Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

25. ТРУДОВОЇ КОНТРАКТ З ПРЕЗИДЕНТОМ КОМПАНІЇ

Акціонерне общество___ (вказати назву) в особі Загальних зборів

ня засновників (акціонерів), що діє на підставі Статуту, име-

нуемое надалі "Компанія", з одного боку, і пан (пані) __, име-

нуемий (а) надалі "Президент", з іншого боку , керівництву-

Ясь трудовим законодавством Російської Федерації, уклали на-

стоїть трудовий договір (контракт) про таке:

1. Функції, повноваження та відповідальність Президента

1.1. Контракт регулює трудові та інші пов'язані з ними відно-

шення між Президентом і Компанією.

1.2. Робота за даним контрактом є основним місцем роботи

Президента.

ВАРІАНТ 1. Президент не може обіймати інші оплачувані

посади в державних або громадських органах, а також на

інших підприємствах, в установах і організаціях.

ВАРІАНТ 2. За згодою вищого органу управління Компанії

Президент може займати інші оплачувані посади в державних

них чи громадських організаціях, органах, а також на інших перед-

приятиях, в установах і організаціях, за винятком керівних

посад.

1.3. Компанія доручає Президенту здійснювати ефективне уп-

равление Компанією, забезпечуючи рентабельність її діяльності не нижче

_____%. Перелік конкретних трудових обов'язків Президента визна-

ляется відповідно до законодавства, Положенням про персонал Ком-

пании, посадовою інструкцією, рішеннями Загальних зборів заснував-

лей (акціонерів) та Правління Компанії.

1.4. Президент самостійно вирішує всі питання діяльності

Компанії, віднесені до його компетенції цим контрактом, Статутом

Компанії, іншими установчими документами, законодавством

Російської Федерації, Положенням про персонал, посадовий инструк-

єю, рішенням Загальних зборів та Правління.

1.5. Президент у всій своїй діяльності підзвітний засновникам у

обличчі Загальних зборів акціонерів. У випадках, передбачених законо-

дательством, цим контрактом, Президент може бути звільнений від

займаної посади рішенням Загальних зборів.

Про всіх рішеннях, прийнятих Президентом з питань фінансово-

господарської діяльності Компанії, Президент доповідає правл-

!! 482

нию на кожному засіданні, а також представляє доповідь про свою діяч-

ності кожного чергового Загальним зборам засновників (акціонерів).

Рішення Загальних зборів і Правління Компанії обов'язкові до

виконанню Президентом.

1.6. Для реалізації своєї компетенції Президент видає накази і

дає вказівки. Накази і вказівки, видані в письмовій формі, під-

лежать обов'язковому обліку і зберігаються у справах Компанії.

Накази і вказівки Президента обов'язкові до виконання всіма

посадовими особами та іншими співробітниками Компанії.

Накази і вказівки Президента не повинні суперечити законо-

дательству, установчим документам Компанії, рішеннями Загальних со-

брания засновників (акціонерів ) та рішенням Правління. Накази і

вказівки, які суперечать законодавству, установчих документів,

рішенням Загальних зборів або Правління, виконанню не підлягають і

повинні бути скасовані (змінені) Президентом у триденний строк з

дня виявлення таких суперечностей.

1.7. Президент має право:

без довіреності діяти від імені Компанії;

представляти інтереси Компанії на всіх вітчизняних та іноземних-

них підприємствах, в установах та організаціях;

розпоряджатися майном і коштами Компанії з дотриманням

умов, встановлених у п. 1.5 цього контракту;

укладати договори, в тому числі трудові, з особами, що відносяться

до персоналу Компанії;

видавати доручення;

відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки;

в межах, встановлених законодавством, визначати склад, і

обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також визначати

порядок її захисту;

головувати на засіданнях Правління;

підписувати вихідні документи Компанії, а також платіжні

документи;

здійснювати інші повноваження, пов'язані з реалізацією його компі-

тенции.

1.8. Президент зобов'язаний:

здійснювати повсякденне керівництво діяльністю Компанії;

контролювати роботу і забезпечувати ефективну взаємодію

відділів та інших служб Компанії;

звітувати перед Компанією в порядку, встановленому в п. 1.5

цього контракту і установчих документах;

забезпечувати дотримання законності в діяльності Компанії;

дотримуватися комерційну таємницю Компанії та вживати заходів, забезпе-

печивают її охорону;

своєчасно забезпечувати сплату податків у порядку і розмірах,

що визначаються законодавством, надавати в установленому порядку

статистичні та інші звітні дані;

!! 483

організувати ведення протоколів засідань Правління та беспрепят-

ственний доступ до них засновників (акціонерів) Компанії;

виконувати інші обов'язки, пов'язані з реалізацією його компі-

тенции.

1.9. Невиконання або неналежне виконання Президентом своїх

обов'язків або невикористання прав можуть служити підставою для досроч-

ного розірвання контракту з ініціативи Компанії.

У разі заподіяння Компанії матеріального збитку в результаті

винної поведінки Президента (дії або бездіяльності) він несе

матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди,

але не понад:

свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду Компанії причи-

нен зайвими грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку

і зберігання майнових чи фінансових цінностей, неприйняттям обя-

зательние заходів до запобігання збитків, розкрадань, знищення та пор-

чі обладнання або втрати грошових цінностей;

тримісячного заробітку, якщо шкоду компанії завдана у зв'язку з

оплатою за час вимушеного прогулу або за час виконання нижче-

оплачуваної роботи співробітником, незаконно звільненим або переведений-

вим на іншу роботу з ініціативи Президента, а також якщо Президент

навмисне затримав виконання рішення суду про відновлення співро-

ника на роботі.

Президент несе відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяна-

ного з його вини Компанії у випадках, прямо зазначених у трудовому зако-

нодательством Російської Федерації.

Не підлягає відшкодуванню збиток, який може бути віднесений до

категорії нормального виробничо-господарського ризику.

1.10. За інші дисциплінарні порушення Президент несе відповідь-

ственность у відповідності з трудовим законодавством Російської

Федерації. Стягнення накладаються рішеннями Загальних зборів заснував-

телей (акціонерів).

2. Термін дії та підстави розірвання контракту

2.1. Справжній контракт укладено на термін

років (року) з "___" ________ 19_ р. по "____ '

2.2. Після закінчення терміну контракту за угодою сторін він може

бути продовжений або укладений на новий термін шляхом оформлення в установ-

леном порядку нового контракту.

2.3. До закінчення терміну контракт може бути розірваний по сліду-

ющим підстав:

за угодою сторін;

у разі призову Президента на дійсну військову службу

або на військові збори з відволіканням від роботи і тривалістю не

менше 1 місяця;

!! 484

у разі набрання законної сили вироком суду, яким

Президент засуджений до покарання, яке виключає можливість виконання

ним своїх обов'язків;

у разі обрання Президента на виборну посаду;

з ініціативи Президента;

з ініціативи Компанії.

2.4. За ініціативою Президента контракт може бути розірваний у

випадках:

хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за

контрактом;

порушення Компанією умов контракту, виразилося в незаконному-

ном обмеження компетенції Президента;

з інших поважних причин.

2.5. З ініціативи Компанії контракт може бути розірваний у

випадках:

ліквідації або реорганізації Компанії з дотриманням умов,

встановлених законодавством;

виявленої невідповідності Президента займаної посади

внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, препят-

ствующих продовженню виконання обов'язків, за відсутності винен-

них дій з його боку;

одноразового грубого порушення Президентом своїх обов'язків в

випадках, встановлених цим контрактом або законодавством;

порушення Президентом умов контракту;

по інших підстав, встановлених законодавством.

2.6. У випадках, встановлених законодавством, при розірвання-

нии контракту Президенту виплачується вихідна допомога у раз-

міру ________________

2.7. У разі розірвання контракту з підстав, зазначених в

пп. 2.4 і 2.5, сторони зобов'язані подати один одному письмові об'єк-

яснень про причини розірвання контракту.

2.8. При ліквідації або реорганізації Компанії, коли за Пре-

зидентом не може бути збережена займана ним посада, Компанія

зобов'язана попередити Президента про майбутнє розірвання контракту

не пізніше ніж за два місяці. У цьому випадку Компанія зобов'язується виплив-

тить Президенту компенсацію в розмірі __________ рублів (не нижче 3-х

середньомісячних заробітків) (ВАРІАНТ: чи не менше ____________ мінімальна-

них, встановлених законодавством розмірів оплати праці).

2.9. Під час терміну дії попередження про розірвання кон-

тракту з ініціативи Компанії Президентові надається ___ днів з

збереженням заробітку для пошуку нової роботи.

Якщо Президент знайде нову роботу до закінчення терміну предупреж-

дення, він має право за згодою Компанії розірвати контракт до закінчення

цього строку.

2.10. разі припинення або розірвання контракту всі розрахунки між

сторонами повинні бути зроблені в ________________ денний термін

!! 485

2.11. За угодою сторін допускається призупинення дії

контракту у випадках заклику Президента на військові збори і з інших

підставах, причому термін закінчення контракту залишається незмінним.

3. Оплата праці

3.1. ВАРІАНТ 1. Компанія зобов'язується виплачувати Президенту до-

лжностной оклад у розмірі _______________ рублів на місяць. У зв'язку з ін-

фляции посадовий оклад щомісяця збільшується на ________%.

3.1. ВАРІАНТ 2. Компанія зобов'язується виплачувати Президенту

________% від чистого прибутку Компанії, отриманого за результатами діяль-

ності за квартал, але не менше _____________________ рублів на місяць.

 3.1. ВАРІАНТ 3. Компанія зобов'язується виплачувати Президенту зара-

 ботную плату в розмірі ___________ рублів на місяць, а також _____%

 від чистого прибутку Компанії за результатами діяльності за квартал.

 3.2. За рішенням Компанії Президенту встановлюється:

 ВАРІАНТ 1: персональна надбавка до посадового окладу в розмірі

 ______________________ Рублів щомісячно;

 ВАРІАНТ 2: премія в розмірі _______________ рублів щомісяця

 (Щокварталу);

 ВАРІАНТ 3: винагорода за результатами роботи за рік у розмі-

 ре ______________ рублів.

 3.3. За угодою сторін розмір і система оплати праці можуть

 бути переглянуті. Після перегляду нові умови контракту оформляються-

 ються в письмовому вигляді, підписуються Стогнієм і є невід'єм-

 лемой частиною даного контракту.

 3.4. З суми заробітної плати та з інших визначених законодав-

 тельством доходів Президент сплачує податки в розмірах і порядку,

 передбачених податковим законодавством.

 3.5. Рішення Президента, здійснення якого дозволило:

 а) підвищити рентабельність діяльності Компанії не менш ніж

 __________ ">

 (За підсумками півріччя) або

 б) скоротити витрати фінансових коштів Компанії або термін їх

 оборотності не менше ніж на _______% при незменшуваного

 доході (за підсумками півріччя),

 є підставою для виплати Президенту одноразової віз-

 нагородження в розмірі ________________________________________ рублів

 (ВАРІАНТ: у виде____________________________________________________

 (Вказати конкретні форми надання матеріальних чи имущес-

 ничих пільг).

 4. Робочий час і час відпочинку

 4.1. ВАРІАНТ 1. Для виконання Президентом своїх обов'язків

 йому встановлюється ненормований робочий день.

 !! 486

 4.1. ВАРІАНТ 2. Для виконання Президентом своїх обов'язків

 йому встановлюється робочий день с_____ до_____ годин щодня.

 4.2. Президенту встановлюється ____ денний робочий тиждень

 з вихідними днями: ________ (вказати якими).

 4.3. У вихідні та святкові дні робота, як правило, не про-

 диться. Вихід Президента на роботу у вихідні та святкові дні

 можливий тільки у випадках, встановлених законодавством, і з опла-

 тієї праці в розмірі не нижче встановленого законодавством.

 У разі, якщо вихід Президента на роботу у вихідні дні або

 святкові дні здійснювався за його самостійним рішенням, без

 письмового розпорядження засновників, вимоги абзацу 1 пункту 4.3 НЕ

 застосовуються.

 4.4. Президенту надається щорічна оплачувана відпустка

 тривалістю ________ календарних днів з виплатою компенсації

 ції в размере________________________________.

 Відпустка може бути наданий у будь-який час протягом робочого

 року за угодою сторін, але при цьому щорічна основна відпустка за

 перший рік роботи може надаватися не раніше ніж:

 ВАРІАНТ 1: після закінчення 11 місяців з дня укладення цього

 контракту;

 ВАРІАНТ 2: після закінчення ___________ (менше 11) місяців з дня

 укладення цього контракту за рахунок власних коштів Компанії.

 4.5. За згодою Компанії Президенту може бути наданий від-

 пуск без збереження заробітної плати, якщо це не позначиться на нормаль-

 ної роботу Компанії, у випадках, встановлених законодавством.

 5. Гарантії і компенсації. Вирішення спорів

 5.1. На Президента поширюються всі пільги та гарантії, уста-

 новлені для інших співробітників Компанії законодавством, заснував-

 тельними документами, Положенням про персонал та іншими рішеннями

 Загальних зборів засновників (акціонерів).

 5.2. На Президента ведеться трудова книжка в порядку, встановлено-

 ном законодавством.

 5.3. Президент підлягає всім видам державного соціального

 страхування на період дії контракту.

 5.4. Для забезпечення нормальної роботи Президента Компанія на

 період дії контракту йому надає ________ (робочий кабінет,

 телефон, телефакс, ін оргтехніку, автотранспорт, житло і т.п. (Вказати

 конкретно).

 5.5. Для виконання своїх обов'язків Президент має право за своїм

 розсуд виїжджати у службові відрядження з оплатою в розмірах,

 встановлених законодавством. Про виїзд у відрядження в іншу

 місцевість Президент зобов'язаний завчасно повідомити Загальні збори, а

 в період між зборами - Правління, а також вказати особу, на ко-

 торое покладаються обов'язки Президента в період його відсутності.

 5.6. Збиток, заподіяний Президенту каліцтвом або іншим пошкодженняня

 ням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків-

 тей, підлягає відшкодуванню відповідно до трудового законодавства.

 У разі смерті Президента з причин, пов'язаних з його службовою

 діяльністю, його спадкоємцям виплачується компенсація в розмірі __

 рублів.

 5.7. Індексація грошових доходів Президента проводиться в по-

 рядку, встановленому законодавством.

 5.8. У разі виникнення між сторонами цього контракту

 суперечок він підлягає врегулюванню шляхом безпосередніх переговорів

 Президента та Компанії в особі загальних зборів засновників (акціонерів-

 рів).

 Якщо спір між сторонами не буде врегульовано шляхом перегово-

 рів, він вирішується в порядку, встановленому законодавством про працю,

 а у випадках, передбачених Законом, - також відповідно до грома-

 цивільним і цивільно-процесуальним законодавством.

 5.9. Розірвання контракту Компанією без законної підстави, або

 в порушення встановленого цим контрактом порядку, тягне за

 собою відновлення Президента на колишній посаді з виплатою йому

 заробітної плати за весь час вимушеного прогулу.

 б. Прикінцеві положення

 6.1. Контракт набуває чинності в день його підписання і діє до

 закінчення термінів, встановлених у розділі 2.

 6.2. Умови контракту можуть бути змінені тільки за згодою

 сторін, оформленій у вигляді додаткового трудової угоди до

 справжньому контрактом.

 Питання, не врегульовані цим контрактом, підлягають

 вирішенню відповідно до законодавства про працю.

 6.3. Справжній контракт складено у 2-х примірниках: один екзем-

 Пляра зберігається у справах Компанії, інший перебуває у Президента.

 Сторони вправі в установленому порядку виготовити необхідну їм

 кількість копій контракту.

 КОМПАНІЯ:

 (Підпис)

 М.П.

 ПРЕЗИДЕНТ:

 (Підпис)

 17-769

 !! 488

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "25. ТРУДОВОЇ КОНТРАКТ З ПРЕЗИДЕНТОМ КОМПАНІЇ"
 1.  Що слід розуміти під трудовим контрактом?
    трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови ма териального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. У період переорієнтації економіки на нові умови господарювання контракт виступає одний з найважливіших
 2.  Моделі радянських гендерних контрактів
    контрактів, що доповнюють один одного; офіційний контракт «працююча мати» співіснував разом з повсякденним і нелегітимним контрактами ^. Розглянемо моделі цих контрактів, звертаючи увагу на ті компоненти, які виявилися згодом релевантні трансформації гендерної системи в пострадянській Росії. Офіційний гендерний
 3.  Чи всіх працюючих можна вважати членами трудового колективу?
    трудових відносинах, тобто працюють на основі трудових договорів, контрактів слід вважати членами трудових колективів, у тому числі і сумісників. Погодинники, тобто особи, які працюють на умовах погодинної оплати, не є членами трудового колективу. 'В.І. Прокопенко. Трудове право. Підручнік.З X: Консум.З 1998.З С. 114. 353 прикомандирований працівники, тобто особи, направлені для
 4.  Трудовий контракт та сфера его! Застосування
    трудовий контракт є самперед різновідом трудового договору между працівніком и роботодавцем, за Яким працівник зобов'язується виконувати роботу за ПЄВНЄВ спеціальністю, кваліфікацією або на певній посаді з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов'язується доповідна працівнікові заробітну Платних и Забезпечувати умови праці.
 5.  Які підстави припинення трудових правовідносин можуть бути передбачені в контракті?
    трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Таким чином, трудові правовідносини працівників, які працюють за контрактом, можуть бути припинені як з підстав,
 6.  7. Правове регулювання порядку укладення та виконання контрактів
    контрактів. Прикладами можуть служити: Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р.; Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09. 94 р.; Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.95 р.; Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р.;
 7.  Глава 2.6. Процес найму персоналу 2.6.1. Схема найму персоналу
    трудових відносин. Крім того, слід враховувати, що в умовах ринку функціонують підприємства та організації різної форми власності та що статус працівника в них може бути різним. Він може бути акціонером товариства і одночасно тут же працювати, тобто бути або працюють власником, або найманим працівником. Працівник як власник має як мінімум три основні права: на участь
 8.  46. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
    контрактів) в Україні "від 07.11.94 р. № 669 був введений облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності, предметом яких є певні види товарів. Реєстрація обов'язкова для тих товарів, предметом яких є: товари, відносини з реекспорту яких регулюються
 9.  1. Підстави та порядок укладення державного контракту
    контракту на виконання підрядних робіт для державних потреб визначається відповідно до положень ст. 527 і 528 ГК, що встановлюють підстави і порядок укладення державного контракту на поставку товарів для державних потреб. Державний контракт укладається на основі замовлення державного замовника на виконання робіт для державних потреб, прийнятого підрядником (п.
 10.  Глава 3.7. На шляху до самонавчається
    компанія планує свої майбутні потреби в персоналі, то вона проводить спеціальні програми для старшокурсників та випускників вузів. І ті, хто проходить жорстке сито вступних випробувань, можуть розраховувати на стажування в компанії і в перспективі на престижну і добре оплачувану роботу. А компанія отримує добре підготовлених і адаптованих молодих фахівців. Але для всього цього
 11.  2. Регулювання прав осіб, які працюють за трудовим контрактом та за тимчасової угоди
    трудових відносин: чи буде це право країни, де витребовується охорона, право країни, де створено об'єкт авторської охорони, трудове законодавство або міжнародне договірне право? Якщо робота зроблена незалежним підрядником на замовлення, якими будуть відносини між ним і замовником? Кращим способом вирішення подібних проблем є письмовий контракт між роботодавцем (або
 12.  Вілкова Н.Г.. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО в міжнародному обігу.: Стаут. - 510 с. , 2004
    контрактами. У першій частині розглядаються історія та методологія уніфікації, результати уніфікації правового регулювання таких контрактів у вигляді міжнародних конвенцій, Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, типових контрактів Міжнародної торгової палати. Друга частина присвячена застосуванню в практичній діяльності зазначеного інструментарію уніфікації різних
 13.  1. Права роботодавця за відсутності трудового контракту з працівником
    трудовим контрактом, в якому особливо обумовлюються обов'язки останнього щодо збереження комерційної таємниці, права роботодавця набувають нечіткий характер. За законодавством ряду країн роботодавець у такій ситуації має можливість доводити існування подразумевающейся обов'язки працівника зберігати комерційну таємницю, що випливає із самої природи трудових відносин, що породжує
 14.  Імпорт (імпорт товарів)
    контрактом), мают буті здатн до Укладення договору (контракту) відповідно до Закону та других Законів України та / або закону країни Укладення договору (контракту). Зовнішньоекономічній договір (контракт) укладається відповідно до ГК, Закону та других Законів України з урахуванням міжнародніх договорів України. Суб'єкти зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ, складаючі текст зовнішньоекономічного
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи