Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Є. В. Зоріна, Н. Ф Рахманкулова. Філософія в питаннях і відповідях. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, - 336 с., 2007 - перейти до змісту підручника

8 У чому полягає роль філософії в культурі?

Роль філософії в культурі визначається тим. що філософія є рефлексією над підставами кульгури «Філософія витягує культурні смисли з соціально-истори іс-ського контексту, очищає їх від історичної конкретики і перетворює на чисті логічні конструкції - поняття, з яких починає конструювати можливі ідеальні світи» 6 Обгрунтування думки про можливість різних вари антів ціннісних, соціальних, культурних та інших порядків, а отже, думки про оцінку наявного буття не як єдино можливого і найкращого є інтелектуальним завоюванням філософії.

Відповідь на питання про роль філософії в культурі тісно пов'язаний з визначенням сутності культури. З точки зору діяч-ностного підходу культуру можна визначити як систему історично розвиваються позабіологічних про-рамм людської діяльності. Культура в цьому плані виступає як система різноманітних традицій, зразків поведінки, норм і результатів діяльності, постійне відтворення яких робить людину людиною, що володіє мовою, свідомістю, мистецтвом, наукою, релігією, мораллю, сучасною індустрією і т. д. Культура передається від покоління до поколінню за принципом безлічі соціальних естафет і є формою соціального наслідування, що зберігає для майбутнього наш соціальний досвід.

Що є підставою універсальності культурних цінностей? Чим задаються універсалії культури? Для чого живе людина? Головне завдання філософії і полягає в тому, щоб вирішити проблему обгрунтованості цінностей. Вона покликана пояснити, чому потрібно віддати перевагу одним цінностям перед іншими задаючи тим самим людині чіткі критерії вибору. Для відповіді на ці питання філесофія використовує знання, що отримується за допомогою рефлексії, яка намагається надати об'єктивне значення пережитої суб'єктом очевидності.

На відміну від науки, філософія ставить перед собою завдання оцінки цінностей, оцінки того, що «має бути», а не того, «що є». Внаслідок цього філософія виступає в найважливішої ролі хранителя ідеалів культури як сфепи вільної самореалізації особистості Філософія пізнає людини за допомогою рефлексивного методу через осмислення отриманий них у процесі особистого досвіду даних про свободу відповідальності, цінностях і умов, в яких вони склалися. Такий підхід не «уречевлює» людини, перетворюючи його на об'єкт, і не ставить існування людини як людини під загрозу

Методологічна (співвіднесення різних, специфічних способів бачення об'єктів) та світоглядна (вироблення упорядковують схем діяльності та поведінки , гармонізують стосунки людини і світу) функції філософії злиті воєдино. Філософія - це методологія, яка є мировоз (ренієм і світогляд, яке на ролі мето лологіі. Філософія співвідносить всі форми, в яких світ даний людській свідомості - об'єктивний світ наукового дослі нання, властивий мистецтву образно-символічний спосіб освоєння світу, морально-регулятивні принципи і норми, способи містичного пізнання. Саме ету7 риску філософії М. М. Бахтін характеризував як «метамова» всіх наук (і всіх видів пізнання і свідомості). Філософські проблеми виникають в контексті завдання побудови цілісної картини світу і виведення з неї певних життєвих принципів Спосіб появи філософських проблем двоякий: або в результаті іманентного розвитку самої філософії, зіткнення ідей; або в результаті розвитку практики в л-обой сфері людської діяльності з точки зору того, що вона дає для бачення дійсності як певний культурний феномен.

філософія як «критична наука про загальнообов'язкових цінностях» (визначення належить німецькому філософу-неокантіанців Б Виндельбанду) як об'єкта свого дослідження має володіють абсолютним значенням оцінки, «хоча б вони фактично не користувалися визнанням або навіть ніким не визнавалися» 7. Філософія виявляє принципи нормативного свідомості як абсолютного мірила логічної, етичної та естетичної оцінки, и е позначає вищі точки культурного РА ІВІТІЯ або підстави культури.

17

2. A * jy> CO MII

У той же час, як зазначав А Швейцер, філософія повинна не тільки дослідити нормативне свідомість, а й нести культурні цінності як дієвих ідей в громадську думку . А за образним висловом К Маркса, філософія повинна не просто пояснювати світ, а бути засобом його зміни, причому на краще. На думку А. Швейцера саме етичні цінності задають орієнтири всім сферам людської діяльності, культура носить етичний характер, звідси випливає роль філософії як «стража культури». Цей «страж» повинен своєчасно попереджати людей про кризу етичних цінностей, здатних породити культурно-творчу діяльність, філософія «повинна була б вну шити людям, що їм належить боротися за ідеали, на яких грунтується культура. Вона повинна була б спробувати обгрунтувати ці ідеали самі по собі, в їх внугренней істинності. і підтримати (гем самим. Л.Я.) їх життєздатність »8

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "8 У чому полягає роль філософії в культурі?"
 1. СПИСОК 1 .
  Гайденко В.П., Смирнов Г.Л. Західноєвропейська наука в середні століття. М.. 1989. 2. Гуревич А.Я. Середньовічний світ: культура Німа більшості. М., 1990 . 3. Гуревич А.Я. Категорії середньовічної культури. М., 1979. 4. Історія філософії. Захід-Росія-Схід: Філософія стародавності і середньовіччя. М., 1995. Кн.1. 5. Майоров Г.Г. Формування середньовічної філософії. Латинська
 2. Запитання для семінарського заняття 1.
  Чим політична культура відрізняється від інших понять, які розкривають суб'єктивне зміст політики? 2. Які сутність і основні структурні елементи політичної культури? 3. Яким чином можна типологізувати політичну культуру? 4. У чому полягають особливості політичних культур Заходу і Сходу? 5. У чому проявляється специфіка впливу політичної культури на різноманітні
 3. Проблемні питання 1.
  Як виявити і виділити в політичній діяльності держави, партії, індивіда вплив культурних чинників? 2. Наскільки можна порівняти вплив на державу масових цінностей громадян з діяльністю офіційних структур та інститутів влади? 3. Чи може політичний діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура
 4. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 5. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  Поняття світогляду. Світогляд і філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії .
 6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
  Предмет і завдання курсу «Методика викладання філософії». 2. Поняття методики; педагогіка, дидактика, методика. 3. Загальні цілі, зміст , методи і засоби навчання у вищій школі. 4. Викладання філософії у вітчизняній вищій школі: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. 5. І. Кант про специфіку філософського знання та особливості навчання філософії. 6.
 7. Рекомендована література 1.
  Кемеров В.Є. введення в соціальну філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів.-М.: Аспект прес, 1996. 2. Основи філософії: Уч. посібник для вузів .-М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів.-М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів.-Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч.-М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. -
 8. Висновок
  Розглянувши взаємини між релігією і такими феноменами культури, як міф, філософія, наука, мистецтво, ми прийшли до висновку про те, що у кожного з них є свій культурний досвід, свою мову, свій грунт, на якому вони виростають. Відносини між ними не можуть будуватися ні за принципами ієрархії, ні в категоріях підсистем суспільства. Скоріше це від-Глава 3. Релігія в системі культурного
 9. Структура курсу
  Розділ 1. Введення. Історичні віхи розвитку філософії / 6 годин / Розділ 2. Фундаментальна філософія / 16 годин / Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства. Тема 2. Методи і внутрішню будову філософії. Тема 3. Онтологічні проблеми філософії. Тема 4. Філософське розуміння свідомості. Тема 5. Сутність і форми пізнання. Розділ 3. Соціальна філософія / 12:00 / Тема 6.
 10. Теми рефератів 1.
  Антропологічний матеріалізм, його сутність і принципи. 2. Роль Л.Фейербаха в історії філософії. 3. Проблема відчуження у філософії К. Маркса. 4. Позитивізм і наука. 5. Поняття волі в філософії А. Шопенгауера. 6. Вчення Ф. Ніцше і «надлюдину». 7. Програма «переоцінки всіх цінностей» і «імморалізм» Ф.
 11. Гадамер Х.-Г.. Істина і метод: Основи філос. герменевтики: Пер. з нім. / Заг. ред. та вступ. ст . Б. Н. Безсонова. - М.: Прогресс.-704 с,, 1988

 12. Висновок.
  Філософія ірраціоналізму - це філософія пошуків сенсу людського існування, філософія незадоволена класичним трактуванням людини, що відкидає його розуміння через визначення людської «сутності» і зайнята дослідженням «існування» повсякденного, простої людини. Заслуга ірраціональної філософії полягає в постановці проблеми біс-свідомого, визначенні ролі
 13. історичні типи ірраціоналізму в просторі культури
  Використання історико-філософського підходу дозволило визначити такі історичні типи ірраціоналізму в просторі культури: Релігійний ірраціоналізм, як дораціональний, стихійно-хаотичний, не оформлений логосом, погляд на світ (натуральні, язичницькі релігії); Давньогрецький ірраціоналізм (орфизм, пифагореизм, неоплатонізм і пізній стоїцизм); Середньовічний, християнський
 14. Кусаінов А.А.. Французька «нова філософія» і культура постмодерну. - Волгоград: Вид-во ВолДУ . - 164 с., 2003
  У монографії розглядаються актуальні і теоретично значущі питання, присвячені феномену «нової філософії» у Франції; виявляються ідейні витоки та соціокультурні передумови її формування; досліджуються історико-філософські та філософсько- ан-тропологіческіе побудови «нової філософії»; розкривається специфіка «неофілософской» концепції як чергової спроби деструкції західно-європейської
 15. Суспільство як світ культури
  Проблематика культури в соціальній філософії є в певному сенсі унікальною. Мабуть, ніяка інша категорія соціальної філософії не відрізняється таким багатством і різноманітністю визначень, як культура. Причому з роками це різноманітність не тільки не долається, але, навпаки, зростає [1]. Як би не ставитися до цього водопілля підходів до культури у світовій та марксистської
 16. Література
  1. Алексєєв ҐГ.В. Філософи Росії ХІХ-ХХ століть. Біографії. Ідеї. Труди.-М., 1999 . -944 с. 2. Погляд на російську філософію / / Питання філософії. - М., 1994. - № 1. - С. 54-73. 3. Брудне А.Ф. Оригінальна реконструкція філософських ідей Лейбніца / / Вісник МГУ. Сер. 7. Філософія. - М., 1974. - С. 87-89. 4. Гулига А.В. Естетика у світлі аксіології. Півстоліття на Волхонці. - СПб., 2000. -445 с.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua