Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 5. Треті особи в цивільному процесіУ кожній цивільній справі беруть участь дві сторони. Але процес вирішення цивільного спору між позивачем і відповідачем може бути ускладнений вступом третіх осіб. Головною ознакою, що відрізняє третіх осіб від осіб, які сприяють розгляду справи, є наявність у них юридичної зацікавленості, тому що на їх правове становище можуть вплинути наслідки розгляду судом спірної справи між сторонами. Розрізняють два види третіх осіб: із самостійними вимогами (ст. 107 ЦПК) та без самостійних вимог (ст. 108 ЦПК). Треті особи із самостійними вимогами - особисто зацікавлені учасники процесу, які вступають у справу, що вже почалася, шляхом подачі позову до однієї чи обох сторін. Вони можуть вступати в справу до постановлення судового рішення (ст. 107 ЦПК). Їх процесуальне становище визначається такими характеристиками:
участь третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги, є вторгненням у чужий процес;
третя особа, вступаючи в процес, пред'являє самостійний позов, який повинен відповідати всім вимогам, передбаченим ст. 137 ЦПК;
вступ третьої особи можливий у період провадження по справі, але до постановлення судового рішення;
треті особи із самостійними вимогами мають всі права сторони.
Ухвала суду про допуск чи відмову допустити третю особу до участі в справі не підлягає оскарженню. Треті особи без самостійних вимог. Розрізняють два види третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору: а) які вступають у справу на боці позивача; б) які вступають у справу на боці відповідача. Вони відрізняються від третіх осіб із самостійними вимогами характером зацікавленості - не в предметі спору, а в певному його результаті. Ці особи прагнуть захистити себе на майбутнє від виконання перед однією зі сторін певних обов'язків або забезпечити можливість пред'явити до однієї з них вимогу в порядку регресу. Треті особи, які не мають самостійних вимог, вступають у процес або з власної ініціативи, або за клопотанням сторін, або з ініціативи суду на будь-якій стадії до постановлення рішення. Ці особи обмежені в процесуальних правах. Вони не можуть розпоряджатись матеріальним правом, визнавати позовні вимоги, заявляти зустрічний позов тощо. Має свою особливість участь третіх осіб у справах, що виникають з трудових правовідносин. Стаття 109 ЦПК регулює питання участі третіх осіб у справах про поновлення на роботі незаконно звільнених чи переведених працівників. Особливістю процесуальної конструкції даного виду справ є те, що суд обґрунтовує своє рішення по регресному позову, базуючись на рішенні щодо основної вимоги, яке ще не вступило в силу. Це одна з нетипічних процесуальних ситуацій (див. схему). Якщо суд встановить, що посадова особа порушила трудове законодавство, то залучить її до справи як третю особу без самостійних вимог. Суд у цьому самому процесі повинен зобов'язати винну посадову особу (тобто третю особу без самостійних вимог) відшкодувати відповідачеві шкоду, нанесену йому у зв'язку з тим, що відповідач змушений був оплатити позивачеві час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи. Треті особи відрізняються від співучасників Треті особи Співучасники - вступають у справу, що вже почалася;
можуть пред'явити позов до обох сторін;
їх інтереси не збігаються з інтересами позивача - є ініціаторами процесу;
пред'являють позов лише до однієї особи;
мають спільні інтереси Участь третіх осіб у процесі сприяє всебічному, повному й об'єктивному встановленню судом дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін, а отже - і постановленню законного й обґрунтованого рішення. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Заворотько П. П., Штефан М. Й. Особи, які беруть участь у справі. - К., 1967. 3. Шакарян М. С. Участие третьих лиц в гражданском процессе. - М., 1990. 4. Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. -Х., 1992. 5. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 6. Кузьменко С. Г. Цивільний процес в вопросах и ответах. - Донецк, 1998.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 5. Треті особи в цивільному процесі"
 1. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
  третіх осіб у цивільному процесі. 2. Види третіх осіб у цивільному процесі. 3. Треті особи без самостійних вимог. 4. Статус третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Розкрити основні ознаки інституту третіх осіб. Визначити процесуальні відмінності третіх осіб від сторони в цивільному процесі. Дати загальну характеристику видів третіх осіб у цивільному процесі. Задача
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 4. Поняття і особливості принципів екологічного права
  тема екологічного права другий - це ефективна система адміністративного контролю і регулювання, а третій - екологічна культура, що має вирости на базі загальної екологічної освіти"- наголошує В Костицький. Державна політика України у галузі охорони довкілля . Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
 5. 61. Регіональні міжнародні організації
  особи, безпосередньо відповідальні за діяльність на цих рівнях влади. Комітет міністрів є вищим органом РЄ і складається з міністрів закордонних справ держав-членів і засідає 2 рази в рік. Комітет визначає програму роботи РЄ, приймає бюджет РЄ, призначає членів Європейської комісії з прав людини. Рішення Комітету міністрів приймаються або у формі рекомендацій, або у формі конвенцій, що
 6. 20. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин.
  треті особи. У справах наказного та окремого проваджень ними с заявники та інші заінтересовані особи. Також особами, які беруть участь у справі, є їхні представники, орі лни іа особи, яким законом надано право за-хиіцаш права, свободи та інтереси інших осіб (сі. 26 ЦПК). Особи, які беруть участь у справі, відрізняються від інших суб'єктів тим, що вони мають юридичну заінтересованість у
 7. 23. Особи, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов'язки.
  треті особи. У справах наказного та окремого проваджень ними с заявники та інші заінтересовані особи. Також особами, які беруть участь у справі, є їхні представники, орі лни іа особи, яким законом надано право за-хиіцаш права, свободи та інтереси інших осіб (сі. 26 ЦПК). Особи, які беруть участь у справі, відрізняються від інших суб'єктів тим, що вони мають юридичну заінтересованість у
 8. 27. Поняття процесуального правонаступництва.
  треті особи із самостійними вимогами (ст. 34 ЦПК України), участь яких у процесі обумовлена матеріально-правовими відносинами сторін, які можуть вплинути на їх матеріальні права і обов'язки щодо однієї зі сторін, тому процесуальне правонаступництво можливе також таких третіх осіб. Підставою процесуального правонаступництва є наступництво у матеріальних правовідносинах, внаслідок якого
 9. 29. Поняття і види третіх осіб в цивільному процесі.
  третіми особами, оскільки вступають у справу між двома сторонами. Ця назва суто умовна і мас лише процесуальне значення. Треті особи - це суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену у суді справу для захисту власних суб'єктивних прав та охоронюаапих законом інтересів, наділені матеріально-правовою іаінтересованістю. яка. як правило, суперечить інтересам позивача та
 10. 30. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, їх процесуально-правове становище.
  треті особи, які беруть участь у справі на стороні позивача або відповідача з метою захисту своїх суб 'ектинних прав та інтересів. Додатковими ознаками третіх осіб без самостійних вимог є: виступ у процесі на стороні позивача або відповідача; специфічний спосіб захисту своїх прав, свобод та охороню- ваних законом інтересів. Юридична заінтересованість третіх осіб пов'язана з можливим реіресиим
© 2014-2022  ibib.ltd.ua