Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998 - перейти до змісту підручника

13.4. Неуспішність учнів

У підсумку оцінювання учнів виникає проблема неуспішності чи невдач у навчанні окремих учнів. Під неуспішністю розуміється ситуація, в якій поведінка і результати навчання не відповідають виховним і дидактичним вимогам школи. Неуспішність виражається в тому, що учень має слабкі навички читання, рахунку, слабко володіє інтелектуальними вміннями аналізу, узагальнення та ін Систематична неуспішність веде до педагогічної занедбаності, під якою розуміється комплекс негативних якостей особистості, що суперечать вимогам школи, суспільства. Це явище вкрай небажане і небезпечне з моральної, соціальної, економічної позицій. Педагогічно запущені часто кидають школу, поповнюють групи ризику.

Дослідження встановили три групи причин шкільних невдач.

1. Соціально-економічні - матеріальна необес печивом сім'ї, загальна неблагополучна обстановка родині, алкоголізм, педагогічна безграмотність батьків. Загальний стан суспільства теж відбивається на дітях, але головне - недоліки сімейного життя.

2. Причини биопсихического характеру - це спадкові особливості, здібності, риси характеру. Слід пам'ятати, що задатки успадковуються від батьків, а здібності, захоплення, характер розвиваються за життя на основі задатків. Наука довела, що у всіх народжених здоровими немовлят приблизно однакові 364 можливості розвитку, яке залежить від соціальної, сімейного середовища і від виховання.

3. Педагогічні причини. Педагогічна занедбаність найчастіше є результатом помилок, низького рівня роботи школи. Навчання, робота вчителя - вирішальний фактор у розвитку школяра. Грубі помилки педагога ведуть до психогенним, дідактогеніі - психічної травми, отриманої в процесі навчання і вимагає іноді спеціального психотерапевтичного втручання.

Дідактогеніі - грубий брак у роботі вчителя.

Дослідження показують і більш конкретні причини невдач у навчанні:

- жорстка, уніфікована система навчання, зміст освіти, однакове для всіх, не задовольняє потреби дітей;

- однаковість, стереотипність у методах і формах навчання, вербалізм, інтелектуалізм, недооцінка емоцій у навчанні;

- невміння ставити цілі навчання і відсутність ефективного контролю за результатами;

- зневага розвитком учнів, практицизм, натаскування, орієнтація на зубріння.

Висновок: дидактична, психологічна, методична некомпетентність вчителя веде до невдач у навчанні.

Для усунення дидактичних причин неуспішності є такі кошти.

1. Педагогічна профілактика - пошуки оптимальних педагогічних систем, в тому числі застосування активних методів і форм навчання, нових педагогічних технологій, проблемного і програмованого навчання, комп'ютеризація. Ю.Бабанскім для цього була запропонована концепція оптимізації навчально-виховного процесу. У США йдуть шляхом автоматизації, індивідуалізації, психологізації навчання.

2. Педагогічна діагностика - систематичний контроль і оцінка результатів навчання, своєчасне виявлення прогалин. Для цього є розмови вчителя з учнями, батьками, спостереження за важким учнем з фіксацією даних в щоденнику вчителя, проведення тестів, аналіз результатів, узагальнення їх у вигляді таблиць за видами допущених помилок. Ю.Бабанскій запропонований педагогічний консиліум - рада вчителів з аналізу й розв'язання дидактичних проблем відстаючих учнів.

365

3. Педагогічна терапія - заходи щодо усунення відставань у навчанні. У вітчизняній школі це додаткові заняття.

На Заході групи вирівнювання. Переваги останніх в тому, що заняття в них проводяться за результатами серйозної діагностики, з підбором групових та індивідуальних засобів навчання. Їх ведуть спеціальні вчителі, відвідування занять обов'язково.

4. Виховний вплив. Оскільки невдачі у навчанні пов'язані найчастіше з поганим вихованням, то з неуспішними учнями повинна вестися індивідуальна планована виховна робота, яка включає і роботу з родиною школяра.

Звичайно, неуспішність - це комплексна проблема, що має дидактичний, методичний, психологічний, медичний та соціально-педагогічний аспекти Комплексним має бути і її вирішення.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Допишите пропозиції.

Види контролю складають поточний, ... . До методів контролю ставляться спостереження ..., дидактичні метод ... робіт.

2. Дайте визначення понять: перевірка знань, дидактичний тест, оцінка знань, неуспішність, педагогічна занедбаність.

3. Перерахуйте причини невдач у навчанні.

4. Назвіть і охарактеризуйте засоби подолання неуспішності:

- педагогічна профілактика,

- педагогічна терапія,

Література для самостійної роботи

Беспалько В.П. Складові педагогічної технології. М., 1989. Інгенкамп К. Педагогічна діагностика: Пер. з нім. М., 1991. Кпарш М.В. Педагогічна технологія у навчальному процесі. М., 1989. Kynuceem Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986. Цетлін B.C. Попередження неуспішності учнів. М., 1989.

366

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "13.4. Неуспішність учнів"
 1. Ринок трудових ресурсів
  учнів). Це поняття розсовує розміри ринку ще ширше, т. к. включає не тільки економічно активне населення, а й учнів у сфері професійної освіти (трудовий резерв). З урахуванням даних визначень ми будемо користуватися терміном «ринок трудових
 2. ТЕМА 18 ФОРМИ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ УЧНІВ У КОЛЕКТИВІ
  ТЕМА 18 ФОРМИ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ УЧНІВ В
 3. ГЛАВА 5. НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ з відхиленнями у розвитку
  ГЛАВА 5. НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ з відхиленнями у
 4. 2.1. Учні і прийом
  учнів НУО до чисельності населення відповідного віку) істотно варіює по регіонах Російської Федерації - від 4,6% в Дагестані до 20,2% в Архангельській області. При цьому необхідно відзначити, що залежність між економічним становищем регіону і показником охоплення НВО відсутній (Рис.2.1). Примітка: тут і далі «» відзначені регіони, що фінансують систему НУО з
 5. 2.2. Випускники, результати навчання
  учнів, то основною причиною є «внутрісистемна міграція» - переведення в інші навчальні заклади (34% вибулих) і самовільний відхід (15% вибулих). В цілому вибуття залишається на стабільному рівні - 8,2-8,8% від загальної чисельності учнів. Про результати навчання можна судити за двома групами показників: працевлаштування випускників та внутрішні характеристики системи - присвоєний розряд,
 6. 4.1. Освітні інститути
  учнів, нижчого вторинного рівня (початкове і загальна середня освіта) - 13%, вищого вторинного рівня (повна середня освіта) - 15%. В установах третинного освіти в III групі на щаблі 5B 25% студентів навчається в недержавних навчальних закладах, а на щаблі 5A - 27%. Слід підкреслити, що в даному випадку недержавні навчальні заклади виділяються не по
 7. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  учнів у процесі навчання; доступність; систематичність і послідовність; міцність і циклічність; єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання. Наводиться класифікація методів навчання І.Я. Кернера і М.Н. Скаткина, Ю.К. Бабанського, М.А. Данилова і Б.П. Єсипова, дана їх детальна характеристика. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи,
 8. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  учнів. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Розбираються особливості способів навчання: індивідуального, індивідуально-групового, колективного. Дається характеристика класно-урочні форм: традиційного уроку, Бел-ланкастерской, Батавской і маннгеймській систем. Розглядаються основні форми навчальної діяльності учнів, основну увагу приділено типам
 9. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Учнів.
 10. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Учнів, вчителів та батьків. 2. Організація полісуб'єктний взаємодії вчителів, батьків і громадських організацій у процесі виховання особистості, що розвивається. 3. Психологічні умови включення неформальних об'єднань у процес гуманістично-орієнтованої соціалізації молодого
 11. 3.5. Викладачі (табл. 2324)
  учнів у розрахунку на одного викладача. Цей показник розраховується в еквіваленті повної зайнятості, як для викладачів, так і для учнів, що забезпечує його порівнянність по країнах. У середньому відношення учень / викладач змінюється обернено пропорційно рівню доходу, досягаючи мінімуму в країнах з високим рівнем доходу і максимуму - в найбідніших країнах. У Росії цей
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  учнів 11 класу. М.,
 13. 3.3. Структура навчальних планів (табл. 20-21)
  учнів предметів, то і тут російські показники відрізняються певною специфікою. У російських школярів у віці 9-11 років в рамках «гуманітарного» циклу набагато ї о р про 30 25 20 т і ауді ї е ще б о т о% 15 Математика Природничі науки Технологія, практичні та виробничі навички іноземно-Мистецтво ві мови 10 а X ая X р о т і уд
 14. Теми для рефератів 1.
  Учнів на
 15. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  учнів в сім'ї до роботи над своїм особистісним розвитком і формуванням. 3. Проблеми обліку вікових та індивідуальних особливостей учнів у процесі сімейного виховання. Докладно розглядаються форми допомоги школи сім'ї: організаційно-педагогічна робота з батьками; здійснення їх педагогічної освіти та проведення систематичної індивідуальної роботи з поліпшення навчання і
 16. 4.2. Учні (табл. 2728)
  учнів. Якщо на рівні первинного та вторинного освіти в середньому частка дівчаток серед учнів становить 49% (що пов'язано з біологічними характеристиками народжуваності), то на рівні теоретичного освіти в розвинених країнах більшість учнів вже становлять дівчата (в середньому 55% студентів), у тому числі і в Росії (57%). Ще більш наочні дані про ступінь схильності до утворення
 17. 5.3. Порушення речіудетей шкільного віку
  неуспішності в школі. Надходження до школи дитини, погано до неї підготовленого за промови, має несприятливі наслідки для подальшого його розвитку, якщо не будуть прийняті необхідні психолого-медико-педагогічні заходи. Такі діти через несформованість звуковий і лексико-граматичної сторін мовлення виявляються в числі стійко невстигаючих з рідної мови та математики. Залежно від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua