Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

28. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З СПІВРОБІТНИКОМ КОМПАНІЇ

число вказати місяць, рік

Акціонерне общество___

(вказати назву) в особі Презідента___

діє на підставі Статуту, іменоване надалі "адмініс-

трация ', з одного боку, і пан (пані) ___.

іменований (а) надалі "Співробітник", з іншого боку, уклали

справжній трудовий договір (контракт) про таке:

1. Прийом на роботу. Права і обов'язки співробітника

1.1. Цей трудовий договір (контракт) регулює трудові та

інші пов'язані з ними відносини між Співробітником і Администра-

єю.

1.2. Робота за цим контрактом є для Співробітника ос-

новних місцем роботи. Співробітник вправі (ВАРІАНТ: не вправі) рабо-

тать за договорами підряду і на умовах сумісництва на інших

підприємствах, в установах і організаціях протягом робочого часу

з письмової згоди Адміністрації в порядку і на умовах, визна-

ділячи трудовим законодавством Російської Федерації.

У час, вільний від основної роботи, Співробітник вправі осущес-

твлять сумісництво і працювати за договорами без узгодження з Ад-

міністрації.

1.3. Співробітник приймається на роботу в якості __ (вказати поса-

ність, професію, кваліфікацію).

1.4. Співробітник підкоряється непосредственно___ (вказати кому Кон-

кретной-Керуючому відділом, сектором, іншій посадовій особі).

1.5. Співробітник зобов'язується:

сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, накази і

розпорядження свого безпосереднього начальника та Адміністрації

Компанії;

підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку, прийнятому в Ком-

пании;

дбайливо ставитися до майна Компанії, в тому числі до знаходячи-

щимся в його користуванні оргтехніки та обладнанню, забезпечувати со-

хранность ввіреній йому документації;

правильно і за призначенням використовувати передані йому для рабо-

ти обладнання, прилади, матеріали;

!! 503

не розголошувати які є йому відомими за родом діяльності відомостей-

ня, які стосуються комерційної таємниці Компанії.

Перелік конкретних трудових обов'язків Співробітника визначаються-

ється Положенням про персонал, посадовою інструкцією, рішеннями органів

управління Компанії і безпосереднього начальника.

1.6. За Співробітником закріплюються наступна оргтехніка та обору-

дование, за збереження яких він несе персональну ответственность___

___ (вказати конкретно).

1.7. Адміністрація зобов'язується забезпечувати Співробітника роботою (до-

кімнатці, обладнанням, завданнями і т.д.) і необхідної для її

виконання інформацією відповідно до його спеціальністю, кваліфікації

кацией і займаною посадою .

1.8. У випадках, встановлених законодавством, Адміністрація

має право перевести Співробітника з урахуванням його спеціальності і квалифи-

кации на іншу роботу в межах Компанії.

1.9. Перехід співробітника на некваліфіковані роботи не допуска-

кається (Примітка: текст пункту 1.9 доцільно включати в кон-

тракти з усіма співробітниками, крім технічного персоналу).

1.10. Адміністрація зобов'язується створити Співробітникові здорові і без-

небезпечні умови праці. У якості мінімальних вимог до умов

праці приймаються вимоги, встановлені законодавством про працю.

1.11. Місцем постійної роботи Співробітника є: ___ (вказати

місцезнаходження службового приміщення).

1.12. За рішенням безпосереднього начальника або Администра-

ції Компанії Співробітник може направлятися у службові відрядження

с оплатою зроблених витрат у розмірах, встановлених законодав-

тельством, та за умови дотримання норм законодавства про працю,

регулюють порядок направлення працівників у відрядження в дру-

гую місцевість.

2. Оплата праці

2.1. ВАРІАНТ 1. Адміністрація зобов'язується виплачувати спів-

ку посадовий оклад у розмірі ___ рублів на місяць. У зв'язку

з інфляцією посадовий оклад щомісяця збільшується на ___%.

2.1. ВАРІАНТ 2. Адміністрація зобов'язується виплачувати спів-

ку ___% від чистого прибутку Компанії, отриманого за результатами діяль-

ності за квартал, але не менее___ рублів на місяць, а також

посадовий оклад у розмірі ___ рублів на місяць, який

підлягає індексації у зв'язку с.

інфляцією в таких розмірах: ___

___ (вказати).

2.2. За рішенням Адміністрації Співробітникові встановлюються:

ВАРІАНТ 1: персональна надбавка до посадового окладу в

розмірі ___ рублів щомісячно;

!! 504

ВАРІАНТ 2: винагорода за результатами роботи за рік у раз-

мере___ рублів .

Примітка: п. 2.2 може бути з договору виключений.

2.3. Заробітна плата, включаючи премії, надбавки та інші заохочені-

тільні виплати, виплачується не пізніше ___ числа кожного місяця,

наступного за тим, в якому вона була нарахована.

2.4. Рішення (ноу-хау, концепція , пропозицію і т.п.) Співробітника,

здійснення якого дозволило:

а) підвищити рентабельність роботи Компанії не менш ніж на___Ї / п

(за підсумками півріччя), або

6) скоротити витрати фінансових коштів Компанії не менш

ніж на___ "/ а при незменшуваного доході (за підсумками півріччя) , або

в) отримати інший економічний ефект у вигляді ___

(вказати конкретно),

є підставою для виплати Співробітникові одноразової віз -

нагородження в розмірі ___ рублів / ВАРІАНТ:

у вигляді ___ (вказати конкретну форму

надання матеріальних або майнових пільг).

Застосування в Компанії ноу-хау, концепції або пропозиції Со-

співробітника і виплата йому винагороди відповідно до цього

договором не позбавляють Співробітника можливості повністю використовувати

свої права, передбачені законодавством про охорону авторських прав,

якщо зазначене законодавство застосовується до конкретного випадку.

3. Робочий час і час відпочинку

3.1. ВАРІАНТ 1. Співробітникові устанавлівается___ годинний робочий

день з ___ до ___ годин.

3.1. ВАРІАНТ 2. Співробітникові встановлюється гнучкий режим рабо-

чого часу: початок, закінчення і тривалість робочого часу

регулюються ним самостійно з умовою повного відпрацювання годин на

тиждень (місяць).

3.1. ВАРІАНТ 3. Співробітникові встановлюється ненормований

робочий день.

3.2. Співробітник може залучатися до надурочних робіт в по-

рядку, передбаченому законодавством про працю.

3.3. Співробітникові встановлюється ___-денний робочий тиждень з ви-

вихідними днями: ___ (вказати якими).

3.4. Робота у вихідні та святкові дні провадиться з соблю-

дением вимог трудового законодавства Російської Федерації з

оплатою ___ (вказати в якому розмірі).

3.5. Співробітникові надається щорічна основна відпустка про-

должітельностью___ календарних днів з виплатою компенсації.

3.6. Співробітникові може надаватися за рішенням Адміністрації

!! 505

додаткова відпустка тривалістю ... календарних

днів за ... (Вказати підстави).

3.7. Відпустка надається:

ВАРІАНТ 1: в будь-який час протягом робочого року за угодою

сторін;

ВАРІАНТ 2: відповідно до графіком відпусток.

3.8. Щорічна основна відпустка за перший рік роботи предоставля-

ється не раніше ніж після закінчення 11 місяців з дня укладення цього

контракту.

3.9. За згодою Адміністрації Співробітникові може бути нада-

льон відпустку без збереження заробітної плати, якщо це не позначиться на нор-

мальной роботі відповідного структурного підрозділу Компанії.

4. Термін дії та підстави

розірвання контракту

4.1. ВАРІАНТ 1. Справжній контракт укладено на невизначений

термін с (число місяць рік)

4.1. ВАРІАНТ 2. Справжній контракт укладено на срок__ років

(року), с (число місяць рік) по (число місяць рік)

4.1. ВАРІАНТ 3. Справжній контракт укладений на час виконан-

ня роботи (вказати, який саме і в якому обсязі).

4.2. При призначенні на посаду Співробітникові встановлюється ис-

питательний термін тривалістю 3 (три) календарних місяці, тобто

С (число місяць рік). по (число місяць рік)

Якщо після закінчення строку випробування, тобто до (число місяць рік)

Адміністрацією не видано наказ про звільнення Співробітника від

займаної посади за результатами випробування, а Співробітник продолжа-

ет роботу, він вважається витримали випробування, і наступне растор-

ються контракту допускається тільки з підстав, зазначених в кон-

тракті або встановленим законодавством.

Випробувальний термін включається в строк дії цього кон-

тракту, не перериває і не зупиняє його. При позитивному

результаті випробування не потрібно додаткової угоди сторін про

пролонгації терміну дії контракту.

При незадовільному результаті випробування Президент Компа-

нии до закінчення строку випробування, тобто до (вказати число, місяць, рік),

видає наказ про звільнення Співробітника з посади за результатами

випробування і оголошує його Співробітникові під розписку. З дня видання

такого наказу справжній контракт вважається розірваним, а його дію-

віє припиняється достроково.

!! 506

Наказ про звільнення з посади за результатами випробування

Співробітник має право оскаржити до суду.

4.3. Після закінчення строку дії цього контракту він може

бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий термін шляхом

оформлення в установленому порядку нового контракту.

4.4. Контракт може бути припинений або розірваний в порядку та за

підстав, передбачених законодавством Російської Федерації

про працю. Звільнення без законної підстави тягне за собою право Со-

співробітника вимагати в судовому порядку відновлення його на колишній

роботі з виплатою йому заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Примітка: у даний контракт доцільно включити умо-

вия про дострокове його розірвання, використавши для цього положення, со-

тримаються в пп. 2.3 - 2.10 зразка трудового договору (контракту) з

Президентом Компанії.

5. Гарантії та пільги

5.1. На Співробітника повністю поширюються пільги та гарантії,

встановлені для інших працівників Компанії, що не входять до складу

Адміністрації, законодавством, установчими документами, Поло-

жением про персонал, колективним договором, рішеннями засновників,

 наказами і вказівками Президента Компанії.

 5.2. Співробітник підлягає обов'язковому соціальному та медично-

 му страхуванню в порядку і на умовах, встановлених для працівників

 законодавством.

 5.3. Майнова шкода, завдана Співробітникові Компанією,

 підлягає відшкодуванню нею в порядку, в обсязі та в строки, встановлені

 законодавством.

 5.4. Збиток, нанесений Співробітникові каліцтвом або іншим ушкодженням-

 ем здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків,

 підлягає відшкодуванню Компанією відповідно до законодавства.

 б. Прикінцеві положення

 6.1. Збиток, нанесений Співробітником Компанії при виконанні

 службових обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку та розмірах,

 встановлених законодавством. Майнова шкода, завдана

 Співробітником Компанії у зв'язку з виконанням трудових обов'язків,

 підлягає відшкодуванню Співробітником в повному обсязі.

 6.2. У разі виникнення між сторонами спору він підлягає

 врегулюванню шляхом безпосередніх переговорів Співробітника і Ад-

 міністрації.

 !! 507

 Якщо спір між сторонами не буде врегульовано, то він дозволений-

 ється в порядку, встановленому законодавством.

 6.3. Справжній контракт набуває чинності в день його підписання

 сторонами і діє до закінчення термінів, зазначених у розділі 4.

 6.4. Справжній контракт складено у двох примірниках, один екзем-

 Пляра зберігається у справах Компанії, інший перебуває у Співробітника. Каж-

 дая з сторін має право в установленому порядку виготовити необхідну їй

 кількість копій контракту.

 АДМІНІСТРАЦІЯ СПІВРОБІТНИК

 (Підпис) (підпис)

 М.П.

 !! 508

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "28. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З СПІВРОБІТНИКОМ КОМПАНІЇ"
 1.  Які бувають види трудових спорів?
    трудові спори поділяються на індивідуальні трудові спори та колективні трудові спори. За характером спору трудові спори поділяються на: а) спори про застосування норм трудового законодавства, встановлених ним (а також колективним договором і трудовим договором) прав і обов'язків; б) спори про встановлення нових або зміну існуючих соціально-економічних умов праці та
 2.  Контрольні питання
    трудового права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю трудового громадянського прва Росії? 3. Які основні джерела трудового права Російської Федерації? 4. У чому полягає поняття та зміст трудового праоотношенія? 5. Що таке трудовий договір? Яке його значення для трудових правовідносин? Які
 3.  Оголошення в засобах масової інформації
    співробітники компаній (і роботодавці, і кадрові агентства). Наприклад, фахівці IT-технологій віддають перевагу Інтернету. При цьому звертає на себе увагу той факт, що кількість сайтів, присвячених питанням працевлаштування, постійно зростає. Є сайти друкованих видань, які висвітлюють ринок праці, сайти кадрових агентств, інтернет-компаній. Багато солідні компанії розміщують вакансії на
 4.  Підбір за допомогою співробітників
    співробітники, які рекомендують кандидатів, які не є професіоналами в підборі персоналу, можуть не знати посадових обов'язків по вакансії, що не дозволяє підбирати персонал високого професійного рівня. Підбір за допомогою співробітників сприяє розвитку сімейності. В основі підбору по знайомству лежить не професіоналізм найманого персоналу, а особиста вигода рекомендує: або
 5.  Який порядок припинення трудового договору за угодою сторін?
    трудовому праві, законодавець закріпив у п. 1 ст. 36 КЗпП України така підстава розірвання трудового договору, як угоду сторін. Це підстава характеризує договірний характер трудових відносин, які встановлюються за згодою сторін і угодою сторін можуть в будь-який час припинятися. На практиці дана підстава застосовується головним чином у тих випадках, коли сторони достроково
 6.  Етап 5. Автоматизація.
    співробітників. Усередині компанії крім навчального центру починає формуватися корпоративний університет, головним завданням якого є організація навчання топів, в тому числі і на західних програмах МВА, ЕМВА. Корпоративний університет інтегрує кілька напрямків роботи: вузькопрофесійне навчання силами внутрішніх фахівців компанії та запрошених експертів, теоретичне навчання
 7.  Відбір співробітників через агентства з підбору персоналу.
    компаній, так як всю чорнову роботу агентства беруть на себе, а роботодавцю залишається тільки диктувати свої вимоги і розглядати надаються кандидатів. При зверненні в агентства успіх підбору залежить від того, наскільки чітко сформульовані вимоги до кандидатів, наскільки правильно їх розуміє консультант агентства, що працює з компанією-замовником, від його оперативності в роботі.
 8.  Пошук всередині організації.
    співробітників. Цей метод не вимагає фінансових витрат, сприяє зміцненню відданості персоналу компанії, кандидатам не потрібно інтегруватися в організацію. Однак такий прийом обмежує вибір, не дає припливу свіжих сил, сприяє виникненню місництва керівників підрозділів, які будуть прагнути зберегти свої кращі кадри для себе або позбавлятися від
 9.  У яких випадках закінчення строку є підставою розірвання трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП України)?
    трудового договору (контракту) є підставою припинення трудових правоот 118 ношений, якщо трудовий договір був укладений на певний строк, або якщо трудовий договір був заклю-; чен на час виконання певної роботи. У цій підставі припиняються також і трудові договори сезонних, робітників після закінчення сезону і тимчасових працівників по закінченні тимчасової роботи. Сам факт
 10.  Чи всіх працюючих можна вважати членами трудового колективу?
    трудових відносинах, тобто працюють на основі трудових договорів, контрактів слід вважати членами трудових колективів, у тому числі і сумісників. Погодинники, тобто особи, які працюють на умовах погодинної оплати, не є членами трудового колективу. 'В.І. Прокопенко. Трудове право. Підручнік.З X: Консум.З 1998.З С. 114. 353 прикомандирований працівники, тобто особи, направлені для
 11.  § 1. Трудовий договір - основний інститут трудового права
    трудовим договором у державних і муніципальних підприємствах, комерційних і некомерційних організаціях, установах, а також трудові відносини деяких категорій працівників, які працюють за наймом у інших громадян. Основним інститутом даної галузі права є трудовий договір, який являє собою угоду між трудящими і підприємством, установою, організацією, по
 12.  Глава 3.7. На шляху до самонавчається
    компанія планує свої майбутні потреби в персоналі, то вона проводить спеціальні програми для старшокурсників та випускників вузів. І ті, хто проходить жорстке сито вступних випробувань, можуть розраховувати на стажування в компанії і в перспективі на престижну і добре оплачувану роботу. А компанія отримує добре підготовлених і адаптованих молодих фахівців. Але для всього цього
 13.  4.3. Професійний відбір персоналу
    трудового договору; оформлення і здача у відділ кадрів кадрових документів кандидата. Перелік типових документів для прийому та оформлення на роботу на підприємство: листок з обліку кадрів (резюме); особиста заява про прийом на роботу; трудова книжка; рекомендаційний лист (характеристика); копія документа про освіту; фотографії співробітника; бізнес-план роботи на посаді (для
 14.  Як бути у випадку, якщо працівник уклав трудовий договір, але фактично до виконання трудових обов'язків не приступив?
    трудового договору завжди припускаючи-1 ет досягнення згоди між працівником і влас! 126 ніком або уповноваженим ним органом про умови трудового договору. Більшість таких умов передбачено законодавством про працю (норми робочого часу, право на відпустку, охорона праці, оплата праці тощо), а деякі з них визначаються сторонами під час укладення трудового договору. Одним
 15.  Чи входить керівник підприємства, установи, організації в трудовий колектив?
    трудового колективу поряд з іншими працівниками. Однак, у випадках укладення колективного договору з трудовим колективом директор підприємства є стороною колективного договору. В даному випадку він не входить в трудовий колектив, не бере участі в обговоренні та схваленні колективного договору. І не випадково, згідно зі ст. 7 закону України ИО професійні спілки, їх права та гарантії
 16.  Що слід розуміти під трудовим контрактом?
    трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови ма териального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. У період переорієнтації економіки на нові умови господарювання контракт виступає одний з найважливіших
 17.  18. Особливості правового режиму офшорних зон
    співробітникам компанії, рекрутіруемих тільки з числа місцевих жителів. Режим пільг залежить від кожної конкретної офшорної зони. Імена справжніх власників компанії тримаються в секреті. На практиці широко поширене інвестування в Україну юридичними особами-резидентами офшорних зон. Звідси, навіть якщо дійсними господарями офшорної компанії є резиденти України, такі інвестиції
 18.  Оптимальний процес прийняття рішення щодо кандидатів
    компанії, включаючи службу безпеки, і підсумкове рішення, повинні бути прийняті не пізніше двох тижнів (причому це - максимум) з моменту першої співбесіди кандидата в компанії. Якщо терміни можуть бути менше (без шкоди для якості прийнятого рішення), то це оптимально. Ці умови диктуються самим кадровим ринком - поки буде «розгойдуватися» і «гальмувати» громіздка бюрократична машина
 19.  Чи є членами трудового колективу особи, які виконують роботу для даного підприємства, установи, організації на підставі договору підряду та інших цивільно-правових угод?
    трудового колективу. Вони виконують певні види робіт без включення до трудовий колектив, без підкорення внутрішньому трудовому розпорядку, отримують винагороду за виконану роботу, обумовлену угодою сторін. Вони не беруть участь в обговоренні та схваленні колективного договору, їх не обирають до виборні органи трудового колективу, наприклад, до ради трудового колективу, до комісії