Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

Взаємозв'язок державної влади і державного управління. Поняття і сутнісна основа взаємозв'язку державної влади і державного управління

Питання про взаємозв'язок державної влади та державного управління в науковій літературі розробляється порівняно давно. Висловлені різні точки зору. В одних випадках державне управління відмежовується від державної влади як специфічний вид державної діяльності. В інших - державне управління розглядається лише у зв'язку із здійсненням виконавчої державної влади, а не всієї системи державної влади. Ряд вчених вважає державне управління синонімом виконавчої державної влади.

Найбільш обгрунтованими представляються порівняно широкі трактування державного управління як однієї з форм здійснення влади, як практичне, організуюче і що регулює вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування, збереження або перетворення, що спирається на владну силу; діяльність всього державного апарату з регулювання суспільних відносин, з управління як громадськими, так і власними справами.

Змістовна конкретизація цих та інших широких трактувань державного управління, а також не пов'язаних з ними загальних його визначень породила безліч визначень державного управління, що характеризують окремі важливі сторони і прояви державного управління і що носять тому обмежений характер.

До них можна віднести визначення державного управління:

- як практичної організуючої діяльності держави на основі та на виконання законів, що складається в здійсненні виконавчо-розпорядчих функцій безперервно діючим апаратом державного управління.

- Як організуючою виконавчо-розпорядчої діяльності органів держави, що здійснюється на основі та на виконання законів і яка перебуває в повсякденному практичному виконанні функцій держави;

- як діяльності виконавчо-розпорядчих органів держави, яка здійснюється на підставі та на виконання законів і полягає в організаційній роботі, спрямованої на виконання планів розвитку народного господарства, бюджету, на охорону правопорядку та зовнішньої безпеки, розвиток освіти, науки, культури, охорони здоров'я тощо;

- як діяльності державного або муніципального виконавчо-розпорядчого органу з впливу на об'єкт управління для переведення його в стан, необхідний для досягнення мети відповідного територіального утворення допомогою прийняття правових актів, організації та контролю виконання цих актів та актів органів законодавчої (представницької) влади.

В останні роки інтенсивно розробляється ідея про те, що поняття «державне управління» введено в науковий обіг як відображення практики тоталітарної організації і здійснення державної влади в СРСР. На цій основі робляться спроби обгрунтувати неправомірність терміна «державне управління» в науковому сенсі слова.

Суть обгрунтувань даного положення зводиться до того, що саме по собі управління в будь-якому його вигляді звернено у всередину будь-якого колективу, організації, і з цієї точки зору управління в державному органі мало чим відрізняється або взагалі не відрізняється від управління в будь-якому іншому колективі. Тому воно не може бути охарактеризоване як державне управління, а є просто управлінням.

Звертається увага на те, що саме по собі управління не може бути звернено у поза, оскільки є функцією з організації спільної діяльності всередині колективу. Тому державне управління також неможливо, як діяльність владних структур, звернена на зовнішній об'єкт управління.

Широкий розкид думок з питання про поняття державного управління з урахуванням принципових відмінностей, що склалися в науковій літературі з питання про поняття державної влади, серйозно ускладнює аналіз взаємозв'язку державної влади і державного управління.

Сформовані протиріччя повинні вирішуватися шляхом подолання обмежених підходів до розуміння державної влади та державного управління, в кожному з яких абсолютизуються окремі їх сторони і прояви. Необхідно відмовитися від «апаратного» розуміння держави як замкнутого колективу чиновників, спільна діяльність яких, организуемая шляхом об'єднання їх зусиль, носить характер звичайного управління.

Разом з тим суттєво збіднюється сутність і зміст державного управління, коли воно розглядається лише у зв'язку із здійсненням виконавчої влади.

Сутність державного управління полягає в тому, що воно виступає головним каналом здійснення всієї системи державної влади, а не тільки окремої її різновиди (виконавчої влади) і отримання зворотних сигналів про стан об'єктів управління, облік яких у діяльності кожного різновиду державної влади необхідний для ефективного функціонування всієї системи державної влади.

Як особливий соціальний інститут державне управління виникає разом з виникненням поділу влади, до цього воно злито з державною владою, не відокремлено від неї, а існуюче в науковій літературі ототожнення державної влади і державного управління є відображенням такої практики .

Державне управління не може бути протиставлено державної влади, оскільки здійснюється саме органами державної влади та посадовими особами, її представляють. З цієї точки зору не можна визнати вдалими класифікації органів держави на органи державної влади та органи державного управління, бо кожен орган державної влади в тій чи іншій мірі здійснює управлінські функції і в цьому сенсі є органом державного управління.

Заперечення правомірності терміна «державне управління» має в якості свого теоретичного джерела протиставлення або ототожнення державної влади і управління, які не враховують того, що державне управління є специфічним способом забезпечення взаємодії розділених гілок влади, без якого немає необхідності в його відокремленому розгляді та існування.

Кожна різновид державної влади має своє особливе призначення, мета, що реалізуються через конкретизацію її в задачах, функціях, структурах, конкретних посадах.

Державне управління - це юридично оформляється діяльність з організації конкретного, системної взаємодії всіх гілок державної влади, спрямована на здійснення конкретних практичних впливів на об'єкти управління державної влади, відповідно до її соціальним призначенням.

Державна влада в повному обсязі надає практичне, діяльну вплив на об'єкт управління саме у формі державного управління, яке звернено «у всередину» суспільства, народу і в цьому сенсі є управлінням, а особливий склад суб'єктів управління (переважно органи держави) робить його державним управлінням.

З цієї точки зору взаємозв'язок державної влади і державного управління може бути визначена як система правових відносин між різними гілками державної влади, за допомогою яких здійснюється практичне, конкретний вплив на різні сфери життя суспільства і індивіда, що створюють необхідні передумови для здійснення належних їм прав, свобод і виконання правових обов'язків, спадкоємного переведення всієї суспільної системи в стани, постійно забезпечують їх розвиток і здійснення.

Всі елементи системи державної влади тісно пов'язані з державним управлінням: державне управління виникає як реалізація однієї з різновидів установчої державної влади, здійснюється відповідно до норм, встановлених законодавчою владою. Юридичні колізії, що виникають у процесі здійснення державного управління розглядаються і вирішуються судовою владою. Ефективність всієї системи державного управління багато в чому залежить від стану контрольної влади.

Разом з тим державне управління, безпосередньо стикається з потребами суспільства та його складових частин, може активно впливати на кожну з різновидів державної влади, виявляючи невирішені проблеми і тим самим задаючи парадигми їх діяльності. Таким чином, у державному управлінні, як в загальному каналі практичного впливу державної влади на розвиток суспільства, виявляються особливості (моменти) всіх різновидів державної влади: установа підвидів управління, нормотворчість (постанови уряду, накази, інструкції міністерств і відомств), виконання законів і контроль за здійсненням влади.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Взаємозв'язок державної влади і державного управління. Поняття і сутнісна основа взаємозв'язку державної влади і державного управління "
 1. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  взаємозв'язок походження держави і становлення виробляє економіки. При цьому особливе значення надається крупному, екологічному кризи на рубежі неолітичної революції, переходу на цьому рубежі до виробничої, насамперед селекційної діяльності, тобто до виробляє економіці. Зауважу, що людство досягло таких успіхів у цій області (поява великої рогатої худоби, нових
 2. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  взаємопов'язаних, протяжних в часі процесу в державної організації людства - процес походження держави і процес його існування, функціонування та розвитку. Раніше другий процес у вітчизняній теорії держави і права позначався як опис, пояснення і визначення сутності держави. Саме поняття «сутність держави» стало широко використовуватися на
 3. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  взаємозалежних блоки: форму правління, форму національно-державного та адміністративно-територіального устрою, політичний режим. І якщо форма правління відповідає на питання про те, хто і як править, здійснює державну владу в державно організованому суспільстві, як влаштовані, організовані і діють в ньому державно-владні структури (органи держави), то форма
 4. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  взаємозв'язку між пристроєм і функціями державного-ва, слід звернути увагу і на те, що не тільки ті чи інші функції держави визначаються стійкими характеристиками держави, а й сама форма держави може визначатися його функціями. Так , якщо держава ставить за мету проведення агресивних, загарбницьких воєн, розширення своєї території, починає здійснювати саме
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  взаємопов'язаності умов виживання та існування етносу з науково-технічним розвитком взагалі виключає вживання алкоголю багатьма соціальними групами. Наприклад, «пиття» це стає абсолютно неприпустимим для персоналу, що обслуговує ядерну, хімічну, біологічні та інше грізне виробництво. Не випадково, що першопричиною багатьох катастроф стали розхлябаність, дефекти психіки,
 6. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  взаємозв'язок з матеріальними умовами життя суспільства і дозволяє формулювати визначення права на цій основі. Однак, підкреслю, моністичний підхід не єдине розуміння і визначення права, і в огляді інших концепцій права буде дано також і їх короткий нарис і аналіз. Але чи справді саме сформульоване вище визначення є практично корисним, відмежовує право від
 7. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  взаємозв'язок її з ін-тервенціей. Білий і червоний терор, його причини, хід і результати. Підсумки громадянської війни, перехід від громадянської війни до громадянського світу та ін Зупинимося на деяких з цих проблем, які найбільше викликали і викликають суперечки в історичній науці і в практиці вивчення їх у навчальних закладах. Громадянська війна як історичне явище - організована збройна
 8. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
    взаємозв'язку, зумовленої різними чинниками об'єктивного порядку. Система принципів - це сукупність всіх принципів арбітражного процесуального права в їх взаємозв'язку і взаємообумовленості. У юридичній науці існують самі різні погляди на систему принципів і їх кількість, оскільки можливі самі різні їх класифікації, наприклад: (1) на судоустройственние і
 9. 28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
    влади, їх участь у судах як позивачів або відповідачів, діяльність із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, загальнообов'язкових правил, застосування різноманітних економічних санкцій, заходів адміністративного примусу до порушників юридичних приписів. Неправові форми управлінської діяльності: 1. Вчинення діяльності яка безпосередньо не пов'язана з
 10. 2.3. Демократизація внутриармейских правовідносин-необхідна умова трансформації армії в громадянське суспільство
    взаємозв'язку, причинний обумовленість рівня життя суспільства та рівня його мілітаризації. Однозначно можна сказати лише одне, людина, яка взяла в руки рушницю і з нього годується, ніколи не візьме в руки лопату, щоб заробляти хліб насущний працею. Для громадянського суспільства велику небезпеку представляє саме психологія озброєної людини-командира, який вважає себе його основою і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua