Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПРОБЛЕМА КРИТЕРІЇВ ІСТИНИ У ПЕДАГОГІЦІ

Проблемі істинності, результативності та ефективності педа-гогоческого знання в науковій педагогіці приділяється недостатня увага, практично відсутні дослідження на цю тему.

Такий стан справ зумовлений передусім трудністю вичленування результатів власне педагогічних дій із загальної маси виховних впливів соціального середовища. Позначається також занадто абстрактне і загальне визначення цілей виховання, відсутність детального, конкретного визначення мети у педагогічному процесі, неоднаковість виховних очікувань у різних структурах держави і соціальних прошарках суспільства.

Нерідко сумнівні педагогічні новації з їх поспішними і поверхневими висновками оцінюються і рекламуються громадськістю як науково достовірні і справжні. А перевірені практикою, теоретично обгрунтовані вимоги до навчання і виховання дітей, але не відповідають ідеологічної та педагогічної моді, всупереч позитивній практиці кваліфікуються як застарілі і негативні. Це тим більше нетерпимо, що громадська думка батьків, педагогів про наукових підходах до виховання і навчання дітей - один з істотних чинників забезпечення довіри до педагогічного знання.

Спираючись на громадську думку, педагогічна наука використовує загальнонаукові, а також розробляє свої власні конкретні критерії, які дають їй можливість уникати суб'єктивізму в практиці, виявляти об'єктивно достовірне знання, будувати на його основі суб'єктивну педагогічну діяльність.

Безумовно вірним загальнонаукових мірилом істини є суспільно-історична практика. Всі інші критерії істинності наукового знання сходяться, перехрещуються і заземлюються в ній. Такі абсолютні істини педагогіки, як обов'язкове присвоєння підростаючим поколінням соціального досвіду старших; обумовленість змісту освіти потребами розвитку суспільства і людської особистості; становлення особистості в процесі діяльності, відносин і спілкування, неодноразово перевірені і підтверджені суспільно-історичною практикою. Однак конкретно-історичний процес виховання підростаючих поколінь, грунтуючись на істинах абсолютних, на загальних і вічних законах, рухається, змінюється, удосконалюється за рахунок істин відносних, що діють в конкретному суспільстві, що відображають його вимоги, що задовольняють його потребам.

Так, щодо істинними, що спираються на загальні закони виховання, були педагогічні системи рабовласницького, феодального, буржуазного, соціалістичного товариств. Критерієм відносної івтінності різних педагогічних систем є їх відповідність, адекватність конкретно-історичній ситуації, їх здатність задовольняти основні життєві потреби розвитку даного суспільства і людини, що живе в ньому.

Разом з тим в рамках абсолютного критерію істини суспільно-історичної практики можливі й необхідні приватні критерії, які забезпечують перевірку істинності педагогічного знання в конкретному педагогічному процесі. В історично зумовленої економічної, політичної, соціальної, культурної, духовно-моральної ситуації необхідне знання про здатність і готовність педагогічної системи до вирішення завдань щодо задоволення потреб суспільства й особистості, про достовірність та обгрунтованості змісту освіти та навчання, про коректність форм і методів навчально-виховного процесу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРОБЛЕМА КРИТЕРІЇВ ІСТИНИ У ПЕДАГОГІЦІ "
 1. Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка,
  педагогіки в освітніх установах юридичного профілю, підготовку професіоналів для правоохоронних органів . У ньому вирішуються дві основні задачі: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів, слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної
 2. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  проблем сучасної правоохоронної практики буде характерно для розвитку юридичної педагогіки в найближчій історичній
 3. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  проблемою формування особистості педагогіка вивчає діяльність спеціальних і педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається
 4. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогіки в контексті розвитку виробничих і навчальних груп. 6. Назвіть основні складові педагогічного потенціалу групи і охарактеризуйте її виховні можливості. 7. Розробіть варіант програми вивчення особистості, групи. 8. Що таке самоформірованіе особистості: його суть і значення? 9. Згадайте основні соціальні явища в групі, на які
 5. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогіки? 2. Що за кордоном розуміється під юридичною педагогікою і що вона являє собою як розділ вітчизняної педагогіки? 3. Які методологічні принципи порівняльно-педагогічного дослідження? 4. Охарактеризуйте теоретичну базу і основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. У чому, на вашу думку, відмінність зарубіжного та
 6. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
  педагогіка. Її теоретичною базою виступає загальна педагогіка - багата на конструктивні ідеї і що володіє величезним досвідом наука. Разом з тим юридична педагогіка не звичайна (загальна) педагогіка з прикладами з юридичної практики, що не педагогіка для юристів. Юридична педагогіка - це особлива область наукового педагогічного знання - юридико-педагогічного, особлива галузь педагогіки,
 7. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  проблемам комп'ютеризації навчання та організації домашньої навчальної роботи учнів. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Розбираються особливості способів навчання: індивідуального, індивідуально-групового, колективного. Дається характеристика класно-урочні форм: традиційного уроку, Бел-ланкастерской, Батавской і маннгеймській систем. Розглядаються
 8. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  проблем? 5. Що являє собою юридична педагогіка як галузь наукового знання? 6. Назвіть і поясніть методологічні основи методології юридичної педагогіки (общепедагогические та спеціальні). 7. У чому специфіка методів юридичної педагогіки? Назвіть їх і поясніть їх призначення. 8. У чому полягає педагогічна функція права? 9. Що
 9. Специфічність методології юридичної педагогікі92
  проблем, пошуку і критеріям оцінки розроблюваних практичних рекомендацій. У своїй як би «юридичної частини» юридична педагогіка виходить з правових реалій (завдань побудови правової держави, існуючої правової системи, стану правопорядку та законності, цілей, завдань і проблем їх вдосконалення, нормативно-правової основи правоохоронної діяльності,
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  проблеми, перспективи. - М., 2001. Мудрик А.З. Учитель: майстерність і натхнення. - М., 1985. Педагогіка: Учеб. посібник / За ред. П.І. Пидкасистого. - М., 1995. Педагогіка: Учеб. посібник / В.А. Сластенін, І.Ф. Ісаєв, А.І. Міщенко, Є.М. Шиянов. - М., 1998. Підласий І.П. Педагогіка. Новий курс: Підручник: У 2 кн. - М., 2001. Трубочкш В.П., Битянова Н.Р. Культура
 11. 3. ОСВІТА І КУЛЬТУРА
  Н.В. Бордовская, А.А. Реан. Педагогіка. Розглядаються різні аспекти співвідношення освіти і культури. До головних соціокультурним функціям освіти автори відносять: спосіб входження людини у світ культури і науки ; забезпечення соціалізації людини і преем ственности поколінь; підготовку нових поколінь до самостійного життя; формування суспільного і духовного життя; освоєння
 12. Система педагогічних наук
  проблем використовує дані багатьох суміжних наук, при визначенні цілей виховання-філософії, соціології, психології, фізіології, аксіології, етики, естетики, історії, медицини та ін; при вивченні обсягу, структури, логіки викладу навчально-виховної інформації - математики, статистики, логіки, теорії інформації, теорії комунікації, кібернетики та ін (рис. 1.1). Рис. 1.1.
 13. Варламова А.Я., Агарков Е.В.. Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
  педагогіці, природокористування та концепції сучасного
 14. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  проблемами визнані: 1. Пов'язані з цілями і змістом освітньо-виховної роботи. 2. Проблеми методики стимулювання учнів в сім'ї до роботи над своїм особистісним розвитком і формуванням. 3. Проблеми обліку вікових та індивідуальних особливостей учнів у процесі сімейного виховання. Докладно розглядаються форми допомоги школи сім'ї: організаційно-педагогічна робота з
 15. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  проблеми розвитку вищої освіти в Росії та основні напрями реформування вітчизняної вищої школи. 5. Який предмет, цілі і завдання професійної педагогіки? 6. Назвіть основні особливості трудового колективу, які надають педагогічний вплив на своїх членів. 7. Які фактори називають соціально-педагогічними? 8. Дайте характеристику
 16. 14.2. Кримінальна педагогіка
  педагогіка
© 2014-2022  ibib.ltd.ua