Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Т.К.Комарова. Психологія уваги: Навчальний метод. посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с., 2002 - перейти до змісту підручника

3.1. Первинні властивості уваги

Під обсягом уваги розуміється те кількість об'єктів, які можуть бути чітко сприйняті у відносно короткий період часу (в межах 0,1 с). У дорослої людини обсяг уваги в середньому дорівнює 5-7 елементам.

Обсяг уваги залежить від особливостей сприйманого матеріалу, від уміння суб'єкта його аналізувати і систематизувати, встановлювати в ньому логічні зв'язки. З віком у міру розвитку таких умінь обсяг уваги розширюється.

Ряд дослідників у розумінні обсягу уваги пропонують виходити з обсягу інформації, на якому може зосередитися свідомість суб'єкта з тим, щоб оперувати цією інформацією. Введення в сучасні експериментальні дослідження суб'єктивних критеріїв уваги (наприклад, бальних оцінок для рівня суб'єктивної впевненості в ясному, швидкому і точній відповіді) дозволило зробити висновок, що обсяг уваги визначається в середньому шістьма елементами. При подальшому збільшенні числа елементів відбувається їх структурування (наприклад, на основі двох-трьох елементів: пара - лінія, три - трикутник і т.д.). Тому ряд з десяти елементів, який утворює ті чи інші структури, сприймається настільки ж точно і чітко, як і ряд з одного-трьох елементів. Явище структурування було виявлено при дослідженні обсягу уваги для різних сенсорних аналізаторів, у тому числі для слухового. Обсяг слухового внима

23

ня, як виявилося, залежить також від частоти і темпу пред'явлення звукових стимулів. Наприклад, експериментально було встановлено, що всяка зміна оптимального темпу веде до зменшення обсягу слухового уваги.

Довільність регуляції обсягу уваги при розрізнених стимулах обмежена. При смислової організації стимулів вона значно вища. Обмеженість обсягу уваги вимагає постійного виділення суб'єктом будь-яких об'єктів, що знаходяться в сенсорно-перцептивної зоні, а невиділені об'єкти використовуються ним як фон. Цей вибір з безлічі сигналів лише деяких з них і є ні чим іншим, як вибірковістю уваги. Оскільки людина не здатна одночасно здійснювати дії з багатьма об'єктами, виникає необхідність дробити що надходить інформацію на частини адекватно можливостям психіки як обробної системи.

Це обумовлено обмеженими можливостями центральних механізмів переробки інформації у людини. Зокрема, якщо вони зайняті обробкою інформації про один об'єкт, то з'являються в цей час сигнали про іншому об'єкті не обробляються доти, поки центральні механізми обробки не звільняться. Тому якщо деякий сигнал з'являється через короткий час після попереднього, той час реакції людини на другий сигнал більше, ніж воно було б при відсутності першого.

Кількісним параметром вибірковості уваги вважається, наприклад, швидкість здійснення випробовуваним вибору стимулу з безлічі інших, а якісним - точність вибору, тобто ступінь відповідності результатів вибору вихідного сти-мульному матеріалу. Комплексною характеристикою уваги є показник його успішності. Він включає і кількісні (швидкість), і якісні (точність) параметри вибірковості.

Стійкість уваги - це здатність суб'єкта зберігати спрямованість і зосередженість психічної активності на об'єкті уваги. Вона визначається тривалістю концентрації його на даному об'єкті. При цьому концентрація передбачає здатність суб'єкта зберігати зосередженість на об'єкті уваги при наявності перешкод. Стійкість є тимчасовою характеристикою уваги. Її показником виступає висока продуктивність діяльності людини протягом відносно тривалого часу.

24

Стійкість уваги залежить від таких особливостей об'єкта уваги, як мінливість, рухливість, можливість вчинення дії з ним, відповідність організації об'єкта оптимального рівня складності і т.п. Поряд з цим стійкість залежить від наявності у людини інтересу до даного об'єкта, усвідомлення його значущості в плані реалізації цілей діяльності. Конкретним виразом такого ставлення є різні форми прояву активності людини. Так, його зовнішня активність може виявлятися в практичних діях з об'єктами уваги, а внутрішня - в рішенні різноманітних розумових і перцептивних завдань, пов'язаних з цілями діяльності.

Характеристика стійкості уваги - це вираження таких динамічних проявів функціонування уваги, якими є його коливання (флуктуації).

Під коливаннями уваги розуміються його періодичні короткочасні мимовільні посилення та ослаблення. Згідно з сучасними даними, спонтанні коливання уваги розглядаються як результат коливального процесу, обумовленого самонастроюванням сенсорних систем в процесі саморегулювання їх «пропускної» здібності, а також коливаннями ряду фізіологічних функцій (серцевого ритму, дихання, артеріального тиску тощо). Коливання уваги відбуваються в мікроінтервалах часу (2-3 с). Чисельні значення хвилі уваги як періодичної зміни його інтенсивності або коливання сенсорної ясності ще в 1893 році встановлено російським психологом Н.Н.Ланге. Так, для слухових відчуттів це значення дорівнює 4 секундам, для зорових відчуттів - 3,2 секунди, для тактильних - 2,5 секунди.

Одним з проявів коливання уваги є ковзання уваги, яку складається в епізодичній зміні фігури і фону при розгляданні спеціальних подвійних зображень і виступає наслідком «боротьби» двох полів зору.

Стійкість, як і всяке інше властивість уваги, не є автономним його проявом. Оскільки увага завжди включено в діяльність людини, його стійкість в значній мірі залежить від цієї діяльності: її структури, предмета, мотивів, цілей і т. п.

У цьому зв'язку очевидно, що зміни стійкості уваги можуть бути зафіксовані і в тривалих тимчасових інтервалах. Так, можна виділити стадії зосередження уваги при виконанні тривалої роботи: початкове входження в ра

25

боту пов'язано з труднощами зосередження і недостатньою стійкістю уваги; пік працездатності пов'язаний з максимальною зосередженістю уваги; наростаюче стомлення призводить до зниження зосередженості. Ці динамічні особливості функціонування уваги важливо враховувати при організації діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Первинні властивості уваги "
 1. Матерія
  первинності матерії по відношенню до людської свідомості та принципу пізнаваності світу на основі послідовного вивчення конкретних властивостей, зв'язків і форм
 2. Т.К.Комарова. Психологія уваги: Навчальний метод. посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с., 2002

 3. 3. Соціальні властивості особистості
  властивостей, соціальні властивості купуються людиною тільки прижиттєво, в ході 39
 4. XII. Сприйняття тіла як представляє статико-динамічні і статичні властивості
  первинними елементами враження опору і протягу, безумовно з'єднані один з одним і з суб'єктом відносинами збігу в часі і суміжності в просторі; а своїми вторинними елементами має враження дотику , тиску, напруги і руху, різноманітно з'єднані один з одним відносинами одночасності і послідовності, обумовлені кожне окремо
 5. Стаття 23. Представники профспілки в колегіальних органах управління товариства
  первинна профспілкова організація товариства мають право мати своїх представників у раді директорів і правлінні товариства (ст.16.3 Закону РФ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). 23.2. Представники первинної профспілкової організації в раді директорів і правлінні товариства беруть участь в їх роботі з правом дорадчого
 6. 6. Визначення
  первинними (primitive) (логічно невизначуваного). Однак їх не можна назвати неясними або невизначеними, тому що вони специфицируются Рядо формул. Будь добре сформульована теорія наїінает нема з групи дефініцій, а, швидше, зі списку логічно невизначуваних, або первинних, понять. Такі поняття являють собою одиниці, які в поєднанні з логічними і математичними поняттями
 7. 13.2. Природні передумови здібностей
  первинна природна особливість організму, яка проявляється відразу, як тільки людина починає займатися якоюсь діяльністю. Вчені виявили, що деякі ділянки мозку мають пряме відношення до роботи з символами, а А. Р. Лурія встановив взаємодія блоків мозку, які виявляються причиною свідомого дії. Якщо в цій взаємодії є порушення, то цілісність і
 8. 3.1. Можливі формальні відносини
  первинний базис або безліч основних (невизначуваних) понять теорії. Якщо брати до уваги елементарні теорії, чи теорія першого порядку, яких и фактуальной науці недостатньо, то вихідний базис шбой фактуальной теорії Т, виражався на мові еоріі множин, складається з впорядкованої л-ки таких понять: безлічі 2 і п - 1 основних специфічних і взаємонезалежних (взаємно
 9. ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ поглядів на увазі
  властивості, як вибірковість, або селективність відображення. Завдяки йому зона свідомості диференціюється на зону уваги (ясного свідомості) і зону неясного свідомості. Перша включає ті об'єкти, які завдяки спрямованості на них свідомості людини будуть відображатися яскраво, точно і чітко. У зоні неясного свідомості відображення об'єктів невиразне, туманне. Ці особливості відображення в термінах
 10. XIII. Сприйняття тіла як представляє статичні властивості
  первинний елемент, з якого розвиваються наші ідеї видимого протягу, є пізнання відносних положень двох станів свідомості в деякому ряду подібних станів, що є наслідком суб'єктивного руху. Не слід думати, що подібне відношення між послідовними станами свідомості дає саме по собі яку б то не було ідею протягу. Внаслідок постійного вживання
 11. 9.3. Властивості уваги
  властивість уваги - переключення.? переключення уваги називається переміщення свідомості від однієї діяльності до іншої або від однієї операції н інший в межах однієї діяльності. На переключення уваги впливають особливості нервових процесів, діяльність, установка.? Стійкість уваги - це тривалість, протягом ноторой зберігатиметься інтенсивність діяльності, т.
 12. 3J. Еквівалентність
  первинними базисами і, крім того, безсумнівно, гетероморфні, проте можуть мати загальне для них безліч формул. Прикладом цього служать динаміки Гамільтона та Лагранжа. Хоча структура їх відрізняється через відмінності первинних базисів, їх формули можуть бути взаімопереводіми, якщо тільки ми маємо для цього підходяще правило перекладу (наприклад, - L). Іншими словами, з точки зору безлічі
 13. 1.2. багатозначність визначення уваги
  первинне зосередження, що відповідає змісту ділової спрямованості. Верхня межа характеризується досягненням оптимальної інтенсивності уваги, що дозволяє приступити до виконання основної діяльності. Нижня і верхня межі предвнимания можуть бути зближені, але можуть і значно віддалятися один від одного. Це залежить від уміння людини керувати своєю увагою, рівня оволодіння
 14. I. Завдання Морфології
  первинне, а зростання сіроенія, наступне за ним з більшою чи меншою правильністю , вегь явищ вторинне. В організмах зростання маси може бути викликане збільшенням в одиницях першого порядку - простих одиницях або в Одиниця другого порядку - згуртованих групах одиниць, або в одиницях іретьего порядку - групах груп одиниць, або в одиницях ще вищого порядку, або нарешті як це частіше
 15. 5. Небажані характеристики
  первинних понять і адогам. Однак ця вимога необхідно обмежити і доповнити умовою, що мінімізація основних ідей (первинних понять і аксіом) повинна б -fb сумісна і зі слабкою дедуктивної повнотою первинних понять. Інакше спрощення може відвести нас занадто далеко від істини. Принаймні, те, до чого ми прагнемо, повинно мати виправдання, а ніякого розумного виправдання для
 16. II. Фактори Соціальних явищ
  первинних чинників приводить нас, з одного боку, до зовнішніх факторів: клімату, поверхні землі, флорі і фауні, а з іншого - до внутрішніх: фізичним, емоційним та інтелектуальним якостям соціальних одиниць індивідів. § 8. З вторинних або похідних факторів, які викликаються самої соціальної еволюцією, можна вказати на зміну клімату, що викликається розчищенням лісів і осушенням
 17. Технічний / допоміжний персонал
    первинну обробку, зберігання (секретар, кур'єр і
 18. Пошук всередині організації.
    первинних посадах, а про вакантні місця керівників середнього і вищого рівня. Вакансії з'являються внаслідок ротації персоналу або введення нових посад у міру розвитку компанії. У цих умовах керівництво звертає свою увагу на вже працюючих в організації співробітників. Цей метод не вимагає фінансових витрат, сприяє зміцненню відданості персоналу компанії, кандидатам не
 19. XX. Відносини Соінтенсівності і Несоінтенсівності
    первинними або вторинними - простими станами або відносинами між простими станами. § 361. Не може існувати ніяких явищ свідомості, крім його послідовних станів і способів проходження його станів, тобто самих станів і змін від одного стану до іншого. А так як те, що ми відрізняємо як стосунки, не суть самі первинні стану, то вони не можуть бути нічим
© 2014-2020  ibib.ltd.ua