Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 23. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Одна з основних причин екологічної кризи в нашій країні, як уже зазначалося, полягає в пріоритетному розвитку протягом багатьох років ресурсномістких, многоотходних галузей матеріального виробництва без урахування природних здібностей природного середовища до саморегуляції і відновленню. Найбільш серйозні екологічні проблеми Білорусі:

? забруднення більше 1/5 території республіки радіонуклідами, що не тільки різко обмежило її природно-ресурсний потенціал (забруднено понад 22% сільськогосподарських і 21% лісових угідь), але і зажадало величезних витрат на зниження радіаційної небезпеки;

? багаторазове перевищення нормативного рівня забруднення повітряного басейну в містах з високим рівнем концентрації екологоопасних виробництв і великим парком автотранспорту;

? інтенсивна трансформація водозбірних басейнів і водного режиму річкової мережі в результаті великомасштабного осушення заболочених земель і як наслідок - зникнення безлічі малих річок і струмків;

? стійке збільшення індексу забруднення вод по всіх річках республіки на тлі скорочення загального обсягу скидаються до них стоків, що свідчить про порушення процесів самоочищення водойм;

? небезпечне забруднення промисловими, комунальними та поверхневими стічними водами акваторій унікальних водних об'єктів - озер Нарочь, Світязь, Блакитних і Браславських;

? техногенна деградація ландшафтів;

? неблагополучна екологічна ситуація в сільській місцевості, пов'язана з багаторічним впливом на середовище проживання відходів великих тваринницьких комплексів, хімізацією сільського господарства, використанням великовагової сільськогосподарської техніки, вилученням родючих земель для несільськогосподарських цілей, ерозією грунтів антропогенного походження, всиханням лісів і трансформацією грунтів внаслідок непродуманої великомасштабної меліорації і т.д.

Найбільш серйозною екологічною проблемою нашої країни залишається радіоактивне забруднення-в результаті чорнобильської катастрофи близько 22% території, на якій проживає 2,2 млн людей, розташовано понад 3600 населених пунктів, в тому числі 27 міст. Найгостріше ця проблема стоїть в Гомельській і Могильовській областях, де радіонуклідами забруднено відповідно 68 і 35% території. У Брестській, Грод

338

ненської і Мінській областях радіоактивне забруднення займає відповідно 13, 7 і 5% їх площі, у Вітебській - менше 1%.

Ліквідація наслідків найбільшої ядерної катастрофи мирного часу зажадала проведення в республіці надзвичайно капіталомістких заходів. З найбільш забруднених в чисті райони було переселено 135 тис. осіб; довелося ліквідувати 415 населених пунктів, 287 виробничих об'єктів, 607 шкіл та дитячих садків, 95 лікарень та інших медичних закладів, безліч підприємств громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування. З сільськогосподарського обороту було виведено частину радіоактивно забруднених територій - так звана зона відчуження. Вченими та фахівцями Білорусі досконально вивчена радіаційна обстановка, з'ясовано особливості поведінки радіонуклідів у грунті, воді, повітрі, рослинному і тваринному світі, досліджується вплив радіації на здоров'я людей. Підраховано, що соціально-економічний збиток від аварії за 30 років (1986-2015 рр..) Складе 235 млрд дол. США.

У республіці розроблені Державні програми з ліквідації та мінімізації наслідків катастрофи на ЧАЕС, ряд законів і постанов уряду. Їх реалізація сприяла деякому пом'якшенню загальної ситуації, зокрема, нормалізації радіаційного фону атмосферного повітря в більшості населених пунктів республіки. Однак в останні роки намітився і ряд ускладнюючих факторів. Поряд із збереженням у всіх екосистемах досить високого рівня довгоживучих радіоізотопів цезію-137, стронцію-90, трансуранових елементів почався розпад плутонію-241 з утворенням америцію-241, що збільшує небезпеку переходу радіонуклідів в харчові ланцюжки. Максимальне накопичення цього елемента в грунті очікується, згідно з розрахунками фахівців, до 2050 р., і його активність майже в 2 рази буде перевищувати активність плутонію-239 і 240. Таким чином, сумарна альфа-активність трансуранових елементів до 2050 р. може збільшитися в 2 рази.

Радіаційна обстановка в Білорусі негативно позначається насамперед на стані здоров'я населення, що проживає на забруднених територіях, де не знижуються темпи приросту захворювань ендокринної системи, системи кровообігу і появи новоутворень. Реєстрована захворюваність населення, постраждалого внаслідок катастрофи на ЧАЕС, майже по всіх класах хвороб вище, ніж в цілому по республіці. На забрудненій радіонуклідами території проживає 530 тис. дітей і підлітків. Захворюваність на рак щитовидної залози в республіці в останні п'ять років коливається в

339

межах 2,1-3,2 людини на 100 тис. дітей, тоді як у країнах Європи цей показник не перевищує 0,5 людини. У структурі дитячої захворюваності зростає питома вага вроджених і спадкових патологій, які пов'язані з наявністю у навколишньому середовищі додаткових мутагенних факторів, обумовлених наслідками катастрофи на ЧАЕС. Почалося зростання патологій і на територіях з низьким рівнем забруднення.

З урахуванням постійного зростання міського населення серйозною проблемою є забруднення атмосферного повітря у великих містах і промислових центрах республіки. Постійний моніторинг стану атмосферного повітря налагоджений у нас в 16-ти містах, включаючи, крім обласних центрів, міста Бобруйськ, Мозир, Новогрудок, Новополоцьк, Оршу, Речицу, Пінськ, Полоцьк, Світлогорськ, Солігорськ, в яких проживає більше 2/3 міського населення Білорусі. У цих промислових центрах Госкомгидромета Республіки Білорусь ведеться спостереження на 50-ти стаціонарних постах, на яких 3-4 рази на добу здійснюється контроль за вмістом 26-ти шкідливих речовин. У зоні дії промислових підприємств, на автомагістралях і всередині житлових кварталів стан атмосферного повітря контролюється центрами гігієни і епідеміології МОЗ Республіки Білорусь.

Для оцінки якості повітря використовуються встановлені Міністерством охорони здоров'я нормативи ГДК забруднюючих речовин та міжнародні стандарти, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Аналіз динаміки стану атмосферного повітря здійснюється на основі визначається для кожного міста комплексного індексу забруднення атмосфери (ІЗА), який розраховується за п'яти найбільш поширеним шкідливим речовинам (пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та формальдегіду) з урахуванням їх класу небезпеки, стандарту якості і середніх рівнів забруднення повітря. Рівень забруднення повітря вважається високим, якщо середні значення концентрації домішок у повітрі міста вище середніх по республіці або ІЗА перевищує 7; підвищеним, - якщо концентрації домішок в окремих випадках перевищували ГДК; низьким, - якщо середньорічний вміст домішок було в межах або нижче прийнятих стандартів якості повітря. За показником ІЗА високі рівні забруднення повітряного середовища в останні роки спостерігалися в Могильові (8,8-10), Мозирі (7,8-8,6), Бобруйську (6,3-7,7), Гомелі (4,5 - 7,1), Вітебську (5,8-8,3). Причому в Могильові значне перевищення в порівнянні з середніми для країни значеннями ІЗА спостерігається впродовж багаторічного періоду.

Основними джерелами забруднення повітряного басейну країни є автомобільний транспорт, об'єкти енерге

340

ки і промислові підприємства. У 1999 р. на частку автотранспорту довелося 73,7% (1047,0 тис. т), а стаціонарних джерел - 26,3% (374,0 тис.т) сумарних викидів в атмосферу. У структурі викидів переважали оксид вуглецю (55,3%), діоксид сірки (11,5%), вуглеводні (10,2%), оксиди азоту (10,1%).

Діоксид сірки і оксиди азоту є основними винуватцями освіти кислотних опадів, які несуть загибель живого світу поверхневих водойм, підвищують кислотність і без того кислих грунтів, гублять ліси і посіви, підсилюють корозію металів, руйнують облицювання будівель і споруд. Вважається, що 2/3 кислотних опадів утворюється за рахунок розчинення у водяних парах атмосфери сірчистого ангідриду, 76% якого надходить в атмосферу від стаціонарних джерел, головним чином, від об'єктів теплоенергетики. Причиною 1/3 кислотних випадінь є оксиди азоту, що утворюються при роботі автотранспорту і спалюванні палива.

За даними регулярних спостережень за якістю атмосферного повітря на станціях Госкомгидромета Республіки Білорусь, за п'ятирічний період (1994-1998 рр..) Середні концентрації діоксиду сірки знизилися на 36%, діоксиду азоту, пилу та оксиду вуглецю - на 13-20%, викиди сірки та азоту на душу населення скоротилися в 1,8 рази, що зумовлено скороченням загальної кількості спаленого палива і зниженням обсягів виробництва. Проте як і раніше невирішеною залишається проблема забезпечення ТЕЦ і котелень низькосірчистих мазутом, а також оснащення найбільших з них сучасними системами очищення газів, що відходять з утилізацією уловлених продуктів, особливо сірчистих сполук.

Серйозну занепокоєність викликає підвищена забрудненість повітряного басейну міст республіки формальдегідом, основним джерелом викидів якого є автотранспорт, тому найбільшу його зміст постійно спостерігається в районах автомагістралей, особливо на зупинках, перехрестях, а також в літній час при високій інтенсивності сонячної радіації. Середньорічні концентрації формальдегіду становили в Пінську, Орші, Мінську 1-1,3 ГДК; Гомелі, Гродно, Бресті, Светлогорске, Бобруйську, Полоцьку, Річиці - 2-3 ГДК; Могильові, Вітебську, Мозирі - більше 3 ГДК. Протягом року на стаціонарних станціях Могильова, Мінська, Новопо-Лоцко і Светлогорска зафіксовано 9 випадків з концентраціями формальдегіду вище 5 ГДК.

Крім власних джерел забруднення, територія республіки піддається забрудненню шкідливими домішками, що викидаються в повітря в сусідніх країнах. Так, за даними Мінприроди Республіки Білорусь, частка транскордонної сірки

341

в випадах на території Білорусі становить 84-86%, окисленого азоту - 89-94%, відновленого азоту - 38-65%.

Незважаючи на зниження за останні роки обсягів викидів забруднюючих речовин (рис. 23.1) і, відповідно, середніх концентрацій більшості контрольованих шкідливих речовин, проблема якості атмосферного повітря в містах Білорусі зберігається. Підвищені рівні забруднення торік регулярно відзначалися в Могильові, Мінську, Светлогорске, Ново-Полоцьку, Вітебську. У результаті близько 2140000 жителів республіки могли перебувати під впливом концентрацій шкідливих речовин, в 5-9 разів перевищують ГДК.

Незважаючи на достатню забезпеченість водними ресурсами території Білорусі, все більшу тривогу фахівців і громадськості викликають проблеми, пов'язані з антропогенними навантаженнями на водні об'єкти. Водозабезпеченість республіки становить 175 м3/км2, або 3,4 тис. м3 на людину. Це вище, ніж у таких країнах Європи, як Англія (2,6), Бельгія і Люксембург (0,9), Болгарія (2,0), Угорщина (0,8), Німеччина (1,3), Італія (2 , 8), Польща (2,2), Україна (1,0), Чехія (1,8) та ін Щорічний забір води на потреби виробництва і населення Білорусі в 1999 р. склав всього 5,4% від среднемноголетнего річного стоку (без урахування транзитного), або 184 м3на душу населення. Це більш ніж у 1,5 рази менше порівняно з 1990 р., коли було забрано 8,5% річного стоку річок, і на одну людину припадав 281 м3.

T-4000

1990 1991 1992 199 «- 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ^

? від стаціонарних джерел @ від пересувних джерел

Рис. 23 січня Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферу на території Республіки Білорусь

Аналіз водоемкости економіки Білорусі (відношення обсягу заборонених природних вод до ВВП) показує, що в 1990 р. вона становила 0,039 м3/дол. США і була нижчою, ніж в цілому по СРСР (0,69), США (0,11), ФРН (0,066), але з 1992 р. цей показник почав зростати, незважаючи на спад виробництва, і в даний час складає 0,146 м3 / дол. США. Отже, зниження обсягів ВВП не супроводжувалося адекватним скороченням во-допотребленія в галузях матеріального виробництва.

Однак якщо з водозабезпеченості Білорусь знаходиться в порівняно сприятливих умовах, то проблема якості природних вод є досить гострою, незважаючи на зменшення водовідведення та проведену реконструкцію очисних споруд.

Більшість річок республіки належить до категорії помірно забруднених (ИЗВ = 1-2,5). У категорію "забруднені" (ИЗВ = 2,5-4) потрапляли ділянки річок Свислочи нижче м. Мінська, Дніпра нижче рр.. Могильова та Бихова, Узи нижче м. Гомеля, Му-хавца нижче г.п. Жабинки, Лошіце в м. Мінську і деякі ін В останні роки спостерігається збільшення ИЗВ за багатьма річках республіки, що на тлі скорочення обсягів стічних вод свідчить про наростання швидкості вторинного забруднення і деградації процесів самоочищення водойм. Відомо, що для нейтралізації 1 м3 очищених стічних вод необхідно їх 10-12-кратне розбавлення чистими природними водами, а забруднені (неочищені) стоки, яких в республіці за 1999 р. було скинуто 26 млн м3, вимагають 50-кратного розведення.

 Погіршення якості поверхневих вод в республіці обумовлено не тільки скидами у них неочищених або недостатньо очищених промислових і господарсько-побутових стоків, а й надходженням зливових і талих вод з урбанізованих територій і сільськогосподарських полів. З останніми у водойми потрапляє 50-60% всіх біогенних, органічних речовин і нафтопродуктів. 

 Актуальною для Білорусі є проблема стану підземних вод, які служать основним джерелом водопостачання республіки і в значній мірі визначають якість середовища проживання і здоров'я населення. Висока проникність порід обумовлює слабку захищеність підземних вод від поверхневого забруднення, що позначається на збільшенні їх мінералізації, вмісту в них хлоридів, сульфатів, нітратного і амонійного азоту. 

 Сильне забруднення грунтових та підземних вод відбувається в районах промислових центрів, гірничодобувних підприємств, нафтохімічних виробництв. Так, в районі со-леотвалов і хвостосховищ Солігорськ калійних комбина 

 343 

 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

 тов глибина зони хлоридно-натрієвого забруднення перевищує 100 м, а мінералізація підземних вод досягає 300 г / л. Забруднення підземних вод спостерігається в районах розміщення водозабірних свердловин в сельбищної зоні населених пунктів, в районі очисних споруд, звалищ, тваринницьких ферм і т.п. Незадовільним є і санітарно-технічного-кое стан самих водозаборів, де відсутня необхідна санітарна захист, не дотримується режим зон санітарної охорони водозаборів. 

 Аналіз даних радіоактивного моніторингу стану природних вод свідчить про те, що концентрація радіонуклідів у поверхневих водоймах республіки не викликає побоювань. Максимальна їх накопичення приурочено до непроточні місцях і донним відкладенням. Якщо в річках південних районів Білорусі концентрація стронцію-90 і цезію-137 за після-аварійні роки знизилася більш ніж у 20 разів, то в озерних екосистемах (замкнутого типу) відзначається її зростання в донних відкладеннях. Радіоактивне забруднення підземних вод поки достовірно не виявлено. 

 Стан природних вод республіки вимагає вдосконалення способів очищення стічних вод, створення водоохоронних зон, запобігання попадання у водойми стоків тваринницьких комплексів, скорочення обсягів водовідведення шляхом впровадження оборотних систем водопостачання тощо 

 Серйозні порушення екологічної рівноваги природних систем Білорусі викликані проведенням протягом довгих років великомасштабних осушувальних меліоративних робіт. У результаті осушення 16,4% (3414,3 тис. га) території країни відбулася інтенсивна трансформація водозбірних басейнів і водного режиму річкової мережі. Регулювання русел торкнулося понад 1,6 тис. малих і середніх річок, перетворених на спрямленние водотоки, по суті - в канали. Протяжність меліоративної мережі виявилася на порядок вище сумарної довжини річок і струмків. Все це призвело до порушення водного балансу великих територій (зокрема, Полісся), зміни водного режиму (рівнів і швидкості води) окремих басейнів і водних об'єктів, зниженню рівня грунтових вод, зникнення багатьох малих водотоків, висиханню колодязів у сільській місцевості та іншим негативним змінам в екосистемах республіки. 

 Меліорація послужила причиною скорочення сумарної площі боліт Білорусі більш ніж на 40%, а адже вони є потужним фактором регулювання об'єктивних біосферних процесів, підтримки екологічної стабільності всіх природних систем. Тому найважливішою умовою подальшого господарського використання боліт і розробки торфу, на думку фахівців Інституту проблем використання природних ресурсів та екології HAH Білорусі, має бути відновлення болотообразовательного процесу шляхом повторного заболочування вироблених торф'яних родовищ.

 Це дозволить відновити природний стан збережених боліт Білорусі, які в значній мірі виконують функцію легенів всієї Європи. 

 Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в 70-90-ті роки, яка здійснювалася у нас шляхом впровадження хіміко-техногенної системи землеробства, сприяла не тільки визначеного підвищення родючості грунтів і врожайності, але і погіршення екологічного стану земель. За даними грунтових досліджень, еродовані і ерозійно небезпечні землі становлять 41,5% площі ріллі Білорусі. В результаті непомірного вапнування кислих грунтів більше 3% орних земель переізвестковано, що негативно позначається на зростанні кальціефобних культур (льону, картоплі, люпину). Застосування підвищених доз мінеральних добрив в кінці 80-х років призвело до надмірного накопичення біогенних елементів на 6% орних земель, наслідком чого є неприпустимо високий вміст нітратів в сільськогосподарських культурах, вирощених на цих землях. Колосальної шкоди здоров'ю людини та інших живих організмів наносять пестициди, накопичені в грунті за довгі роки їх надмірного застосування і десятиліттями зберігаються в природному кругообігу речовин. 

 До цих пір у нас не вирішена проблема видалення та утилізації стоків тваринницьких комплексів, в радіусі до 3 км забруднюючих землі і поверхневі води нітратними формами азоту, хлоридами, фосфатами і т.п. Серйозне забруднення грунтового покриву відбувається в результаті викидів промислових підприємств і автотранспорту. У промислових центрах республіки землі вище допустимих норм забруднені важкими металами (свинцем, цинком, кадмієм, міддю). Забруднення грунтів придорожніх смуг спостерігається на відстані до 25-50 м від полотна дороги. 

 Великий збиток понесло сільське господарство внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка призвела до забруднення більш 1,6 млн га сільгоспугідь та вибуття з сільгоспобігу 265,4 тис. га. Забруднення грунтів республіки носить надзвичайно нерівномірний характер. У більшості типів грунтів основна кількість радіоізотопів зосереджено у верхньому п'ятисантиметровій шарі, тобто в найбільш родючому горизонті. Крім безпосереднього забруднення грунтів радіонуклідами, за час, що минув після катастрофи, виявлено вторинне забруднення грунтів внаслідок застосування забрудненого гною і мінеральних добрив, золи після спалювання забрудненого 

 344 

 345 

 палива, а також в результаті перенесення забруднених частинок транспортом, вітром. 

 Ще одна серйозна екологічна проблема Білорусі - техногенна деградація ландшафтів як наслідок неповного вилучення корисного продукту при видобутку мінеральної сировини, некомплексності його переробки, що веде до скупчення величезних мас відходів так званої порожньої породи на територіях, придатних для сільськогосподарського використання, появи пилових бур, концентрації шкідливих речовин понад допустимі норми у грунті, водоймах, повітрі. Нині з вини промислових відвалів щорічно недобирає 8-10% валової сільськогосподарської продукції. Накопичення відходів виробництва та споживання веде до порушення рівноваги природного середовища та становить реальну загрозу здоров'ю населен-ия. 

 З майже 24500000 т промислових відходів, утворивши ^ їх-ся за останній рік в республіці, було утилізовано лише 16,7%. Основна частина невикористаних відходів видалена на полігони і шламонакопичувачі підприємств (80,5%), решта вивезені на полігони твердих побутових відходів (ТПВ), залишені на територіях підприємств, спалені, злиті в каналізацію, водойми або вивезені в несанкціоновані місця. 

 Для розміщення відходів з господарського обігу вилучаються сотні гектарів землі. Загальна площа земель, зайнятих у нас під полігонами відходів, становить 2950 га, з яких 1250 га припадає на солевідвалів і шламосховища Солігор-ських комбінатів. Інші відходи сконцентровані на 164 полігонах (ТПВ) і 80 накопичувачах промислових відходів. Найбільша кількість відходів (81,3%) утворюється в Мінській області, в основному за рахунок розташованого на її території високоотходного підприємства ВО "Білоруськалій". 

 Сьогодні в республіці накопичилося близько 700 млн т відходів. Сконцентровані найчастіше в необлаштованих місцях, вони є джерелом забруднення повітря, грунту, поверхневих і підземних вод. Разом з тим багато видів відходів за своїми якостями і вмісту в них цінних компонентів є потенційним вторинною сировиною. Номенклатура промислових відходів становить близько 800 найменувань. Це насамперед галітових відходи і глинисто-сольові шлами Солі-гірських комбінатів, на частку яких припадає 79,3% всіх промвідходів, а також фосфогіпс, формувальна горіла земля, лігнін гідролізний, відходи виробництва смакових і харчових продуктів, промислове сміття та ін 

 Рівень утилізації об'ємних відходів не перевищує 18,4% (лігнін), а найбільш масові відходи - глинисто-сольові шлами - не використовуються зовсім. Найбільше утилізується відходів виробництва смакових і харчових продуктів 

 (67,4%), а також відходів споживання: паперу та картону - 76,0%, скла - 74,9%. 

 Щорічно в республіці накопичується близько 2 млн т ТПВ, основна маса яких вивозиться на полігони (міські звалища), що займають в республіці 815 га, і лише 4% утилізується на дослідному заводі з переробки відходів "Екорес" в Мінську. На одного городянина в 1999 р. припадало 267 кг побутового сміття, що на 15 кг більше, ніж у попередньому році. Місцезнаходження, облаштування та умови експлуатації більшості полігонів ТПВ не відповідає нормативним вимогам, що погіршує екологічну небезпеку цих об'єктів. Водночас прораховано, що у разі утилізації всіх ТПВ тільки під Мінськом (як це зроблено, наприклад, під Віднем) може бути отримано 220 млн м3 біогазу, а це становить близько 170 тис. тут на рік. 

 Серед соціально-економічних наслідків негативного антропогенного впливу на екологію основним є погіршення здоров'я населення, яке можна розглядати як інтегральний показник якості життя людської популяції. Тривалість життя характеризує міру здоров'я в соціально-демографічному контексті. Останні десятиліття в Білорусі вона неухильно скорочувалася. Так, якщо в 1970-1971 рр.. середня очікувана тривалість життя населення Білорусі була 72,5 року, в 1990 р. - 71,1, то в 1999 р. - 67,9 року. 

 Ще сильніше скоротилася тривалість життя в сільській місцевості. За даними медичної статистики, за 20 років (1970-1990 рр..), З яких 16 припадає на дочорнобильський період, середня тривалість життя сільського населення зменшилася на 2,6 року (чоловіків - на 3,3 року), що значною мірою пов'язано з підвищеною захворюваністю селян в результаті забруднення природного середовища хімічними інгредієнтами, застосовуваними в сільському господарстві, і споживання забрудненої нітратами питної води з колодязів. Нітратного забруднення в Білорусі схильне близько 75% обстежених в останні роки колодязів. 

 Стан навколишнього середовища позначилося і на здоров'я населення міст, де розміщені великі промислові об'єкти (Бобруйськ, Вітебськ, Гомель, Могильов, Мозир, Полоцьк, Новопо-Лоцко та ін.) Забруднення атмосферного повітря - основна екологічна проблема міст - впливає в першу чергу на зростання числа захворювань органів дихання, онкологічних, алергічних захворювань, відхилень з боку імунної системи аж до імунодефіциту, особливо у дітей і підлітків. 

 Слід зазначити, що падіння промислового виробництва в республіці, починаючи з 1990 р., призвело до деякого скорочення антропогенного впливу на навколишнє середовище. 

 347 

 346 

 Необхідно скористатися короткочасною перепочинком, яку отримала наша природа, щоб вжити заходів щодо екологізації подальшого соціально-економічного розвитку країни. Це особливо актуально в умовах кризи економіки, коли всі кошти спрямовуються на вирішення очевидних, сьогохвилинних проблем (зниження інфляції, соціальної напруженості, скорочення дефіциту бюджету і т.п.), причому будь-якими шляхами, що загрожує подальшим збільшенням екологічної ситуації. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава 23. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ"
 1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
    екологічного чинника, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки природокористування, теоретичні основи та методи дослідження. 6. Діалектика взаємовідносин людини і природи в процесі розвитку продуктивних сил. 7. Природні умови і ресурси як фактор економічного розвитку. 8.
 2. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 3. 14.6. Державна екологічна експертиза та контроль
    екологічна експертиза. Їй передувало введення обов'язкової процедури оцінки впливу на середовище (ОВС) господарської діяльності в індустріально розвинених країнах світу. Найбільш закінчені методологічні та організаційні принципи ОВС були розроблені в США. Екологічна експертиза проектів в США введена в господарську практику після прийняття в 1969 р. закону про національну
 4. 12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування
    екологічна стратегія господарського розвитку. Такий прогноз передбачає насамперед визначення основних напрямів і масштабів впливу господарської діяльності на якість навколишнього середовища, що розглядається як найважливіша умова життя людей і стійкого економічного зростання. В системі державного планування колишнього СРСР еколого-економічне планування сформувалося
 5. 14.4. Екологічна безпека РБ
    екологічної безпеки є якість життя, яке може бути оцінено величиною валового національного продукту (ВНП), що припадає на душу населення. За цим показником наша країна відрізняється від США майже в 5 разів і відноситься до країн з низьким рівнем якості життя (як Панама, Бразилія або Білорусь). Перша республіканська програма "Екологічна безпека Республіки
 6. 13.4. Організаційні структури управління
    екологічної сфери. Організаційно управління природокористуванням здійснюється за допомогою територіального та галузевого принципів. Навколишнє середовище як об'єкт управління в своїй основі неподільна і в кожному регіоні своєрідна. Об'єкту управління повинна відповідати і система органів управління, що відображає, з одного боку, цілісність природи, з іншого - її регіональне
 7. 16.3. Нові підходи до фінансування природоохоронної діяльності. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи у сфері природокористування
    екологічних програм і природоохоронних заходів з коштів бюджетів різних рівнів;? розвинену систему природоохоронних фондів, інноваційних екологічних фондів, природоохоронних фондів підприємств;? систему екологічних банків;? залучення коштів з фондів екологічного страхування;? залучення коштів Світового та Європейського банків реконструкції та
 8.  Глава IX Основи екологічного права Російської Федерації
    екологічного права Російської
 9. 18.3. Інвестування природоохоронної діяльності в Білорусі
    екологічного призначення:? поточні витрати підприємств, організацій та установ на охорону навколишнього середовища;? витрати на капітальний ремонт основних фондів природоохоронного призначення; 278? капітальні вкладення на охорону навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів (прямі і »зв'язані);? витрати на утримання заповідників та
 10. 6.4. Регламентація якості і контроль за станом повітряного басейну
    екологічного нормування та оцінки якості природного середовища розкрита в гол. 14. Якість атмосферного повітря регулюється також нормативами: - граничних обсягів утворення забруднюючих речовин при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів; - споживання атмосферного повітря для виробничих потреб; - змісту
 11. § 1. Поняття системи освіти
    Будь-яке суспільство існує лише за умови, що його члени дотримуються прийнятих у ньому цінностей та норм поведінки, обумовленим конкретними природними та соціально-історичними умовами. Людина приймає накопичений соціальний досвід, примножує його і передає наступним поколінням. Дане явище, завдяки якому людина стає особистістю і знаходить здатність виконувати соціальні функції,
 12. Контрольні питання
    екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 13.  Глава 2. Особливості управління в Новгородської республіки Пскові.
    РЕСПУБЛІКА
 14. 15.2. Екологічна освіта
    екологічно освіченої людини. Сьогодні знати екологію також необхідно, як свою мову, основи математики, фізики, хімії, біології чи історії. У РФ і РБ прийняті відповідні закони про політику в області екологічної освіти. У 2002 р. прийнята «Концепція розвитку екологічної освіти в РБ». У цьому документі система екологічної освіти визнана завданням державного
 15. Тема 8. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РЕСУРСІВ НАДР
    екологічному відношенні процесів і явищ. Вони проявляються у відчуженні сільськогосподарських і лісових угідь, зміні теплового балансу надр, забрудненні навколишнього середовища нафтопродуктами, токсичними компонент-34 тами, зміні водного режиму на великих територіях та ін Основні напрями раціонального використання та охорони надр: дотримання встановленого
 16. 12.2. Документи еколого-економічного прогнозування і планування, що розробляються за періодами часу
    екологічних проблем та раціонального природокористування з різним ступенем деталізації. Найбільш деталь 168 ві показники містить річний прогноз - ліміти допустимих викидів забруднюючих речовин, показники використання природних ресурсів, розрахунок обсягу капітальних вкладень, що направляються на охорону навколишнього середовища, перелік природоохоронних заходів і витрати на їх
 17. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ТЕСТІВ
    Глава 1: 1.1 - 1В, 2Б, 3А, 4Б, 5В; 1.2 - 1Г, 2Г, 3Г. Глава 2: 2.1 - 1А, 2Г, 3В, 4В; 2.2 - 1В, 2Г, 3А. Глава 3: 3.1 - 1Б, 2А, 3А; 3.2 - 1Г, 2В, 3В. Глава 4: 4.1 - 1А, 2В, 3Г; 4.3 - 1Б, 2В, 3Б; 4.3 - 1Г, 2Г, 3Г; 4.4. - 1Г, 2Г, 3Г, 4В, 5Б; 4.6 - 1Г, 2Б; 4.7 - 1Г, 2В, 3В, 4А, 5А; 4.8 - 1В, 2Г, 3Г, 4А. Глава 5: 5.1 - 1В, 2Б, 3А; 5.2 - 1Б, 2Г, 3Б, 4Г, 5Г; 5.3 - 1Г, 2В, 3Г.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua