Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна . Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

26. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) З головного бухгалтера компанії

вказати місяць, число, рік

Акціонерне товариство (вказати назву) в особі Президента ___

діє на підставі Статуту,

іменоване надалі "Адміністрація", з одного боку,

і пан (пані) іменований (а) надалі

"Головний бухгалтер", з іншого боку, уклали цей контракт

про таке:

1. Призначення на посаду.

Права і обов'язки Головного бухгалтера

1.1. Г-н (жа)

Головного бухгалтера Компанії з

призначається на посаду 19 ... м.

1.2. Справжній контракт регулює трудові та інші пов'язані з

ними відносини між Головним бухгалтером і Адміністрацією.

1.3. Робота за даним контрактом є основним місцем роботи

Головного бухгалтера.

ВАРІАНТ 1: Головний бухгалтер не може займати інші оплачуючи-

емие посади в державних або громадських органах, а також

на інших підприємствах, в установах і організаціях.

ВАРІАНТ 2: За згодою Адміністрації Головний бухгалтер може

займати інші оплачувані посади в державних або гро-

ських органах, а також на інших підприємствах, в установах і ор-

ганізації, за винятком керівних посад.

1.4. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо Президентові

Компанії і входить за посадою до складу Правління Компанії.

У підпорядкуванні у Головного бухгалтера знаходяться:

1.5. Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечити:

точний облік результатів фінансово-господарської діяльності Ком-

пании відповідно до встановлених правил;

повний облік вступників грошових коштів, цінних паперів, товар-

но-матеріальних цінностей та основних засобів, а також своєчасне

відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом;

достовірний облік виконання кошторисів витрат, реалізації послуг, со-

ставление економічно обгрунтованих звітів про результати обороту фі-

нансових засобів;

!! 489

правильне нарахування і своєчасне перерахування податків та інших

платежів до державного бюджету, внесків на державне соціаль-

ве страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень,

погашення у встановлений термін заборгованості банкам та іншим креди-

Торам по позиках, відрахування коштів у спеціальні фінансові фонди

Компанії;

перевірку організації обліку та звітності у відділах і секторах, сво-

евременний інструктаж підлеглих співробітників з питань бухгал-

терського обліку, контролю, звітності та фінансово-економічного

аналізу;

контроль за складанням достовірної бухгалтерської звітності на

основі первинних документів і бухгалтерських записів, забезпечення сво-

евременного подання звітності у встановлені терміни державної

вим органам;

збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх в

установленому порядку в архів.

Виконання Головним бухгалтером своїх службових обов'язків

здійснюється також у сферах, встановлених законодавством, устано-

дітельного документами Компанії, Положенням про персонал , наказами

і вказівками Президента Компанії. Конкретні службові обов'язки

Головного бухгалтера визначаються відповідно до правил, установ-

леннимі його посадовою інструкцією.

1.6. Головний бухгалтер разом з керівниками відповідних

щих відділів, а також беручи участь у роботі Правління, зобов'язаний здійснювати

контроль:

за дотриманням встановлених правил оформлення операцій з цін-

вими паперами, які є предметом інвестиційної діяльності

Компанії;

за правильністю витрачання фонду заробітної плати, соблюде-

ням штатної, фінансової і касової дисципліни;

за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації

грошових коштів, цінних паперів, товарно -матеріальних цінностей, ос-

новних фондів, розрахункових і платіжних зобов'язань;

за стягненням в установлені строки дебіторської і погашенням

кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;

за законністю списання з балансу нестач, дебіторської заборгованості

ності та інших втрат.

1.7. Головний бухгалтер підписує разом з Президентом Ком-

пании документи, що служать підставою для прийому і видачі товарно-

матеріальних цінностей та грошових коштів, а також розрахункові, кредит-

ві, фінансові документи та господарські договори. Без підпису

Головного бухгалтера зазначені документи вважаються недійсними

і до виконання не приймаються.

1.8. На Головного бухгалтера не можуть бути покладені обов'язки,

пов'язані з безпосередньою матеріальною відповідальністю за грошові

кошти та матеріальні цінності.

!! 490

1.9. Головний бухгалтер не має права приймати до виконання і офор-

млять документи по операціях, що суперечать законодавству,

установчих документів Компанії і встановленому порядку приймання-

ки, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних і

інших цінностей, інші документи, що порушують фінансову чи дого-

ворной дисципліну.

У разі отримання від Президента Компанії вказівки здійснити

таку дію. Головний бухгалтер, не наводячи його у виконання, в пись-

менной формі звертає увагу Президента на незаконність даного ним

розпорядження. При отриманні від Президента повторного письмового

вказівки Головний бухгалтер виконує його, негайно інформуючи

про це Правління Компанії. Всю повноту відповідальності за незакон-

ність досконалої операції в цьому випадку несе Президент Компанії,

який зобов'язаний про прийняте ним рішення негайно в письмовій формі

доповісти черговому Загальним зборам засновників (акціонерів), а в

проміжку між зборами - Правлінню Компанії.

1.10. Розбіжності між Головним бухгалтером і Президентом Ком-

пании вирішуються в порядку, встановленому законодавством, заснував-

тельними документами Компанії та Положенням про персонал.

!! 490

2. Термін дії контракту

2.1. ВАРІАНТ 1. Справжній контракт укладено на невизначений

термін з "__" ___ 19_ р.

2.1. ВАРІАНТ 2. Справжній контракт укладено на термін ___ років

(року), з "___" ___19_ р. по "___" ___ 19_ р.

2.2. Головному бухгалтеру встановлюється випробувальний термін про-

тривалістю 3 (три) календарних місяці, тобто з "__" ___ 19 р.

по "__" ___ 19_ р.

Якщо після закінчення строку випробування, т.е до "___" ___ 19_ г .,

адміністрацією не видано наказ про звільнення Головного бухгал-

тера від роботи за результатами випробування, а Головний бухгалтер продолжа-

ет роботу, він вважається витримали випробування, і наступне растор-

ються цього контракту допускається тільки з загальних підставах,

вказаним у контракті або встановленим законодавством.

Випробувальний термін включається в строк дії цього кон-

тракту, не перериває і не зупиняє його дію. При поклади-

тельном результаті випробування не потрібно додаткової угоди

сторін про пролонгацію терміну дії контракту.

При незадовільному результаті випробування Президент Компа-

нии до закінчення строку випробування, тобто до "___" ___ 19_ р., з-

дає наказ про звільнення Головного бухгалтера з посади за резуль-

татам випробування і оголошує його Головному бухгалтеру під розписку. Зі

дня видання такого наказу справжній контракт вважається розірваним,

і його дія припиняється достроково Наказ про звільнення від поса-

ності по результатами випробування Головний бухгалтер має право оскаржити

до суду.

Примітка: у даний контракт доцільно включити умо-

вия про дострокове його розірвання, використавши для цього положення, со-

тримаються в пп. 2.3 - 2.10 зразка трудового договору (контракту) з

Президентом Компанії.

2.3. Після закінчення терміну дії контракту за угодою сто-

рон він може бути продовжений або укладений на новий термін шляхом оформлений-

ня в установленому порядку нового контракту.

!! 491

3. Оплата праці

3.1. ВАРІАНТ 1. Адміністрація зобов'язується виплачувати Головному

бухгалтеру посадовий оклад у розмірі ___ рублів на місяць. В

зв'язку з інфляцією посадовий оклад щомісяця збільшується на ___%.

3.1. ВАРІАНТ 2. Адміністрація зобов'язується виплачувати Головному

бухгалтеру ___% чистого прибутку Компанії, отриманого за результатами

діяльності за квартал, але не менше ___ рублів на місяць.

3.1. ВАРІАНТ 3. Адміністрація зобов'язується виплачувати Головному

бухгалтеру заробітну плату в розмірі ___ рублів на місяць,

а також ___ Ї / а від чистого прибутку Компанії за результатами діяльність-

ти за квартал.

3.2. За рішенням Адміністрації Головному бухгалтеру встановлювали-

ється:

ВАРІАНТ 1: персональна надбавка до посадового окладу в раз-

міру ___ рублів щомісячно;

ВАРІАНТ 2: премія в розмірі ___ рублів щомісяця

(щокварталу);

ВАРІАНТ 3: винагорода за результатами роботи за рік в раз-

міру ___ рублів.

3.3. За угодою сторін розмір і система оплати праці можуть

бути переглянуті. Після перегляду нові умови контракту оформляються-

ються в письмовому вигляді, підписуються сторонами і є невід'єм-

лемой частиною даного контракту.

3.4. З суми заробітної плати та з інших встановлених законодав-

тельством доходів Головний бухгалтер сплачує податки в розмірах і

порядку, що визначаються податковим законодавством.

3.5. Заробітна плата виплачується не пізніше ___ числа кожного

місяця.

3.6. Рішення (ноу-хау, концепція, пропозицію і т.п.) Головного

бухгалтера, здійснення якого дозволило:

а) підвищити рентабельність діяльності Компанії не менше ніж на

___ Ї / а (за підсумками півріччя) або

б) скоротити витрати фінансових коштів Компанії не менш ніж

на ___% (за підсумками півріччя) або термін їх оборотності прі не

уменьшающемся доході (за підсумками півріччя),

є підставою для виплати Головному бухгалтеру одноразової

менного винагороди в розмірі ___ рублів /

ВАРІАНТ: у віде___

(вказати конкретні форми надання матеріальних чи имущее

ничих пільг).

!! 492

4. Робочий час і час відпочинку

4.1. ВАРІАНТ 1. Для виконання Головним бухгалтером своїх

службових обов'язків йому встановлюється ненормований робочий

день.

4.1. ВАРІАНТ 2. Для виконання Головним бухгалтером своїх обов'яз-

занностей йому встановлюється робочий день з__ до__часов щодня.

4.2. Головному бухгалтеру встановлюється ___-денний робочий НЕ-

 ділячи з вихідними днями:

 (Вказати які).

 4.3. У вихідні та святкові дні робота, як правило, не про-

 диться. Вихід Головного бухгалтера на роботу у вихідні та святкові

 ві дні можливий тільки у випадках, встановлених законодавством, і

 з оплатою праці в розмірі не нижче мінімального рівня, встановленого

 законодавством.

 У разі, якщо вихід Головного бухгалтера на роботу у вихідні

 або святкові дні здійснювався за його самостійним рішенням,

 без письмового розпорядження Адміністрації, вимоги абзацу 1

 п. 4.3нс застосовується.

 4.4. Головному бухгалтеру надається щорічна оплачувана

 відпустка тривалістю ___ календарних днів з виплатою компенсації

 ції в розмірі ___ рублів.

 Відпустка може бути наданий у будь-який час протягом робочого

 року за угодою сторін, але при цьому щорічна основна відпустка за

 перший рік роботи може надаватися не раніше ніж:

 ВАРІАНТ 1: після закінчення 11 місяців з дня укладення цього

 контракту;

 ВАРІАНТ 2: після закінчення ___ (менше II) місяців з дня висновків-

 ня цього контракту за рахунок власних коштів Компанії та пись-

 менного згоди Президента.

 4.5. За згодою Адміністрації Головному бухгалтеру може бути

 надано відпустку без збереження заробітної плати, якщо це не відпрацьовано-

 зітся на нормальній роботі Компанії, у випадках, встановлених законо-

 дательством.

 !! 493

 5. Гарантії і компенсації

 5.1. Для забезпечення нормальної роботи Головному бухгалтеру переді-

 ставляется ___ (робочий кабінет, засоби орхтехнікі,

 телефон, автотранспорт тощо).

 5.2. Головному бухгалтеру також надається ___

 (Житло чи компенсація, забезпечення дитини місцем у дитячому садку,

 садову ділянку тощо).

 5.3. На Головного бухгалтера повністю поширюються пільги та

 гарантії, встановлені для співробітників Компанії законодавством,

 установчими документами, Положенням про персонал, іншими решени-

 ями засновників або Адміністрації, за винятком особливих пільг, ус-

 тановленной Президентом Компанії.

 5.4. На період дії контракту Головний бухгалтер підлягає

 всіма видами державного соціального страхування.

 5.5. На Головного бухгалтера ведеться трудова книжка в порядку,

 встановленому законодавством.

 5.6. Збиток, заподіяний Головному бухгалтеру каліцтвом або іншим

 ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових

 обов'язків, підлягає відшкодуванню у відповідності з трудовим законодав-

 тельством. У разі смерті Головного бухгалтера з причин, пов'язаних

 з його службовою діяльністю, його спадкоємцям виплачується компенса-

 ція в розмірі ___ рублів.

 6. Відповідальність Головного бухгалтера

 6.1. Головний бухгалтер несе дисциплінарну відповідальність або

 іншу, встановлену законодавством, у випадках:

 а) неправильного ведення бухгалтерського обліку, наслідком чого стали

 занедбаність в бухгалтерському обліку та викривлення у звітності;

 б) прийняття до виконання і оформлення документів по операціях,

 які суперечать законодавству або встановленому іншими нор-

 мативно актами порядку приймання, оприбуткування, зберігання і витр-

 нання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

 в) незабезпечення контролю за своєчасною і правильною вивірянням

 операцій по розрахунковому та інших рахунках у банках, розрахунків з дебіторами

 і кредиторами;

 г) порушення порядку списання з балансу нестач, дебіторської

 заборгованості та інших втрат;

 д) відсутності контролю за належною організацією бухгалтерського обліку,

 несвоєчасного проведення перевірок і документальних ревізій;

 е) складання недостовірної бухгалтерської звітності з вини бух-

 Галтера;

 ж) інших порушень нормативних актів, що регулюють організа-

 цію бухгалтерського обліку.

 !! 494

 Порушення, що спричинили застосування фінансових санкцій до Компа-

 нии з боку податкових органів, тягнуть також майнову відповідь-

 ственность Головного бухгалтера відповідно до законодавства, рі-

 нями засновників та Адміністрації.

 6.2. Головний бухгалтер несе нарівні з Президентом Компанії від-

 відповідальність за:

 а) порушення нормативних актів, що регламентують фінансово-

 господарську діяльність;

 б) порушення термінів подання бухгалтерської звітності та ба-

 балансів засновникам і державним органам.

 6.3. Дисциплінарна, матеріальна і кримінальна відповідальність

 Головного бухгалтера настає з підстав, встановлених законодав-

 тельством Російської Федерації.

 6.4. Дисциплінарні стягнення на Головного бухгалтера накладаються

 Президентом Компанії самостійно або за рішенням Загальних зборів

 засновників (акціонерів) або Правління Компанії.

 7. Звільнення з посади

 7.1. Звільнення Головного бухгалтера від займаної посади

 виробляється Президентом Компанії (ВАРІАНТ: з подальшим утвер-

 ждения-вказати, яким органом управління Компанії) у порядку та за

 підставах, передбачених трудовим законодавством Російської

 Федерації.

 7.2. При звільненні Головного бухгалтера з посади вироб-

 диться здача справ новопризначеному головному бухгалтеру чи іншому со-

 трудники, призначеному наказом Президента Компанії, за результатами

 якої складається відповідний акт. До затвердження акта Прези-

 дентом умови цього контракту вважаються чинними, а наказ

 про звільнення не видається.

 8. Прикінцеві положення

 8.1. У разі виникнення між сторонами спору він підлягає

 врегулюванню шляхом безпосередніх переговорів Головного бухгалтера

 та Адміністрації.

 Якщо спір між сторонами не буде врегульовано в результаті

 переговорів, він вирішується в порядку, передбаченому установчими

 документами Компанії, Положенням про персонал і трудовим законодав-

 тельством.

 8.2. Умови контракту можуть бути змінені тільки за взаємною

 згодою сторін. Будь-які зміни умов контракту оформляються у

 вигляді підписаного сторонами додаткової угоди, яка є

 невід'ємною частиною цього контракту.

 !! 495

 8.3. Усі спори, не врегульовані цим контрактом, біля-

 жат вирішенню відповідно до законодавства, установчих

 документами Компанії, Положенням про персонал, рішення заснувати-

 лей.

 8.4. Справжній контракт, складений у 2-х примірниках: один екзем-

 Пляра зберігається у справах Компанії, інший перебуває у Головного бухгал-

 тера. Кожна з сторін має право виготовити в установленому порядку необ-

 ходимое їй кількість копій контракту.

 АДМІНІСТРАЦІЯ ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

 (Підпис). М.П. (Підпис)

 !! 496

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "26. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) З головного бухгалтера компанії"
 1. Що слід розуміти під трудовим контрактом?
    трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови ма териального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. У період переорієнтації економіки на нові умови господарювання контракт виступає одний з найважливіших
 2. Чи всіх працюючих можна вважати членами трудового колективу?
    трудових відносинах, тобто працюють на основі трудових договорів, контрактів слід вважати членами трудових колективів, у тому числі і сумісників. Погодинники, тобто особи, які працюють на умовах погодинної оплати, не є членами трудового колективу. 'В.І. Прокопенко. Трудове право. Підручнік.З X: Консум.З 1998.З С. 114. 353 прикомандирований працівники, тобто особи, направлені для
 3. Трудовий контракт та сфера его! Застосування
    трудовий контракт є самперед різновідом трудового договору между працівніком и роботодавцем, за Яким працівник зобов'язується виконувати роботу за ПЄВНЄВ спеціальністю, кваліфікацією або на певній посаді з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов'язується доповідна працівнікові заробітну Платних и Забезпечувати умови праці.
 4. Які підстави припинення трудових правовідносин можуть бути передбачені в контракті?
    трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Таким чином, трудові правовідносини працівників, які працюють за контрактом, можуть бути припинені як з підстав,
 5. Моделі радянських гендерних контрактів
    контрактів, що доповнюють один одного; офіційний контракт «працююча мати» співіснував разом з повсякденним і нелегітимним контрактами ^. Розглянемо моделі цих контрактів, звертаючи увагу на ті компоненти, які виявилися згодом релевантні трансформації гендерної системи в пострадянській Росії. Офіційний гендерний
 6. Глава 2.6. Процес найму персоналу 2.6.1. Схема найму персоналу
    трудових відносин. Крім того, слід враховувати, що в умовах ринку функціонують підприємства та організації різної форми власності та що статус працівника в них може бути різним. Він може бути акціонером товариства і одночасно тут же працювати, тобто бути або працюють власником, або найманим працівником. Працівник як власник має як мінімум три основні права: на участь
 7. Імпорт (імпорт товарів)
    договором (контрактом), мают буті здатн до Укладення договору (контракту) відповідно до Закону та других Законів України та / або закону країни Укладення договору (контракту). Зовнішньоекономічній договір (контракт) укладається відповідно до ГК, Закону та других Законів України з урахуванням міжнародніх договорів України. Суб'єкти зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ, складаючі текст
 8. У яких випадках при розірванні трудового договору з ініціативи власника не потрібно попередньої згоди профспілкового органу?
    трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди профспілкового органу допускається у випадках: ліквідації підприємства, установи, організації; незадовільного результату випробування, обумовленого при прийомі на роботу; звільнення з роботи за сумісництвом у зв'язку з прийомом на роботу іншого працівника, який не є совмести телем, а також у зв'язку з
 9. У яких випадках закінчення строку є підставою розірвання трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП України)?
    трудового договору (контракту) є підставою припинення трудових правоот 118 ношений, якщо трудовий договір був укладений на певний строк, або якщо трудовий договір був заклю-; чен на час виконання певної роботи. У цій підставі припиняються також і трудові договори сезонних, робітників після закінчення сезону і тимчасових працівників по закінченні тимчасової роботи. Сам факт
 10. На кого поширюється колективний договір?
    трудовим контрактом. Колдоговір поширюється і на тих, хто поступив на роботу після прийняття колективного договору. 64 На осіб, які уклали з підприємством договір підряду, чи інші цивільно-правові угоди, колдоговір НЕ
 11. 2. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту)
    договорів (контрактів) затверджено наказом МЗЕЗторгу України від 05.10.95 р. № 75 і застосовується для укладання договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, а також для товарообмінних договорів між українськими суб'єктами підприємницької діяльності та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та видів їх діяльності.
 12. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВИРОБНИЦТВА РОБІТ
    трудового договорів. Сторони договору підряду. Елементи і зміст договору підряду. Виконання договору підряду. Організація роботи і ризик підрядника. Права замовника під час виконання роботи. Приймання результату роботи. Оплата результату роботи. Кошторис. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи. Зміна і розірвання договору підряду. Договір побутового підряду. Захист
 13. § 1. Трудовий договір - основний інститут трудового права
    трудовим договором у державних і муніципальних підприємствах, комерційних і некомерційних організаціях, установах, а також трудові відносини деяких категорій працівників, які працюють за наймом у інших громадян. Основним інститутом даної галузі права є трудовий договір, який являє собою угоду між трудящими і підприємством, установою, організацією, по
 14. Які бувають види трудових спорів?
    трудові спори поділяються на індивідуальні трудові спори та колективні трудові спори. За характером спору трудові спори поділяються на: а) спори про застосування норм трудового законодавства, встановлених ним (а також колективним договором і трудовим договором) прав і обов'язків; б) спори про встановлення нових або зміну існуючих соціально-економічних умов праці та
 15. 46. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
    договорів (контрактів) в Україні "від 07.11.94 р. № 669 був введений облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності, предметом яких є певні види товарів. Реєстрація обов'язкова для тих товарів, предметом яких є: товари, відносини з реекспорту яких
 16. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту)
    договором, згоду на обов'язковість Якого надано Верховною Радою України. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту) візначається правом місця его Укладення. Місце Укладення договору (контракту) візначається відповідно до Законів України. Так само и форма зовнішньоекономічніх договорів (Контрактів) Щодо земельних ділянок, будівель та Іншого нерухомости майна, розташованого на территории
 17. 2.2. Форма зовнішньоекономічного договором (контрактом)
    договором, згоду на обов'язковість Якого надано Верховною Радою України. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту) візначається правом місця его Укладення. Місце Укладення договору (контракту) візначається відповідно до Законів України. Так само и форма зовнішньоекономічніх договорів (Контрактів) Щодо земельних ділянок, будівель та Іншого нерухомости майна, розташованого на территории
 18. Вілкова Н.Г.. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО в міжнародному обігу.: Стаут. - 510 с. , 2004
    договорів УНІДРУА, типових контрактів Міжнародної торгової палати. Друга частина присвячена застосуванню в практичній діяльності зазначеного інструментарію уніфікації різних організаційно-правових способів просування товарів на зарубіжні ринки: розглянуто приписи ГК РФ, сформульовані в типових контрактах МТП рекомендації, а також практика МКАС при ТПП РФ. Використання рекомендацій
© 2014-2020  ibib.ltd.ua