Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004 - перейти до змісту підручника

8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Н.В. Бордовская, А.А. Реан. Педагогіка.

Критеріями оцінки дидактичних теорій визнаються результативність та ефективність навчання. Проводиться аналіз наступних дидактичних концепцій: дидактичного енциклопедизму; формалізму; утилітаризму; функціонального матеріалізму; парадигмальна; кібернетична, асоціативна; поетапного формування розумових дій; управлінська. Дані концепції розкривають специфіку дидактичного відносини «викладання - вчення» на рівні певного підходу, ідеї, принципу.

І. Ф. Харламов. Педагогіка.

Розглядаються як загальні закономірності, притаманні вихованню в цілому, так і специфічні закономірності навчання, до яких відносяться наступні: науковість; проблемність; наочність; активність і свідомість учнів у процесі навчання; доступність; систематичність і послідовність; міцність і циклічність; єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання. Наводиться класифікація методів навчання І.Я. Кернера і М.Н. Скаткина, Ю.К. Бабанського, М.А. Данилова і Б.П. Єсипова, дана їх детальна характеристика.

С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології.

Наводяться різні трактування визначення методу навчання. Оптимальним визнано наступне: методи навчання - способи організації навчально-пізнавальної діяльності учня із заздалегідь визначеними завданнями, рівнями пізнавальної активності, навчальними діями і очікуваними результатами для досягнення дидактичних цілей. Наведено класифікації методів навчання за рівнем активності учнів; за рівнем включення у творчу діяльність; за джерелами отримання знань; по дидактичним цілям; по організації діяльності учнів. Характеристика методів навчання проведена за класифікацією Ю.К. Бабанського.

І. Підласий. Педагогіка.

У структурі методів навчання виділяються об'єктивна і суб'єктивна частини. Дана докладна класифікація методів навчання: за джерелом знань; типом пізнавальної діяльності; по етапах процесу навчання на уроці; дидактичним цілям. Окремо проаналізовано бінарна і полінарная класифікації. До функцій методів віднесені такі: навчальна, розвиваюча, що виховує, мотиваційна, контрольно-корекційна. Розкрито суть і зміст основних методів навчання. Мотивуються принципи вибору певного методу навчання.

П.І. Підкасистий. Педагогіка.

Розкрито в доступній формі основні підходи до визначення поняття «метод навчання». Перераховано прийоми навчання, їх класифікація. Найпоширеніша класифікація методів навчання - це за джерелом отримання знання: словесні (джерело знання усне або друковане слово); наочні методи (наочні посібники); практичні методи (виконання практичних дій). Наведено класифікацію навчання залежно від характеру пізнавальної діяльності учнів (інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемний, евристичний і дослідницький). Докладно розглядається урок - як цілісна система лише тому, що урок - це педагогічне твір, що дозволяє забезпечувати управління діяльністю учнів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу "
 1. Поняття вікової неосудності.
  Історія розвитку кримінального права свідчить про те, що з 17-18 в.в. в правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні,
 2. Фактори трудової адаптації
  Фактори трудової адаптації - це умови, що впливають на перебіг, строки, темпи і результати цього процесу. Фактори діляться на суб'єктивні та об'єктивні. Об'єктивні - це чинники (у трудовій організації - пов'язані з виробничим процесом), які в меншій мірі залежать від працівника. Це рівень організації праці, механізація і автоматизація виробничих процесів,
 3. 7.2. Підготовка робочих кадрів
  Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється у професійно-технічних училищах, а також у навчальних комбінатах та безпосередньо на виробництві. У минулому чисельність робітників, підготовлюваних безпосередньо на підприємстві, в кілька разів перевищувала масштаби підготовки кадрів робітників у системі профтехосвіти - хоча і варто зазначити, що підготовка проводилася по відносно
 4. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  В даний час вища професійна освіта являє собою сформувалася громадську структуру, що виконує певну функцію в суспільстві та освіті. Для розгляду економіки та управління вищим навчальним закладом як організаційної системи необхідно дати визначення і охарактеризувати поняття «організація», «система». Так що ж таке організація? Організація (від
 5. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  Підходи до управління якістю в освітній організації в даний час широко досліджуються. Так, системологічного (функціонально-системологічного) підхід до управління якістю освіти та її оцінці розвивається в дослідженнях А.А. Аветісова. Відповідно до його концепції, процеси, що протікають в освітніх організаціях будь-якого масштабу і виду, ототожнюються з керованими
 6. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ВИЩІЙ ШКОЛІ
  Інтеграція у світову освітню систему є одним із стратегічних завдань програми розвитку освіти Росії. Російське вищу освіту користується високим авторитетом у всіх країнах світу. Вузи Росії беруть участь у провідних міжнародних освітніх проектах. Інтеграція інженерної вищої школи Росії в міжнародну систему покликана забезпечити використання світового досвіду та
 7. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  У сучасних умовах господарювання якість освітніх послуг і фахівців, що випускаються, що надаються освітніми організаціями в цілому і вузами зокрема, є основним чинником, що сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності. Аналіз підходів до управління якістю в освітній організації показав, що найбільш прийнятним і таким, що відповідає вимогам сьогоднішньої
 8. список літератури
  Азгальдов Г.Г. кваліметрією 30 років: підсумки та перспективи / / Стандарти і якість. 1999. № 1. Азгальдов Г.Г. Про кваліметрії. М.: Стандарти, 1973. Азгальдов Г.Г. Теорія і практика оцінки якості товарів. Основи кваліметрії. М.: Економіка, 1982. Автоматизовані інформаційні технології в економіці / Під ред. Г.А. Титоренко. М.: Комп'ютер, ЮНИТИ, 1998. Аветисов А.А. Про системологічного підході в
 9. 1. Моделювання ітеративного навчання: завдання і проблеми
  Справжня робота присвячена опису і дослідженню математичних моделей ітеративного навчання, тому насамперед необхідно визначити, що розуміється під "моделлю" і "ітеративним научением ". Термін" модель "ми будемо використовувати в найширшому його розумінні як" аналог певного фрагмента природної чи соціальної реальності, ... заступник оригіналу в пізнанні і практиці ",
 10. 1.3. Основні напрямки використання ІТ у навчальному процесі
  Застосування ІТ дозволяє здійснювати інтенсифікацію навчального процесу та організувати різні види діяльності учнів: інформаційно-навчальну; навчально-ігрову; експериментально-дослідницьку; самостійну. Ці види діяльності орієнтуються на активне використання ІТ вчителем і учнями в якості інструмента пізнання і самопізнання, на самостійне представлення та витяг
© 2014-2022  ibib.ltd.ua