Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Експеримент як метод емпіричного дослідження

Експеримент передбачає активне втручання дослідника в діяльність випробуваного з метою створення умов, в яких виявляється психологічний факт. Дослідник навмисно створює і змінює умови, в яких протікає діяльність людини, ставить завдання і за результатами судить про психологічні особливості випробуваного.

Виділяють лабораторний і природний експеримент. Лабораторний експеримент проводиться у навмисно створених умовах, з використанням спеціальної апаратури; дії випробуваного визначаються інструкцією. У лабораторному експерименті здійснюється особливо суворий контроль залежних і незалежних змінних. Недоліком лабораторного експерименту є крайня затруднительность перенесення результатів на умови реального життя.

1 Див: Попцова Є.В. Роль матері як суб'єкта навчального спілкування в общепсіхіческом і мовному розвитку дитини раннього віку / / Психолого - методичні особливості розвиваючих методів навчання іноземної мови. Іваново, 1994. С.83-96.

26 Розділ перший. Предмет, завдання і методи психології розвитку ...

Ідею природного експерименту висунув А.Ф. Лазурский (1874-1917), який закликав до поглибленої розробці нових форм психологічного експерімента1. Щоб організувати природний експеримент, треба, на думку Лазурского, вирішити проблему вибору таких видів діяльності, в яких особливо характерно виявлялися б типові або індивідуальні особливості досліджуваних.

Після чого створюється модель діяльності, дуже близькою до тих занять, які звичайні (природні) для учасників. Наприклад, природний експеримент в групі дитячого саду часто будується у вигляді дидактичної гри.

Експериментальне дослідження може бути констатує і формує. Констатуючий експеримент спрямований на виявлення наявного рівня психологічного явища або якості. Прикладом констатуючого експериментального дослідження може служити тестове обстеження інтелекту дітей, що проводиться за допомогою різних методик (тест А. Біне, тест Векслера, ШТУР та ін.) У зарубіжній психології констатується дослідженню звичайно протиставляється навчальне дослід-ваніе1. Метод навчає експерименту будується на порівнянні результатів випробовуваних, спочатку східних у всіх відносинах, але розрізняються за обсягом досвіду, отриманому групами в процесі навчання, що дозволяє висунути більш змістовну гіпотезу про фактори, що впливають на розвиток.

Виникнення методу формуючого експерименту у вітчизняній психології пов'язане з ім'ям Л.С. Виготского3. Задум формує (або експериментально-генетичного, генетико-моделюючого, який навчає) дослідження полягає в штучному відтворенні (моделюванні) процесу психічного розвитку. Мета - вивчення умов і закономірностей походження того чи іншого психічного новоутворення.

Ставиться завдання формування нової для випробуваного здібності.

Дослідник теоретично намічає і емпірично підбирає відповідні шляхи і засоби досягнення шуканого результату, прагнучи домогтися заздалегідь «запланованих» показників сфор-мування здібності.

1 Див: Лазурский А.Ф. Про природному експерименті / / Хрестоматія з вікової та педагогічної психології / За ред. І.І. Ільясова, В.Я. Ляудис: У 2 ч. Ч. 1. С. 6-8.

2 Див: Крайг Г. Психологія розвитку. С. 35-60.

3 Див: Бурменская Г.В., Карабанова OA, Лідері А.Г., Обухова Л.Ф., Фролов Ю.І. Від Виготського до Гальперіну. Спеціальні додатки до «Журналу практичного психолога». М., 1996.

Глава П. Організація і методи дослідження ...

27

Експериментальна модель формування причинно пояснює прогрес і розкриває механізми якісних стрибків в оволодінні даною здатністю. Якщо формування закономірно, повторюваним чином приводить до бажаного результату (при дотриманні виявлених умов і засобів), то робиться висновок про те, що вдалося проникнути у внутрішню сутність розвитку даної здібності.

Хрестоматійними прикладами реалізації стратегії експериментального генезису психічних здібностей стали формування звуковисотного чутливості як своєрідної сенсорної здатності людини (А. Н. Леонтьєв), формування здатності уваги у молодших школярів як дії внутрішнього контролю (П.Я. Гальперін , С.Г. Кобильніцкая) 2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Експеримент як метод емпіричного дослідження "
 1. Методи юридичної психології
  експерименту, включеного спостереження, дослідження документів, контент-аналіз і інтерв'ювання. Метод структурного аналізу спрямований на виявлення структурно-функціональних залежностей в досліджуваному явищі. Цей метод є провідним у вивченні психічних якостей різних суб'єктів права, особистості злочинця, психології різних видів юридичної діяльності. Метод
 2. Тема 14. Тактика слідчого експерименту.
  Експерименту. Учасники слідчого експерименту і особливості його проведення. Використання спеціальних знань при провадженні слідчого експерименту. Особливості фіксації ходу і результатів слідчого експерименту. Контрольні питання: Які правові основи і тактика слідчого експерименту? Які особливості підготовки та проведення слідчого експерименту для перевірки
 3. Методи і методика педагогічного дослідження
  експеримент, вивчення педагогічних ситуацій, фактів, результатів діяльності, аналіз педагогічної документації, метод диагностирующих контрольних робіт, порівняльно-історичний метод та ін; - теоретичного дослідження - теоретичний аналіз, абстрагування, історичний, логічний, формалізація, аксиоматизация та ін Використовуються також ті методи, які правомірно застосовувати
 4. Методи та методика дослідження
  як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу, педагогічного спостереження, педагогічного тестування і т.д. завжди повинні містити питання, позиції, що орієнтуються на специфіку предмета юридико-педагогічного
 5. 2. Методи і функції науки "Теорія держави і права"
  експеримент. Формально-юридичний метод - дослідження і тлумачення нормативного матеріалу, текстів джерел
 6. § 3. Що таке соціальний експеримент?
  Експерименти, що сприяють впровадженню в життя суспільства нових форм соціальної організації. Що таке експеримент? Цей термін походить від латинського слова, що позначає пробу чогось або випробування. Експеримент являє собою процедуру дослідження і є більш потужним в пізнавальному процесі засобом, ніж спостереження. Об'єктом соціального експерименту може виступати група осіб,
 7. 9. Функція філософії
  експерименту. Вона здатна навіть затримати прогрес у дослідженнях, оголошуючи цілі дослідницькі програми несумісними з нею або заохочуючи поверхневі або навіть безплідні плани. Чи може філософія функціонувати інакше? Чи може вона здійснювати які-або позитивні функції? Звичайно, може, і іноді вона робить це. Історичних прикладів достатньо, але ми не будемо звертатися до них, бо
 8. SJ. Емпірична перевірка однієї теорії за допомогою іншої
  експеримент, а також в сам спосіб зчитування інформації з них. Іншими словами, в будь-яку експериментальну ситуацію будуть залучатися два безлічі теорій (або фрагменти таких) (див. гл. 10): (1) теорія, яка підлягає перевірці (основна (substantive) теорія), і (2) сукупність фрагментів теорій, що пояснюють експериментальну установку (допоміжні (auxiliary) теорії). Зазначені
 9. 2.1. Ізольовані теорії непроверяеми
  експериментальна реалізація даних умов і фактичні вимірювання величин »До Відзначимо три стадії: планування експерименту (частина теоретичної роботи), побудова експериментальної установки і виконання емпіричних операцій а. Планування експерименту буде включати додаткові гіпотези щодо зв'язків даної величини (наприклад, тиск газу) з іншою величиною, яка може бути
 10. 4. Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання. Форми наукового пізнання
  експерименті, як методі пізнання, що з'єднує в собі дослідне отримання знань з попередніми осмисленням умов його проведення і, відповідно, закладкою певного гіпотетичного знання в основу конкретних дій. Цим самим підтверджується незаперечний факт будь-якого пізнання, що досвід (практика) є вихідним і кінцевим етапом пізнання. Теоретичний рівень наукового пізнання
 11. 3J6. Загальна схема
  експериментатору об'єктивувати неспостережувані і, назад, інтерпретувати показання приладів в теоретичних термінах. Таким чином, А і 7,2 містять / 2. Наступний крок полягає в тому, щоб спроектувати спостереження або експеримент, що включає гіпотези / 2, результат якого може мати відношення до перевіряється теорії Ті. (Звичайно, існує погано продумано 1 В. A. S m и th, Science, 1967,
 12. 2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП.
  Як вивчається держава і право. Метод науки - це способи вивчення реальної дійсності, загальні вихідні принципи, на яких базується дана наука. Методологія ТГП - це застосування сукупності певних теоретичних принципів, логічних прийомів і спеціальних способів дослідження основних загальних закономірностей виникнення і розвитку державно-правових явищ. Найважливішими
© 2014-2022  ibib.ltd.ua