Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Труд.дисципліна, дисц.від-ть, види дисц. стягненьТрудова дисципліна - це встановлений нормами права порядок взаємовідносин учасників труд.процесу, що визначає точне і неухильне виконання ними своїх труд.функцій.
Трудова дисципліна - багатоаспектне явище, а тому в галузевій літературі дїї розглядають як: правовий принцип галузі права; правовий інститут труд.права; елемент труд.правовідносин; фактичну поведінку учасників таких правовідносин.
Об'єктивно-правовий зміст категорії «трудова дисципліна» співпадає з визначенням її як інституту труд.права. Це сукупність норм, які встановлюють обов'язки сторін труд. договору, режим їх виконання, внутрішній труд.розпорядок, засоби заохочення та відповідальності, що складають механізм забезпечення виконання цих зобов'язань.
Труд.дисципліна як елемент труд.правовідносин відображає суб'єктивно-правову сутність цього поняття. Вона полягає у зобов'язанні працівника як суб'єкта конкретних труд.правовідносин виконувати обов'язки, що складають зміст цих правовідносин.
Рівень дотримання суб'єктами труд.правовідносин нормативно-правових актів та обов'язків, передбачених труд.договором, визначають поняття труд.дисципліни як фактичної поведінки учасників труд.процесу.
Дисциплінарна відповідальність - це один із видів юр. відповідальності.
Дисциплінарна відповідальність за труд.правом полягає у обов' язку працівника відповісти за вчинене ним порушення труд.дисципліни перед роботодавцем і понести дисциплінарні стягнення, передбачені нормами труд.права.
Труд.правопорушення як підстава дисциплінарної відповідальності - це винне, протиправне невиконання чи неналежне виконання працівником труд.обов'язків і полягає в застосуванні до порушників дисциплінарних стягнень.
За порушення труд.дисципліни, згідно ст. 147 КЗпП, до працівника може бути застосовано тільки один з таких видів стягнень:
догана;
звільнення;
стягнення, які передбачені статутами або положеннями про дисципліну.
Догана - це офіційно виражена негативна оцінка ставлення до роботи, результатів праці окремих осіб. Догана тягне за собою негативні наслідки для працівника: моральні (втрата довіри з боку адміністрації, труд.престижу, авторитету) та матеріальні (позбавлення премії або її зниження, зняття надбавки по оплаті праці)
Звільнення - це припинення дії труд.договору за ініціативою працівника, власника або уповноваженого ним органу, або за ініціативи третіх осіб, які не є учасниками труд.правовідносин.
Дисциплінарну від-ть за статутами про дсципліну несуть працівники залізн.мор.річ.транспорту, цив.авіації, органів внутрішніх справ. За одне порушення труд.дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
48.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Труд.дисципліна, дисц.від-ть, види дисц. стягнень"
 1. Поняття та види співучасті у злочині
  труд.договору 36. Припинення труд.договору 37. Розірвання труд.договору працівником 38. Розірвання труд.договору власником 39. Поняття і види робочого часу 44. Правове регулювання надурочних робіт 45. Поняття та види часу відпочинку 40. Відпустки: поняття, види та порядок надання 43. Труд.дисципліна, дисц.від-ть, види дисц. стягнень 48. Заохочення 50. Труд.спори, види, порядок вирішення 61.
 2. Поняття і особливості принципів екологічного права
  трудове, екологічне, конституційне право. У кожній галузі на основі законодавства сформульовані її принципи. Галузеві правові принципи грунтуються на положеннях, які становлять основу загальних принципів, та врахуванні особливостей сукупності норм права кожної галузі. Важливо пам'ятати, що галузеві принципи, як і принципи взагалі, не є статичними. Вони динамічні, оскільки в суспільному житті,
 3. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  дисципліни у державному управлінні 1. Поняття режиму законності і дисципліни у державному уп равлінні. 2. Поняття контролю, його види. 3. Характеристика парламентського, президентського, судового контролю за дотриманням законності у сфері виконавчої влади. 4. Співвідношення внутрішнього і зовнішнього, відомчого та над відомчого контролю. 5. Види спеціального контролю та їхня
 4. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  дисципліни у державному управлінні та їхня характеристика. 58. Поняття, сутність та види державного контролю. Відмінність контролю від нагляду. 59. Поняття, сутність та види адміністративного нагляду, відмінність адміністративного нагляду від прокурорського нагляду. 117 г 60. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дис ципліни у державному управлінні. 61. Право громадян на
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  труднює застосування норм цього інституту адміністративного права, породжує справедливі докори з боку громадян. Доцільно привести у відповідність із нормами КпАП всі інші законодавчі акти, які встановлюють адміністративну відповідальність (Митний кодекс, Закон України про Державну податкову службу та інші). Потребують перегляду передбачені в КпАП України види адміні- 292 стративних стягнень.
 6. № 6. Строки позовної давності.
  дисципліни; 4. Сприяє об'єктивному розгляду цивільної справи. Види строків: 1) загальні - 3 роки (встановлюється, якщо інше не зазначене в законі) 2) спеціальні (скорочені): 1 рік - честь, гідність; приховані недоліки по договору підряду; 6 місяців - стягнення неустойки; недоліки проданих речей; явні недоліки підряду; що виникають при перевезенні у перевізника до клієнтів; 3 місяці - порушення
 7. § 1. Поняття і види юридичної відповідальності суб'єктів господарської діяльності
  трудового права). Але специфікою юридичної відповідальності у сфері господарської діяльності є різноплановий характер правопорушень. У цьому зв'язку постає питання: який суб'єкт несе яку відповідальність? Проблема полягає в особливості статусу суб'єкта господарювання - юридичної особи. У будь-якому разі одні й ті самі дії певної посадової особи можуть мати негативні наслідки як для неї самої, так
 8. Виклик до суду
  трудового та ін. права. Предмет доказування - це обставини, які обґрунтовують вимоги і заперечення сторін. Предмет позову - матеріально-правове відношення, вимога позивача до відповідача. Преюдиційні факти - такі факти, які не потребують доказування, існування чи відсутність яких встановлено рішенням суду по цивільній справі між тими самими особами, яке вступило в законну силу. Процесуальне
 9. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005
  дисципліни «Господарське право», методичні поради щодо самостійного опанування студента- ми матеріалу кожної теми. Подаються практичні завдання, питання для контролю знань студентів, вирішення яких дасть змогу закріпити теоретичні знання з програми курсу. Видання містить перелік ос- новної та додаткової літератури, використання якої сприятиме на- лежному вивченню дисципліни. Розрахований на
© 2014-2021  ibib.ltd.ua