Головна
ГоловнаCоціологіяЕтносоціологія → 
« Попередня Наступна »
Губогло М.Н.. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ВТОРИННЕ ВІДКРИТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Відкриємо слідом за С.К. Бондирева підручник з педагогіки, виданий ще на початку 1930-х років. З чималим подивом виявимо в ньому знайоме слово "толерантність", яке сьогодні здається якимось сверхмодер-ним. Культура міжнаціонального спілкування і інтернаціонального виховання трактується в цьому підручнику "як виховання толерантного ставлення до представників різних національностей" 3. Можна лише шкодувати, що, звернувшись однією з перших, ще на початку 1990-х до цього концептуального досвіду 30-х років, С.К. Бондирева не виділив у своєму тексті особливим маркером це слово4. Однак творча інтуїція дозволила їй з випередженням на ціле десятиліття звернути увагу на толерантність і передбачити необхідність державного підходу до її цілеспрямованому вихованню в сучасному російському соціумі.
Так, наприклад, розмірковуючи про гармонізацію національних відносин і процесів у Росії, автор таких шанованих на Заході творів, як "Росія, Європа і ми", "Тяганина про Росію", "Трагедія інтелігенції", "Національне та вселенський", "Чи існуватиме Росія?", Г.П. Федотов пріоритетне значення надавав, з одного боку, "пробудженню російського національної самосвідомості, яке має стимулювати культура, держава і церква", а з іншого - вихованню національної терпимості та необхідності "примиритися з багатоголосого-стю". "Якщо не змиримося з багатоголосого, - попереджав Федотов, - то і залишимося в одній Великоросії, тобто Росія існувати не буде" 5. Виховання толерантності, особливо у сфері міжнаціональних відносин, набувало стратегічне значення - аж до ролі гаранта національної безпеки Росії.
Проблема виховання етнотерпімості і віротерпимості займала чільне місце у творчому доробку багатьох письменників, соціологів, філософів та інших діячів російської культури, висланих в 1920-і роки за межі Росії. Частково в роки радянської влади, а ще більшою мірою в пострадянський період у лоно вітчизняної етнології та інших суспільних наук стали повертатися праці спочатку І.А. Буніна, Н.К. Реріха, А.Н. Бенуа, К. А. Коровіна, трохи пізніше -

В.В. Набокова, В.Ф. Ходасевича, Д.С. Мережковського, В.В. Кандинського, Ф.А. Малявіна, Н.А. Бердяєва, С.Л. Франка, Л.І. Шестова, Г.П. Федотова та багатьох інших.
Вжиті останнім часом пошуки родоначальників вивчення толерантності привели дослідників до середини XVIII в., Зокрема, до творчої спадщини відомого просвітителя Марі Франсуа Аруе (більш відомого під псевдонімом Вольтер), який опублікував в 1763 р. трактат, присвячений толерантності6. У цьому і в ряді інших творів Вольтер розробив парадигму толерантності як різновиду загальнолюдської чесноти, здатної зіграти важливу роль у боротьбі з релігійною нетерпимістю. Розуміючи релігію як соціальну і моральну узду, покликану охороняти власність імущих класів і існуючий політичний режим, Вольтер розкривав соціальну роль церкви як захисниці привілеїв одних на шкоду іншим, як джерело, що породжує нетерпимість і драматизм, і звинуватив її у формуванні бездіяльного песимізму на противагу мобілізованого активізму діяльної людини.
В умовах катастрофічного падіння фінансування наукових досліджень чи не єдиним виходом стає об'єднання зусиль різних творчих колективів, у тому числі наукових та університетських.
 1.  
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВТОРИННЕ ВІДКРИТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ "
 1. 4.1. Рівень освіти (табл. 25-26)
  вторинного (середнього) і більш низьких рівнів, і рекордно високі - за часткою населення з третинним освітою. При цьому в розвинених країнах рівень освіти чоловіків у цілому вище, ніж у жінок, а в Росії навпаки, жінки в середньому мають більш високий рівень освіти (табл. Т2). Таблиця Т2 Розподіл населення у віці 25-64 року за рівнями освіти,% Нижня вторинне і нижче В
 2. 4.1. Закони аутекологіі
  толерантності). Як правило, в центрі ряду значень фактора, обмеженого межами толерантності, лежить область найбільш сприятливих умов життя організму, при яких формується найбільша біомаса і висока щільність популяції. Навпаки, біля кордонів толерантності розташовані зони гноблення організмів, коли падає щільність їх популяцій і види стають найбільш вразливими до
 3. 2.3. Розподіл за рівнями освіти (табл. 8)
  вторинного (середнього) і послесреднего освіти. Нагадаємо, що відповідно до МСКО в Росії до вторинного освіти відноситься навчання в загальноосвітній школі, а також у учебнигх закладах початкової та середньої (перші два роки) професійної освіти на базі основної школи, до третинного - навчання в середніх спеціальних учебнигх закладах на базі повної школи й у вищих учебнигх
 4. 9. Еволюція екосистем. Екологічні сукцесії.
  Вторинні сукцесії. Первинні сукцесії починаються на субстраті, що не зміненому діяльністю живих організмів. Наприклад, формування скельних біоценозів або формування фітоценозу на льодовикових відкладах. Вторинні сукцесії мають відновлювальний, демутаціонний характер. Розвиваються на субстраті, спочатку зміненому діяльністю живих організмів. Відновлення вирубок, згарищ.
 5. ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗА НАПРЯМАМИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ
  вторинної сировини № п / п Найменування вторинної сировини На полігонах загальноміського призначення На власних полігонах підприємств На власних підпри-ят-иях На спеціалізованих підприємствах 1 Макулатура 7,5 - 127,1 - 83,1 2 Вторинна полімерна сировина 7,3 - 2819,3 181,7 3 Вторинні тек-стильні мате-4,9 - 341,1 6310,5 173,2 ріали 4 Зношені шини 10,5 - 2,7 791 35 5
 6. 4.1. Освітні інститути
  вторинного рівня (початкове і загальна середня освіта) - 13%, вищого вторинного рівня (повна середня освіта) - 15%. В установах третинного освіти в III групі на щаблі 5B 25% студентів навчається в недержавних навчальних закладах, а на щаблі 5A - 27%. Слід підкреслити, що в даному випадку недержавні навчальні заклади виділяються не за критерієм джерела
 7. 4.1. Відкритий шлюб.
  Відкритого шлюбу є збільшення відкритості, самовираження і автентичності відносин, збільшення толерантності партнерів один до одного. Принципи відкритого шлюбу ': - будувати життя на основі справжнього і виходячи з реалістичних бажань; - ставитися з повагою до особистого життя партнера; - відкритість спілкування: вільно, відкрито висловлювати почуття («Скажи, що бачиш і
 8. 3.3. Очікувана тривалість навчання
  вторинного освіти становила всього 9,8 року, тобто була нижче середньої для найбідніших країн (10,3 року). У тому числі очікувана тривалість вищого вторинного освіти ( старша школа і ПТУ) дорівнює 1,9 року, що нижче за показник III групи (2,4 року), але вище, ніж в IV групі (1,3 року). Але очікувана тривалість первинного і нижчого вторинного освіти (початкова та основна школа )
 9. 4.2. Учні (табл. 2728)
  вторинного освіти в середньому частка дівчаток серед учнів становить 49% (що пов'язано з біологічними характеристиками народжуваності), то на рівні третинного освіти в розвинених країнах більшість учнів вже становлять дівчата (в середньому 55% ??студентів), у тому числі і в Росії (57%). Ще більш наочні дані про ступінь схильності до утворення (оскільки тут елімінується вихідна
 10. 2.4. Верхній рівень вторинного освіти (табл. 9-10)
  вторинного освіти включають навчання як за загальноосвітніми програмами (повна школа, в російській термінології), так і за різними програмами допрофесійної і професійної підготовки для осіб, які отримали нижнє вторинне утворення (основне шкільне). У Росії до таких програм належить навчання в установах початкової та середньої (перші два роки) професійного
 11. Ідеалізм
  вторинності , производности, обумовленості матерії. Вторинність матерії означає переконання в производности матерії і природи від свідомості, їх обумовленості свідомістю. Ідеалістичний підхід до природних та суспільних явищ означає створення умоглядних уявлень про сутність явищ і спрямований підбір під них реальних фактів. У фізиці це проявляється у вигляді так званого
 12. Матеріалізм
  вторинності свідомості. Первинність матерії означає несотворімость і вічність матерії, що утворює світ, об'єктивність законів природи, їх незалежність від людських уявлень про неї. Вторинність свідомості означає переконання в відображенні дійсності в людській свідомості і тим самим пізнаванності світу і його закономірностей. Матеріалістичний підхід до природних та суспільних явищ
 13. 2.2. Очікувана тривалість навчання (табл. 7)
  вторинного (середнього) освіти становила всього 1,7 року, що відповідає медианному показником для III групи країн (у країнах II групи цей показник дорівнює 3,1 року, в країнах I групи - 3,7 року). Нарешті, очікувана тривалість первинного і нижнього рівня вторинного (середнього) освіти (початкова та основна школа) в Росії дорівнює лише 8,2 року (див. рис. 11), що є одним
 14. 3.1. Освітні інститути (табл. 1617 )
  вторинного Верхній рівень вторинного Третичное типу В Третичное типу А і фундаментальну Рівні освіти I група-»- II група III група Головна відмінна риса освітніх інститутів в Росії - це вкрай низька частка недержавних навчальних закладів майже на всіх щаблях освіти. Частка навчаються в недержавних навчальних закладах дотретічного рівня