Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

20.4. Вільне підприємництво і розвиток ринку екологічних послуг і робіт

Одним з основоположних інститутів змішаної економіки є вільне підприємництво, засноване на приватній власності, ринковому способі організації господарства та обігу продукції. Гнучкий, динамічний, швидко реагує, прибутковий бізнес необхідний як рушійна сила сталого економічного розвитку і одночасно як джерело забезпечення технічними та фінансовими ресурсами, необхідними для вирішення економічних і нерозривно пов'язаних з ними екологічних проблем.

Якщо розглядати розвиток підприємницької діяльності з позицій екологічної безпеки, то слід зазначити негативні і позитивні сторони цього процесу. До негативних відносяться нерідке ігнорування підприємцями природоохоронного законодавства з метою добування максимальних доходів шляхом економії на екологічних витратах; приховування фактів забруднення оточуючого середовища, обсягів реальних техногенних відходів; множинність точкових джерел викидів, слабо контрольованих державними службами. Крім цього, світовий досвід розвитку свідчить, що на ранніх етапах формування вільного підприємництва відбувається як би екологічна експансія бізнесу, обумовлена тим, що за відсутності необхідного механізму правового регулювання складаються ринкові відносини провокують отримання надприбутків за рахунок марнотратною експлуатації природних багатств. Запобігання цих негативних моментів вимагає створення відповідного економіко-правового механізму, стимулюючого і поощряющего корисну підприємницьку діяльність, з одного боку, і приводить до неминучої відповідь

310

ственности і покаранню у разі відступів від вимог природоохоронного законодавства, - з іншого.

Позитивною стороною підприємницької діяльності з позицій екології є створення власне екологічного підприємництва, основна діяльність якого полягає у виробництві товарів, здійсненні робіт і послуг, спрямованих на попередження шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людей. У коло інтересів екологічного підприємництва входять всі види виробничо-комерційної, посередницької, консультативної, науково-дослідної діяльності, безпосередньо пов'язані з вирішенням тих чи інших екологічних проблем.

Процес роздержавлення та приватизації, що відбувається зараз у країнах з перехідною економікою, сприяє формуванню сфери екологічного підприємництва. Для великих державних підприємств централізованої економіки виробництво очисного устаткування, дрібнооптових партій екологічної техніки і технологій було невигідно, як було невигідно і ресурсозбереження в умовах панування "безрентних" цін на продукцію природокористування (про що йшла мова вище). Невиконання планів з охорони природи, неосвоєння виділених на природоохоронні цілі капітальних вкладень найчастіше пояснювалося неможливістю розмістити замовлення на природоохоронне обладнання, оскільки в централізованій громіздкою економіці екологічне виробництво було витіснене "на узбіччя".

Підприємництво, яке за своєю природою оперативно реагує на утворилися умови для отримання прибутку, швидко проникає в незайняту нішу. Так, відродження у нас ринкових відносин викликало появу переробних і посередницьких кооперативів. Господарське законодавство, що діяло в СРСР у 1985-1990 рр.. (Зокрема, закон про кооперацію), дозволяло заповзятливим людям отримувати надприбутки за рахунок вилучення рідкоземельних металів, збору вторинної сировини, експорту найцінніших відходів, а іноді під виглядом відходів - і стратегічної сировини. Наприкінці 80-х - початку 90-х років найприбутковішою галуззю екологічного підприємництва на території колишнього СРСР стало так зване "ресурсозбереження": у 1990 р. налічувалося понад 3 тис. переробних кооперативів і малих підприємств такого профілю.

Представниками екологічного бізнесу стали також дрібні виробники контрольно-вимірювальних приладів, що стало знаменням часу: багатьом харчовим, переробним, контролюючим організаціям знадобилися такі прилади і реагенти для встановлення наявності в продуктах пита

311

ня пестицидів, нітратів, діоксину і т.п. А після аварії на Чорнобильській АЕС виник ажіотажний попит на апаратуру, фіксуючу рівень радіоактивного забруднення території, води, продуктів, накопичення радіонуклідів в організмі людей і тварин. До екологічного підприємництва можна віднести і ті кооперативи і малі підприємства, які створювалися в сфері очищення вод, в рибальстві і лесовосстанов-леніі. Але в цілому екологічний бізнес, що виник на пострадянському просторі, носить локальний характер і обмежений в основному малими підприємствами. У той же час на Заході еко-бізнес став досить прибутковим додатком капіталу, що охоплює великі обсяги виробництва.

Зростаючий попит на очисне обладнання залучив до його виробництва не тільки численні дрібні компанії, але і великі промислові корпорації.

Наприкінці 80-х років випуск очисного обладнання в США здійснювали 500 тис. компаній, при цьому на частку 15-30 найбільших фірм, що спеціалізуються на виробництві газо-і водоочисного обладнання, доводилося 60-80% загального обсягу його продажів. Виробництво і зовнішня торгівля обладнанням для боротьби із забрудненням середовища проживання в США не поступаються за своїм обсягом виробництва інших груп машин і устаткування, наприклад, хімічного обладнання, металообробних верстатів і ін

У Канаді діє понад 3500 компаній з випуску природоохоронного устаткування і пов'язаним з ним послугах з чисельністю зайнятих понад 110 тис. осіб. У країнах ЄС існує більше 10 тис. фірм, що належать до сфери екологічного підприємництва. Загальний обсяг їх продажів перевищує 40 млрд євро на рік. Спостерігається зростання чисельності фірм, що спеціалізуються на консультативному обслуговуванні з питань екології, компаній з утилізації відходів.

Екологічно орієнтована продукція утримує міцні позиції у всіх економічно розвинених країнах як у випуску товарів промислового призначення (очисне обладнання, Екотехніка і екотехнології, нові матеріали, контрольно-вимірювальні прилади тощо), так і у виробництві споживчих товарів - від продуктів харчування до безпечних побутових засобів. Виробництво такої продукції досить престижно і досить прибутково; при цьому компанії створюють собі рекламу і сприятливий імідж на ринку. Про прибутковість можна судити з того, що норма прибутку у компаній США у сфері екологічного підприємництва знаходиться на середньому для американської промисловості рівні. В даний час конкурентоспроможність товарів на світовому ринку визначається не в останню чергу і їх екологічними характеристиками, а також витратами на охорону навколишнього середовища, впливаю

312

ські на рівень загальних витрат виробництва. Вважається, що природоохоронні технології в перспективі будуть представляти один з основних засобів конкурентної боротьби. За експертними оцінками, міжнародний ринок екологічних товарів і послуг оцінюється щорічно в 280 млрд дол. США.18 Фірми, які проводять активну природоохоронну політику, домагаються значних вигод за рахунок економії сировинних матеріалів, модернізації технологій виробництва, завоювання позитивного іміджу серед споживачів.

Суттєвою особливістю екологічного підприємництва є те, що, використовуючи потенціал малого та середнього бізнесу, воно являє собою ефективний шлях стабілізації екологічної ситуації, що не вимагає додаткових бюджетних асигнувань. Проте з боку держави необхідно прийняття ряду заходів, що сприяють, з одного боку, підтримку розвитку Екобізнес, з іншого - законодавчої регламентації підприємницької діяльності в інтересах всього суспільства.

Екологічне підприємництво республіки знаходиться на самому початку свого шляху, в умовах становлення ринкових відносин. Як показує світовий досвід, воно може стати привабливим прибутковим бізнесом, якщо держава неухильно і послідовно буде надавати йому підтримку, застосовуючи всі доступні важелі економічного і, зокрема, фінансового регулювання. До таких важелів, як зазначалося, відносяться пільгове фінансування і кредитування, звільнення від податків або пільгове оподаткування на прибуток в частині створення екотехніки, переходу на маловідходну технологію, пільги фірмам, що здійснюють комплексну переробку відходів тощо

Розвитку підприємницької активності в природоохоронній діяльності сприяє і посилення екологічних нормативів і контролю за викидами в навколишнє середовище. Так, в результаті введення більш жорстких норм на викиди в країнах ЄС у 90-ті роки ринок природоохоронних технологій та обладнання зріс до 3 млрд євро, і прогнозується його подальший приріст. Очевидно, що в майбутньому основною сферою розвитку екологічного підприємництва стане виробництво очисного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, розробка утилізаційних, енерго-і ресурсозберігаючих технологій, екологічно безпечного обладнання, а це в кінцевому підсумку призведе до створення конкурентного середовища на

313

ринку для відбору найбільш економічних видів устаткування і технологій при порівнянному екологічному ефекті.

На світовому ринку екологічних послуг і товарів, де всі види екологічного обслуговування здійснюються на платній основі, склалося декілька самостійних напрямів, основні з яких - виробництво і продаж екотехніки, приладів для контролю за станом навколишнього середовища, створення ресурсозберігаючої технології та очисного обладнання, використання вторинних ресурсів та екологічне відтворення, екологічне виховання та освіта, виконання інших екологічних послуг.

Крім перерахованих, на західному ринку попитом користуються такі екологічні товари та послуги:

? маркетингові послуги, спрямовані на вивчення потреби природокористувачів в природоохоронному обладнанні, приладах, матеріалах, реагентах та інших матеріально-технічних ресурсах;

? послуги з НДДКР і ноу-хау, спрямовані на передачу технічних, екологічних, управлінських нововведень для здійснення природоохоронної діяльності;

? інженерно-консультаційні (інжинірингові) послуги, пов'язані з підготовкою та використанням в конкретних умовах науково-технічних, виробничих та інших знань і досвіду для здійснення природоохоронної діяльності;

? лізингові послуги з придбання природоохоронного устаткування в оренду;

? послуги з регулювання клірингових поставок на ринку екологічного обладнання;

? біржові послуги з придбання природоохоронного устаткування та іншої техніки;

? банківські послуги;

? правове та консалтингове обслуговування з питань охорони природи (експертні висновки за позовами природоохоронних органів для арбітражних і судових справ, консультації за заставним правом, проведенню приватизації та ін

);

? послуги з екологічного страхування і ін

Як видно з цього далеко не повного переліку, екологічний ринок Заходу вельми обширний, що дозволяє говорити про формування там екологічно орієнтованої галузі економіки - Екоіндустрія. У пострадянських же республіках ринок екологічних послуг знаходиться в зародковому стані. Починає складатися ринок науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, зокрема, при розробці матеріалів методичного характеру для підготовки еколого-еко-ліджень інструментарію, виконання завдань з підготовки цільових екологічних програм, стратегічних документів екологічного спрямування і т.п. Такі роботи на основі грантів здійснюються і в Білорусі.

Разом з тим, ніякої цільової програми розвитку екологічного ринку на території колишнього СРСР не існує. Така програма необхідна. Вона повинна передбачати розробку законодавчих та підзаконних актів, що забезпечують ефективне функціонування ринку. Зокрема, необхідно прийняття актів, законодавчо регламентують пільгове оподаткування прибутку підприємств, що виконують роботи та послуги екологічного характеру або створюють продукцію екологічного призначення; актів про введення заохочувальних цін, і надбавок на екологічно чисту продукцію і, навпаки, про додаткове оподаткування екологічно шкідливих виробництв і т. п.

Програма повинна охоплювати пріоритетні напрямки розвитку ринку екологічних робіт і послуг, розробку і впровадження системи регулювання екологічного підприємництва з метою запобігання шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, створення умов для залучення і раціонального використання в екологічних цілях зарубіжних інвестицій, ноу-хау, технологій та обладнання.

З метою формування екологічного ринку Госкомекологіі Росії ще на початку 90-х років склав перелік платних робіт і послуг, що входять в сферу діяльності його підрозділів. Цей перелік включає:

 - Ліцензування і сертифікацію екологічних характеристик товарів, технологій, обладнання, матеріалів, сировини тощо; 

 - Створення банків даних ресурсозберігаючих технологій, процесів, екологічних товарів, обладнання, робіт і послуг; 

 - Екологічну паспортизацію, екологічні аудіювання та експертизу; 

 - Надання технічної допомоги при узгодженні, експертизі нормативно-технічної документації та видачу дозволів на природокористування; 

 - Навчання, перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації; 

 - Участь у розробках з екологічного нормування та стандартизації; 

 - Розробку та обгрунтування екологічних прогнозів для промислових і сільськогосподарських територій міст і зон рекреації тощо; 

 - Регулювання діяльності екологічного підприємництва за допомогою сертифікації, ліцензування, ауді 

 314 

 315 

 вання та акредитації підприємств, організацій, фірм у сфері виробництва екологічних товарів, робіт і послуг; - інформаційні послуги тощо 

 Білоруське природоохоронне відомство могло б запозичити цей досвід для активізації екологічного ринку в Білорусі. Крім перерахованого, важливе місце на ринку екологічних послуг може зайняти реклама екологічних виробів, особливо для захисту на ринку вітчизняних товарів від їх зарубіжних аналогів. 

 Ринок екологічних товарів і послуг в республіці формується надзвичайно повільно, повністю відсутня нормативно-правова основа його функціонування, а також ефективний механізм підтримки і стимулювання вільного підприємництва в природоохоронній сфері. Очевидно, що для залучення підприємців до розвитку Екобізнес необхідне створення гнучкого механізму взаємодії природоохоронних і ринкових структур, забезпечення матеріальної зацікавленості і підтримки підприємницької активності. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "20.4. Вільне підприємництво і розвиток ринку екологічних послуг і робіт"
 1. Сукупна пропозиція робочої сили
    вільний від роботи чи навчання час. Пропозиція робочої сили якісно і кількісно змінюється залежно від змін у віковій структурі населення, в системі професійної та загальної підготовки, від сили впливу зовнішнього ринку праці на внутрішній і т. д. Диференціація в реченні робочої сили посилюється тим, що працівники, які мають однаковий вік і професію, розрізняються за
 2. 9. Правове регулювання малого підприємництва
    підприємництва викликає необхідність його спеціального державного регулювання та підтримки. В Україні мале підприємництво регулюється поряд із загальними законодавчими актами також низкою спеціальних нормативних актів, серед яких слід назвати: Указ Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12.05.98 р.; Указ Президента України "Про
 3. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 4. 1. Поняття і види підприємницької діяльності
    підприємництва має не тільки важливе теоретичне, а й практичне значення, оскільки ряд норм законодавства застосовні лише до такого роду діяльності. Особливу значимість це набуває при застосуванні імперативних норм, у тому числі регламентують санкції за порушення законодавства про підприємництво. При визначенні поняття "підприємництво" необхідно виходити з
 5. 4. Поняття і система законодавства про підприємництво
    підприємництво як самостійної галузі законодавства України можна виділити 3 блоки нормативно-правових актів: 1) Конституція України, що містить норми про підприємництво; 2) блок спеціальних нормативних актів, що регулюють виключно підприємницьку діяльність, основним з яких є Закон України "Про підприємництво"; 3) нормативно-правові акти, що містять
 6. Питання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
    розвиток: основні ознаки, принципи стратегії. 12. Поняття про природних продуктивних силах. 13. Класифікація ПР: природна (генетична); екологічна (за ознаками вичерпності і відновлюваних); із взаємин видів використання. 14. Класифікація ПР: по можливості господарського використання; приватнікласифікації. 15. Сутність антропогенного впливу.
 7. 11. Легітимація суб'єктів підприємництва
    підприємництва у відносини у сфері підприємництва. Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності в Україні може включати: один елемент - державну реєстрацію (для заняття видами діяльності, які не потребують ліцензування або па-фургон-); два елементи - державну реєстрацію і ліцензування (для заняття видами діяльності, які потребують ліцензування);
 8. Контрольні питання
    екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 9. 31. Призупинення та припинення діяльності підприємців
    підприємництва. Наприклад, тимчасове припинення діяльності підприємств передбачено Положенням про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, затвердженим постановою Верховної Ради
 10. 14.4. Екологічна безпека РБ
    розвиток мережі особливо охоронюваних природних територій РБ; - чисте повітря, - охорона та використання ресурсів тваринного світу РБ. У результаті реалізації цієї програми був розроблений і прийнятий ряд нормативно-правових документів, створений Башкирська республіканський екологічний центр, оснащений сучасним обладнанням для аналізу змісту діоксинів в різних середовищах життя,
 11. 28. Торгові палати
    вільних ринків і вільного руху капіталів; сприяння гармонійному розвитку і свободи міжнародної торгівлі, захист системи приватного підприємництва. Найважливішими функціями МТП є: гармонізація торговельної практики; розробка рекомендаційних кодексів поведінки в сфері бізнесу; розробка пропозицій та рекомендацій у сфері підприємництва, банківської справи, фінансів,
 12. 2.2. Стан екологічних досліджень
    розвитком промисловості і міст, тому не дивно, що найбільш активно в нашій республіці розвиваються промислова та хімічна екологія. У м. Уфі працює спеціальний Науково-дослідний інститут безпеки життєдіяльності, який очолює хімік-аналітик професор В.Н. Майстренко. Вчені цього інституту розробляють і впроваджують технології з утилізації промислових
 13. ВИСНОВОК
    розвитку важливу роль будуть грати не тільки «силові» (економічні та правові) важелі, але й морально-етичні норми, які спонукають населення до екологічно доцільному поведінки, то є і відповідальному відношенню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та екологічно орієнтовані інвестиції
 14. Теми рефератів.
    розвитку екології як науки. 2. Версії походження людини. Існування людини в гармонії з природою. Перехід від збирання до полювання. 3. Тупикові гілки еволюції людини. 4. Поведінкові реакції людини протягом його історії. 5. Нетрадиційні погляди на еволюцію homo sapiens і історію Росії. Роботи А.Т. Фоменко. 6. "Золотий мільярд". Історія
 15. Зміст
    вільних) економічних зовах і на територіях пріоритетного розвитку 60. Загальна характеристика антимонопольного законодавства 61. Монопольне становище суб'єкта господарювання на ринку 62. Зловживання монопольним становищем на ринку 63. Антиконкурентні узгоджені дії 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління 65. Санкції за порушення антимонопольного
 16. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
    розвитку екологічного права в Росії лежить закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1992 р.). Екологи-юристи захищають природу від споживацького ставлення до неї окремих особистостей (фізичних осіб) і підприємств (юридичних осіб). Всі екологічні правопорушення, при яких наноситься збиток природі, поділяються на екологічні проступки і злочини. Провини
 17. 15.2. Екологічна освіта
    розвитку екологічної освіти в РБ ». У цьому документі система екологічної освіти визнана завданням державного значення, що вимагає негайного рішення. Ефективна система екологічної освіти повинна спирається на наступні принципи. Безперервність. Екологічна освіта починається в самому ранньому віці, проходить через середню загальноосвітню і
 18. 1.4 Перспективи розвитку економіки природокористування і природоохорони Удосконалення екологічного механізму природокористування
    підприємництва, попередньо затвердивши їх в законодавчому порядку. Економічне стимулювання ОНПС. У Росії стимулювання раціонального природокористування і охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) здійснюється на законодавчому рівні шляхом: - встановлення податкових та інших пільг, що представляються державним і іншим установам і організаціям, в тому числі і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua