Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпаргалка по адміністративному праву України, 2011 - перейти до змісту підручника

6. Адміністративний нагляд.Нагляд - це здійснення спеціально уповноваженими органами цільового спостереження за станом законності, фіксації його порушень і вжиття заходів щодо притягнення порушників до відповідальності.
Суб'єктами здійснення нагляду є державні органи: а) міліція та б) інспекція: ті що мають повноваження міжвідомчого характеру, ті що здійснюють повноваження в межах одного відомства. Вказівка на те, що орган виконує наглядові функції може міститися у його назві. Конкретизуються наглядові у положеннях щодо того чи іншого органу.
Повноваження суб'єктів нагляду умовно можна поділити на три види:
з розробки норм і правил, виконання яких контролює суб'єкт(Наявність права готувати проекти правил і вносити їх на розгляд компетентного органу).
з організації та здійснення нагляду (Одержувати і витребувати матеріали; проводити обстеження на місці, давати обов'язкові приписи і вказівки; дозвільні повноваження, давати експертні висновки; розслідування аварій і т.ін.).
застосування заходів державного примусу.
Адміністративний нагляд міліції - це систематичний нагляд за чітким і не уклонним додержанням посадовими особами та громадянами правил, що регулюють громадський порядок і громадську безпеку з метою запобігання і припинення порушень цих правил, а також виявлення порушників і притягнення їх до встановленої законом відповідальності або вжиття до них заходів громадського впливу.
Прокуратура здійснює нагляд за :
Додержанням законів органами, які проводять оперативно - розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
Додержанням законів у разі виконання судових рішень з кримінальних справ, а також у разі застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Формами реагування прокурора на встановлені у процесі нагляду порушення законодавства є протест, припис, подання, постанова.
8. Адміністративно - правовий статус державних комітетів.
Державний комітет є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр - міністр України або один із віце - прем'єр міністрів чи міністрів. Державний комітет вносить пропозиції щодо формування державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. Державний комітет очолює його голова.
Види: ВАК, ПФУ, Головне контрольно -ревізійне управління, Національне космічне агентство, Державне казначейство, Державний комітет архівів України, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва та ін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6. Адміністративний нагляд."
 1. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  адміністративно-правового примусу. Співвідношення адміністративно-правового примусу і примусу, передбаченого нормами адміністративного права. Види адміністративно-правового примусу: заходи адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення, заходи адміністративного стягнення. Адміністративно-правовий примус є одним із видів державно-правового примусу. Він характеризується тими
 2. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  адміністративний. Судовий контроль здійснюють: Конституційний Суд України, суди загальної компетенції та арбітражні суди (див. Конституцію України, закони "Про Конституційний Суд України", "Про арбітражний суд", "Про судоустрій"). Згідно з Конституцією України (перехідними положеннями) та Законом України "Про прокуратуру" прокуратура здійснює функцію нагляду за дотриманням і правильним
 3. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
  адміністративній науці, немає. Деякі вчені дотримуються думки, що контроль і нагляд це - різні поняття, інші (О.Ф. Андрійко) вважають, що контроль - це родове поняття, а нагляд - похідне від нього, яке має свої характерні ознаки, до яких, зокрема, відносяться: а) перевірка дотримання правових норм, спеціальних правил, здійснюється на об'єктах, що знаходяться під адміністративним наглядом; б)
 4. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
  адміністративних стягнень; гарантування пожежної безпеки та ін. Важливе значення має розмежування термінів "громадський порядок" та "громадська безпека". В адміністративній науці зазначається, що громадський порядок - це певна система відносин, належний порядок, що склався у суспільстві, який відповідає інтересам держави і всіх її громадян, а громадська безпека - це система відносин, яка
 5. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 6. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  адміністративного права. 3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умо вах правової реформи. 4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного права. 5. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністративного права. 6. Джерела адіністративного права України та їхня характерис тика. Основні законопроектні роботи в
 7. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  адміністративного пра ва: черговий етап // Право України. - 2000. - № 7. 8. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібн. / За ред. А.Т.Комзюка. - X., 1998. 9. Адміністративне право України: Підручник / За ред. проф. Би- тяка Ю.П. - Харків, 2000. 10. Алексеев С.С. Теория права. - М., 1995. 11. Аморджуев О. Проблема антимонопольного законодательства // Хозяйство и право. - 1990. - №
 8. 6. Криміналістична методика або методика розслідування окремих видів злочинів
  адміністративним наглядом і на місцевому оперативному обліку; - призначення дактилоскопічної експертизи для ідентифікації особи за відбитком пальця. Ця послідовність дій є конкретною тактичною рекомендацією для діяльності слідчого щоразу, коли знайдений відбиток пальця є джерелом доказів. Отже, суть криміналістичної методики можна подати як практичну реалізацію в діяльності органів дізнання і
 9. 5. Поняття кваліфікації злочинів
  адміністративний нагляд - ст. 395 КК України). Для кваліфікації мають значення не всі ознаки конкретного діяння, а лише ті з них, що характеризуються, визначаються кримінально-правовим змістом - які є ознаками складу злочину. Перелік ознак діяння, які враховуються при кваліфікації, обмежений законом - рамками складу злочину. Але за межами складу злочину перебуває чимало інших ознак, обставин, які
 10. 5. Поняття кваліфікації злочинів
  адміністративний нагляд - ст. 395 КІС). Для кваліфікації мають значення не всі ознаки конкретного діяння, а лише ті з них, які визначають його кримінально-правовий зміст, тобто є ознаками складу злочину. Перелік ознак діяння, які враховуються при кваліфікації, обмежений законом, рамками складу злочину. Але за межами складу злочину є чимало інших ознак, обставин, які мають кримінально-правове
© 2014-2021  ibib.ltd.ua