Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
. Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.1 СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ІСО СЕРІЇ 9000 (МС ІСО СЕРІЇ 9000)


Суть нового підходу до вирішення проблеми якості полягає в об'єднанні розрізнених заходів у єдину систему цілеспрямованих, постійно здійснюваних дій на всіх стадіях життєвого циклу продукції.
У ряді країн національні стандарти з управління якістю існують вже з середини 1970 - х рр.. Насамперед вони розроблялися і застосовувалися в цілях забезпечення якості на етапах проек-тування і виробництва в найважливіших галузях промисловості: ядерній енергетиці, авіації, космонавтиці, виробництві військової техніки.
З метою усунення відмінностей і гармонізації вимог на міжнародному рівні, розробки однакового підходу до вирішення питань управління якістю в складі Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) був створений технічний комітет ISO / TC 176 «Управління якістю та забезпечення якості », у завдання якого входила стандартизація основоположних принципів системи якості.
Спираючись на національний досвід в галузі стандартизації та застосування систем забезпечення якості, ISO / TC 176 розробив і в 1987 р. опублікував перші п'ять стандартів МС ІСО серії 9000 і тримовний словник термінів і визначень у сфері якості - МС ІСО 8402. Розроблені стандарти увібрали в себе всі найбільш раціональне з того, що накопичено в цій галузі знань і практичної діяльності. Ці стандарти не тільки усунули технічні бар'єри у співпраці, встановили уніфіковані підходи, а й послужили цінним джерелом світового досвіду, готових управлінських рішень. Вони стали практичним керівництвом для створення систем якості на підприємствах.
У 1994 р. стандарти ISO серії 9000 були переглянуті, однак збереглася колишня основа, в тому числі цілі і способи їх досягнення. Число стандартів було доведено до 25 (деяким новим стандартам присвоїли номера, починаючи з 10000).
МС ІСО серії 9000-1994 використовуються в контрактних і не контрактних ситуаціях. В обох випадках постачальник прагне запровадити систему якості, підтримуючу його конкурентоспроможність і дозволяє налагодити випуск продукції необхідної якості на економічно ефективної основі. Замовник при укладенні контракту може наполягати на тих елементах системи якості постачальника, які найбільшою мірою впливають на виконання заданих вимог при мінімальному ризику.
МС ІСО 9000-1-1994 є вступним стандартом і водночас «ключем» до всіх наступних стандартам, входять до ISO серії 9000. Стандарт встановлює основні завдання підприємства-виробника в сфері якості і містить керівні положення щодо вибору та застосування стандартів ISO серії 9000-1994.
Якщо підприємство вирішило самостійно розробити та удосконалити діючу на ньому систему якості, йому слід звернутися до МС ІСО 9004-1994.
У контрактних умовах застосовується який-небудь з трьох стандартів: МС ІСО 9001-1994, МС ІСО 9002-1994, МС ІСО 9003-1994. Тільки ці три стандарти призначені для цілей сертифікатів-ції.
МС ІСО 9001-1994 визначає вимоги до системи якості, коли контракт, укладений між постачальником і замовником, вимагає, щоб була доведена здатність постачальника у створенні нової продукції заданої якості.
МС ІСО 9002-1994 також використовується в контрактних ситуаціях, коли довіра замовника до досягнення потрібної якості може бути забезпечене постачальником шляхом підтвердження своїх можливостей у виробництві і монтажі.
МС ІСО 9003-1994 також використовується в контрактних ситуаціях, коли довіра замовника до досягнення потрібної якості може бути забезпечене постачальником шляхом підтвердження своїх можливостей у остаточному контролі і проведенні випробувань.
МС ІСО 9004-1994 встановлює і описує основні елементи системи загального керівництва якістю. Стандарт носить рекомендаційний характер. Це означає, що кожне підприємство самостійно визначає конкретний склад елементів системи і способи їх втілення на пракМШІСО серії 9000-1994 спростили взаємини між споживачами і постачальниками шляхом підтвердження останніми своїй здатності забезпечувати заявлену якість продукції. Введення сертифікації систем якості незалежними організаціями, органами сертифікації, дозволило підтвердити об'єктивний характер доказів можливості підприємств у забезпеченні якості продукції.
В даний час більше 70 країн мають національні стандарти, еквівалентні стандартам ISO серії 9000-1994, в тому числі і Росія. До 2000 р. в світі налічувалося понад 350 тисяч підприємств, які сертифікували свої системи якості. Міжнародна організація по стандартизації розглядала стандарти як ринковий інструмент, який встановлював єдині вимоги до забезпечення якості продукції, що поставляється на світовий ринок різними організаціями. Наявність сертифікату на систему якості є обов'язковою ознакою успішно працюючої організації і надає організації певні переваги. Однак, як показала практика, підходи до управління якістю, представлені по
МС ІСО 9001-1994 системами якості, недостатні для досягнення і підтримки конкурентоспроможності організації. Елементна структура системи якості застосовувалася близько 15 років.
У 2000 р. Міжнародною організацією зі стандартизації прийняті нові стандарти ISO серії 9000. У зв'язку з тим, що вимоги до систем менеджменту якості за МС ІСО 9001-2000 суттєво відрізняються від вимог МС ІСО 9001-1994, нею встановлений трирічний період на перехід від систем якості до нових систем менеджменту якості. У цей період допускається сертифікація систем якості і за стандартами 1994
При розробці стандартів враховувався досвід практичного використання стандартів ІСО серії
1994. Зокрема, було скорочено кількість стандартів. У МС ІСО серії 9000-2000 включені:
ІСО 9000-2000 «Системи менеджменту якості. Фундаментальні принципи і словник »;
ІСО 9001-2000« Системи менеджменту якості. Вимоги »;
ІСО 9004-2000« Системи менеджменту якості. Настанови щодо вдосконалення характеристик діяльності ».
МС ІСО 9002-1994 і МС ІСО 9003-1994 «вмонтовані» в МС ІСО 9001-2000 і анулюються. Якщо якесь вимога МС ІСО
2000 не можна застосувати зважаючи на специфіку організації та її продукції, допускається його виключення за умови, що це стосується тільки вимог, що відносяться до процесів життєвого циклу про-дукції розд. 7.
Стандарти ІСО 9001-2000 та ISO 9004-2000 - це узгоджена пару стандартів, яка доповнює один одного при спільному використанні, але можуть також застосовуватися як незалежні документи при послідовному впровадженні.
Стандарти ІСО 9001-2000 та ISO 9004-2000 мають однакову структуру, але різні сфери застосування. Для зручності ІСО 9004-2000 містить вимоги ІСО 9001-2000, виділені в рамки, і рекомендації щодо подальшого розвитку і вдосконалення системи.
Стандарт ІСО 9001-2000 встановлює мінімальний набір вимог до системи менеджменту якості, який може використовуватися для внутрішнього застосування організаціями з метою докази зацікавленим сторонам, що в організації реалізована система менеджменту якості, здатна виконати зазначені в контракті вимоги споживача, а також вимоги відповідних законодавств. Областю застосування ІСО 9001-2000 раніше залишається сертифікація для спрощення взаємовідносин в бізнесі.
Стандарт ІСО 9004-2000 містить рекомендації по більш широкому спектру цілей системи менеджменту якості, зокрема щодо постійного поліпшення діяльності організації, а також її ефективності та результативності. Він не застосовується в договірних та сертифікаційних цілях.
Стандартами ІСО 9001-2000 та ISO 9004-2000 вже не передбачається забезпечення якості продукції, а поставлена мета задоволення споживачів шляхом виконання і перевиконання їх вимог за допомогою ефективного впровадження системи менеджменту якості, постійного підвищення її результативності та продуктивності , а також попередження невідповідностей між очікуваннями споживачів і якістю продукції, що випускається. Замість терміну «система якості» введено термін «система менеджменту якості», який підкреслює системний характер управління організацією.
Стандарти ISO серії 9000-2000 розрізняють вимоги до систем менеджменту якості та продукції:
вимоги до управлінських систем регламентуються стандартами ISO 9001 та ISO 9004;
вимоги до продукції встановлюють або споживачі, або самі організації, виходячи з передбачуваних запитів споживачів і вимог нормативних документів.
Вимоги до системи менеджменту якості доповнюють технічні вимоги до продукції.
Створення системи менеджменту якості - стратегічне рішення організації.
Стандартами ІСО 9001-2000 та ISO 9004-2000 НЕ передбачається однаковість в структурі систем менеджменту якості і документації.
Розробка та впровадження системи менеджменту якості індивідуальні в кожній організації.
У методологічному плані принципово важливим для МС ІСО серії 9000-2000 є застосування «процесного підходу» при розробці, впровадженні та поліпшенні результативності системи менеджменту якості з метою підвищення задоволеності споживачів шляхом виконання їхніх вимог. Вся діяльність, виконувана організацією, розглядається як сукупність взаємопов'язаних процесів. Організація повинна управляти цими процесами. Застосування системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також керуванням можуть вважатися «процесним підходом».
Перевагою «процесного підходу» передусім є безперервність управління, яка пов'язує окремі процеси в рамках їх системи і орієнтує кожен з них на досягнення спільної мети, якою є задоволеність споживачів.
«Процесний підхід» передбачає розгляд процесів з точки зору доданої цінності продукції, постійного поліпшення процесів на основі об'єктивних вимірювань.
Процесна модель системи менеджменту якості представлена чотирма розділами (блоками вимог) ІСО 9001, відповідними розділами рекомендацій ІСО 9004:
Розділ 5. Відповідальність керівництва;
Розділ 6. Менеджмент ресурсів;
Розділ 7. Процеси життєвого циклу продукції;
Розділ 8. Вимірювання, аналіз та поліпшення.
Всі блоки утворюють безперервний цикл управління. Вище керівництво безпосередньо управляє ресурсами, які створюють базу для функціонування основних процесів, процесів, зароб-Тива гроші (бізнес-процесів). Результати бізнес-процесів, а також відгуки споживачів стають предметом аналізу і основою для прийняття стратегічних та оперативних рішень щодо поліпшення всієї системи і конкретних її процесів.
Методичні рекомендації щодо постійного поліпшення системи менеджменту якості припускають послідовне застосування циклу Шухарта - Демінга і мають своєю метою підвищення задоволеності споживачів та інших зацікавлених груп. Цикл Шухарта - Демінга (цикл PDCA) являє собою циклічну модель управління, яка складається з чотирьох послідовно застосовуваних процесів: плануй (Plan), виконуй (Do), перевіряй (Check), корегуй (Action). Назва «цикл» показує, що такий процес застосовується безперервно і послідовно, цикл за циклом, постійно покращуючи показники діяльності або процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1 СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ІСО СЕРІЇ 9000 (МС ІСО СЕРІЇ 9000) "
 1. Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
  . Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с., 2004

  системи, проаналізовано підходи до управління якістю, вивчений і запропонований до використання зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі, представлені основи формування системи менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000. Рекомендується для студентів спеціальностей «Менеджмент організації», «Стандартизація і сертифікація» та «Управління якістю», а
 2. введення
  системі освіти. Особливо це стосується системи вищої професійної освіти, безпосередньо зв'язує освіту з реальною економікою країни. Так, принципові зміни в сучасному соціально-економічному розвитку Росії вимагають значного підвищення творчого потенціалу та конкурентоспроможності випускників. Вирішення цієї глобальної задачі визначається реалізацією
 3. 2.2 ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
  система для розробки політики і цілей, а також для досягнення цих цілей. Система менеджменту якості - система менеджменту для керівництва та управління організацією щодо якості. Планування якості - частина менеджменту якості, спрямована на встановлення цілей у сфері якості і визначальна необхідні операційні процеси життєвого циклу продукції (ЖЦП) і
 4. 2.5 СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В РОСІЇ
    системи менеджменту якості необхідні узгоджені дії організацій, здатних на розвиток методології і конкретних технологій менеджменту якості в промисловості та інших сферах народного господарства. Фундаментальне значення в цьому процесі має Вища школа Росії, де зосереджені основні кадри вчених і фахівців у даній сфері. Так, Міністерством освіти Російської
 5. висновок
    системи управління забезпечити приспосабливаемость організації до нових умов і задовольнити зростаючі вимоги і запити споживачів, забезпечивши на цій основі свій розвиток. Розглянувши у монографії управлінську діяльність освітньої організації як організаційної системи і проаналізувавши підходи до управління якістю з вивченням і пропозицією до використання зарубіжного досвіду
 6. ГЛОСАРІЙ
    системи оцінок (критеріїв і шкал оцінки). Іноді, крім спеціальних завдань, ассессмент-центр включає структуроване інтерв'ю і тестування. Аналітика («особиста аналітика», «спростити аналітику», тощо) - сукупність способів аналізу особистої діяльності (витрачених ресурсів і результатів, що досягаються), що дають інформацію для прийняття рішень. Може включати в себе коефіцієнти, графіки,
 7. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
    системи необхідно дати визначення і охарактеризувати поняття «організація», «система». Так що ж таке організація? Організація (від позднелатінского «organize» - «повідомляю стрункий вигляд», «влаштовую») - об'єд-нання індивідів в єдине ціле для спільної дії. Міжнародний стандарт ІСО 9000-2000 визначає організацію як групу працівників і необ-хідних засобів з розподілом
 8. список літератури
    системологічного підході в теорії оцінки управління якістю освіти / / Кваліметрія людини й освіти: методологія і практика. Національна система оцінки якості освіти в Росії: Матеріали 5-го симпозіуму. М.: Изд-во Исслед. центру проблем якості підготовки фахівців, 1996. С. 52 - 55. Аветисов А.А. Освітні стандарти як основа об'єктивного моніторингу якості в
 9. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
    системи виходять з моністичної моделі участі держави у цивільному обороті, коли основним і головним учасником цивільно-правових відносин стає скарбниця (фіск). Така правова конструкція сходить ще до римського права. Цінність її полягає в тому, що досить одного разу зафіксувати рівноправність фіску у відносинах з усіма іншими учасниками цивільного обороту - і надалі це
 10. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
    системи будь-якої держави. Міжнародний комерційний арбітраж створюється для вирішення особливої категорії спорів, а саме спорів, що носять комерційний характер, тобто випливають з цивільно-правових і головним чином торгових угод, а також включають у себе «іноземний елемент» в тій чи іншій формі. У науці міжнародного приватного права досить довго велися дискусії про юридичну
© 2014-2022  ibib.ltd.ua