їх органи
    загальні збори (конференція) членів колегії, її виконавчим органом - президія, контрольно-ревізійним органом - ревізійна комісія. Стаття 5. Загальні збори (конференція) членів колегії адвокатів Загальні збори (конференція) членів колегії адвокатів скликається не рідше одного разу на рік. У колегії адвокатів, що нараховує більше 300 осіб, замість загальних зборів