Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Припинення труд.договоруПід поняттям «припинення трудового договору» розуміється закінчення дії труд.договору в будь-яких випадках. Воно включає розірвання труд.договору, закінчення строку його дії чи інший юр.факт.
Труд.договір може бути припинений тільки з підстав та в порядку, визначених законодавством про працю.
Підставами для припинення труд.договору згідно ст. 36 КЗпП є:
угода сторін;
закінчення зазначеного строку, встановленого за згодою сторін, та закінчення дії договору, укладеного на час виконання певної роботи, крім випадків, коли труд.відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення;
призов або вступ працівника на військову службу;
розірвання труд.договору з ініціативи працівника, з ініціативи роботодавця або на вимогу профспілкового органу;
переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;
відмова працівника від переведення в іншу місцевість разом з підприємством, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв' язку із зміною істотних умов праці;
набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем постійної роботи або іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
підстави, передбачені контрактом;
Крім вказаних підставами для припинення є:
незадовільний результат випробування, обумовленого при прийнятті на роботу;
вимога батьків або інших осіб про розірвання труд.договору з неповнолітнім працівником, коли продовження чинності труд.договору загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси;
з працівником, який працює за сумісництвом, труд.договір може бути розірваний в разі прийняття на його місце іншого працівника, який не є сумісником.
Підставами для розірвання труд.договору також можуть бути порушення правил прийняття на роботу:
а) осіб, прийнятих на роботу з порушенням правил про обмеження спільної роботи родичів;
б) осіб, позбавлених за вироком суду (чи законом) права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
в) жінок і неповнолітніх, прийнятих на роботу, яка їм заборонена законом за мотивами охорони здоров'я;
г) осіб, прийнятих на роботу за сумісництвом з порушенням правил про обмеження сумісництва.
Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації, зміна власника підприємства, а також його реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) не є підставою припинення труд.договору.
37.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Припинення труд.договору"
 1. Поняття та види співучасті у злочині
  припинення юр.осіб 25. Поняття, ознаки та умови дійсності правочину. Види 26. Недійсність правочинів, види 52. Представництво, поняття, сфера та межі дії, види. 28. Поняття, форми і строк довіреності 29. Зобов'язання, структура 51. Укладення договору 31. Способи забезпечення виконання зобов'язань 32. Способи припинення цив. зобов'язань 54. Підстави та умови ц-п від-ті, збитки 57. Шлюб: поняття,
 2. Розірвання труд.договору працівником
  припинення роботи, а не з дня видання роботодавцем наказу про звільнення. На відміну від вільного розірвання труд.договору на невизначений строк, строковий труд.договір згідно ст. 39 КЗпП може бути розірваний на вимогу працівника лише за наявності для цього поважних причин: хвороби чи інвалідності працівника, що перешкоджають продовженню ним роботи згідно з трудовим договором; порушення
 3. Труд.дисципліна, дисц.від-ть, види дисц. стягнень
  припинення дії труд.договору за ініціативою працівника, власника або уповноваженого ним органу, або за ініціативи третіх осіб, які не є учасниками труд.правовідносин. Дисциплінарну від-ть за статутами про дсципліну несуть працівники залізн.мор.річ.транспорту, цив.авіації, органів внутрішніх справ. За одне порушення труд.дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
 4. Облік операцій застави нематеріальних активів.
  припинення їх визнання. Якщо необоротні активи, що призначені для продажу, протягом року не були реалізовані, то такі активи мають бути переведені до складу активів, що утримуються ним для використання в процесі діяльності. Банк зобов'язаний здійснити коригування балансової вартості цих активів на ретроспективній основі, тобто як таких, що на початку були придбані з метою подальшого використання.
 5. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу
  припинення лізингу (оренди) лізингоодержувачем пов'язані з цим збитки лізингодавця покладаються на лізингоодержувача; прибутки або збитки від коливань справедливої вартості ліквідаційної суми належать лізингоодержувачу [наприклад, у формі знижки на лізингову (орендну) плату, яка дорівнює більшій частині виручки від продажу в кінці строку лізингу (оренди)]; лізингоодержувач має змогу продовжити
 6. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
  припинення порушень антимонопольного законодавства, накладення стягнень за порушення антимонопольного законодавства в межах своїх повноважень; в) сприяння розвитку добросовісної конкуренції у всіх сферах еко- 82 номіки. Складовими статусу АКУ є його компетенція та повноваження, які закріплені в Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (див. ст. ст. 7, 8 згаданого Закону). Одним із
 7. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  припинення службових відно син. 6. Юридична відповідальність державних службовців. Література: 1, 9,17, 35, 41, 42, 61, 64, 66, 72, 75, 76, 81, 82, 86, 88, 102,103,184, 205, 233,247,292,300,328, 334,336,353,358, 360, 391,410, 418, 425, 426, 476, 478, 499, 505, 527, 542, 544, 551, 552 таін. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління 1. Поняття і сутність
 8. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  припинення державної служби з незалежних від працівника обставин (відставка, звільнення, відсторонення, утримання в резерві поза служби тощо) доцільно розробити і запровадити дієвий механізм його соціально-правового захисту. Зокрема, при зміні посади державного службовця внаслідок зміни керівника (для патронатної служби), ліквідації або реорганізації 273 державних органів йому має надаватись
 9. 3. Гос. служащий
  труд. договора, заключ. на неопределенный срок или срок, не более 5 лет. Различают 3 варианта назначения впервые или вновь поступающих на гос. службу: 1) на гос. должности категории "Б" - по представлению лиц, заним. должн. катег. "А" либо уполномоченных лиц или гос. органов 2) на гос. долж. 1 группы катег. "Б" - соотв. руководители 3) на гос. долж. 2-5 групп катег. "В" - по р-там конкурса на
 10. 5. Поощрение примен. за успешное и добросов. выполнение гос. служащим своих долж. обязанностей
  труд. об-тей, 3) когда между работником и пр-тием, учр., орг заключен письмен. договор о принятии на себя раб-ком полной МО 4) когда ущерб причинен не при исполнении труд. обязанностей 5) когда имущество и др. ценности были получены раб-ком под от- чет по разовой договоренности или по др. разовым д-там 6) когда ущерб причинен работн., наход. в нетрезвом состоянии 7) когда ущерб
© 2014-2021  ibib.ltd.ua