Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

32. Порядок здійснення банкомкредітних операцій с / векселями


Кредитними операціями банків з векселями є операції, які супроводжуються наданням або залученням грошових коштів проти векселів або під забезпечення векселями, а саме: облік (переоблік) векселів та надання (отримання) кредитів під заставу векселів.
Облік векселів є формою кредитування банком суб'єкта господарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі. Шляхом обліку векселя банком тим самим надається векселедержателю-пред'явнику строковий кредит. Облік векселів банк здійснює на підставі укладеного з векселедержателем договору про облік. При здійсненні обліку векселів на самих векселях пред'явник зобов'язаний на вимогу банку виконати передавальний іменний або бланковий (без вказівки певної особи) індосамент (тобто напис на векселі, за яким векселедержатель передає всі або певні права набувачеві векселя).
Кредит у формі врахування векселів надається шляхом:
перерахування грошових коштів на поточний рахунок пред'явника у строк, встановлений у договорі про врахування;
оплати кредиторської заборгованості пред'явника за умови подання документів, що підтверджують наявність такої заборгованості (акт звірки заборгованості, договори на поставку продукції, товарно-транспортні накладні тощо). У цьому випадку банк перераховується кошти на поточний рахунок відповідного кредитора пред'явника в порядку, встановленому чинним законодавством та нормативними документами НБУ.
Договір обліку може бути укладений на користь третьої особи (ст. 160 Цивільного кодексу України), якщо кредиторська заборгованість пред'явника такій особі підтверджена документально. У такому випадку банк на вимогу цієї особи перераховує кошти за врахований вексель на його поточний рахунок.
До різновидів обліку відноситься безоборотний облік та облік з реверсом, які відрізняються від звичайного обліку порядком і обсягом відповідальності векселедержателя-пред'явника.
Безобіговий облік - різновид врахування, за яким пред'явник векселя вибуває з числа зобов'язаних за векселем осіб, яке здійснюється шляхом вчинення пред'явником у тексті індосаменту безоборотной застереження (надання безоборотного індосаменту) або шляхом передавання банку векселя пред'явником без вчинення індосаменту, якщо останній індосамент бланковий або на пред'явника. Цей різновид обліку банкам рекомендовано використовувати в разі врахування короткострокових векселів при безумовній впевненості в кредитоспроможності платника за векселем та / або можливості переучесть (продати) вексель. Зважаючи на підвищений кредитного ризику такої операції, банком при безоборотному обліку, як правило, утримується підвищений-, ний дисконт або потрібно від пред'явника вневексель-ве поручительство третьої особи щодо викупу векселя у випадку його несплати в строк.
Облік з реверсом - різновид врахування, за якою пред'явник векселя дає банку позавексельне зобов'язання викупити враховані векселі до настання строку їх оплати та / або при настанні / ненастанні певних обставин. Від звичайного обліку цей різновид обліку відрізняється тим, що платіж за векселем виконує не безпосередньо зобов'язана за векселем особа - платник, а пред'явник, підписує реверс і викуповує вексель. Реверс - це письмове зобов'язання пред'явника викупити векселі до настання їх терміну та / або при настанні (ненастанні) певних обставин. За допомогою реверсу векселі відчужуються і передаються банку тимчасово. Банкам рекомендується використовувати цей різновид врахування у разі врахування довгострокових векселів - при ймовірності підвищення процентних ставок на ринку і при сумнівах у кредитоспроможності платника за векселем та / або можливості переучесть (продати) вексель.
Переоблік векселя - це облік банком в іншому банку векселя, якої він придбав через врахування. Переоблік векселів здійснюється у порядку, визначеному для їх обліку.
Кредити то ^ д заставу векселів надаються банком на загальних принципах банківського кредитування. Особливістю цього виду кредитування є порядок надання, зберігання та реалізації застави, яким є векселі. Прийом векселів у заставу банк здійснює на підставі укладеного з векселедержателем-позичальником договору застави.
Вексель може бути переданий у заставу згідно з відповідним договором шляхом:
1) здійснення заставного індосаменту і передачі його заставодержателю. За заставним індосаментом вексель не переходить у власність банку і знаходиться у нього за заставним правом. За заставним індосаментом банку передаються такі права:
на пред'явлення до платежу та одержання платежу за векселем;
на здійснення протесту в разі неоплати або часткової оплати векселя;
на звернення з позовом про стягнення належної суми платежу до зобов'язаних за векселем особам;
здійснення іменного індосаменту на користь заставодержателя або бланкового індосаменту і передавання векселя на зберігання в депозит державної нотаріальної контори, приватному нотаріусу або банку. За передавальним індосаментом вексель переходить у власність іншої особи (банку), якого переходять всі права, що належать індосанту (особі, яка передала вексель за індосаментом), а останній бере на себе відповідальність за оплату векселя, якщо не зумовив інше;
здійснення іменного або бланкового індосаменту і передавання векселя заставодержателю;
простої передачі векселя на зберігання в депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса або банку без учинення на користь заставодержателя будь-якого індосаменту;
простої передачі векселя на зберігання заставодержателю без вчинення на його користь будь-якого індосаменту.
Договір надання кредиту під заставу векселів може містити положення, що стосуються спеціфікізалога, зокрема:
право банку при необхідності звертати на погашення боргу суми, що надходять в оплату прийнятих у заставу векселів;
право банку дозволяти позичальнику за його ініціативою замінювати одні векселі до строку їх оплати іншими.
У разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань з погашення кредиту банк набуває право звернення стягнення на закладені векселі в порядку, передбаченому договором застави та чинним законодавством. Звернення стягнення на закладені векселі може бути здійснене банком шляхом:
пред'явлення векселя до платежу зобов'язаному особі, якщо вексель отриманий за заставним або передавальним індосаментом;
продажу, якщо вексель отриманий за передавальним індосаментом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32. Порядок здійснення банкомкредітних операцій с / векселями "
 1. 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями
  здійснення платежів при якому своєчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку; б) непокритий - акредитив, оплата за яким у разі тимчасового відсутність коштів на рахунку платника гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту. Акредитиви бувають відкличні і безвідкличні. На кожному акредитиві має бути
 2. 58. Форми спільної інвестиційної діяльності
  порядок і умови її здійснення. Концесія - надання з метою задоволення суспільних потреб уповноваженим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основах юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію)
 3. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  порядок їх створення, ліцензування, ліквідації, чітко регламентовані на підзаконному рівні, а саме - в нормативно-правових актах, що видаються Національним банком України в силу повноважень, наданих чинним законодавством. Як особливостей правового статусу банківських установ можна також відзначити наявність низки обмежень, встановлених чинним законодавством в
 4. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  порядок їх обігу визначені в Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою правління НБУ від 02.08.96 р. № 204. Реалізація банком функцій щодо здійснення розрахункового обслуговування клієнта починається з відкриття у банку рахунку. Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, а також фізичні особи відкривають поточні рахунки, інші рахунки для
 5. 31. Види операцій комерційних банків з векселями
  порядок проведення банками на території України операцій з векселями визначені в Положенні про операції банків з векселями, затвердженому постановою Правління НБУ від 28.05.99 р. № 258. Сферою застосування зазначеного Положення є операції, у зв'язку із здійсненням яких банки набувають будь-які вексельні або цивільні права та обов'язки з утримання вексельних зобов'язань.
 6. 33. Здійснення банком торгових операцій з векселями
  порядок здійснення розрахунку; умови переходу права власності на векселі та строк і порядок передачі векселів; інші умови. При продажу векселя продавець може скласти на векселі один з наступних передавальних індосаментів: іменний - на користь покупця; бланковий, або індосамент на пред'явника, або ж передати вексель без складання індосаменту, якщо останній індосамент є
 7. 34. Порядок здійснення банком гарантійних операцій з векселями
  операцією страхування ризику несплати певної суми зобов'язаною за векселем особою. Гарантування оплати векселів є формою кредитування банком суб'єкта господарювання і здійснюється на загальних принципах банківського кредитування за дорученням та за рахунок клієнтів. Гарантія платежу за векселем може надаватися шляхом: - авалювання векселя; - письмової гарантії в забезпечення оплати
 8. 41. Функції банку як агента валютного контролю
  здійснення валютного контролю, а також органи, уповноважені здійснювати валютний контроль, визначені Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р. Валютному контролю підлягають операції за участю резидентів і нерезидентів, а також зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебуває за межами
 9. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 10. Види і стадії адміністративного права
  порядок оскаржен-ня, передбачений законом? 3. Адміністрація області прийняла постанову, відповідно до якого жителі області, які призиваються на дійсну військову служ-бу, проходять її у військових з'єднаннях і військових частинах, розташованих на території області. Законно: Як повинен поступити повноважний пред. РФ? Якими контрольними повноваженнями володіє повн. пр. РФ?
© 2014-2021  ibib.ltd.ua