Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
ГРИБАНОВ В.П . . ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / Вид. 2-е, стереотип. - М.: "Статут",. - 411 с. (Класика російської цивілістики)., 2001 - перейти до змісту підручника

ІНТЕРЕС В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Одним з питань, що мають велике значення для дослідження проблеми здійснення і захисту цивільних прав , є питання про співвідношення суб'єктивного права та інтересу. Важливість його дослідження обумовлена тим, що здійснення і захист цивільних прав нерозривно пов'язані, з одного боку, з проблемою правового забезпечення задоволення як інтересів суспільства в цілому, так і інтересів окремих соціалістичних організацій і громадян, а з іншого - з проблемою забезпечення правильного поєднання індивідуальних інтересів громадян та їх колективів з інтересами суспільства.

<:>

Нове цивільне законодавство широко використовує поняття інтересу. Однак роль інтересу в праві і його зв'язок з суб'єктивними цивільними правами не вичерпуються випадками, коли закон безпосередньо згадує про інтерес. У всіх випадках цивільне законодавство, не кажучи прямо про інтерес, надає ті чи інші права громадянам або організаціям саме з урахуванням певних інтересів.

Важливе значення інтересу в праві породило серед деякої частини юристів думка, що інтерес входить в сам зміст суб'єктивного права [393]. Ця ідея зустріла заперечення з боку інших авторів, які відзначають важливе значення інтересу в праві, але проте вважають інтерес моментом зовнішнім по відношенню до суб'єктивного права і у зміст права його не включають [394].

Щоб правильно вирішити питання про співвідношення суб'єктивного права та інтересу, необхідно передусім з'ясувати, що слід розуміти під інтересом. Прихильники включення інтересу в зміст суб'єктивного права оперують поняттям <інтерес> як аксіомою, як загальновідомим поняттям, не намагаючись навіть розкрити його змісту. Не розкриває цього поняття та І. Б. Новицький, який присвятив спеціальну роботу дослідженню проблеми солідарності інтересів в радянському цивільному праві [395]. Тим часом в юридичній літературі поняття <інтерес> вживається в різних значеннях.

Інтерес як поєднання об'єктивного і суб'єктивного моментів. Питання про поняття інтересу недостатньо досліджений не тільки в юридичній науці, але й у психології, філософії і політичної економії. Нез'ясованим залишається головне питання - про саму природу інтересу, тобто про те, чи є інтерес явищем <суб'єктивним>, що виражає відому психічну налаштованість суб'єкта, або він за природою своєю <об'єктивний>, тобто являє собою якесь об'єктивне умова людського існування.

Психологи схиляються до першої точки зору, розглядаючи інтерес як певне ставлення особистості до об'єктів і явищ, як виборчу, цілеспрямовану спрямованість людини на придбання тих чи інших знань, на виконання тієї чи іншої діяльності [396].

Інші ж автори вважають, що інтерес є явище об'єктивне. Так, Г. М. Гак, критикуючи визначення інтересу, дане в <Великої радянської енциклопедії>, і відзначаючи в якості його недоліку те, що інтерес тут зводиться <до психічного явищу>, вважає, що інтерес є <об'єктивне явище, пов'язане з буттям предмета, і не зводиться до свідомості і волі> [397].

У деяких філософських роботах виявилася і третя тенденція - розглядати інтерес як відоме поєднання об'єктивного і суб'єктивного моментів. Так, при роз'ясненні поняття інтересу в соціологічному сенсі автори <Філософського словника>, виданого в 1963 р., визначають інтерес як <цілеспрямованість думок і дій, що відображає матеріальні і духовні потреби окремих людей (особистий інтерес), соціальних груп і історичних спільнот (загальний інтерес)>. Однак вони підкреслюють, що <інтерес проявляється у вигляді прагнень, потягів, але завжди поряд із суб'єктивним моментом містить і об'єктивне> [398].

Коли прихильники об'єктивної теорії інтересу говорять про об'єктивність інтересу, вони розуміють під цим наступне: інтерес існує незалежно від суб'єкта, являє собою щось існуюче поза людини і визначає його поведінку в суспільстві, незалежно від того, усвідомлює суб'єкт ці інтереси або не усвідомить. Інакше кажучи, завдяки такій постановці питання інтерес ототожнюється з умовами життя людей. З таким розумінням об'єктивного характеру інтересу важко погодитися, оскільки всякий інтерес - це інтерес певного суб'єкта, незалежно від того, чи є таким суб'єктом окремий громадянин, група осіб, класи або навіть все суспільство.

Неправильно разом з тим вважати, що будь-яке психічне явище суть явище суб'єктивне. Все те, що реально існує в дійсності, об'єктивно існує. Такі психічні явища, як сприйняття, увага, мислення, пам'ять, воля, емоції, нарешті, психічні хвороби, існують не тільки в нашій свідомості, уяві, а й насправді, є явища об'єктивного світу, хоча багато в чому і індивідуальні.

Безсумнівно разом з тим, що інтерес - явище об'єктивне. Об'єктивний характер його полягає насамперед у тому, що він не тільки плід нашого розуму, не тільки результат людської свідомості, а є реально існуюче в житті явище, яке необхідно враховувати і з яким не можна не рахуватися, бо інтереси, як зауважує В. І. Ленін, <рухають життям народів> [399].

Об'єктивний характер інтересу підкреслювали Маркс і Енгельс. Говорячи про загальний інтерес, вони писали, що <цей інтерес існує не тільки в уяві як <загальне>, але насамперед він існує насправді в якості взаємної залежності індивідів, між якими поділено працю> [400].

Інтерес об'єктивний і за самою своєю природою. Інтереси окремих осіб, груп, колективів, класів, всього суспільства виникають не довільно. Вони визначаються всією сукупністю умов життя даної особи, групи, колективу, класу або суспільства, серед яких головне і вирішальне місце займають матеріальні умови життя суспільства, економічний лад суспільства, економічні відносини. Положення людей, груп, класів у системі суспільного виробництва визначає і їх взаємні відносини, їх інтереси. <Економічні відносини кожного даного суспільства, - писав Енгельс, - виявляються насамперед як інтереси> [401]. Інтерес є, отже, форма прояву економічних (насамперед) відносин у діяльності, вчинках людей, груп, класів, у спільних діях всього суспільства.

При цьому, однак, слід враховувати принаймні два моменти. Було б неправильним вважати, що інтереси визначаються тільки економічними причинами. Економічні умови визначають корінні інтереси суспільства, його членів, груп, класів. Це об'єктивно необхідні інтереси, що випливають безпосередньо з положення суб'єктів у системі суспільного виробництва, з діючих у даному суспільстві об'єктивних законів і об'єктивних потреб суспільного розвитку.

Але на характер інтересів впливають і інші фактори, як-то: національні особливості, стан культури, ідеологія і політика, право, мораль, правила співжиття, звичаї і навіть пережитки минулого у свідомості людей, а стосовно до індивідуальних інтересам - і індивідуальні, професійні, вікові, сімейні та багато інших умови і обставини. Ці фактори також у багатьох випадках визначаються економікою, але роблять і відоме самостійне вплив на характер інтересів. Щоб економічні та інші чинники суспільного життя, що визначають характер діяльності людей, проявили свою дію, вони повинні прийняти вид інтересу, проявитися як інтерес, тобто вони неминуче повинні пройти через свідомість людей, прийняти вид <свідомих спонукань>.

Розуміння інтересу як відомого поєднання об'єктивного і суб'єктивного моментів має, на наш погляд, і важливе практичне значення. Справді, якщо розуміти інтерес тільки як якусь об'єктивну необхідність, предопределяющую поведінку людей, то як, наприклад, пояснити наявність злочинів і застосування до злочинців покарань в соціалістичному суспільстві? Коли злочинець йде на вчинення злочину, він безсумнівно діє в своїх інтересах. Хіба такий інтерес визначається матеріальними умовами соціалістичного суспільства? Звичайно, ні. Але якщо керуватися об'єктивної теорією інтересу, то слід припустити одне з двох. Або у злочинця взагалі немає інтересу, і тоді стає незрозумілим, чого ради вчинено злочин; або він не усвідомлює своїх інтересів, але тоді незрозуміло, за що ж його слід карати, якщо він не в змозі усвідомити свої інтереси і зрозуміти, що діє в суперечності з інтересами суспільства?

Від подібного роду визнання тільки один крок до застосування кримінального покарання до душевнохворих, недоумкуватим і іншим недієздатним особам, що в корені суперечить як правовим, так і моральним принципам радянського суспільства.

Тим часом злочин є завжди свідоме правопорушення. Злочинець заздалегідь знає або може знати, що діє в інтересах, що суперечать інтересам суспільства. І це становить його провину, його психічне ставлення до скоєного протиправного діяння, що і є підставою відповідальності.

Аналогічне положення створюється і в цивільному праві, коли мова йде про винному заподіянні шкоди, про укладення сторонами угоди, укладеної з метою, завідомо суперечною інтересам держави і суспільства, про видаляння нетрудового доходу і т. п. І тут учасники цивільних правовідносин мають свої інтереси, хоча і суперечать інтересам суспільства. Пояснити наявність таких інтересів з точки зору теорії об'єктивного інтересу абсолютно неможливо. Таким чином, інтерес являє собою відоме єдність об'єктивного і суб'єктивного.

Що ж таке інтерес? У радянській правовій літературі були зроблені деякі спроби дати визначення інтересу. М. А. Гурвич, досліджуючи питання про захист <охоронюваних законом інтересів>, дійшов висновку, що, на відміну від матеріального суб'єктивного права, охоронюваний законом інтерес є <вигода, забезпечення не нормою матеріального права, а охоронної, насамперед, процесуальної нормою > [402].

З визначенням інтересу як вигоди не можна погодитися. Вигода завжди асоціюється з яким-небудь майновим придбанням, між тим як закон (наприклад, ст. 190 ЦК, ст. 2 ЦПК) говорить не тільки про майнові, а й про особисті немайнові інтересах громадян і організацій. Більш того, в цілому ряді випадків інтерес уповноваженої особи не тільки не пов'язаний з якою-небудь вигодою, а, навпаки, передбачає відому, якщо так можна сказати, <невигоду> для самого уповноваженої особи, наприклад при даруванні, при укладанні договору на користь третьої особи, при веденні чужих справ без доручення та ін

З цієї точки зору більш гнучким, але в такій же мірі неприйнятним є розуміння інтересу як охоронюваного законом блага [403]. Хоча інтерес в розумінні його як блага і може бути майновим і немайновим, однак, по-перше, при цьому саме поняття <блага> не в меншій мірі потребує пояснення, а, по-друге, благо в такій же мірі, як і вигода , тобто те, на досягнення чого може бути направлений інтерес уповноваженої особи. А це вже саме по собі виключає їх ототожнення з інтересом.

Інтерес може бути правильно зрозумілий лише у зв'язку із з'ясуванням характеру взаємозв'язку поведінки людей, груп осіб, класів або всього суспільства з матеріальними умовами їх існування та іншими факторами суспільного життя. Характер же цього взаємозв'язку такий, що матеріальні та інші умови життя суспільства пов'язані з поведінкою людей не безпосередньо, а через посередництво свідомості, перетворюючись у свідомості людей в фактори свідомого спонукання їх волі. Інакше кажучи, умови суспільного життя з необхідністю породжують певні, відповідні цим умовам потреби. Ці потреби, проходячи через свідомість людей, приймають ту чи іншу форму свідомих спонукань, що визначають цілеспрямованість і вольовий характер їх діяльності. І це відноситься не тільки до окремих людей, але в рівній мірі характерно і для класів і всього суспільства.

Інакше кажучи, потреба становить зміст інтересу. Форма ж, в якій ця потреба проявляється в діяльності, в поведінці людей, може бути різною, але вона завжди висловлює певну цілеспрямованість їх дій.

Такий же висновок, на наш погляд, випливає і з діючого цивільного законодавства. Так, ст. 128 ГК, що говорить про відповідальність за угодами, здійсненим <в інтересах двору>, <в інтересах самого глави двору>, а також ст. 225 ЦК, яка передбачає право кредитора відмовитися від простроченого виконання, яке втратило інтерес для кредитора, і інші статті безсумнівно увазі під інтересом тих чи інших осіб саме їх потреби.

 Якщо порівняти ст. 1 Основ, яка говорить про <задоволенні матеріальних і культурних потреб громадян>, з преамбулою Основ, де мова йде про <охорони матеріальних і культурних інтересів громадян>, то стане очевидним, що закон розглядає потреби та інтереси в одній площині. Це свідчить про те, що між потребами та інтересами є нерозривний зв'язок. 

 Але потреба і інтерес - не одне і те ж. Потреба завжди є відома об'єктивна необхідність, зумовлена матеріальної життям суспільства. Інтерес же є відбита потреба, необхідність, що пройшла через свідомість людей і прийняла форму свідомого спонукання. Але складність процесу формування цих свідомих спонукань, тобто інтересу, і його залежність від багатьох обставин об'єктивного і суб'єктивного характеру пояснюють, чому інтереси діючих суб'єктів (людей, їх груп і навіть класів) не завжди точно відповідають об'єктивним потребам. Саме тому найважливішою вимогою правильного керівництва комуністичним будівництвом є необхідність суворого наукового підходу до вивчення об'єктивних закономірностей і потреб суспільного розвитку та їх втіленню в законах і рішеннях. 

 Таким чином, інтерес - це і потреба, яка прийняла форму свідомого спонукання і виявляється в життя у вигляді бажань, намірів, прагнень, а зрештою в тих відносинах, в які вступають особи в процес своєї діяльності. 

 Яка ж взаємозв'язок інтересу і суб'єктивного цивільного права? Суб'єктивне цивільне право пов'язане не тільки з інтересами уповноваженої особи (громадянина або організації), але перш за все з інтересами суспільними. 

 Радянське цивільне законодавство, яка виражає волю й інтереси всього народу, надає учасникам цивільних правовідносин або санкціонує лише такі суб'єктивні цивільні права, які покликані забезпечити інтереси будівництва комуністичного суспільства і максимально можливе за даних умов задоволення матеріальних і культурних потреб громадян та їх колективів - соціалістичних організацій. 

 У соціалістичному суспільстві всяке суб'єктивне право має соціальне, суспільне значення лише остільки, оскільки воно забезпечує дотримання корінних інтересів суспільства в цілому і здатне забезпечити індивідуальні та колективні інтереси учасників регульованих правом відносин. Втрата будь-якого з цих двох якостей або робить таке суб'єктивне право неприйнятним з точки зору інтересів усього суспільства, або тягне за собою втрату суб'єктивним правом здатності забезпечити задоволення інтересів членів суспільства та їх колективів, тобто робить його марним. 

 Тому всяке суб'єктивне право, надане учасникам соціалістичних правових відносин у силу закону, не їсти вираз тільки суспільних або тільки особистих інтересів. У всякому суб'єктивному праві і на будь-якій стадії його існування знаходить своє вираження поєднання суспільних і особистих інтересів. 

 Разом з тим право, яким би досконалим воно не було, не може передбачити забезпечення задоволення всіх без винятку інтересів зважаючи на їх великий індивідуальності і постійного виникнення в житті нових потреб і відповідних їм інтересів. Тому законодавство завжди передбачає лише такі суб'єктивні права, які спрямовані на задоволення основних, загальних для всіх членів суспільства, для певних груп типових інтересів. На випадок же появи таких інтересів, але не забезпечених суб'єктивним правом, закон передбачає можливість їх безпосередньої правового захисту (ст. 2 ЦПК). Саме так, наприклад, захищалися до прийняття нового цивільного законодавства інтереси осіб, потерпілих при рятуванні соціалістичного майна [404], був дозволений спір, пов'язаний з розділом виграшу по грошово-речової лотереї [405], та ін 

 Яка ж взаємозв'язок суб'єктивного цивільного права з інтересом самого уповноваженої особи? Чи правильно вважати, що інтерес уповноваженої становить сам зміст суб'єктивного права? Думається, що на останнє запитання можна дати тільки негативну відповідь. 

 Інтерес як спонукання до дії, викликане певною потребою, в тому числі і до вчинення дій, визнаних з придбанням суб'єктивних цивільних прав, завжди існує раніше самого дії зацікавленої особи. Тому, принаймні в тих випадках, коли мова йде про цивільних правовідносинах, що виникають з волі їх учасників, інтерес виникає незалежно від суб'єктивного права і до його виникнення, тобто є, як зазначав С. Н. Братусь, передумовою для придбання суб'єктивних прав [406]. 

 Загальновідомо, що не всі цивільні правовідносини є вольовими і в своєму виникненні в плані втілення в них волі самих учасників цих відносин. На відміну від цього, здійснення всіх цивільних правовідносин, а отже, і суб'єктивних цивільних прав завжди носить вольовий характер. Як пише С. Ф. Кечекьян, <виявлення волі самого уповноваженої особи або інших осіб, за нього діючих, абсолютно необхідно для здійснення права> [407]. А всякий прояв волі в свою чергу передбачає наявність інтересу. Тому інтерес є також і передумовою здійснення суб'єктивних цивільних прав. При цьому уповноважених суб'єкт може з яких-небудь причин втратити інтерес у здійсненні права, залишаючись власником цього права у всіх його можливостях, принаймні в межах встановлених законом строків здійснення права. 

 Від інтересу уповноваженої особи значною мірою залежить і за-щита суб'єктивного права, зокрема, звернення або незверненими громадянина з вимогою захисту права до відповідного державного або громадському органу, вибір самого органу, а в ряді випадків і способу захисту права, коли закон йому таке право вибору надає. 

 Інтерес є, таким чином, передумовою не тільки придбання, а й здійснення і захисту цивільних прав. Але це лише одна сторона взаємозв'язку. Інша сторона полягає в тому, що в свою чергу задоволення інтересу уповноваженої особи є метою будь-якого суб'єктивного права, яке виступає як правовий засіб задоволення інтересів. Причому юридичну охорону отримує не всякий інтерес, а лише такий індивідуальний інтерес, який збігається з інтересами соціалістичної держави і суспільства або принаймні не суперечить їм. 

 При цьому право, як відомо, передбачає додаток рівний мірки до різних особам. Тому одне і те ж за своїм змістом суб'єктивне право може обслуговувати різні інтереси осіб. Закон, надаючи особам суб'єктивні права, не може врахувати всього різноманіття інтересів і надає це право для задоволення будь-якого допустимого з точки зору закону інтересу. У силу цього суб'єктивне право не можна пов'язати з яким-небудь певним інтересом, так як воно за самою своєю природою здатне забезпечувати задоволення найрізноманітніших інтересів уповноваженої особи. 

 Сказане дозволяє, на наш погляд, зробити висновок про те, що ні природа інтересу, ні істота суб'єктивного права, ні взаємний зв'язок між ними не дають підстави для твердження про те, що інтерес входить в сам зміст суб'єктивного права. Не дають підстав для такого висновку і ті доводи, які наводять прихильники цієї точки зору. Найбільш чітко ці доводи викладені Ю. К. Толстим [408]. 

 Автор починає свої міркування з того, що начисто відкидає всі заперечення, як неспроможні, і стверджує, що інтерес є необхідний і навіть ведучий елемент змісту суб'єктивного права. Однак закінчує автор виклад своїх доводів вимогою включити вказівку на інтерес у визначення суб'єктивного права, як ніби включити інтерес у зміст суб'єктивного права і вказати про нього у визначенні - одне і те ж. Створюється враження, що спроба довести, що інтерес входить у зміст суб'єктивного права, зроблена саме для того, щоб сказати про інтерес у визначенні. 

 Тим часом це дві абсолютно різні постановки питання. Адже вказівку на інтерес можна включити у визначення незалежно від того, становить він зміст суб'єктивного права чи ні. При визначенні правових явищ цілком допустимо і навіть бажано вказувати не тільки на основні елементи їх змісту, а й на ту службову роль, яку вони виконують у суспільстві, на характер їх впливу на зовнішні по відношенню до права явища.

 Визнання інтересу <необхідним і притому провідним> елементом змісту суб'єктивного права зобов'язує до багато чого. Адже якщо це саме так, якщо інтерес є головне в зміст суб'єктивного права, а тим більше якщо, як вважає О. С. Іоффе, <в індивідуальному інтересі, проявляющем в собі певний суспільний або класовий інтерес, полягає сутність суб'єктивного права> [409] , то хочуть цього автори або не хочуть, логіка зобов'язує їх сказати вслід за Р. Ієрінга, що суб'єктивне право - це і є охоронюваний законом інтерес. 

 Однак автори цього не роблять і визначають суб'єктивне право як міру можливої поведінки уповноваженої особи <з метою задоволення його інтересів>. А з цього випливає, що, по-перше, за уповноваженою закріплена саме <міра можливої поведінки> і, по-друге, що вона закріплена з метою задоволення інтересів уповноваженої особи. Виходить, що і при такому розумінні задоволення інтересів уповноваженої особи є мета суб'єктивного права, а суб'єктивне право в свою чергу є засіб задоволення його інтересів. При цьому незрозумілим залишається лише те, яким чином мета може стати змістом того засобу, який направлено на її досягнення. 

 В обгрунтування своєї позиції Ю. К. Толстой проводить аналогію між інтересом і волею панівного класу і інтересом і волею уповноваженої особи. Така аналогія цілком допустима і абсолютно правильна. Дійсно, подібно до того як класовий інтерес визначає зміст волі панівного класу, так і інтерес уповноваженої особи визначає зміст його волі. 

 Однак Ю. К. Толстой на цьому не зупиняється, а намагається встановити аналогію і між класовим інтересом - волею панівного класу і об'єктивним правом, з одного боку, та інтересом уповноваженої особи - його волею і суб'єктивним правом, з іншого. Ідея зрозуміла. Адже тільки за такої аналогії можна обгрунтувати, що інтерес уповноваженої особи складає зміст суб'єктивного права, навіть якщо і визнати цей інтерес <соціально значущим>. 

 Розуміючи, однак, що така аналогія явно помилкова, бо зміст суб'єктивного права визначається не волею уповноваженої, а законом і, отже, волею панівного класу (а в соціалістичному суспільстві - волею всього народу), Ю. К. Толстой не ризикнув заявити про це прямо , а лише натякає на таку аналогію, несподівано завершує своє висловлювання міркуваннями про беззмістовності волі, позбавленої інтересу. І якщо аналогія, навіть правильна, - строго кажучи, ненадійне доказ, то натяк на аналогію не доказ взагалі, тим більш натяк на аналогію не існує. 

 Не переконливий останній довід Ю. К. Толстого. <Якщо вірно, - пише він, - що класова природа права виявляє себе насамперед у характері задовольняється правом інтересу, що втрата соціально значимого інтересу призводить і до втрати права, то є всі підстави для того, щоб включити інтерес у визначення суб'єктивного права>. По-перше, класовий характер права виявляє себе не тільки в характері <охороняється правом> інтересу, а насамперед у тому, чиї інтереси охороняє право, а також у тому, як саме воно їх охороняє і які суб'єктивні права і свободи воно надає членам суспільства . Але навіть якщо погодитися з автором, то і з цього не можна зробити висновку про те, що інтерес входить у зміст суб'єктивного права. З цього випливає лише те, що суб'єктивне право забезпечує задоволення певних інтересів. По-друге, не є доказом і твердження про те, що втрата соціально значимого інтересу тягне за собою втрату суб'єктивного права. Справа в тому, що коло визнаних законом і соціально значущих індивідуальних інтересів, для задоволення яких може бути використано суб'єктивне право, визначає не зміст суб'єктивного права, а його соціальне призначення, сферу використання, тобто межі його здійснення і захисту. Тому формула <втрата соціально значимого інтересу призводить і до втрати права> нічого іншого означати не може, як тільки те, що здійснення права в протиріччі з його призначенням, з громадськими інтересами може спричинити, але не завжди тягне за собою позбавлення уповноваженої особи належного йому суб'єктивного права. 

 Друкується за: В. П. Грибанов. 

 Інтерес у цивільному праві / / Радянська держава і право. 

 1967. N 1. Отдельн. відбиток. С. 49 - 56. 

 Примітки: 

 [393] Див: А. В. Венедиктов. Державна соціалістична власність, АН СРСР, М. - Л., 1948, с. 38; О. С. Іоффе. Радянське цивільне право, т. 1, вид. ЛДУ, 1958, с. 73; Ю. К. Толстой. До теорії правовідносини, вид. ЛДУ, 1959, с. 44 - 45; його ж. Поняття права власності (<Проблеми цивільного та адміністративного права>, вид. ЛДУ, 1962, с. 193 і сл.). 

 [394] Див: С. Н. Братусь. Про співвідношення цивільної правоздатності і суб'єктивних цивільних прав (<Радянська держава і право>, 1949, N 8); його ж. Суб'єкти цивільного права, Госюриздат, М., 1950, с. 20 - 21; В. І. Серебровський. Питання радянського авторського права, АН СРСР, М. 1956, с. 95. 

 [395] Див: І. Б. Новицький. Солідарність інтересів в радянському цивільному праві, Госюриздат, М., 1951. 

 [396] Див: Вікіпедія, т. 18, с. 280; Б. М. Теплов. Психологія, Учпедгиз, М., 1952, с. 219 - 220; Т. Г. Єгоров. Психологія, Воениздат, М., 1955, с. 45; В. Г. Іванов. Основні положення теорії інтересу в світлі проблеми відносин людини (<Вчені записки> ЛДУ, 1956, N 214, с. 68). 

 [397] Г. М. Гак. Громадські та особисті інтереси і їх поєднання при соціалізмі (<Питання філософії>, 1955, N 4, с. 19). 

 [398] <Філософський словник>, під ред. М. М. Розенталя і П. Ф. Юдіна, Госполитиздат, М., 1963, с. 170. 

 [399] В. І. Ленін. Повне. зібр. соч., т. 29, с. 82. 

 [400] К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 3, с. 31. 

 [401] К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 18, с. 271. 

 [402] М. А. Гурвич. Цивільні процесуальні правовідносини та процесуальні дії (<Праці ВЮЗИ>, т. III, М., 1965, с. 86). 

 [403] Див: І. Л. Брауде. До питання про об'єкт правовідносин за радянським цивільному праву (<Радянська держава і право>, 1951, N 3, с. 57). 

 [404] Див: <Судова практика Верховного суду СРСР>, 1949, N 10, с. 27 - 28. 

 [405] Див: <Бюлетень Верховного суду СРСР>, 1959, N 4, с. 39 - 40. 

 [406] Див: С. Н. Братусь. Суб'єкти цивільного права, Госюриздат, М., 1950, с. 20. 

 [407] С. Ф. Кечекьян. Правовідносини в соціалістичному суспільстві, вид. АН СРСР, М., 1958, с. 53. 

 [408] Див: <Проблеми цивільного та адміністративного права>, вид. ЛДУ, 1962. 

 [409] О. С. Іоффе. Правовідносини по радянському цивільному праву, вид. ЛДУ, 1949, с. 50. 

 Введення 

 <:> 

 : Цінність будь-якого суб'єктивного права, в тому числі і суб'єктивного цивільного права, полягає в його здійсненності, в можливості за допомогою реалізації закладених в ньому правомочностей отримати відому практичну користь. Але це можливо лише тоді, коли для реалізації цих можливостей уповноваженій особі надається достатній термін. Встановлюючи терміни здійснення цивільних прав, радянське цивільне законодавство враховує ці обставини та визначає строки здійснення цивільних прав з таким розрахунком, щоб уповноважених суб'єкт (громадянин або організація) міг реально скористатися своїм правом для досягнення допустимої законом мети. 

 Разом з тим всяке здійснення права зачіпає не тільки безпосередньо інтереси самого уповноваженої особи, а й інтереси інших осіб та інтереси всього суспільства в цілому. Тому, визначаючи строки здійснення цивільних прав, радянське цивільне законодавство виходить з принципу поєднання суспільних і особистих інтересів у соціалістичному суспільстві, визначаючи розумний розмір таких термінів. 

 Важливе значення в забезпеченні реальності прав громадян і організацій мають встановлені цивільним законодавством терміни захисту порушених прав. У визначенні розмірів цих термінів радянське цивільне законодавство виходить із завдання - максимально забезпечити уповноваженій особі можливість звернутися до компетентних державних або громадських органів за захистом свого права. 

 Однак і терміни захисту цивільних прав не можуть бути безмежними. Це обумовлено, по-перше, встановленням в законі або договорі термінів існування самого суб'єктивного права, з припиненням якого природно відпадає і потреба в його захисті, по-друге, неприпустимістю тривалої невизначеності в існуванні самої можливості застосування заходів примусового впливу до правопорушника, дії якого, скоєні в минулому, після закінчення значного часу можуть втратити свій суспільно небезпечний характер, і застосування до нього заходів примусового впливу може виявитися не тільки непотрібним, але й суперечить цілям правового примусу в соціалістичному суспільстві, по-третє, необхідністю з'ясування об'єктивної істини при розгляді кожного громадянського справи, так як з часом можуть бути втрачені або знецінені докази, без яких правильне рішення справи стає неможливим, по-четверте, необхідністю усунення повільності і тяганини при захисті прав соціалістичних організацій і громадян. 

 Разом з тим радянське цивільне законодавство враховує можливість пропуску громадянином або організацією строку для захисту права з поважних причин і з метою найкращого захисту їх прав встановлює спеціальні правила про призупинення, перерві і відновленні термінів для захисту права. В особливо важливих випадках радянське законодавство поширює правила про продовження пропущеного строку також і на строки здійснення цивільних прав (див., наприклад, ст. Ст. 306, 547 ЦК України). 

 У радянській правовій літературі питання про терміни захисту цивільних прав (позовна давність) присвячено багато робіт. Питання, пов'язані з термінами здійснення прав, досліджені менш повно. Тому в цій брошурі і розглядаються лише ці питання: про значення і видах строків у радянському цивільному праві, про терміни існування цивільних прав, питання про так званих пресекательних термінах, про гарантійних і претензійних термінах, призначення яких в соціалістичному суспільстві складається головним чином у забезпеченні реального здійснення суб'єктивних прав громадян і організацій в часі. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ІНТЕРЕС В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ"
 1. КОРОТКА БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА В. П. Грибанова
    цивільно-правових договорів та історія їх розвитку: Автореф. дісс. ... канд. юрид. наук. М., 1953. 1955 2. Правові наслідки переходу майна за договором купівлі-продажу у радянському цивільному праві / / Рад. гос-во і право. 1955. N 8. 1956 3. Договір купівлі-продажу по радянському цивільному праву. М.: Изд-во МГУ, 1956. 4. Збірник завдань за радянським
 2. Види і стадії адміністративного права
    інтереси своїх членів у державних ор-ганах. Профспілки мають право здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями, посадовими особами законодавства про працю. В на-варте час відтворюються громадські пункти охорони порядку, каза-чиї дружини і т.д. 5. Відповідно до закону "Про прокуратуру РФ" від 17 листопада 1995р. предметом прокурорського нагляду є: 1) виконання законів
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    зацікавлених осіб, дозволяють аналогічні питання процесуального характеру, пов'язані З рухом справи; за невеликими винятками використовують однакові способи захисту цивільних прав, передбачені Цивільним кодексом Російської Федерації. Відмінності в суб'єктному складі осіб, що у справі, а одно розмежування підвідомчості справ між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами НЕ
 4. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
    інтересів. У випадках, коли волевиявлення осіб, що у справі, не відповідають сформульованим вище умові, суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем, не затверджує мирової угоди. Принцип змагальності в даний час являє собою конституційний принцип арбітражного процесуального права, зафіксований у ст. 14, 30, 50, 123 Конституції РФ і в
 5. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
    зацікавлених сторін, наприклад, комісією по трудових спорах, утвореної з рівної кількості представників адміністрації та профспілкового комітету) і спільну (коли розгляд справи здійснюється декількома самостійними органами одночасно); третейське - на ра7зрешеніе справ судом, утвореним за згодою сторін. У науці цивільного процесуального права виділяють різні
 6. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
    інтереси організацій та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, якщо відповідно до федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражних судів; справи про визнання недійсними (повністю або частково) ненормативних актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації та Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації ,
 7. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
    інтересів. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки (процесуальна дієздатність) належить в арбітражному суді організаціям і громадянам ». Процесуальна правоздатність певною мірою визначає процесуальне становище учасника процесу. Крім того, деякі особи, що у справі, маючи процесуальні права, можуть ними НЕ
 8. Поняття і характерні риси сторін
    інтересах, а тому мають протилежні матеріально-правові інтереси при розгляді арбітражного справи. Саме їх спір про право є предметом судового розгляду. Для того, щоб особа могла виступати в якості сторони в арбітражному процесі, воно повинно мати арбітражної процесуальну правоздатність. У будь-якому цивільно-правовому спорі про право передбачається наявність як мінімум
 9. Поняття позову
    інтереси порушеними, має право звернутися до суду. Таким чином, матеріальне вимога, що виникає з матеріального правовідносини, формується ще до звернення зацікавленої особи до суду. Процесуальне правовідношення виникає з моменту звернення зацікавленої особи до суду з вимогою про державний примус. Дане процесуальна дія особи має бути відповідним чином
 10. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
    інтерес, що виникають із цивільних та інших правовідносин. Спори, що виникають з правовідносин, врегульованих різними галузями права, різноманітні. Спільним для цих справ є процесуальне рівноправність суб'єктів спору - сторін в арбітражному процесі. Позовна виробництво спрямоване на вирішення суперечок з приводу порушення або оспорювання суб'єктивних цивільних прав. Як вже
 11. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
    інтересів. Звернення стягнення на це майно в порядку примусового виконання судового акта арбітражного суду допускається лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом. У міжнародному праві діє принцип Естоппель, який означає втрату державою права посилатися
 12. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
    цікавий аналіз поняття, системи та змісту окремих принципів цивільного процесуального права був зроблений професором В.М. Семеновим в його численних роботах з цієї тематики. Значна частина обгрунтованих В.М.Семеновим положень цілком застосовна до розуміння сучасної системи принципів арбітражного процесуального права. Складно дати якесь однозначне і вичерпне
 13. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
    Цікавився в результаті справи особи мають право самостійно розпоряджатися належними їм суб'єктивними матеріальними правами і процесуальними засобами їх захисту. Принцип диспозитивності є, за образним висловом М.А. Гурвича, що рухають початком цивільного процесу 2. Даний висновок повністю відноситься і до арбітражному процесу. Принцип диспозитивності пов'язує рух і розвиток справи за
 14. 2. Поняття підвідомчості, її види
    зацікавлених сторін, наприклад, комісією по трудових спорах, утвореної з рівної кількості представників адміністрації та профспілкового комітету) і спільну (коли розгляд справи здійснюється декількома самостійними органами одночасно); третейське - на вирішення справ судом, утвореним за згодою сторін 7. У науці цивільного процесуального права виділяють різні
 15. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
    Цікавився особа має право звернутися до арбітражного суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів у порядку, встановленому АПК. Арбітражне судочинство НЕ підрозділяється на види, але проте в ньому в якості основного регламенту можна виділити правила позовного провадження, що є основою для розгляду більшості підвідомчих арбітражним судам
 16. Тема 16. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
    інтересів іноземних інвесторів в Росії і судово-арбітражна практика / / Вісник ВАС РФ. 2000. № 4. Шебанова М. Деякі питання розгляду спорів за участю іноземних осіб в арбітражних судах РФ / / Вісник ВАС РФ. 2000. № 5. Шебанова М. Про підготовку до розгляду в арбітражних судах справ за участю іноземних осіб / / Вісник ВАС РФ. 1997. №
 17. 2. Арбітражна угода
    інтереси держави, і т. д. Крім національного законодавства і деякі міжнародні конвенції вилучають певні категорії спорів з предметної компетенції арбітражу. Наприклад, Варшавська конвенція 1929 про уніфікацію деяких правил, що стосуються міжнародних віз-задушливих перевезень, передбачає вирішення спорів, що випливають з договорів міжнародного повітряного перевезення вантажів,
 18. 1. Адміністративне право в системі юридичних наук: значення, взаємовідносини з іншими галузями права.
    інтересах громадян і держави суспільні відносини управлінського характеру, що складаються в сфері діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів, у внутрішньоорганізаційної діяльності інших державних органів, а також у процесі здійснення об'єднаннями громадян внешневластних управлінських функцій. Як наука - адміністративне право має загальнонаукові мети, а саме
© 2014-2022  ibib.ltd.ua