Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Принципи прокурорського нагляду


встановлені у законодавчих актах різного рівня, різної юридичної сили. Ця обставина з-поміж інших причин обумовлює проблему внутрішнього погодження принципів.
У теорії права принципами організації і діяльності визначаються законність, єдність прокурорського нагляду, централізація і єдиноначальність, незалежність і гласність.
Принцип законності. В науці широко розкрито значення принципу законності, показано його багатогранність, багатоперспек-тивний характер. Принцип законності становить вихідний принцип побудови і діяльності прокуратури, є «мірою мір» всіх інших принципів. Таке значення принципу законності в про-

курорському нагляді визначається роллю закону у правовій державі, тими обставинами, що закон є свого роду становим хребтом нашого життя, громадського порядку, служить втіленню справжньої свободи і соціальної справедливості. Принцип законності виражає нерозривний зв'язок між додержанням законності в діяльності прокуратури і охороною законності як основного її призначення.'
Принцип законності обумовлює як структуру органів прокуратури, так і їх діяльність, визначає специфіку функцій, що здійснює прокуратура, організаційно-правові аспекти діяльності прокуратури.2 Одна з особливостей прокурорського нагляду як специфічної форми державної діяльності полягає в тому, що сам прокурорський нагляд має підзаконний характер. Кожен прокурор, починаючи від прокурора району і до Генерального прокурора України, діє тільки на основі закону, виконуючи закон, і з метою охорони закону. Визнання підзаконності прокурорського нагляду має важливе значення в проведенні принципу законності в діяльності прокуратури і в забезпеченні нею законності в державі.3 При цьому необхідно підкреслити, що абсолютно вся діяльність прокурора - і за змістом, і за формою - визначається законом. Закон визначає завдання, функції, принципи організації і напрями діяльності прокурорів. Ніяких не встановлених законом функцій прокуратури, принципів її діяльності не існує і не може існувати. Працівники прокуратури не повинні забувати, що прокуратура виступає не тільки як обвинувач прот,и порушників закону, але й зобов'язана захищати людину.
Принцип єдності прокурорського нагляду полягає в тому, що кожна ланка прокурорської системи, кожен прокурор діє в межах своєї компетенції, виступає як представник єдиної системи прокурорських органів. Наглядова діяльність кожного прокурора становить органічну частину діяльності всієї прокуратури.
Принцип єдності прокурорського нагляду діє у всіх сферах і на всіх рівнях його організації. У відповідності з ним усі проку-

'Див. Давиденко Л. М. Мета, завдання і функції прокуратури. Харків, 1992, с. 10-11.
2Див. Задніпровський О. Права прокурора у світлі нової Конституції України. «Право України», № 1, 1997, с.74-76.
3Див. Енгельгардт В.А. Про деякі атрибути життя: ієрархія, інтеграція, пізнання. «Питання філософії», 1976, № 7, с.68.
78

'Див. Дементьев B.I. Розвиток, демократичних основ в організації діяльності прокуратури. М., 1968, с.5-6.
2Див. Ворсінов Г. Т. Становлення прокуратури незалежної України. «Право України», 1997, № 1, с.22-25.
-Див. Шемчушенко Ю.С. Проблеми розбудови української державності. «Право України», 1997, № 1, с.26-29.
79
рори незалежно від рівня ланки прокурорської системи, в якій вони перебувають, наділені в основному однаковими за характером повноваженнями. Єдність нагляду виражається в єдності принципів діяльності всіх прокурорських органів, в єдності їх завдань щодо забезпечення вищого нагляду за виконанням законів у всій державі. Прокурорська система в цілому і кожна її ланка окремо функціонують на основі єдиного законодавства, під керівництвом єдиного центру в особі Генерального прокурора України. В силу принципу єдності кожен прокурор виступає як представник єдиної прокурорської влади, єдиної системи прокурорських органів і в межах своєї компетенції здійснює наглядові функції за точним виконанням законів. Діючи як представник єдиної системи органів прокуратури, кожен прокурор зберігає забезпечувану законом самостійність у прийнятті рішень.
З принципом єдності тісно пов'язаний
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Принципи прокурорського нагляду"
 1. Системні якості прокурорського нагляду
  принципах організації і діяльності прокурорських органів.3 При цьому під принципами слід розуміти основні вихідні положення, відповідно до яких створюються і функціонують органи прокуратури. У юридичній літературі під принципом прийнято розуміти узагальнений вираз відповідного суспільного явища, що відтворює об'єктивну реальність і діючі ній закономірності.4 Саме ж абстрагування принципів від
 2. "Принципи організації та діяльності прокуратури
  принципи організації і діяльності прокуратури вперше були закріплені у ст. 4 Закону "Про прокуратуру СРСР" [14]. До них належали: а) наявність єдиної централізованої системи прокурорських органів на чолі з Генеральним прокурором СРСР з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим; б) діяльність органів прокуратури на підставі Конституції Союзу РСР, конституцій союзних та автономних
 3. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  прокурорського нагляду. 117 г 60. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дис ципліни у державному управлінні. 61. Право громадян на звернення та механізм його реалізації. 62. Поняття та види звернень громадян Провадження по розгляду звернень громадян. 63. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. 64. Провадження щодо виконання
 4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  принципову єдність процесу реалізації цієї гілки влади зі змістом управлінської діяльності держави. Це дозволяє визначити виконавчу владу і державне управління своєрідними сторонами - умовно кажучи, "статикою" і "динамікою" - єдиного явища, яке, за звичаєм, позначається як управлінська (або адміністративна) сфера діяльності держави. Разом з тим, слід враховувати, що державне управління, за
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  принципу формально-декларованого "демократичного", а насправді - цілком "бюрократичного" - централізму в побудові системи і діяльності органів виконавчої влади. В умовах невиправдано високої централізації державного управління головним показником роботи є не якісне виконання органом чи посадовою особою нормативно визначеної компетенції, 257 функцій та повноважень, а механічне відтворення
 6. Кримінально-процесуальні гарантії
  принципи кримінального процесу; - процесуальний статус учасників кримінального процесу; - можливість застосування заходів кримінально-процесуального примусу (запобіжних та інших заходів); - судовий контроль; - прокурорський нагляд; - відомчий контроль; - обґрунтування процесуальних рішень і ускладнений порядок прийняття деяких із них (про обшук в житлі особи, про взяття особи під варту тощо); -
 7. 3. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  принципу публічності (офіційності). Але ж і суд діє на підставі цього принципу. У зв'язку з цим виникає запитання: чи не свідчить таке положення про "перетинання" компетенцій прокурора і суду? У суді кожний із "офіційно діючих органів" (суд і прокурор) мають різний "набір" із тих одинадцяти повноважень, що визначено в теорії компетенції як найтиповіші. Прокурор у судових стадіях має тільки
 8. 2.4. Етапи стадії
  прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання'та досудове слідство". Наказ Генерального прокурора України від 5 серпня 1994 р. № 16"Про підслідність кримінальних справ військовим прокурорам". Вказівка Генерального прокурора прокурорам областей, міст Києва,Севастополя та прирівняним до них прокурорам від 18 лютого 1994 р.№ 15-08 окв. "Щодо практики продовження
 9. 2. РІЗНОВИДИ СЛІДЧИХ ДІЙ І ЇХ СИСТЕМА
  принципу публічності кримінально-процесуальної діяльності(ст. 4 КПК) і визначається ситуацією доказування (наприклад,обов'язковим є призначення експертизи для встановлення фактупідробки грошей у кримінальних справах про фальшивомонет-ництво). Необов'язковими є дії, необхідність провадження яких визначає сам слідчий (дізнавач) і непроведення яких не може вплинути на якість доказування у
 10. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  принципу гласностісудового розгляду. Згідно з вимогами ст. 20 КПК закритий судовийрозгляд допускається за мотивованою ухвалою суду (постановоюсудді) в справах про злочини осіб, які не досягли 16-річного віку.Закрите судове засідання проводять у разі, якщо необхідно досягтинайбільш сприятливих умов для одержання правдивих показань віднеповнолітнього та усунення можливого негативного впливу нанього
© 2014-2022  ibib.ltd.ua