Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття державної служби та її принципи


Державною службою в Україні визнається професійна діяльність осіб, які
обіймають посади в державних органах та їхньому апараті та на яких
покладено практичне виконання завдань і функцій держави. Ця категорія осіб
є державними службовцями, має відповідні службові повноваження та одержує
заробітну платню з державних коштів. Державну службу необхідно розглядати в
аспекті виконання службовцями їхніх обов'язків у державних організаціях, а
саме: в органах державної влади, підприємствах, організаціях та установах.
Державна служба здійснюється на професійній основі. Такий порядок
обумовлюється необхідністю забезпечення неперервної, компетентної
діяльності державних організацій. Правовий інститут державної служби
складають норми конституційного, трудового, цивільного, фінансового та
інших галузей права. Виходячи з принципу поділу влади, вирізняється
державна служба в органах законодавчої, виконавчої та судової влади.
Залежно від специфіки сфер державної діяльності до державної служби
належать державні службовці, які працюють в апараті органів прокуратури,
судів, дипломатичної служби, митного контролю, Служби безпеки, внутрішніх
справ і т. д. Основні принципи, що лежать в основі державної служби,
закріплено в Конституції України та в Законі України "Про державну службу".
Вони такі: служіння народові України; демократизм і законність; гуманізм і
соціальна справедливість; пріоритет прав людини й громадянина;
професіоналізм, компетентність, ініціативність чесність, відданість справі;
персональна відповідальність за виконанню службових обов'язків і
дисципліни; дотримання прав і законних інтересів органів місцевого й
регіонального самоврядування; дотримання прав підприємств, установ та
організацій, об'єднань громадян. Должность - это определенная структурой и
штатным расписанием первичная структурная единица государственного органа и
его аппарата, на которую возложен установленный нормативными актами круг
служебных полномочий. В зависимости от того, какую должность служащие
занимают или в какой организации они выполняют обязанности или осуществляют
функции, можно выделить следующие виды этой категории работников:
1)служащие государственных органов; 2)служащие государственных учреждений,
предприятий, организаций, объединений; 3)муниципальные служащие (служащие,
занимающие должности в органах местного самоуправления); Среди названных
выше типов служащих в количественном отношении ведущее место занимают
государственные (муниципальные) служащие. Именно служащие действуют как
персонал в многочисленных структурах государственных органов, учреждений и
организаций, внутри институтов управляющей и управляемой систем; именно их
компетентность определяет действительное пользование возможностями
управления с целью установления необходимого правового порядка в
государстве и обществе.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття державної служби та її принципи"
 1. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  поняття і сутність якого використовується в теорії адміністративного права до цього часу. Проведення адміністративної реформи в Україні викликало об'єктивну необхідність переосмислення предмету цієї галузі і розгляду його як: - відносини державного управління у сфері економіки, соціально- культурної та адміністративно-політичної діяльності; - управлінські відносини в системі та в структурі
 2. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  поняття "державна служба" закріплене у статті 1 Закону України "Про державну службу", згідно з яким вона являє собою професійну діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їхньому апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Державна служба характеризується такими ознаками: а) професійна діяльність; б)
 3. Тема 12. Адміністративний процес
  державної ви конавчої влади; б) владна діяльність суб'єктів державної виконавчої влади спря мована на вирішення у відповідності до закону конкретних справ, підвідомчих цим органам; в) владна діяльність органів виконавчої влади повно, детально, чітко регламентується адміністративним правом; г) з точки зору процедури він є більш простим та економічним. Адміністративний процес можна розглядати
 4. Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
  державної виконавчої влади забезпечує реалізацію зовнішньої політики. Важлива роль відводиться Міністерству закордонних справ України - центральному органу виконавчої влади, яке безпосередньо забезпечує проведення зовнішньої політики України і здійснює координацію діяльності всіх учасників зовнішньополітичних зв'язків. Головними завданнями Міністерства закордонних справ є: - участь у
 5. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  поняття та види. 49. Завдання і стадії провадження в справах про адміністративні проступки. 50. Адміністративно-процесуальний статус свідка та потерпілого. 51. Адміністративно-процесуальний статус адвоката та перекладача. 52. Адміністративно-правовий статус правопорушника та експерта. 53. Поняття та види доказів в адміністративному процесі. 113 54. Поняття та предмет доказування у провадженні в
 6. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  поняття, види та особливості °* структури. 8. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Ук раїні. 9. Основні напрямки реформи адміністративного права в Україні. 10. Дія адміністративної норми в часі, в просторі та за колом осіб. V Порядок дії в Україні законодавства СРСР і міжнародних дого їв- ворів. 11. Поняття, види та основні тенденції систематизації адміністра тивного
 7. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  поняття "органи виконавчої влади", оскільки вони не є суб'єктами виконавчої влади, тобто не мають державно-владних повноважень. 195 До складу групи установ і організацій при Кабінеті Міністрів повинні бути віднесені: а) структури, що утворені внаслідок перетворення окремих існу ючих нині органів виконавчої влади, які підвідомчі Кабінету Міністрів, але фактично не мають владно-розпорядчих
 8. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  поняття "державне управління" за змістом є ширше, ніж поняття "виконавча влада". Для визначення змістовно поєднаних сфер або галузей суспільного життя, що потребують державного управління, використовується термін "сектор державного управління". Система державного управління - складне поняття, зміст якого охоплює такі складові елементи: 234 а) суб'єкти управління, тобто органи виконавчої влади;
 9. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  поняття "державне управління" за змістом є ширшим, ніж поняття "виконавча влада". Таким чином, адміністративне право, за сферою реалізації - це право, передусім, державного управління, власного впливу держави на різноманітні суспільні процеси. Але таке визначення соціальної спрямованості адміністративного права не є повним і точним. Тим більше, що тривалий час в нашій країні у механізмі
 10. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
© 2014-2021  ibib.ltd.ua