Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна . Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 с., 1995 - перейти до змісту підручника

27. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) З КЕРУЮТЬ (керівники структурних підрозділів)

г.__ "___" ___ 19_ р.

Акціонерне товариство (вказати назву) в особі Президента

___, що діє на підставі Статуту,

іменоване надалі "Адміністрація", з одного боку, і

г-н (жа) ___ іменований (я) надалі

, "Керуючий", з іншого боку, уклали цей трудовий дого-

злодій (контракт) про наступне.

1. Призначення на посаду.

Права і обов'язки Керуючого

1.1. Г-н (жа) ___ призначається на посаду

Керуючого відділом (ВАРІАНТ: сектором) ___

(вказати назву)

Керуючий здійснює керівництво відділом (ВАРІАНТ:

сектором) ___ , що виконують роботу по (перерахувати ос-

новні напрямки діяльності підрозділу), до складу якого

входять: ___.

1.2. Керуючий підпорядковується безпосередньо Президенту Компа-

нии (ВАРІАНТ дли контракту з Керуючим сектором: Керуючий

підпорядковується безпосередньо Керуючому відділом).

При виконанні службових обов'язків Управитель повинен

керуватися законодавством, установчими документами Ком-

пании, рішеннями Загальних зборів засновників (акціонерів) і правлю-

ня Компанії, Положенням про персонал, своєю посадовою інструкцією

і виходити з інтересів Компанії в цілому і свого підрозділу.

1.3. У підпорядкуванні у Керуючого знаходяться всі співробітники відділу

(ВАРІАНТ: сектора) ___

(вказати назву)

1.4. Справжній контракт регулює трудові та інші пов'язані з

ними відносини між Керуючим і Адміністрацією.

1.5. Робота за цим контрактом є основним місцем ра-

боти Керуючого.

ВАРІАНТ 1. Керуючий в період дії цього контрак-

та не вправі займати інші оплачувані посади в державних

або громадських органах, а також на інших підприємствах , в устано-

пах і організаціях.

!! 497

ВАРІАНТ 2. За згодою Адміністрації Керуючий може за-

нимать інші оплачувані посади в державних чи суспільних

них органах, а також на інших підприємствах, в установах і органі-

зациях. На здійснення Керуючим поряд з його службовою діяч-

ністю також наукової або іншої творчої діяльності згоду Адмі-

ністрації не потрібно.

1.6. Керуючий зобов'язаний:

організувати виконання співробітниками свого підрозділу заду-

ний Адміністрації, забезпечувати максимально ефективну діяльність

очолюваного ним відділу (ВАРІАНТ: сектора);

забезпечувати раціональний розподіл обов'язків між со-

трудниками підрозділи, сприяти створенню нормального психо-

логічного клімату в колективі відділу (ВАРІАНТ: сектора);

забезпечувати планування, облік, складання і своєчасне перед-

ставление звітності про діяльність відділу (ВАРІАНТ: сектора);

здійснювати підбір кандидатур на заміщення вакантних должнос-

тей співробітників підрозділу і представляти їх Адміністрації для

призначення на посаду, а також забезпечувати доцільне вико-

вання співробітників;

забезпечувати дотримання правил та інструкцій з охорони праці,

санітарії та пожежної безпеки підлеглими йому співробітниками;

застосовувати оптимальні методи організації праці, а також викорис-

зовать позитивний зарубіжний досвід управління колективом;

давати конкретні вказівки підлеглим співробітникам по всіх во-

тань, віднесених до сфери діяльності відділу (ВАРІАНТ: сектора),

і здійснювати контроль за їх виконанням;

точно і в строк виконувати завдання і доручення безпосереднього

начальника (для Керуючого сектором) та Адміністрації;

виконувати інші обов'язки, покладені на нього Положенням про

персоналі, посадовою інструкцією, наказами та вказівками Президен-

та Компанії.

1.7. Адміністрація зобов'язана:

своєчасно і точно визначати і коригувати основні направ-

лення діяльності відділу (ВАРІАНТ: сектора), раціонально осущес-

твлять постановку цілей і завдань зазначеного підрозділу;

в достатньому для виконання підрозділом своїх завдань обсязі

забезпечувати відділ (ВАРІАНТ: сектор) необхідними інформаційно-

ми матеріалами, документацією, обладнанням, оргтехнікою, засобами

зв'язку, допоміжними приладдям, а також (вказати конкретно);

не втручатися без крайньої необхідності в поточну діяльність

відділу (ВАРІАНТ: сектора), якщо робота підрозділу забезпечує

рішення поставлених перед ним завдань в повному обсязі та у встановлені

терміни.

1.8. Місцем постійної роботи Керуючого є (вказати конкретно).

1.9. Переклад Керуючого на іншу роботу можливий тільки з його

згоди, за винятком випадків, прямо встановлених законодавець-

ством.

1.10. Для виконання своїх службових обов'язків Управитель

може за рішенням Адміністрації або за власною ініціативою на-

правляться у службові відрядження в іншу місцевість з оплатою

витрат у порядку і розмірах, встановлених законодавством.

!! 498

2. Робочий час і час відпочинку

2.1. Для виконання Керуючим своїх обов'язків йому встановлюється-

ливается ненормований робочий день.

2.2. Керуючому встановлюється ___-денний робочий тиждень з

вихідними днями: ___ (вказати якими). ??

2.3. Керуючому надається щорічна оплачувана відпустка

продолжітельностью___ календарних днів з виплатою компенсації в

розмірі, встановленому законодавством.

Відпустка може бути наданий у будь-який час протягом робочого

року за угодою сторін, але при цьому щорічна основна відпустка за

перший рік роботи може надаватися не раніше ніж:

ВАРІАНТ 1: після закінчення II місяців з дня укладення насто-

ящего контракту;

ВАРІАНТ 2: по істеченіі___ (менше II) місяців з дня заклю-

чення цього контракту за рахунок власних коштів Компанії та

письмової згоди Адміністрації.

2.4. За згодою Адміністрації Керуючому може бути предос-

ний відпустку без збереження заробітної плати, якщо це не позначиться на

нормальній роботі відділу (ВАРІАНТ: сектора) та Компанії в цілому, в

випадках, встановлених законодавством.

3. Термін дії контракту

3.1. ВАРІАНТ 1. Справжній контракт укладено на невизначений

термін з "___" ___ 19_ р.

3.1. ВАРІАНТ 2. Справжній контракт укладено на срок__ років

(року), з "___" ___ 19_ р. по "___" ___ 19_ р.

3.2. Керуючому при призначенні на посаду встановлюється

випробувальний термін тривалістю 3 (три) календарних місяці,

тобто з "___" ___ 19_ р. по "___" ___ 19_ р.

Якщо після закінчення строку випробування, тобто до "___" ___ 19 р.

Адміністрація не був видано наказ про звільнення Керуючого від

посади за результатами випробування, а Керуючий продовжує рабо-

!! 499

тать, він вважається витримав випробування, і наступне розірвання

цього контракту допускається тільки з загальних підставах, зазначений-

вим в контракті або встановленим законодавством.

Випробувальний термін включається в строк дії цього кон-

тракту, не перериває і не зупиняє його. При позитивному

результаті випробування не потрібно додаткової угоди сторін про

пролонгації терміну дії контракту.

При незадовільному результаті випробування Президент Компа-

нии до закінчення строку випробування, тобто до "___" ___ 19_ р.,

видає наказ про звільнення Керуючого з посади за результа-

там випробування і оголошує ^ го Керуючому під розписку. З дня

видання такого наказу справжній контракт вважається розірваним, а його

дія припиняється достроково. Наказ про звільнення з посади

за результатами випробування Керуючий має право оскаржити до суду.

Примітка: у даний контракт доцільно включити умо-

вия про дострокове його розірвання, використавши для цього положення, со-

тримаються в пп. 2,3 - 2.10 зразка трудового договору (контракту) з

Президентом Компанії.

3.3. Після закінчення строку дії цього контракту він може

бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий термін шляхом

оформлення в установленому порядку нового контракту.

499

4. Оплата праці

4.1. ВАРІАНТ 1. Адміністрація зобов'язується виплачувати управл-

ющему посадовий оклад у розмірі ___ рублів на місяць.

У зв'язку з інфляцією посадовий оклад щомісяця збільшується

на ___%.

4.1. ВАРІАНТ 2. Адміністрація зобов'язується виплачувати управл-

ющему ___% від чистого прибутку Компанії, отриманого за результатами

діяльності за квартал, але не менше ___ рублів на місяць.

4.1. ВАРІАНТ 3. Адміністрація зобов'язується виплачувати керуючи -

ющему заробітну плату в размере___ рублів на місяць з щомісячною

індексацією її розміру в порядку, встановленому законодавством, а

також ___ % від чистого прибутку Компанії за результатами діяльності за

квартал.

4.2. За рішенням Адміністрації Керуючому встановлюється:

ВАРІАНТ 1: персональна надбавка до посадового окладу у розмірі

___ рублів щомісячно;

ВАРІАНТ 2: премія в розмірі ___ рублів

щомісяця (щокварталу);

ВАРІАНТ 3: винагорода за результатами роботи за рік

у розмірі ___ рублів.

!! 500

4.3. За угодою сторін розмір і система оплати праці можуть

бути переглянуті. Після перегляду нові умови контракту оформляються-

ються в письмовому вигляді, підписуються сторонами і є невід'єм-

лемой частиною контракту.

4.4. З суми заробітної плати та інших встановлених законодав-

тельством доходів Керуючий зобов'язаний сплачувати податки в розмірах і

порядку, що визначаються податковим законодавством.

4.5. Заробітна плата виплачується не пізніше ___ числа кожного

місяця.

4.6. Рішення (ноу-хау, концепція, пропозицію і т.п.) Управляю-

щего, здійснення якого дозволило:

а) підвищити рентабельність роботи Компанії не менш ніж на__%

(за підсумками півріччя), або

б) скоротити витрати фінансових коштів Компанії не менш ніж

на ___% при незменшуваного доході (за підсумками півріччя), або

в) отримати інший економічний ефект у віде___

(вказати),

є підставою для виплати Керуючому одноразової

винагороди в розмірі ___ рублів

 (ВАРІАНТ: у виде___

 (Вказати конкретні форми надання матеріальних чи иму-

 мадських пільг).

 5. Відповідальність Керуючого

 та умови розірвання контракту

 5.1. У разі невиконання або неналежного виконання Управ-

 ляющим своїх посадових обов'язків, встановлених у Положенні про

 персоналі, посадової інструкції та сьогодення контракті, або причи-

 нении Компанії матеріального збитку, він несе відповідальність - дис-

 ціплінарную, матеріальну та іншу ответвенность відповідно до зако-

 нодательством.

 5.2. Припинення або розірвання цього контракту вироб-

 диться в порядку і з підстав, передбачених контрактом і зако-

 нодательством.

 б. Прикінцеві положення

 6.1. Збиток, заподіяний Керуючому каліцтвом або іншим повреж-

 дением здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх службових обов'язків

 ностей, підлягає відшкодуванню відповідно до трудового законодательст-

 вом. У разі смерті Керуючого з причин, пов'язаних з його слу-

 бові діяльністю, його спадкоємцям виплачується компенсація в

 розмірі ___. рублів.

 !! 501

 6.2. Індексація грошових доходів Керуючого виробляється в

 порядку, встановленому законодавством.

 6.3. У разі виникнення спору між сторонами він підлягає

 врегулюванню шляхом безпосередніх переговорів Керуючого і

 Адміністрації.

 6.4. Якщо спір між сторонами не буде врегульовано, то він під-

 лежить вирішенню в установленому законодавством порядку. У випад-

 ях, передбачених законодавством, Керуючий має право оскаржити

 вать дії Адміністрації в судовому порядку.

 6.5. Умови контракту можуть бути змінені тільки за взаємною

 згодою сторін, що оформляється у вигляді додаткового угоді-

 ня, що є невід'ємною частиною даного контракту.

 6.6. Всі питання, не врегульовані даним контрактом, підлягають

 вирішенню відповідно до законодавства про працю.

 6.7. Справжній контракт складено у 2-х примірниках: один екзем-

 Пляра зберігається у справах Компанії, інший перебуває у Керуючого.

 Кожна з сторін має право виготовити в установленому порядку необхідне

 їй кількість копій контракту.

 АДМІНІСТРАЦІЯ КЕРУЮЧИЙ

 (Підпис) (підпис)

 М.П.

 !! 502

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "27. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) З КЕРУЮТЬ (керівники структурних підрозділів)"
 1. Чи можна укладати колективний договір у структурних підрозділах підприємств, установ, організацій?
    трудових відносин регулюється зобов'язаннями сторін підрозділи в межах їх
 2. Що слід розуміти під трудовим контрактом?
    трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови ма териального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. У період переорієнтації економіки на нові умови господарювання контракт виступає одний з найважливіших
 3. Які підстави припинення трудових правовідносин можуть бути передбачені в контракті?
    трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Таким чином, трудові правовідносини працівників, які працюють за контрактом, можуть бути припинені як з підстав,
 4. У якому порядку здійснюється прийом на роботу?
    трудових відносин визначається трудовим законодавством. Відповідно до Конституції України яке б то не було пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору, залежно від походження, соціального чи майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови,
 5. У яких випадках відбувається розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб?
    трудового договору. Вимоги цих органів про звільнення працівника засновані на законі, і власник (або уповноважений ним орган) зобов'язаний їх виконати. Підставами звільнення працівника можуть бути вимоги профспілкового органу; суду, що обрав в якості міри покарання за злочин заборона займати певні посади; військкомату при заклику або надходженні працівника на військову службу і
 6. Функціональні керівники
    керівники підрозділів, що забезпечують нормальне функціонування лінійних підрозділів і в цьому сенсі виконують допоміжні функції (начальник відділу постачання, начальник відділу з людським
 7. Чи всіх працюючих можна вважати членами трудового колективу?
    трудових відносинах, тобто працюють на основі трудових договорів, контрактів слід вважати членами трудових колективів, у тому числі і сумісників. Погодинники, тобто особи, які працюють на умовах погодинної оплати, не є членами трудового колективу. 'В.І. Прокопенко. Трудове право. Підручнік.З X: Консум.З 1998.З С. 114. 353 прикомандирований працівники, тобто особи, направлені для
 8. 14. Поняття і види інвестиційного договору
    договір (інвестиційна угода) - основний правовий документ, що регулює взаємовідносини суб'єктів інвестиційної діяльності. Майже у всіх випадках форма інвестицій носить договірний характер. Виняток становить створення підприємств одним засновником, а також створення структурних підрозділів. Договірні форми інвестицій класифікуються на: а) угоди про створення юридичної особи
 9. Трудовий контракт та сфера его! Застосування
    трудовий контракт є самперед різновідом трудового договору между працівніком и роботодавцем, за Яким працівник зобов'язується виконувати роботу за ПЄВНЄВ спеціальністю, кваліфікацією або на певній посаді з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов'язується доповідна працівнікові заробітну Платних и Забезпечувати умови праці.
 10. Чи входить керівник підприємства, установи, організації в трудовий колектив?
    трудового колективу поряд з іншими працівниками. Однак, у випадках укладення колективного договору з трудовим колективом директор підприємства є стороною колективного договору. В даному випадку він не входить в трудовий колектив, не бере участі в обговоренні та схваленні колективного договору. І не випадково, згідно зі ст. 7 закону України ИО професійні спілки, їх права та гарантії
 11. 14.1. Поняття, зміст та термін трудового договору
    трудовий договір - це угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити належні умови праці та в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися які в організації
© 2014-2020  ibib.ltd.ua