Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 4. Структура процесу навчання

Навчання як спосіб організації педагогічного процесу являє собою систему, що включає такі основні компоненти: цільовий, змістовний, діяльнісний, результативний. Крім це найважливішими компонентами даного процесу є потребностно-мотиваційний і емоційно-вольової.

Оскільки процес навчання являє собою союз викладання і навчання, навчальну діяльність педагога і пізнавальну діяльність учнів, то кожен з компонентів у структурі процесу навчання носить двосторонній характер.

1. ЦІЛЬОВОЇ КОМПОНЕНТ.

Процес навчання в школі протікає під керівництвом вчителя. Призначення його діяльності полягає в управлінні активною і свідомою діяльністю учнів, уявне передбачення його кінцевих результатів.

Реалізуючи цілі навчання, вчитель визначає мету і завдання навчально-пізнавальної діяльності учнів, учень усвідомлює мету і завдання навчання.

Метою навчання є пізнання, збір і переробка інформації про навколишній світ, що виражається в знаннях, уміннях і навичках, системі відносин і загальному розвитку.

2. Потребностно-мотиваційної КОМПОНЕНТ.

Найважливішим компонентом навчання є мотиви. Мотиви - це ті спонукання, якими учень керується, здійснюючи ті чи інші навчальні дії, або навчальну діяльність в цілому.

Діяльність вчителя полягає у формуванні потреби в знаннях і мотивів навчально-пізнавальної діяльності учнів, діяльність учня - у розвитку і поглибленні потреби і мотивів навчально-пізнавальної діяльності.

Все різноманіття мотивів навчальної діяльності можна представити трьома взаємопов'язаними групами:

- безпосередньо-які спонукають мотиви, засновані на емоційних проявах особистості, на позитивних чи негативних емоціях: яскравість, новизна , цікавість, зовнішні привабливі атрибути школяра; цікаве викладання, привабливість лич

59

ності вчителя; бажання отримати похвалу, нагороду (безпосередньо по мірі виконання завдання), боязнь отримати негативну оцінку, бути покараним, страх перед учителем, небажання бути об'єктом обговорення в класі і т.п.;

- перспективно-які спонукають мотиви, засновані на розумінні значимості знання взагалі та навчального предмета зокрема: усвідомлення світоглядного, соціального, практично-прикладного значення предмета, тих чи інших конкретних знань і умінь; зв'язування навчального предмета з майбутньою самостійним життям (вступ до інституту, вибір професії, створення сім'ї тощо); очікування в перспективі отримання нагороди, визнання, віддання почестей; розвинене почуття обов'язку, відповідальності;

- інтелектуально-спонукають мотиви, засновані на отриманні задоволення від самого процесу пізнання: інтерес до знань, допитливість, прагнення розширити свій культурний рівень, оволодіти певними вміннями та навичками , захопленість самим процесом вирішення навчально-пізнавальних завдань і т.

п.

3. Змістовний КОМПОНЕНТ.

У процесі навчання вчитель, у відповідності з основними нормативними документами, визначає зміст матеріалу, що підлягає засвоєнню учнями. Їм виділяються головні теоретичні положення й ті світоглядні і морально-етичні ідеї, які укладені в досліджуваному матеріалі. Продумуються питання, що зв'язують новий матеріал з раніше вивченим, визначаються вміння та навички, які необхідно виробити в процесі навчання.

Учнем осмислюється тема нового матеріалу і основні питання, що підлягають засвоєнню.

4. Діяльнісний КОМПОНЕНТ.

Учитель організовує навчально-пізнавальні дії учнів з оволодіння досліджуваним матеріалом.

Оволодіння досліджуваним матеріалом відбувається під керівництвом вчителя і являє собою своєрідний процес самостійного «відкриття» учнем уже наявних у науці знань.

Система пізнавальних дій включає в себе: сприйняття нового матеріалу, його осмислення, подальше повторення, більш глибоке і міцне оволодіння знаннями, вміннями та навичками.

У реальному процесі навчання ці пізнавальні дії не ізольовані один від одного і знаходяться в тісному взаємозв'язку.

Сприйняття - це відображення в свідомості людини відчутних зовнішніх властивостей, якостей і ознак пізнаваних предметів, явищ, процесів.

Сутність сприйняття полягає в тому, що учні за допомогою органів почуттів, тобто слухових, зорових, дотикових і нюхових відчуттів сприймають зовнішні властивості та ознаки досліджуваних явищ.

60

Відчуття - це найпростіше суб'єктивне переживання, дане якимось зовнішнім подразником органам почуттів (І. П. Павлов).

Після припинення відчуття і сприйняття у свідомості людини залишаються сліди сприйнять у вигляді слухових, зорових, дотикових, смакових уявлень.

Уявлення - це нижча форма знання, одиничне образне знання.

Діяльність учнів по осмисленню досліджуваного матеріалу і формуванню наукових понять означає роботу думки.

Мислення працює тільки тоді, коли у свідомості мається для цього необхідний матеріал, наявність певної кількості уявлень, прикладів, фактів. Чим більше утворено в свідомості уявлень, ніж вони чіткіше і яскравіше, тим більше є матеріалу для роботи думки.

Розумові операції:

- аналіз сприйнятих властивостей і ознак предметів, що вивчаються і явищ;

- логічна угруповання істотних і несуттєвих ознак і властивостей досліджуваних предметів і явищ;

- уявне осягнення сутності досліджуваних предметів і явищ;

- перевірка обгрунтованості, істинності зроблених висновків.

Суть осмислення полягає в тому, що як би дохідливо вчитель ні пояснював новий матеріал, учні повинні самостійно відкрити для себе наукову істину.

Результатом осмислення є утворення понять.

Поняття - форма наукового знання, в якій розкривається сутність пізнаваних предметів і явищ, і яка виражається через чіткі і ясні формулювання.

У поняттях виражається те одиничне і особливе в пізнаваних предметах і явищах, яке одночасно є і загальним, характеризує сутність цих предметів і явищ.

Результатом осмислення є не тільки розуміння, але і розумовий розвиток особистості в цілому.

Досліджуваний матеріал потрібно не тільки розуміти, але зберігати в пам'яті і вміти відтворювати.

Знати матеріал - значить:

- вміти осмислено його відтворювати (повністю);

- вміти відтворювати у скороченому вигляді;

- вміти виділяти головні положення;

- вміти роз'яснювати сутність;

- вміти доводити правильність і обгрунтованість засвоєння теоретичних положень;

- вміти відповідати на прямі і непрямі питання;

- вміти розчленовувати матеріал на смислові частини;

- вміти ілюструвати своїми прикладами і фактами;

- вміти письмово відповідати на запитання;

- вміти застосовувати знання на практиці;

61

- вміти встановлювати зв'язок вивченого з раніше пройденим;

- вміти переносити засвоєні знання на пояснення інших явищ або фактів;

- вміти виділяти світоглядні та морально-естетичні ідеї у вивченому матеріалі , висловлювати до них своє ставлення.

Застосування засвоєних знань на практиці передбачає формування умінь і навичок, які формуються в процесі вправ.

На кожному етапі засвоєння знань, з точки зору М. А. Данилова, до відомого приєднується невідоме, до головного і суттєвого приєднується похідне, менш істотне. Це вимагає узагальнення та систематизації.

Як би добре не був засвоєний матеріал, знання надходять в короткочасну пам'ять і швидко забуваються. Щоб запобігти забування і перенести знання в довгострокову пам'ять необхідно повторення.

5. Емоційно-вольових КОМПОНЕНТ.

Емоційність навчання означає такий характер організації навчальної роботи, при якому в учнів збуджується інтерес і внутрішній потяг до активної навчально-пізнавальної діяльності.

Реалізуючи даний компонент, вчитель надає навчальної діяльності учнів емоційно-позитивний характер. Учень проявляє емоційно-позитивне ставлення і вольові зусилля в навчально-пізнавальної діяльності.

6. Результативна КОМПОНЕНТ.

Учитель здійснює регулювання і контроль за ходом навчально-пізнавальної діяльності учнів. Учень здійснює самоконтроль і внесення корективів у навчально-пізнавальну діяльність.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Структура процесу навчання "
 1. Програмоване навчання
  процес навчання, оскільки вони дозволяють учневі самому задавати темп навчання, забезпечують негайну зворотний зв'язок і знижують ризик помилки. З іншого боку, в процесі програмованого навчання учні дізнаються не набагато більше того, що могли б вивчити за книгами. Тому при визначенні вартості розробки посібників програмного забезпечення для програмованих інструкцій повинен враховуватися
 2. Підсумки
  процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 3. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
  процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І. П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін) [16-18, 57,
 4. Запитання і завдання для самоконтролю
  навчання . 3. Що означає термін "принципи навчання"? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 5. Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010

 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу на процес і способу її обліку педагогом, керівником. 6. У чому полягає специфіка педагогічного управління і чим вона пояснюється? 7. Навіщо потрібно морально-психологічне забезпечення педагогічного процесу і як його треба
 7. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 8. Основні методи навчання
  процесі фактичного виконання певної роботи. Зрештою кожен співробітник проходить в тій чи іншій мірі навчання на робочому місці. Існують декілька видів навчання на робочому місці. Найбільш відомий - метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти
 9. . § 1. Поняття про закономірності навчання
  процесу та його результатами. Існують наступні групи закономірностей; дидактичні - характеризують зв'язки між цілями, змістом, методами, формами і засобами навчання; гносеологічні - визначають зв'язку між пізнавальною діяльністю учнів і об'єктивною дійсністю; психологічні - розкривають зв'язок між пізнавальною
 10. Постановка цілей навчання
  навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 11. Щорічне навчання для керівників і фахівців
  навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 12. Висновки на чолі 1.
    структури з плином часу підвищують свої знання. А при заміні третього елемента - ПК - на АОС (автоматизована навчальна система) в комп'ютер вводиться додаткова інформація, що сприяє якості навчання. 5. Розроблені та наведені структурно-функціональні схеми комп'ютерної мережі інформаційного центру МФ і всього першого навчального корпусу, які є робочим документом при
 13.  Технології навчання
    процесі. Практично вони завжди розглядалися в єдності з вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а тому сприяє не тільки збагаченню навчається знаннями, навичками і вміннями, а й