Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Системні якості прокурорського нагляду


виражаються, зокрема, в принципах організації і діяльності прокурорських органів.3 При цьому під принципами слід розуміти основні вихідні положення, відповідно до яких створюються і функціонують органи прокуратури. У юридичній літературі під принципом прийнято розуміти узагальнений вираз відповідного суспільного явища, що відтворює об'єктивну реальність і діючі ній закономірності.4 Саме ж абстрагування принципів від об'єктивної реальності, зокрема із громадських відносин, складає функцію науки.5
При цьому наукове абстрагування набуває характеру об'єктивно істиного тільки в тому випадку, якщо воно виходить із об'єктивних фактів. Принципом можна вважати основоположне теоретичне узагальнення того найбільш типового, що виражає саму суть організації і діяльності, що констатує закономірність і формулює основну, загальну вимогу, якій повинні відповідати дана організація і діяльність. При цьому слід мати на увазі, що в соціальних процесах реалізації об'єктивних законів чи об'єктивних закономірностей передбачається діяльність людей, здат-
'Див. Долежан В. В. Місце прокуратури в системі державної влади. «Рад. право», № 6, 1991, с.26.
2Див. Березовська С.Г. Суть і основні характеристики правових відносин у сфері прокурорського нагляду. Питання теорії і практики прокурорського нагляду. Ч. 1, М., 1973, с. 56-80.
3Див. Давиденко 77. Л/. Місце і роль прокуратури у механізмі державної влади. К., 1993, с.37.
4Див. Добровольська Т.Н. Принципи радянського кримінального процесу. М., 1970, с.6-29. Лунєв А.Є. Теоретичні проблеми державного управління. М., 1974, с.26-27.
5Див. Долежан В. В. Місце прокуратури в системі державної влади. «Рад. право», № 6, 1991, с.48.
76

них свідомо чи несвідомо створювати чи знищувати умови дії об'єктивного закону. Поза діяльністю людей соціальні закони не виявляються.
Принципом прокурорського нагляду може бути визнане тільки таке становище, яке обумовлює вихідні, визначальні моменти в організації й діяльності органів прокуратури.
Принципи прокурорського нагляду, як і принципи будь-якої іншої правової діяльності, відтворюють не тільки об'єктивні, але й суб'єктивні починання. Об'єктивні - оскільки норми прокурорського права відтворюють закономірності суспільних відносин і являють собою об'єктивований вираз народу; суб'єктивні - оскільки норми прокурорського права є продуктом свідомого творчого законодавця, свідомого формування такого державного акта, яким є закон.
У правовій теорії, в тому числі в теорії кримінального процесу, вважається, що принципами є тільки такі суттєві риси явища, які виражають керівні ідеї, що отримали своє закріплення в нормах права.1 Це правильно, оскільки самі по собі ідеї не можуть регулювати правові відносини поки їм не надано державно-владного, нормативного характеру, поки їм не надано характеру правових норм.
Принципом прокурорського нагляду може вважатися тільки таке становище, яке відтворене в теорії як ідея і виражене в законі як норма.
Витікаючи з об'єктивних законів і складаючи норми права, принципи організації і діяльності прокуратури являють собою закріплені в законі владні вимоги, вихідні положення, що визначають соціальну суть прокурорського нагляду.
У теорії зазначається, що органи прокуратури як невід'ємна частина держави діють на базі загальних організаційних принципів побудови державного апарату. Разом з тим з метою найбільш ефективного виконання завдань вищого нагляду за точним додержанням законів прокурорський нагляд організований і функціонує на основі властивих йому специфічних принципів.2
'Див. Михеєнко М.М., Михайленко О.Р. Про особливості розвитку кримінально-процесуального кодексу. К., 1987, с.87. Михеєнко М.М., Нор В. Т., Шибіка В.П. Кримінальний кодекс України. 1992, с.131.
2Див. Тацій В.Я. Місце прокуратури в системі державної влади. «Рад.право», № 6, 1991, с. 15-17.
77

Специфічною ознакою принципів прокурорського нагляду слід вважати те, що вони є принципами і організації, і діяльності органів прокуратури. У принципах віддзеркалюється органічне поєднання завдань прокуратури, форм і методів їх здійснення. Тому кожен принцип прокурорського нагляду несе в собі елементи і організаційні, і функціональні.'
У правовій літературі є спроби різко розмежувати принципи організації і принципи діяльності державних органів, зокрема органів прокуратури.2 Спроба розірвати єдині, неподільні принципи організації і діяльності прокуратури - це спроба розірвати органічний зв'язок між структурними і функціональними основами прокурорського нагляду. Самі по собі організаційні принципи були б безпредметними, якби не передбачалась їх реалізація в процесі діяльності прокуратури, якби не передбачався їх органічний зв'язок з функціональними принципами. Як справедливо зазначає академік В.А.Енгельгардт, феномен організації складається з двох компонентів: організації структурної і організації функціональної, які «найтісніше переплітаються, нерозривно пов'язані між собою і, як правило, утворюють єдність, що важко піддається розчленуванню.3 А тому є безпредметними відірваними один від одного принципи організації і принципи діяльності того чи іншого органу, в даному випадку прокуратури.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Системні якості прокурорського нагляду"
 1. §2. Основні риси прокурорської системи
  системні. В основі виділення перших лежать риси природної матерії, вся різноманітність станів і якостей різних форм; для виділення функціональних якостей застосовується інший принцип - принцип спеціалізації чи призначення. На відміну від перших двох якісних визначеностей, завжди присутніх в матеріальних явищах чи то як якість самої матерії, чи то як специфічні фор- 'Див. Алексеев С. С. Соціальна
 2. Складання прокурором обвинувальних висновків
  системні. Тому для вивчення суті кримінального процесу необхідно використати системний підхід до дослідження самого процесу та його поняття, притім, останнє є центральним в теорії системного аналізу. Між тим, тільки системне мислення може привести до правильного визначення місця і ролі державного обвинувачення в системі стадій кримінального процесу. При цьому вихідними є теоретичні положення про
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  якості і, відповідно, робить ці акти або малоефективними, або непотрібними. Тому з метою підвищення дієвості вказаних регламентів доцільне текстуальне об'єднання локальних актів, що приймаються у кожному конкретному органі, в єдиний, так би мовити, компетенційно-структурний "пакет". Основними складовими елементами цього пакету мають стати: а) загальний статут органу; б) офіційно затверджена
 4. § 3. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті
  якості викладачів передбачалось використовувати професорів університету, колишніх прокурорських працівників, судових слідчих, які будуть читати лекції по судовій медицині, державному і також поліцейському праву. В програмі навчання значилися такі дисципліни як дактилоскопія ? антропометрія. Спеціальні "курси для шукачів" були відкриті в лютому 1920 р. в Києві, на яких, як писалось в міській
 5. § 8. Структура правової культури суспільства
  якості, продуманості, узгодженості, культурі юридичних текстів, тобто в юридичній техніці підготовки, ухвалення та оприлюднення нормативно-правових актів, вирішенні процедурних законодавчих питань. Усе це разом узяте - показник рівня правотворчої (в тому числі законодавчої) культури; б) рівень судової, правоохоронної діяльності і стан правозасто-совної практики - виражається як робота
 6. §1. Теоретичне визначення функцій прокуратури
  якості і методики підготовки управлінських рішень.1 Цю редакцію, на думку автора, варто внести в новий Закон України про прокуратуру з тим, щоб вона повністю відтворювала покладені їй законом функції. Концептуальне значення має чітке визначення загальних стратегічних цілей, а також завдань прокуратури на тривалу перспективу і в їх розвитку - завдань функціональних. Завдання, визначені в ст.4
 7. Система норм про прокурорський нагляд
  якості об'єктів односторонніх владних претензій державних органів, а як наділені законом правами і обов'язками суб'єкти правовідносин, що активно і суттєво впливають на діяльність органів влади, в тому числі на наглядові заходи прокуратури.2 Питання про різні органи як об'єкти нагляду може привести до неправильного розуміння ролі прокуратури в нашій державі. Виходить, що прокуратура начебто
 8. §3, Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду в Україні
  якості нагляду і розширення участі в цій діяльності спеціалістів необхідна спеціальна норма, що визначає порядок і умови залучення спеціалістів, їх права і обов'язки.1 Ефективність нагляду в сучасних умовах прямо пов'язана з використанням сучасних науково-технічних засобів, перш за все комп'ютерної техніки. У зв'язку з цим виникає необхідність включення в законодавство про прокурорський нагляд
 9. Правове регулювання діяльності прокуратури щодо забезпечення законності в Україні
  якості ремонту радіоапаратури, чергування на залізничних станціях, портах і т.п. з метою недопущення простоїв транспортних засобів, збереження власності під час посівної кампанії, при збиранні врожаю, використання кормів на годівлю тварин, приписок, випуску недоброякісної продукції і багато інших напрямів суто господарської діяльності, куди прокурори взагалі не повинні були втручатись. Ось, на
 10. Перевірка достовірності повідомлень про злочини
  якості обвинуваченого. «Правознавство», 1989, № 4, с. 88-91. 260 Порушивши справу, прокурор направляє її слідчому для провадження попереднього слідства чи органу дізнання для проведення дізнання. Слідчий, до якого надійшла постанова прокурора про порушення справи, повинен негайно приступити до провадження слідства. Цей акт оформляється постановою про прийняття справи до свого провадження. Копію
© 2014-2022  ibib.ltd.ua