Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

34. Порядок здійснення банком гарантійних операцій з векселями


Гарантування оплати векселів полягає в наданні банком забезпечення платежу за векселем за будь-якого із зобов'язаних за векселем осіб. За своїм змістом надання гарантії в забезпечення оплати векселів є операцією страхування ризику несплати певної суми зобов'язаною за векселем особою.
Гарантування оплати векселів є формою кредитування банком суб'єкта господарювання і здійснюється на загальних принципах банківського кредитування за дорученням та за рахунок клієнтів. Гарантія платежу за векселем може надаватися шляхом:
- авалювання векселя;
- письмової гарантії в забезпечення оплати векселя.
Авалювання - це прийняття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб, якщо платник не оплатив вексель у строк або неможливо отримати платіж за векселем у строк. Авалюючи вексель, банк надає такій особі строковий кредит або кредит до запитання (залежно від строку платежу за векселем). Як правило, можуть бути авальовані векселі, в яких точно визначений строк платежу. Аваль оформляється як напис на векселі або алонжі (додатковому аркуші, що додається до векселя для проставлення написів) і підписується банком. Банк-аваліст бере на себе таку ж відповідальність, як і особа, зобов'язання якої він забезпечив. Аваль, не втрачає своєї сили внаслідок недійсності зобов'язання, яке він забезпечив (зокрема, в результаті підробки підпису зобов'язаної особи, за яке надано аваль, його недієздатності, неплатоспроможності тощо), крім випадку дефекту форми самого векселя.
Авалювання векселів банк здійснює на підставі укладеного з позичальником договору про авалірова-ванні.
Авалювання векселя дає право векселедержателю звернутися з вимогою про платіж за векселем до банку-аваліст в наступних випадках:
- при настанні терміну платежу, якщо вексель не був оплачений або оплачений частково;
- до настання терміну платежу:
а) якщо мала місце повна або часткова відмова здійснити акцепт (засвідчене підписом трасата або іншої особи (посередника в акцепті) згоди оплатити перекладної вексель у тому вигляді, в якому він пред'явлений до платежу);
б) у разі банкрутства (неплатоспроможності) трасата, незалежно від того, здійснив він акцепт чи ні, або у разі припинення ним платежів, навіть якщо ця обставина не була встановлена судом, або у разі безрезультатного звернення стягнення на його майно;
в) у разі банкрутства (неплатоспроможності) трасанта (векселедавця переказного векселя) за векселем, який не підлягає акцепту .
Банк зобов'язаний оплачувати вексель тільки в тій сумі, на яку він дав аваль. Також банк може сплатити векселедержателю відсотки і пеню на повну суму векселя, витрати на опротестування, напрямок повідомлень та інші витрати, якщо вимога про такі пред'явлено банку векселедержателем або надписувачів, які сплатили вексель в порядку регресу.
Банк зобов'язаний платити по авальованим ним векселем ^ наступних випадках:
якщо мала місце відмова від платежу або акцепту, - проти пред'явлення опротестованого в неплатежі або неакцепті векселя;
якщо трасат припинив платежі, незалежно від того, здійснив він акцепт чи ні, або у разі безрезультатного звернення стягнення на його майно, - проти пред'явлення опротестованого векселя;
у разі оголошення трасата банкрутом, незалежно від того, здійснив він акцепт чи ні, або у разі оголошення банкрутом трасанта за векселем, який не підлягає акцепту, - проти рішення суду про оголошення банкрутом.
Зобов'язання банку як аваліста припиняється у разі оплати ним векселя. Відповідальність банку як аваліста припиняється у разі:
оплати векселя платником;
оплати векселя особою, що поставив свій підпис раніше позичальника;
закінчення строку позовної давності проти банку-аваліста.
Після оплати векселя банк-аваліст набуває право регресної вимоги проти особи, за яку він надав аваль, а також проти всіх зобов'язаних перед цією особою осіб як солідарних боржників.
Гарантія на забезпечення оплати векселів - це безвідкличне зобов'язання платежу за векселем зі строком за пред'явленням вимоги. Платіж має бути виконаний проти пред'явлення письмової вимоги платежу і, можливо, інших документів відповідно до умов гарантії та чинним законодавством. Гарантія на забезпечення оплати векселів повинна містити такі реквізити:
- повне найменування банку-гаранта;
- безумовне зобов'язання банку-гаранта про виплату гарантійної суми;
- сума гарантії;
- місце видачі гарантії.
Крім того, гарантія платежу за векселем, якщо вона обтяжена іншими обставинами та умовами, крім безумовності та суми, зокрема умовами про невиконання зобов'язань щодо угоди, може мати такі реквізити:
- повне найменування позичальника (особи, від імені якого видається гарантія);
- повне найменування бенефіціара - особи, на користь якої видана гарантія;
- посилання на угоду, на підставі якого видана гарантія;
- термін платежу та / або подія, яка обумовлює строк платежу;
- умови пред'явлення вимоги платежу;
- можливе врегулювання скорочення гарантійної суми;
- обмовка про витрати.
Право бенефіціара використовувати гарантію не підлягає, як правило, передачі, якщо в гарантії або в змінах до неї чітко не вказано інше.
Сума, що підлягає сплаті по гарантії, зменшується щоразу на суму, виплачену банком-гарантом при пред'явленні відповідної вимоги. Як тільки сума виплати та / або зменшення досягне максимальної суми, що підлягає сплаті по гарантії, то, незалежно від повернення гарантії та змін до неї, дія гарантії припиняється.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 34. Порядок здійснення банком гарантійних операцій з векселями "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 31. Види операцій комерційних банків з векселями
  порядок проведення банками на території України операцій з векселями визначені в Положенні про операції банків з векселями, затвердженому постановою Правління НБУ від 28.05.99 р. № 258. Сферою застосування зазначеного Положення є операції, у зв'язку із здійсненням яких банки набувають будь-які вексельні або цивільні права та обов'язки з утримання вексельних зобов'язань.
 3. 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями
  здійснення платежів при якому своєчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку; б) непокритий - акредитив, оплата за яким у разі тимчасового відсутність коштів на рахунку платника гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту. Акредитиви бувають відкличні і безвідкличні. На кожному акредитиві має бути
 4. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  порядок їх створення, ліцензування, ліквідації, чітко регламентовані на підзаконному рівні, а саме - в нормативно-правових актах, що видаються Національним банком України в силу повноважень, наданих чинним законодавством. Як особливостей правового статусу банківських установ можна також відзначити наявність низки обмежень, встановлених чинним законодавством в
 5. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  порядок їх обігу визначені в Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою правління НБУ від 02.08.96 р. № 204. Реалізація банком функцій щодо здійснення розрахункового обслуговування клієнта починається з відкриття у банку рахунку. Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, а також фізичні особи відкривають поточні рахунки, інші рахунки для
 6. 32. Порядок здійснення банкомкредітних операцій с / векселями
  порядок надання, зберігання та реалізації застави, яким є векселі. Прийом векселів у заставу банк здійснює на підставі укладеного з векселедержателем-позичальником договору застави. Вексель може бути переданий у заставу згідно з відповідним договором шляхом: 1) здійснення заставного індосаменту і передачі його заставодержателю. За заставним індосаментом вексель не переходить у
 7. 33. Здійснення банком торгових операцій з векселями
  порядок здійснення розрахунку; умови переходу права власності на векселі та строк і порядок передачі векселів; інші умови. При продажу векселя продавець може скласти на векселі один з наступних передавальних індосаментів: іменний - на користь покупця; бланковий, або індосамент на пред'явника, або ж передати вексель без складання індосаменту, якщо останній індосамент є
 8. 41. Функції банку як агента валютного контролю
  здійснення валютного контролю, а також органи, уповноважені здійснювати валютний контроль, визначені Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р. Валютному контролю підлягають операції за участю резидентів і нерезидентів, а також зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебуває за межами
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Порядок діяльності якої регламентуються Федеральним Законом "Про Рахункову Палаті Російської Федерації" Фінансовий контроль органів виконавчої влади включає в себе наступні види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового
 10. 38. Правове регулювання обігу готівки
  здійснені цільові витрати готівки. Підприємства та індивідуальні підприємці мають право здійснювати розрахунки між собою, а також з фізичними особами-громадянами (далі - громадяни) як у готівковій, так і в безготівковій формі. Розрахунки готівкою підприємств і індивідуальних підприємців між собою, а також з громадянами можуть здійснюватися за рахунок коштів, отриманих з кас
© 2014-2021  ibib.ltd.ua