Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна . Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

24. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ПИСЬМОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законодав-

тельством Російської Федерації про працю, іншими нормативними актами

і встановлює правила укладання письмових трудових договорів

(контрактів) на___.

(Вказати назву підприємства)

1.2. Трудовий договір (контракт) є угода між працівни-

ком і підприємством, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу за

певної спеціальності, кваліфікації чи посади підпорядкуванням-

ем внутрішньому трудовому розпорядку, а підприємство зобов'язується виплачу-

вать йому заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Контракт укладається з метою максимального врахування індивідуальних

них особливостей працівника, створення додаткових стимулів до висо-

копроізводітельному праці, врахування інтересів підприємства, підвищення

взаємної відповідальності сторін.

1.3. Трудові договори (контракти) можуть бути укладені: на НЕ-

визначений термін; на визначений строк не більше п'яти років; на час

виконання певної роботи. Строковий трудовий договір (контракт)

укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути установ-

лени на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи,

або умов її виконання, або інтересів працівника, а також у випадках,

безпосередньо передбачених законодавством.

2. Укладення трудового договору (контракту)

2.1. Трудовий договір (контракт) укладається у письмовій формі.

Прийом на роботу оформляється наказом керівника підприємства,

який оголошується працівникові під розписку.

2.2. Трудовий договір (контракт) підписується з одного боку,

керівником підприємства і, з іншого боку, працівником, а трудовий

договір (контракт) з керівником підприємства підписується, з однієї

боку, ___

(вказати, ким - власником, засновником)

і, з іншого боку, особою, прийнятою на роботу в якості керівників-

дителя підприємства.

2.3. Трудовий договір ^ контракт) оформляється у двох примірниках

і зберігається в кожної зі сторін, які підписали його.

!! 477

2.4. Трудовий договір (контракт), оформлений належним обра-

зом, є підставою для видання наказу (розпорядження) по перед-

прийняттю про прийом на роботу з дня, встановленого угодою сторін

в контракті.

У трудовій книжці працівника робиться запис:

"Прийнятий на посаду

за контрактом на термін з

19 р. по

2.5. Контракт набуває чинності з моменту його підписання і може

бути змінений лише за згодою сторін.

3. Зміст трудового договору (контракту)

3.1. Зміст трудового договору (контракту) визначається сторо-

нами і включає в себе термін дії контракту, права, обов'язки та

відповідальність сторін, підстави дострокового розірвання контракту,

порядок вирішення спорів.

3.2. Умови, передбачені контрактом, не можуть погіршувати пів-

Ожен працівника порівняно з чинним законодавством.

3.3. По закінченні терміну дії контракту за угодою сторін

він може бути продовжений або укладений на новий термін. Будь-яка з сторін

має право відмовитися від продовження або укладення контракту.

Контракт може бути розірваний достроково у випадках, встановлених

законодавством.

3.4. У контракті вказуються такі основні зобов'язання зі

боку власника:

а) з надання роботи з певної посади, кваліфікації

кации або певного виду та обсягу;

б) за умовами оплати праці, надання необхідних коштів

оргтехніки, матеріалів, обладнання та ін;

в) щодо встановлення режиму робочого часу та часу відпочинку

працівника;

г) з розповсюдження на працівника встановлених на підприємстві

умов соціально-побутового забезпечення;

д) з дотримання чинного законодавства про працю, умов

колективного договору та контракту;

е) інші зобов'язання, додатково встановлені угодою

сторін.

3.5. Трудовий договір (контракт) містить наступні основні

зобов'язання з боку працівника:

а) щодо виконання роботи за обумовленою контрактом посади

і відповідно до передбачених контрактом обов'язками;

б) щодо дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, інді-

виділеного графіка (режиму) роботи, правил з охорони праці та інших

!! 478

правил, встановлених на підприємстві відповідно до законодательст-

вом;

в) щодо виконання вимог адміністрації, пов'язаних з підвищенням

ням професійного рівня та оволодінням новими методами і прие-

мами роботи за посадою;

г) по дбайливому відношенню до майна, обладнанню та ма-

лам, включаючи відповідальність у встановленому законодавством порядку

за їх неправильне використання, розкрадання, псування, втрату;

д) щодо нерозголошення державної, комерційної або службової

таємниці;

е) інші зобов'язання, додатково встановлені угодою

сторін.

3.6. Визначувані контрактом умови оплати праці можуть встановлюється-

Ліван в прямій залежності від результатів діяльності підприємства,

обумовлених у контракті.

Контрактний розмір заробітної плати залежить також від виконання

працівником додаткової роботи, не передбаченої посадовий

інструкцією, умов праці і режиму робочого часу.

У контракті могуг бути обумовлені умови підвищення або нижче-

ня встановленого розміру оплати праці, премій, надбавок, вознаграж-

дення за результатами роботи за рік.

3.7. При укладанні контракту сторони можуть встановити додаткового-

тільні пільги, не передбачені чинним законодавством.

3.8. У разі, якщо укладання контракту пов'язано з перекладом на

роботу в іншу місцевість, сторони визначають гарантії та компенсації,

не нижче передбачених законодавством.

За угодою сторін у контракті можуть бути передбачені умо-

вия забезпечення працівника і членів його сім'ї житловою площею або

оплати витрат на найм житла.

3.9. Якщо для службових поїздок працівник використовуватиме лич-

ний автомобіль, сторони можуть передбачити умови виплати відпо-

ствующих компенсацій.

За угодою сторін можуть бути визначені інші умови органі-

зації праці, необхідні працівнику для виконання прийнятих орга-

нізацією.

3.10. При визначенні в контракті соціально-побутових умов (ви-

поділ садової ділянки, автомобіля, поліпшення житлових умов,

забезпечення дитини місцем у дитячому дошкільному закладі, погашення

банківської позики або заборгованості в зв'язку з вступом в ЖБК,

захист від інфляційних процесів і т. д.), якщо чинним законодав-

тельством передбачено, що ці питання вирішуються громадськими орга-

ціями або органами самоврядування трудового колективу або з їх

участю, можливість включення в контракт подібних умов повинна

бути попередньо погоджена з відповідними організаціями або

органами.

! ! 479

3.11. За невиконання або неналежне виконання прийнятих по

контрактом зобов'язань сторони несуть відповідальність у порядку, установ-

ленном чинним законодавством і контрактом.

3.12. Спори між сторонами, що виникають при виконанні і рас-

торженіі контракту, вирішуються в порядку, встановленому законодав-

тельством.

4. Припинення дії трудового договору (контракту),

підстави розірвання контракту

4.1. Підставами припинення трудового договору (контракту) яв-

ляють:

угода сторін;

витікання терміну, крім випадків, коли трудові відносини факти-

тично тривають і жодна зі сторін не зажадала їх припинення;

призов або вступ працівника на військову службу;

розірвання контракту: за ініціативи працівника, з ініціативи

адміністрації; на вимогу профспілкового органу;

переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство або пере-

хід на виборну посаду;

відмова працівника від переведення на роботу разом з підприємством у

іншу місцевість, а також відмова від продовження роботи у зв'язку з вимірюв-

нением істотних умов праці;

набрання законної сили вироком суду, яким працівник засуджений

(крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до

позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до

іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної

роботи.

Передача підприємства з підпорядкування одного органу в підпорядкування

іншого не припиняє дії трудового договору (контракту). При

зміні власника підприємства, а також його реорганізації трудові

відносини за згодою працівника продовжуються; припинення в цих слу-

чаях трудового договору (контракту) з ініціативи адміністрації віз-

можна тільки при скороченні чисельності або штату.

4.2. Якщо після закінчення терміну контракту трудові відносини факти-

тично тривають і жодна з сторін не зажадала його припинення,

то дія контракту вважається продовженим на невизначений термін.

4.3. Трудовий договір (контракт), укладений на невизначений

термін , може бути розірваний достроково з ініціативи працівника, якщо він

письмово попередить про це адміністрацію за два тижні.

Після закінчення строку попередження про звільнення робітник або

службовець має право припинити роботу, а адміністрація зобов'язана видати

працівникові трудову книжку і провести з ним розрахунок.

4.4. Строковий трудовий договір (контракт) може бути розірваний

достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідністю

!! 480

ти, що перешкоджають виконанню роботи, порушення адміністрацією за-

давства про працю, колективного або трудового договору та по дру-

гим поважних причин.

4.5. Трудовий договір (контракт), укладений на невизначений

термін, а також строковий трудовий договір (контракт) до закінчення терміну

його дії можуть бути розірвані з ініціативи адміністрації в

випадках:

ліквідації підприємства, скорочення чисельності або штату робіт-

ників;

виявленої невідповідності працівника займаній посади

або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або

стану здоров'я, що перешкоджають продовженню даної роботи;

систематичного невиконання працівником без поважних при-

чин зобов'язань, покладених на нього контрактом або правилами внут-

реннего розпорядку, якщо до такого працівника раніше застосовувалися заходи

 дисциплінарного стягнення;

 прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом

 робочого дня) без поважних причин;

 неявки на роботу більше чотирьох місяців підряд внаслідок часів-

 ної непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності та пологах, якщо

 законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця

 роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками,

 втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійно-

 ональних захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до віднов-

 новления працездатності або встановлення інвалідності;

 поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

 появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотічес-

 кого або токсичного сп'яніння;

 вчинення за місцем роботи розкрадання (в т.ч. дрібного), встановлений-

 ного набрав законної сили вироком суду або постановою

 органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного

 стягнення або застосування заходів громадського впливу.

 4:6. Розірвання трудового договору (контракту) з керівним

 працівником допускається на вимогу профспілкового органу у випадках,

 встановлених законодавством про працю.

 4.7. У питаннях, не передбачених цим Положенням, сто-

 рони трудового договору (контракту) керуються законодавством

 про працю.

 !! 481

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "24. ПОЛОЖЕННЯ ПРО укладення письмового трудового договору (контракту)"
 1. Що слід розуміти під трудовим контрактом?
    трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови ма териального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. У період переорієнтації економіки на нові умови господарювання контракт виступає одний з найважливіших
 2. § 1. Трудовий договір - основний інститут трудового права
    становище працівників порівняно з законодавством про працю, є недійсними. Трудові договори класифікуються залежно від того, на який термін вони укладені: 1) на невизначений термін; 2) на визначений строк не більше 5 років, 3) на час виконання певної роботи. Усі трудові договори укладаються в письмовій формі. Після укладення трудового договору видається наказ,
 3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВИРОБНИЦТВА РОБІТ
    укладення державного контракту. Зміст і виконання державного контракту. Договір участі в пайовому будівництві, його юридична природа та ознаки. Зміст, укладення та виконання договору участі в пайовому будівництві. Забезпечення виконання зобов'язань забудовника. Відповідальність сторін договору участі в пайовому
 4. 2. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту)
    укладення договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, а також для товарообмінних договорів між українськими суб'єктами підприємницької діяльності та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та видів їх діяльності. Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічного договору визначаються правом місця його
 5. 45. Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
    укладенню договору (контракту) відповідно до Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншими законами України. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншими законами України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти підприємницької діяльності при складанні тексту договору (контракту)
 6. Які підстави припинення трудових правовідносин можуть бути передбачені в контракті?
    укладеному з керівником навчального закладу, що знаходиться у державній власності, можуть бути передбачені такі додаткові підстави припинення трудових відносин: у випадках недотримання при здійсненні навчально 123 виховного процесу рівня державних стандартів якості освіти, підготовки фахівців відповідного рівня кваліфікації; невиконання
 7. Трудовий контракт та сфера его! Застосування
    положення контракту Щодо встановлення штрафних санкцій до працівника, Який належноє чином не Виконує своих обов'язків, передбачення контрактом. У Деяк випадка законодавство візначає обов'язкове Укладення контракту; зазвічай це стосується керівніків предприятий, установ та організацій, Зокрема, обов'язково укладається контракт Із керівніком ПІДПРИЄМСТВА, закладу
 8. Чи всіх працюючих можна вважати членами трудового колективу?
    трудових відносинах, тобто працюють на основі трудових договорів, контрактів слід вважати членами трудових колективів, у тому числі і сумісників. Погодинники, тобто особи, які працюють на умовах погодинної оплати, не є членами трудового колективу. 'В.І. Прокопенко. Трудове право. Підручнік.З X: Консум.З 1998.З С. 114. 353 прикомандирований працівники, тобто особи, направлені для
 9. 24.8. Основи законодавства про працю та школі
    укладений на певний термін. Адже в подібних випадках працівник втрачає право на звільнення за власним бажанням. Роботодавець же, навпаки, отримує право після закінчення терміну договору звільнити без пояснення причин будь-якого, навіть вагітну жінку або жінку, що має дитину до трьох років, що категорично заборонено у всіх інших випадках (ст. 170 КЗпП). 630 Щоб запобігти
 10. У якому порядку здійснюється прийом на роботу?
    стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання, не допускається. 82 Трудовий договір може бути укладений як в усній, так і в письмовій формі на розсуд сторін. Закон не встановлює обов'язкової письмової форми, за
 11. У яких випадках закінчення строку є підставою розірвання трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП України)?
    укладений на певний строк, або якщо трудовий договір був заклю-; чен на час виконання певної роботи. У цій підставі припиняються також і трудові договори сезонних, робітників після закінчення сезону і тимчасових працівників по закінченні тимчасової роботи. Сам факт закінчення терміну, закінчення обумовленої роботи не припиняє трудовий договір, якщо працівник продовжує працювати. Для
 12. 14.1. Поняття, зміст та термін трудового договору
    положення про оплату праці були включені безпосередньо в трудовий договір; не покладатися на те, що зарплата встановлюється «згідно зі штатним розкладом». Штатний розклад затверджується роботодавцем без згоди працівника, тому розмір оплати праці після укладення працівником трудового договору може бути знижений роботодавцем в односторонньому порядку (сьогодні це не рідкість). Для
 13. 2. Регулювання прав осіб, які працюють за трудовим контрактом та за тимчасової угоди
    положення, за якими майнові права належать роботодавцю, якщо твір створюється працівником в ході виконання ним своїх службових обов'язків. Але і в цьому випадку виникає ряд питань. Який правовий статус учасника твори: чи є він дійсно працівником або незалежним підрядчиком? Чи було твір дійсно створено в ході виконання службових
 14. 1. Поняття зовнішньоекономічного контракту
    укладенні та виконанні контракту несуть подвійну відповідальність, дотримуючись не лише власні інтереси, але й будучи представниками своєї держави. Правовідносини, що виникають з приводу підготовки, укладення та виконання зовнішньоекономічних угод, є цивільно-правовими відносинами, виникають і діють у сфері цивільного права і повністю підкоряються його правилам і
 15. Моделі радянських гендерних контрактів
    контрактів, що доповнюють один одного; офіційний контракт «працююча мати» співіснував разом з повсякденним і нелегітимним контрактами ^. Розглянемо моделі цих контрактів, звертаючи увагу на ті компоненти, які виявилися згодом релевантні трансформації гендерної системи в пострадянській Росії. Офіційний гендерний
 16. Імпорт (імпорт товарів)
    договором (контрактом), мают буті здатн до Укладення договору (контракту) відповідно до Закону та других Законів України та / або закону країни Укладення договору (контракту). Зовнішньоекономічній договір (контракт) укладається відповідно до ГК, Закону та других Законів України з урахуванням міжнародніх договорів України. Суб'єкти зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ, складаючі текст
 17. 7. Правове регулювання порядку укладення та виконання контрактів
    укладення міжнародних угод і великим значенням їх в економіці нашої держави, в Україні прийнято ряд нормативно-правових актів, які регулюють питання форми, порядку укладання та виконання контрактів. Прикладами можуть служити: Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р.; Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09. 94 р.; Закон
 18. 46. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
    укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності, предметом яких є певні види товарів. Реєстрація обов'язкова для тих товарів, предметом яких є: товари, відносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та міжнародними договорами України; товари походженням з України, щодо яких міжнародними
 19. Які особливості має трудовий. договір, укладений з сезонними працівниками?
    укладенні трудового договору. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір, укладений з сезонними працівниками, має такі особливості: З не може укладатися на строк, який перевищує тривалість сезону, не може перевищувати більше шести місяців; З даний вид робіт повинен бути включений в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua