Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І. . Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

6. Дія цивільно-правових законів у часі і просторі.А) Дія цивільного законодавства у часі.
При застосуванні нормативного акта нерідко виникає питання, з якого моменту
починають свою дію нові норми цивільного права і як довго вони
діють , обмежені вони часом чи ні.
Введення в дію цивільних законів та інших нормативно-правових актів на
території України визначається, перш за все. Конституцією України (ст.ст.
57, 58, 94, ч. 3 ст. 106, ст. 117).
Відповідно до загальних правил статті 57 Конституції, закони та інші
нормативно-правові акти, які визначають права і обов'язки громадян,
повинні бути доведені до відома населення у порядку, встановленому
'законом. Недотримання цього правила тягне недійсність
відповідного акта.
Стаття 94 Конституції України передбачає, що закон набирає чинності
через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення. Самим законом може бути
передбачено, що він набирає чинності в іншому порядку, але в кожному разі це
відбувається не раніше дня його опублікування у відповідних офіційних
виданнях.
Згідно ст. 6.10.3 Регламенту Верховної Ради України офіційним
опублікуванням законів та інших актів Верховної Ради України визнається їх
публікація в "Відомостях Верховної Ради Украйни" протягом 30 днів, а також
в газеті "Голос України" протягом 5 днів після дати прийняття.
Міжнародні договори є частиною національного законодавства.
Порядок набрання ними чинності передбачений ст. 20 Закону України "Про
міжнародні договори України". З її змісту випливає, що до числа
міжнародних договорів, що мають силу для України, відносяться: договори,
ратифіковані Верховною Радою України; договори, затвердження, прийняття або
приєднання до яких здійснено на підставі рішень відповідно
Верховної Ради України або Президента України; договори, які вступили в
силу з моменту підписання їх Президентом України. Зазначені договори
підлягають опублікуванню у "Відомостях Верховної Ради України", в газеті
Верховної Ради України "Голос України", а також в "Зібранні чінніх міжнародніх
договорів України ".
Порядок вступу в силу інших нормативно-правових актів визначається
окремо. Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 10 червня 1997
року "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та
набрання ними чинності" офіційними друкованими виданнями в цьому випадку є
"Відомості Верховної Ради України", "Офіційний вісник України", газета
"Урядовий кур'єр".
Згідно з цим Указом акти Президента України загально-нормативного характеру
набирають чинності через 10 днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не
передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в одному з
зазначених офіційних друкованих видань.
Нормативні акти, видані Кабінетом Міністрів України, набирають чинності
з моменту їх прийняття, якщо інший строк набрання ними чинності не передбачено в
цих актах. При цьому слід мати на увазі, що акти Кабінету Міністрів,
які визначають права і обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх
опублікування в офіційних друкованих виданнях.
Якщо нормативно-правовий акт опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" раніше,
ніж в "Офіційному віснику України" та "Відомостях Верховної Ради України", він
набирає чинності після опублікування в цій газеті в порядку, викладеному
вище.
Є особливості набрання чинності нормативно-правових актів інших органів
виконавчої влади. Відповідно до Указу Президента України від
03.10.92 р. (із змінами від 21.05.98 р.) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади "з
01.01.1993 року була введена обов'язкова державна реєстрація
нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян
або мають міжвідомчий характер. Такий реєстрації підлягають нормативні
акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, а також місцевих органів виконавчої
влади в Автономній Реї * публіці Крим, областях, Києві, Севастополі, районах
областей, районах міст Києва та Севастополя. Згідно з пунктом 1 Указу
Президента від 03.10.92 р. перераховані нормативно-правові акти набирають
силу через 10 днів після їх державної реєстрації, якщо в них не
встановлено більш пізній строк набрання ними чинності. Державну
реєстрацію здійснюють Міністерство юстиції України та його органи в Автономній
Республіці Крим, областях, районах.
За загальним прівяну, дія закону не обмежена строком, якщо в самому
законі не вказано інше, зокрема, термін його дії, або сама природа закону <** »не передбачає його дію протягом певного терміну. Зазвичай, Закон
діє до його скасування у встановленому порядку. Про скасування закону може бути
прямо зазначено в новому законі. Можлива також "непряма скасування". Так, якщо в
новому законі нічого не сказано про дію раніше прийнятого закону, що регулює
ті ж відносини, або вказано, що інше законодавство діє в частині, що не
суперечить нововведень Закону, то, якщо колишній закон суперечить
новому, його слід вважати скасованим у відповідній частині або в цілому з
моменту набрання чинності нового закону.
Цивільний закон, як і інші нормативні акти, зворотної сили не має (ст. 58
Конституції України). Тому закон діє на майбутній час і не
застосовується до тих правовідносин, які виникли до введення його в
дію. б) Дія цивільного законодавства просторі. Закони
України діють на всій території України. Можливо, однак, прийнято
законів спеціально для певної частини території держави (наприклад.
Закон про статус столиці). Природно, що в цьому випадку його дію
поширюється лише на зазначену в ньому територію. Нормативні акти
Автономної Республіки Крим діють на території республіки, а постанови
і розпорядження органів місцевої влади та самоврядування мають силу на
території певної адміністративно-територіальної одиниці.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Дія цивільно-правових законів у часі і просторі. "
2. Проблеми науки і культури
 1. У роки панування марксистсько-ленінської ідеології духовність розумілася як особливий вищий результат суспільно-історичної практики людей, як відображення буття, а головним завданням соціалістичної культури оголошувалося формування нової людини, будівника комунізму. Тому все духовне життя суспільства була ідеологізована і політизована. Особливо яскраво ця тенденція проявилася в післявоєнні
  4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
 2. Основи міжнародного режиму визнання і виконання іноземних арбітражних рішень були закладені Нью-Йоркської конвенції 1958 р., яка носить універсальний характер і включає до складу її учасників понад 120 держав. Конвенція застосовується виключно до «инос-Тран арбітражним рішень», тобто таким рішенням, які винесені на території держави іншої, ніж держава, де
  25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
 3. У будь-якій державі існує і з'являється величезна кількість норм права. Ці норми можна класифікувати (поділити) на види відповідно з певним критерієм (ознакою). 1) Норми права за предметом правового регулювання: норми конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, екологічного права та ін 2) Норми права за методом правового регулювання: 2.1.
  § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
 4. Вчинення злочину є умовою виникнення кримінальної правовідносини. При цьому слід зазначити, що правовідносини, як форма реалізації кримінального закону, тісно пов'язане з встановленням в діях винного складу злочину. «Кримінальні закони, - пише А. А. Піонтковський, - описуючи ознаки складу злочину, описують тим самим юридичний факт, який є умовою
  § 3. Система кримінального права
 5. В результаті тривалої історичної еволюції кримінально-правові норми, розпорошені по різних джерелах, поступово сформувалися у певну систему, що володіє безліччю власних (властивих тільки системі) елементів: інститут (сукупність однорідних норм), окрема норма, гіпотеза, диспозиція, санкція норми і т. д.; як автономна, вона взаємодіє з іншими системними
  § 7. Дія кримінального закону в просторі
 6. Дія кримінального закону в просторі є реальне його застосування органами правосуддя на конкретній державної території. Дія закону в просторі визначається такими принципами: територіальним, громадянства, універсальним і реальним. Основоположним є територіальний принцип дії кримінального закону в просторі. Його суть викладена в ч.1 ст. II КК: "Особа,
  § 10. Видача осіб, які вчинили злочин
 7. Проблема видачі злочинців не має відношення до питань кримінального закону та дії кримінального закону в часі або просторі . Лише та обставина, що законодавець помістив статтю про видачу злочинців у главу 2 УК "Дія кримінального закону в часі і в просторі", визначає необхідність розгляду тут цього питання. Строго кажучи, проблема видачі злочинця
  § 9. Основні питання причинності в теорії російського кримінального права
 8. Питання про причинного зв'язку в конкретній кримінальній справі виникає не так вже й часто, оскільки зазвичай причинний зв'язок проявляється безпосередньо, тобто буває очевидною. Однак з вторгненням кримінального права в сферу технічного прогресу, екології, безпеки використання природних ресурсів, хімічних речовин, транспорту та інші сфери людської життєдіяльності, практичні проблеми
  § 6. Конкуренція (колізія) кримінально-правових норм
 9. Класифікація видів колізій проводиться по різних підставах. З позицій системи права та законодавства можна виділити межправовие, міжгалузеві та внутрішньогалузеві колізії. Межправовие колізії виникають між нормами права, що належать до різних правових систем. В їх рамках слід виділити: колізії міжнародних та внутрішньодержавних норм кримінального права; колізії національних та
  33. Поняття і види речей у цивільному праві.
 10. Речі - частина матеріального світу, що має товарну цінність. Об'єктами цивільних правовідносин речі стають не в силу своїх природних властивостей, а тому, що суб'єкти права, враховуючи ці їхні властивості, вступають з приводу них в суспільні відносини, де речі набувають значення товару. Держава встановлює правила поведінки людей при використанні тієї чи іншої речі. У зв'язку з цим
  Вещи - часть материального мира, имеющая товарную ценность. Объектами гражданских правоотношений вещи становятся не в силу своих естественных свойств, а потому, что субъекты права, учитывая эти их свойства, вступают по поводу них в общественные отношения, где вещи приобретают значение товара. Государство устанавливает правила поведения людей при использовании той или иной вещи. В связи с этим
© 2014-2022  ibib.ltd.ua