Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

29. Правила внутрішнього трудового розпорядку

1. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції РФ кожен громадянин РФ зобов'язаний

дотримуватися дисципліни праці.

Дисципліна праці - це не тільки суворе дотримання правил внут-

реннего трудового розпорядку, а й свідоме, творче ставлення до

своєї роботі, забезпечення її високої якості, продуктивне викорис-

тання робочого часу.

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних орга-

ганізаційні та економічних умов для нормальної високопроізво-

дітельной роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконаний-

ня, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. До порушиться-

телям трудової дисципліни застосовуються методи дисциплінарного і

громадського впливу.

Найважливішим напрямком у роботі з виховання та зміцненню

дисципліни праці є ефективне використання прав, нада-

лених трудовим колективам законами РФ.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті спосіб-

ствовать виховання робітників і службовців у дусі сумлінного ставлення-

ня до праці, подальшому зміцненню трудової дисципліни, раціональний-

ному використанню робочого часу, високій якості робіт, підвищення

нию продуктивності праці та ефективності суспільного виробництва.

II. Порядок прийому та звільнення

робітників і службовців

3. Робітники і службовці реалізують право на працю шляхом укладення

трудового договору про прийом на роботу.

4. При прийомі на роботу адміністрація заводу зобов'язана вимагати

від вступника:

а) подання трудової книжки, оформленої у встановленому

порядку, а якщо особа поступає на роботу в якості робітника або служачи-

ного вперше, - довідки про останньому занятті, виданої за місцем жи-

тва відповідної житлово-експлуатаційною організацією, а зві-

лені з лав Збройних Сил РФ зобов'язані пред'явити адміністра-

ції військовий квиток;

б) пред'явлення паспорта відповідно до законодавства про

паспортах.

Прийом на роботу без пред'явлення вказаних документів не допу-

скается.

!! 509

При прийомі на роботу, що вимагає спеціальних знань, адмініс-

трация заводу має право вимагати від працівника пред'явлення диплома або

іншого документа про здобуту освіту чи професійну підго-

товке.

Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) адмініс-

трации, який оголошується працівникові під розписку. У наказі (распо-

ряжении) має бути зазначено найменування роботи (посади) в со-

ответствии з Єдиним тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і

професій робітників або штатним розкладом і умови оплати праці.

Забороняється вимагати від трудящих при прийомі на роботу доку-

менти, подання яких не передбачено законодавством.

Фактичне припущення на роботу відповідним посадовим

особою вважається укладання трудового договору незалежно від того, був

Чи прийом на роботу оформлений належним чином .

5. При надходженні робітника або службовця на роботу або при

перекладі його в установленому порядку на іншу роботу адміністрація

зобов'язана:

а) ознайомити робітника або службовця з дорученою роботою, умо-

виями та оплатою праці, роз'яснити його права та обов'язки;

б) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку та

колективним договором, чинним на заводі;

в) проінструктувати з техніки безпеки, виробничої

санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правилам по

охорони праці.

6. На всіх робітників і службовців, які працювали понад 5 днів,

ведуться трудові книжки в порядку, встановленому чинним законо-

дательством.

Усім робітникам, праця яких оплачується відрядно, адміністрація

зобов'язана видати після закінчення 5 днів після прийому на роботу розрахункову

книжку або видавати при виплаті заробітної плати розрахункові листки.

7. Припинення трудового договору може мати місце тільки за

підстав, передбачених законодавством. Робітники і службовці

мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений-

ний строк, попередивши про це адміністрацію письмово за 2 тижні.

При розірванні трудового договору з поважних причин, перед-

розсуд чинним законодавством, робітники і службовці перед-

попереджають про це адміністрацію письмово за 1 тиждень.

Час виконання робіт, на які робітник і службовець переведений

за порушення трудової дисципліни, в термін попередження про звіль-

нии НЕ зараховується.

Після закінчення зазначених термінів попередження, робітник і служачи-

щий має право припинити роботу, а адміністрація заводу зобов'язана видати

працівникові трудову книжку і провести з ним розрахунок.

За домовленістю між працівником і адміністрацією трудовий

договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про

звільнення.

!! 510

Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на тре-

бованіямі працівника в разі його хвороби або інвалідності, перешкоджаю-

щих виконанню роботи за договором, порушення адміністрацією законо-

дательства про працю, колективного або трудового договору та з інших

поважних причин .

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації не

допускається без попередньої згоди профспілкового комітету заво-

так, за винятком випадків, передбачених законодавством РФ.

Припинення трудового договору оформляється наказом (распоря-

жением) адміністрації.

8. У день звільнення адміністрація зобов'язана видати робітникові або

службовцю його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення

і провести з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення

в трудову книжку повинні проводитися в точній відповідності з фор-

муліровкамі чинного законодавства та з посиланням на відповідними-

ющую статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день

роботи.

III. Основні обов'язки робітників і службовців

9. Робітники і службовці зобов'язані:

а) працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці -

основу порядку на виробництві, своєчасно і точно виконувати розпо-

ряжения адміністрації, використовувати весь робочий час для виробляй-

тельного праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівни-

кам виконувати їх трудові обов'язки;

б) підвищувати продуктивність праці, своєчасно і ретельно

виконувати роботи за нарядами і завданнями, норми виробітку і нормовані-

ванні виробничі завдання , домагатися перевиконання цих норм;

в) поліпшувати якість роботи і продукції, що випускається, не допуска-

кати упущень і браку в роботі, дотримуватися технологічну дисципліну;

г) дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки,

виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони,

передбачені відповідними правилами та інструкціями, працювати

в виданому спецодязі, спецвзутті, користуватися необхідними кошти-

ми індивідуального захисту;

д) вживати заходів до негайного усунення причин і умов,

перешкоджають чи ускладнюють нормальне виробництво роботи (про-

стій, аварії), і негайно повідомляти про те, що трапилося адміністрації;

е) утримувати своє робоче місце, обладнання та пристосування і

передавати змінному працівнику в порядку, чистоті і справному відбутися у-

янии, а також дотримуватися чистоти в цеху ( відділі) і на території перед-

ємства, дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цін-

ностей і документів;

ж) берегти і зміцнювати власність, ефективно використовувати ма-

!! 511

шини, верстати та інше обладнання, дбайливо ставитися до інструментів,

вимірювальних приладів, спецодягу та ін предметів, що видаються у

користування працівникам, економно і раціонально використовувати сировину,

матеріали, енергію, паливо та інші матеріальні ресурси;

з) вести себе гідно, дотримуватися правил гуртожитку.

Коло обов'язків (робіт), які виконує кожен працівник за

своєї спеціальності, кваліфікації чи посади, визначається оди-

вим тарифно -кваліфікаційного довідника робіт і професій рабо-

чих, кваліфікаційним довідником посад службовців, а також

технічними правилами, посадовими інструкціями.

IV. Основні обов'язки адміністрації

10. Адміністрація зобов'язана:

а) правильно організувати працю робітників і службовців, щоб кожен

працював за своєю спеціальністю і кваліфікації, мав закріплене за

ним робоче місце, своєчасно до початку доручається роботи був озна-

Комлєв з установленим завданням і був забезпечений роботою протягом усього

робочого дня, зміни;

забезпечити здорові і безпечні умови праці, справний перебуваючи-

ня інструменту, машин, верстатів та іншого обладнання, а також норма-

тивні запаси сировини, матеріалів та ін ресурсів, необхідних для біс-

перебойной і ритмічної роботи;

б) створювати умови для зростання продуктивності праці шляхом

впровадження новітніх досягнень науки, техніки і наукової організації

праці, здійснювати заходи щодо підвищення ефективності вироб-

ництва, якості роботи і продукції, що випускається, скорочення примі-

нения ручної малокваліфікованої і важкої фізичної праці,

поліпшення організації та підвищення культури виробництва;

в) всіляко розвивати і вдосконалювати форми організації і

стимулювання праці, здійснювати заходи щодо підвищення ефек-

тивности діяльності відділів, розширювати рух за суміщенням про-

професій, організувати вивчення, поширення і впровадження передових

прийомів і методів праці;

г) своєчасно доводити до виробничих підрозділів пла-

нові завдання, забезпечити їх виконання з найменшими витратами тру-

дових, матеріальних і фінансових ресурсів, здійснюючи заходи, направ-

лені на більш повне виявлення і використання внутрішніх резервів,

забезпечення науково обгрунтованого нормування витрат сировини і мате-

ріалів, енергії і палива, раціонального та економного їх використан-

ня, підвищуючи рентабельність виробництва і покращуючи інші планові

показники роботи;

д) постійно вдосконалювати організацію оплати праці, широко

застосовуючи форми оплати за кінцевими результатами роботи, підвищувати

якість і нормування праці; забезпечувати матеріальну заинтересо-

!! 512

ванность працівників у результатах їх особистої праці та загальних підсумків роботи,

правильне співвідношення між зростанням продуктивності праці та ро-

стом зарплати, економне і раціональне витрачання фонду заробітної

 ної плати, фонду матеріального заохочення та інших заохочувальних

 фондів; забезпечити правильне застосування діючих умов оплати

 та нормування праці, видавати заробітну плату у встановлений час;

 е) забезпечувати суворе дотримання трудової і виробничої

 дисципліни, постійно здійснюючи організаторську, економічну і

 виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, усунення по-

 терь робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів,

 формування стабільних трудових колективів, застосовувати заходи віз-

 дії до порушників трудової дисципліни;

 ж) неухильно дотримуватися законодавства про працю і правил охорони

 праці; поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне

 обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, со-

 ответствующие правилам по організації охорони праці (правилам з тих-

 ніку безпеки, санітарним нормам та ін

 ). За відсутності в прави-

 лах вимог, дотримання яких при виробництві робіт необхідно

 для забезпечення безпеки умов праці, адміністрація заводу з

 погодженням з профспілковим комітетом вживає заходів, забезпечую-

 щие безпечні умови праці;

 з) вживати необхідних заходів з профілактики виробничо-

 го травматизму, професійних та інших захворювань робітників і слу-

 жащих, у випадках, передбачених законодавством, своєчасно

 надавати пільги і компенсації у зв'язку зі шкідливими умовами праці

 (Скорочений робочий день, додаткові відпустки, лікувально-профілак-

 тическое харчування тощо), забезпечувати відповідно до діючих

 нормами і положеннями спеціальним одягом, спецвзуттям та ін середовищ-

 ствами індивідуального захисту, організовувати належний догляд за цими

 засобами;

 і) постійно контролювати знання і дотримання працівниками всіх

 вимог інструкцій з техніки безпеки, виробничої сані-

 таріі та гігієну праці, протипожежної безпеки та охорони;

 к) створювати умови трудовому колективу для всілякого підви-

 ня продуктивності праці, ефективності виробництва, поліпшення

 якості робіт, зниження собівартості продукції, що випускається, раціо-

 нального використання робочого часу, сировини, матеріалів, енергії та

 ін ресурсів, своєчасного виконання завдань по введенню об'єктів і

 потужностей, виконання плану поставок за договорами та замовленнями, підви-

 ня ролі морального та матеріального стимулювання високопродуктивних

 тельного праці, вирішення питань про заохочення передових працівників;

 забезпечувати поширення передового досвіду та цінних ініціатив;

 л) своєчасно розглядати і впроваджувати винаходи та раціоналі-

 Заторське пропозиції, підтримувати і заохочувати новаторів виробництв-

 ва, сприяти масовій технічній творчості;

 !! 513

 м) забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації праців-

 ков та рівня їх економічних і правових знань, створити необхідні

 умови для поєднання роботи з навчанням на виробництві та навчальних

 закладах;

 н) створювати трудовому колективу необхідні умови для виконан-

 нения ними своїх повноважень, передбачених законами РФ, спосіб-

 ствовать створенню в трудовому колективі ділової, творчої обстановки,

 всіляко підтримувати і розвивати ініціативу та активність трудящих,

 забезпечувати їх участь в управлінні заводом, повною мірою використовуючи

 зборів трудового колективу, постійно діючі виробничі

 наради, конференції та різні форми громадської самодіяльного

 ності; своєчасно розглядати критичні зауваження робітників і слу-

 жащих і повідомляти їм про вжиті заходи;

 о) уважно ставитися до потреб і запитів працівників, забезпе-

 чувати поліпшення їх житлових та культурно-побутові умов; осущес-

 твлять будівництво, ремонт та утримання в належному стані жи-

 лих будинків, дитячих дошкільних установ, а також підприємств тор-

 гово-побутового обслуговування та робочих їдалень безпосередньо на перед-

 ємстві, надавати допомогу в кооперативному та індивідуальному жител-

 ном будівництві; організовувати облік працівників, які потребують поліп-

 шении житлових умов, розподіляти житлову площу відповідно

 до чинного законодавства і забезпечувати широку гласність при

 вирішенні цих питань.

 V. Робочий час і його використання

 II. Час початку і закінчення роботи і перерви для відпочинку і

 харчування встановлюється відповідним наказом адміністрації, распо-

 рядком роботи зміни та обідніх перерв, затвердженого адміністра-

 єю за погодженням з профспілковим комітетом, з дотриманням продовж-

 ності робочого часу за тиждень або інший обліковий період.

 Графіки змінності доводяться до відома робітників і службовців, як

 правило, не пізніше ніж за 1 місяць до введення їх у дію.

 Працівники чергуються позмінно рівномірно.

 Перехід з однієї зміни в іншу повинен відбуватися, як прави-

 ло, через щотижня в години, визначені графіками змінності.

 12. Про початок і про закінчення роботи в цехах та відділах, а також про

 перерві в роботі робітники і службовці сповіщаються відповідними

 сигналами та ін способом. Працівника, що з'явився на роботі в нетверезому

 стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день

 (Зміну).

 13. На безперервних роботах забороняється залишати роботу до при-

 ходу змінного працівника.

 У разі неявки зміняє робітник чи службовець заявляє про

 !! 514

 це старшому по роботі, який зобов'язаний негайно вжити заходів до

 заміни змінника іншим працівником.

 14. На тих роботах, де за умовами виробництва перерву для від-

 нку та харчування окремо встановити не можна (котельні, компресорна,

 киснева станція, АТС, ЦТП, ВОХР), робочому і службовцю має

 бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу.

 Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлює-

 ся адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом.

 15. Понаднормові роботи, як правило, не допускаються. Застосований-

 ня понаднормових робіт адміністрацією може проводитися в виключи-

 тільних випадках і в межах, передбачених чинним законодав-

 тельством, лише з дозволу профспілкового комітету заводу.

 16. Забороняється в робочий час:

 а) відволікати робітників і службовців від їх безпосередньої роботи;

 викликати або знімати їх з роботи для виконання громадських зобов'язаний-

 ностей і проведення різного роду заходів, не пов'язаних з виробниц-

 жавної діяльністю (всілякі зльоти, семінари, спортивні со-

 ревнощів, заняття художньою самодіяльністю, туристичні

 поїздки);

 6) скликати збори, засідання, всякого роду наради з громад-

 ничих справах.

 17. Черговість надання щорічних відпусток встановлює-

 ся адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням

 необхідності забезпечення нормального ходу роботи і сприятливих

 умов для відпочинку робітників і службовців. Графік відпусток складається

 на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і дово-

 диться до відома всіх робітників і службовців.

 6. Пропускний режим

 18. Пропускний режим організується на підприємствах, організаціях,

 об'єднаннях, специфіка виробництва і службова діяльність кото-

 рих вимагає встановлення контролю за входом (виходом) працівників і

 відвідувачів, а також за ввезенням (вивезенням) продукції та ін матеріальних

 цінностей.

 19. Робітники і службовці можуть пройти на територію заводу тільки

 по пропуску і посвідченню, що видається адміністрацією.

 20. Працівники ВОХР та чергові адміністрації є відповідь-

 чими за пропускний режим на заводі і їхні вказівки повинні беспре-

 кословно виконуватися будь-яким працівником.

 У прохідній заводу працівники зобов'язані пред'являти пропуску (удос-

 товеренія) в розкритому вигляді і на вимогу ВОХР або чергового від

 адміністрації віддати пропуск або посвідчення.

 !! 515

 21. Забороняється:

 приносити спиртні напої.

 22. Вихід робітників, службовців і ІТП в період робочого часу

 зміни з території заводу дозволяється за записки про звільнення,

 підписаним особисто начальником цеху, відділу.

 23. У випадку розкриття фактів зловживання звільнювальну

 записками або встановлення випадків непродуктивного використання

 часу з вини працівника протягом зміни цей час виключається з

 табеля на оплату для осіб з погодинною оплатою праці. До таких осіб

 застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності згідно дію-

 щему законодавству.

 24. Відвідування заводської поліклініки в період зміни дозволяється

 тільки за наявності направлення від адміністрації.

 25. Особи, що втратили або забули пропуску, зобов'язані по телефону

 поставити до відома про це табельну і адміністрацію цеху, відділу.

 26. Винос (вивіз) матеріальних цінностей з території заводу

 здійснюється тільки за наявності оформленого матеріального пропуску.

 У разі виявлення незаконного виносу, вивозу матеріальних

 цінностей або документів співробітники ВОХР діють відповідно до

 вимог інструкції про пропускний режим. Винні притягаються

 до відповідальності строго відповідно до чинного законодавства.

 27. Порушення Інструкції про пропускний режим розцінюються

 як порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 VII. Табельний облік

 28. Табельний облік організується в кожному цеху, відділі для осуще

 ствления контролю за своєчасною явкою робітників і службовців на рабо-

 ту, своєчасного її початку і закінчення, а також для виявлення Неви-

 які йшли на роботу, запізнень, передчасних доглядів з роботи. Табель-

 ний облік ведеться відповідно до затвердженої інструкцією.

 29. Будь-яке невиконання інструкції табельного обліку є нару-

 шением Правил внутрішнього трудового розпорядку і тягне за собою дис-

 ціплінарную відповідальність.

 30. Кожен працівник зобов'язаний дати пропуск з встановленим време-

 ньому почала зміни в цеху (відділі). З моменту початку роботи табельну

 закривається.

 У разі запізнення спізнився працівник вручає пропуск особисто

 працівникові з табельної обліку і після зміни представляє письмове об'єк-

 яснень адміністрації цеху, відділу про причини допущеного порушення.

 31. У запізнилися або передчасно пішли з роботи без ува-

 жительность причини з погодинною оплатою праці непродуктивно по-

 Втрачати робочий час фіксується в табелі обліку робочого часу та

 оплаті не підлягає. До таких осіб застосовуються заходи дисциплінарної

 !! 516

 відповідальності та матеріального впливу згідно з чинним зако-

 нодательством.

 32. Видача перепусток проводиться тільки у встановлений годину

 закінчення зміни для даного підрозділу через табельну особисто в

 руки кожному працівнику або за пред'явленням звільнювальні записки.

 VIII. Заохочення за успіхи в роботі

 33. За зразкове виконання трудових обов'язків, успіхи в со-

 ревнощі, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості

 продукції, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці

 і за інші досягнення в роботі застосовуються такі заохочення:

 а) оголошення подяки,

 б) видача премії,

 в) нагородження цінним подарунком,

 г) нагородження почесною грамотою,

 д) занесення до Книги Пошани, на Дошку Пошани, Алею пошани;

 е) присвоєння звання "Ветеран праці заводу".

 Заохочення, передбачені а), б), в) цього пункту, примі-

 няются адміністрацією за погодженням, а передбачені г), д) -

 спільно з профспілковим комітетом.

 При застосуванні заохочень враховується думка трудового колективу

 тива.

 Заохочення оголошуються в наказі або розпорядженні, доводяться до

 відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

 При застосуванні заходів заохочення забезпечується поєднання морально-

 го і матеріального стимулювання праці.

 34. Робітникам і службовцям, успішно й сумлінно виконують

 свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу преімущес-

 тва та пільги в галузі соціально-культурного та житлово-побутового обслу-

 живания (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових

 умов і т.п.) Таким працівникам надається також перевага

 при просуванні по роботі.

 За особливі трудові заслуги робітники і службовці представляються у

 вищестоящі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями,

 почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних

 звань і звання кращого працівника за даною професією.

 9. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 35. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або

 неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудо-

 вих обов'язків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи

 !! 517

 громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачений-

 них чинним законодавством.

 36. За порушення трудової дисципліни адміністрація заводу при-

 змінює такі дисциплінарні стягнення:

 а) зауваження,

 6) догану,

 в) сувору догану,

 г) звільнення (п. 3, 4, 7, 8 ст. 33, п. 1 ст. 254).

 Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути при-

 менено за систематичне невиконання робітником або службовцем без ува-

 тивних причин обов'язків, покладених на нього трудовим догово-

 ром або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до робочого

 або службовцеві раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громад-

 твенного стягнення, за прогул (в т.ч. за відсутність на роботі більше 3-х

 годин протягом робочого дня) без поважної причини, а також за

 поява на роботі в нетверезому вигляді.

 Прогулом вважається неявка на роботу без поважних причин у

 протягом усього робочого дня.

 Рівним чином вважається прогульником робітник і службовець, від-

 сутствует на робочому місці більше 3-х годин протягом робочого дня без

 поважних причин, і до них застосовуються ті ж заходи відповідальності,

 які встановлені за прогул.

 37. За прогул (в т.ч. за відсутність на роботі більше 3-х годин протягом

 робочого дня) без поважної причини адміністрація заводу застосовують-

 ет одну з таких заходів:

 дисциплінарні стягнення, передбачені в п. 36 справжніх

 Правил.

 Робітникам і службовцям, які вчинили прогул без поважних при-

 чин, чергову відпустку у відповідному році зменшується на число днів

 прогулу, при цьому відпустку не повинен бути менше 24 робочих днів.

 Незалежно від застосування заходів дисциплінарного чи громадського

 впливу робітник чи службовець, який учинив прогул (в т.ч. отсутст-

 віє на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня) без поважних

 причин, або з'явився на роботі в нетверезому стані, позбавляється

 виробничої премії повністю. Йому може бути зменшено розмір

 винагороди за підсумками річної роботи заводу або зовсім не виплачено

 винагороду. Адміністрація заводу має право замість застосування

 дисциплінарного стягнення передавати питання про порушення трудової

 дисципліни на розгляд трудового колективу або громадської ор-

 ганізації.

 38. Трудові колективи виявляють сувору вимогливість до

 працівникам, які несумлінно виконують трудові обов'язки, примі-

 няют до членів колективу за порушення трудової дисципліни заходи

 громадського стягнення (зауваження, громадський догану); ставлять під-

 !! 518

 тання про застосування до порушників трудової дисципліни заходів воздейст-

 вия, передбачених законодавством.

 39. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни

 повинні вимагати пояснення в письмовій формі. Відмова робіт-

 ника дати пояснення не зможе служити перешкодою для застосування

 стягнення.

 Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією безпосереднім-

 ного за виявленням проступків, але не пізніше 1-го місяця з дня його

 виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування працівника у

 відпустці.

 Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше 6-ти

 місяців з дня вчинення проступку. У зазначені терміни не включається

 час провадження у кримінальній справі.

 40. За кожне порушення трудової дисципліни може бути примі-

 нено тільки одне дисциплінарне стягнення.

 При застосуванні стягнення повинні враховуватися тяжкість здійснений-

 ного проступку, обставини, за яких він зроблений, предшествую-

 щая робота і поведінка працівника.

 41. Наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного визиску-

 ня із зазначенням мотивів його застосування оголошується (повідомляється) робіт-

 нику, підданому стягненню, під розписку в 3-денний термін.

 Наказ (розпорядження) у необхідних випадках доводиться до відомостей-

 ня працівників.

 42. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стяг-

 кания робітник чи службовець не буде піддано новому дисциплинар-

 ному стягненню, то він вважається не мав дисциплінарного

 стягненню.

 Адміністрація за своєю ініціативою або клопотанням трудового

 колективу може видати наказ (розпорядження) про зняття стягнення, що не

 чекаючи закінчення року, якщо робітник чи службовець не допустив нового

 порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як хороший

 сумлінний працівник.

 Протягом року дії дисциплінарного стягнення, заходи заохочення-

 ня, зазначені в цих Правилах, до працівника не застосовуються.

 43. Відповідні посадові особи несуть відповідальність за

 непріменсніе або неправильне застосування дисциплінарних стягнень

 до порушників трудової або виробничої дисципліни. Скарги

 робітників і службовців на неправильне застосування дисциплінарних стяг-

 каній дозволяються комісіями по трудових спорах цехового, заводського

 комітету профспілки, судом у порядку, передбаченому чинним

 законодавством.

 44. Накладення дисциплінарного стягнення не звільняє працівни-

 ка від обов'язків відшкодувати матеріальний збиток, заподіяний заводу

 в результаті вчинення проступку у випадках і порядку, передбачених

 законодавством.

 45. Трудовий колектив має право зняти застосоване ним стягнення

 достроково, до закінчення року з дня його застосування, а також клопотання-

 вать про дострокове зняття дисциплінарного стягнення або припинення

 дії інших заходів, застосованих адміністрацією за порушення трудової

 дисципліни, якщо член колективу не допустив нового порушення дис-

 циплін і проявив себе як сумлінний працівник.

 46. Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в цехах, відділах

 на видному місці.

 !! 520

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "29. Правила внутрішнього трудового розпорядку"
 1.  Як регулюється внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях?
    правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і профсоюзїого комітету на основі типових правил. Іншим способом регулювання внутрішнього трудового розпорядку є встановлення його за допомогою положеній і статутів про дисципліну праці, кото 'Прокопенкі В.І. Трудове право України: Підручнік.З X.:
 2.  Що таке трудове правовідношення і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею?
    правила співжиття (п. 11 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку від 20.07.1984 р.). Звідси випливають основні ознаки трудового правовідносини, що дозволяють відрізняти його від інших відносин, пов'язаних з працею: З при трудових правовідносинах працівник включається в особовий склад організації; З робота виконується особисто, і працівник не вправі передоручити її нікому іншому; З робота
 3.  Що слід розуміти під локальним регулюванням умов праці?
    правила, а конкретні норми надають право встановлювати трудовим колективам і роботодавцям. Наприклад, трудові колективи за поданням ра 1 Праця і зарплата.З 1997З № 23; 1998. З № 5. 39 роботодавцями та профспілкового комітету затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку. Локальні норми трудового права нерідко включаються в колективні договори. В даний час у зв'язку з
 4.  Які переваги та пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки?
    правила внутрішнього трудового розпорядку та ін) та інші пільги і переваги для таких працівників. 258
 5.  § 2. Поняття і види дисципліни праці
    правилам. Дисципліна праці - обов'язок працівника дотримуватися норм, якими регулюються його трудові відносини з підприємством і безпосередньо процес праці. У процесі трудової діяльності працівник повинен дотримуватися три види дисципліни: трудову, технологічну та виробничу, які разом складають дисципліну праці. Трудова дисципліна являє собою обов'язок працівника
 6.  РЕЗЮМЕ
    правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, штатний розклад та ін.) КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Які поняття характеризують ринок трудових ресурсів? Назвіть основні компоненти простої моделі ринкових відносин? З яких основних частин складається виробничий персонал? Які групи входять в управлінський персонал? У чому полягає принципова відмінність керівників від
 7.  Які заохочення за успіхи у праці і як вони застосовуються?
    правилах 257 внутрішнього трудового розпорядку, сказано в ст. 143 КЗпП. На відміну від попередньої редакції цієї статті, де утримувався приблизний перелік заохочень, що застосовуються до працівників, нині діючі норми не орієнтовані на детальну регламентацію застосування заохочень. Частково це пояснюється тим, що багато хто з заохочень, особливо що носять моральний (а. Деякі ідеологічний)
 8.  Які основні обов'язки працівників і чим вони встановлені?
    правилам внутрішнього трудового розпорядку, встановленими в установі (ст.21 КЗпП). Відповідно до ст. 139 КЗпП працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з
 9.  Глава 2.6. Процес найму персоналу 2.6.1. Схема найму персоналу
    правилам внутрішнього трудового розпорядку, виконує покладені на нього службові обов'язки відповідно до встановлених вимог. Наймання персоналу оформляється, яка передбачає три різновиди трудового договору (контракту): трудовий договір (контракт) на невизначений термін, за яким зазвичай приймають на роботу в державних і муніципальних підприємствах; терміновий
 10.  Чи є членами трудового колективу особи, які виконують роботу для даного підприємства, установи, організації на підставі договору підряду та інших цивільно-правових угод?
    внутрішньому трудовому розпорядку, отримують винагороду за виконану роботу, обумовлену угодою сторін. Вони не беруть участь в обговоренні та схваленні колективного договору, їх не обирають до виборні органи трудового колективу, наприклад, до ради трудового колективу, до комісії по трудових спорах, в виборні профспілкові органи на підприємстві, в установі, організації. Керівників не
 11.  Як бути у випадку, якщо працівник уклав трудовий договір, але фактично до виконання трудових обов'язків не приступив?
    правилам внутрішнього трудового розпорядку) не виникли. Практичним виходом з цієї ситуації буде скасування наказу про прийом на роботу у зв'язку з тим, що працівник до роботи не приступив. Працівнику необхідно відправити поштове повідомлення про необхідність отримання трудової книжки. Ст. 24 КЗпП України встановлює, що трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ (або
 12.  Навчання персоналу
    правила внутрішнього трудового розпорядку; колективний договір; штатний розклад підприємства; положення про оплату і преміювання праці; положення про підрозділи; трудовий договір співробітника; посадові інструкції; моделі робочих місць; регламенти управління. Отже, робота з персоналом повинна розглядатися як система, що включає кадрову політику, підбір, оцінку, розстановку,
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи