Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Д. Л. Родзинський. ФІЛОСОФІЯ В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ. Навчальний посібник. Москва, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 10. Що таке субстанція і які категорії з нею тісно пов'язані?

Що таке категорія? Це найбільш загальне поняття, що відображає фундаментальні властивості закономірно розвивається реальності. Категорії стають універсальними формами освоєння й осмислення світу, утворюючи поня тійний апарат наук. Вони відображають глибину розуміння людиною природи, суспільства, самого себе, виступаючи найважливішими елементами світогляду суб'єкта, школи або цілого напряму в філософії.

Однією з найважливіших категорій, з якої починається вивчення онтології, є визначення субстанції. Субстанція - це універсальна незмінна і незнищувана основа буття всіх речей, явищ і станів. Інакше кажучи, вона - абсолютна «початок усього». В історії філософської думки можна виділити два принципових спору, пов'язаних, по-перше, з якістю субстанції і, по-друге, з се кількістю.

Проблема якості виражалася в питанні: що вважати субстанцією? Оскільки у філософії налічується, принаймні, чотири напрямки, що мають свої відгалуження, то і фундаментальних якостей субстанції можна знайти теж чотири.

Так, в об'єктивному ідеалізмі субстанцією могла стати Порожнеча або Брахман - для індійських філософів; Бог - для християнства; Благо - для неплатників; Дао - для китайських мислителів; Ейн-Соф для Кабба-листів та т . д.

У діалектичному матеріалізмі подібної субстап єю стає матерія.

Для суб'єктивних ідеалістів основою всею суще го була індивідуальна душа людини (софісти), світ особистих відчуттів (Берклі, Юм), апріорні форми чуттєвості, розуму і розуму (Кант) і т. п.

Стихійні матеріалісти стверджували, що з у б станцією виступає одна зі стихій космічного б и на:

ефір, вогонь, повітря, вода, земля (так вважали Іерак.

Ксенофан, Анаксимен, Фалес) - або їх комбінація (цієї думки дотримувалися Гіппократ, і) МПМ ток л, Аристотель).

Інший спір, що виявляє кількість субстаіппй, народжував три концепції.

Наявність єдиною супстап ції у вченні давало йому назву «монізм»; наявність Т.В \ \ субстанцій - «дуалізм»; більше число - «плюралізм-.

Представником моністичну КОІЦеПП.ІІ KMC IV

паст Спіноза, для якого Бог збігається з природою. I> про жественная природа стає тим універсальним нач.і ЛОМ, ІЗ якого відбуваються всі ВЄ1ЦІ, явища II складаючись

пия. Крім того, моністичну концепцію У ф | | ЛО ('про <|

представляють Плотін, середньовічні християнські мислителі, Гегель і цілий напрямок діалектичного ма теріалізма.

Дуалістична концепція може бути преде милена, наприклад, Платоном або Декартом. 'Гак, у Платона є дві субстанції: матерія і світ божеет веппих ідей,

з'єднання яких один з одним обумовлює м

образну космічну життя. Дуалізм Декарта ІАК же представлений двома субстанціями: матеріальної, чий ат рібут - протяжність, і духовної, що виражає себе через мислення.

Плюралістична концепція знаходить своє вираження насамперед у монадологію Лейбніца, виокремлювати безліч простих і неподільних субстанцій, що володіють самостійністю, активністю і мінливістю. Крім того, плюралістичний підхід притаманний персоналізму, відстоює ідею унікальності кожної особистості; прагматизму Джеймса і Дьюї, де кожному людині належить свій «потік свідомості» або «унікальність пережитого досвіду» .

Що таке субстрат? Поняття «субстрат» близьке до поняття «субстанція», з тією лише відмінністю, що якщо під другим частіше мається на увазі ідеальна основа явищ, наприклад, Бог, світова енергія, Нус, Прана і т. п., то субстрат представляє основу матеріальних явищ: сукупність відносно простих якісно елементарних матеріальних утворень, чиє взаємодія визначає формальне розмаїття світу. Тому субстанція є абсолютний початок всього, а субстрат залишається лише відносним початком, що стосуються тільки матеріальної сторони питання.

Однак субстрат може і збігатися з субстанцією, це можливо в рамках матеріалістичних напрямів. Так субстратом і субстанцією одночасно у фізичних процесах є елементарні частинки і поле; в хімічних реакціях - стійкі до перетворень атоми; в біологічних процесах живих організмів - молекули нуклеїнових кислот (ДНК і РНК).

Що таке сутність? Сутність - це унікальне прояв універсальної субстанції. Інакше кажучи, якщо субстанція може перебувати як в речах, так і поза ними, то сутність знаходиться виключно в самих речах і представляє природу речі або сенс її існування. Так, наприклад, платонівська ідея, перебуваючи поза речі, виступає її субстанцією, а сама річ має сущ-11 остю, що відбиває свою субстанцію. Зате аристотелевская «форма» є вже сутність речі , бо вона, перебуваючи всередині самої речі, зумовлює мету і закон її існування. У християнській традиції субстанція, сутність і існування в Бозі збігаються.

Але якщо субстанція проявляє себе в сутності, К) у чому проявляє себе суть? Сутність проявляє себе в явищах.

Що таке явище? Явище це форм ;) 11 рою ії. 'ІС-ня сутності, яка може бути сприйнята тілесними почуттями. Явища можуть мати закономірний характер свого прояву - тоді вони називаються атрибутивними, або мати випадковий характер тоді вони и іазьіваются акціденціальнимі.

Атрибут - це необхідна, невід'ємне, істотна властивість субстанції, через яке вона заявляє про себе світу. Наприклад, атрибутами материн виступають рух простір, час.

Акциденція - це випадкове, несуттєве властивість прояви субстанції, наприклад, плями па сонце, сміх людини або дощ спекотним літом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 10. Що таке субстанція і які категорії з нею тісно пов'язані? "
 1. Тема: БУТТЯ: суще І ІСНУВАННЯ
  що є; Сутність - внутрішня, відносно стійка сторона предмета. Існування - реальне буття; те, що повідомляє речам, процесам, діям і т.д. їх реальність. Реальність - сукупність станів в минулому, сьогоденні і майбутньому. 1) все існуюче, тобто матеріальний світ і його ідеальні продукти; 2) протистоять явищам свідомості. Субстанція - самостійна сутність,
 2. Проблемні питання 1.
  Таке Сучасність / Модерн? Які якості притаманні сучасному суспільству? 8. З якими проблемами стикаються перехідні суспільства? Як реагує на них політична наука?
 3. Контрольні питання і завдання
  таке система права? Що характеризують за допомогою цієї категорії? 2. Що таке галузь права? Які критерії її виділення в системі права? Назвіть галузі права в російській системі права? У чому полягає об'єктивний характер виділення галузей права? 3. Що таке правовий інститут? Які види правових інститутів розрізняють у системі права росії? Що таке підгалузь права?
 4. Контрольні питання
  таке форма держави? 2. Що являє собою форма правління? Які види форми правління розрізняють? У чому основні відмінності монархічної і республіканської форм правління? 3. Що таке форма державного устрою? У чому основні відмінності простих і складних держав? Які основні ознаки федерації? 4. Що характеризує категорія державний (політичний)
 5. . Онтологічні проблеми філософії
  категорії «буття». Космос і внутрішній світ людини. Місце і роль категорії «буття» у філософії. Генезис категорії «буття». Категорія буття у ведичній традиції Індії. Основні онтологічні поняття індійської філософії. Категорія "буття" в філософії Стародавнього Китаю. Категорія буття у філософії Парменіда. Буття - основа європейської філософії. Предметно-матеріальне істолковиваніе буття.
 6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  таке об'єкт і предмет геополітики? 2. Яке місце займає геополітика в системі інших наук? 3. Розкрийте сутність поняття «геополітична епоха». Які основні віхи характеризують геополітичні епохи з початку XIX в. і до наших днів? 4. Які основні закони геополітики? 5. Назвіть основні категорії геополітики. 6. Перерахуйте методи геополітичної науки. 7. У чому суть
 7. 1. Земля як війна
  що конфлікти, що виникали через територій, є головною і майже єдиною причиною воєн. Всі інші цінності - гроші, золото, стада, багатства, жінки або провізія, - куплені внаслідок воєн, є другорядними щодо головного - землі, території. Це зрозуміло - той, хто володіє землею, в деякому розумінні володіє всім тим, що на ній знаходиться, а тому захоплення
 8. Запитання для повторення
  такий доказ і спростування? Назвіть види і структуру докази. Перерахуйте правила і можливі помилки в процедурах обгрунтування. Що таке виверт у процесі аргументації? Які види вивертів
 9. Запитання для повторення
  таке дилема? Назвіть види дилем. Охарактеризуйте правильні модуси умовно-категоричних-го силогізму. Які модуси має розділової-категоричний силогізм? Що таке метод натурального виводу? Які основні прямі і непрямі правила логіки судження
 10. § 4. Соціальна держава
  таке, в якому механізми панування права вже досить розвинені. Контрольні питання - Назвіть ознаки правової держави? - Які принципи правової державності закладені в Конституції Російської Федерації? - Знайдіть у нормативних правових актах гарантії принципів верховенства закону і рівності всіх перед законом. - Які вимоги існують для визнання держави
© 2014-2022  ibib.ltd.ua