Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Методи і методика педагогічного дослідження

Методологія - не тільки система знань про основоположні ідеях педагогічної теорії, принципах і способах оволодіння цими ідеями, а й діяльність з обгрунтування структури, логіки, методів педагогічних досліджень, оцінці їх якісних параметрів.

У процесі наукового пошуку реалізуються різні наукові підходи, що визначають стратегію дій дослідника, спрямованість його наукового пізнання: структурний, системний, функціональний, імовірнісний, інформаційний, алгоритмічний та ін Кожен з підходів орієнтує дослідника на вивчення об'єкта з однією з його граней, які згодом повинні бути синтезовані.

Проблеми педагогіки досліджуються багатьма методами, тобто шляхами і способами, за допомогою яких наука накопичує факти і виходячи з них створює наукові теорії і вирішує практичні проблеми. У педагогічній науці склалися і активно використовуються такі методи:

- емпіричного дослідження - педагогічне спостереження, опис, вимірювання, дослідницька бесіда, аналіз та узагальнення педагогічного досвіду, інтерв'ювання, письмове опитування (анкетування), оцінювання (рейтинг), самоаналіз і самооцінка, експертні оцінки, порівняльно-педагогічний метод, соціометрія, педагогічний експеримент, вивчення педагогічних ситуацій, фактів, результатів діяльності, аналіз педагогічної документації, метод диагностирующих контрольних робіт, порівняльно-історичний метод та ін;

- теоретичного дослідження - теоретичний аналіз, абстрагування, історичний, логічний, формалізація, аксиоматизация та ін

Використовуються також ті методи, які правомірно застосовувати як в емпіричному, так і в теоретичному дослідженні: аналіз і синтез, індукція і дедукція, порівняння, узагальнення, аналогія, тобто операції мислення. Застосовуються й складні методи: багатофакторний аналіз, метод аналогії, метод формалізації, метод моделювання та ін

Особливе значення в педагогічних дослідженнях має метод експерименту.

Це комплексний метод, полягає він в активному втручанні експериментатора в педагогічну дійсність з метою її вивчення в заздалегідь запланованих параметрах і умовах. У ньому в сукупності використовуються спостереження, бесіди, опитування та інші методи. Експеримент дозволяє варіювати фактори, які впливають на досліджувані процеси і явища, відтворювати їх неодноразово. Його сильна сторона в тому, що він дає можливість створювати новий досвід в точно враховуються умовах. Експеримент вирішує ряд завдань: а) встановлення невипадкових взаємозв'язків між впливом дослідника і досягаються при цьому результатами; між певними умовами і отриманої ефективністю у вирішенні педагогічних завдань, ситуацій, б) порівняння продуктивності двох або декількох варіантів. педагогічного впливу або умов і вибору з цих варіантів оптимального по якомусь критерію (результативності, часу, зусиль, коштів тощо); в) виявлення закономірних зв'язків між явищами і уявленнями їх не тільки в якісній, а й у кількісній формі.

Розрізняють природний і лабораторний, констатуючий і формуючий експерименти. При формуючому експерименті дослідник на основі цільової програми активно і позитивно впливає на досліджувані явища, вирішуючи поставлену педагогічне завдання, Перевіряючи тим самим ефективність вжитих впливів. Практична спрямованість педагогічних досліджень надає цьому виду експерименту особливе значення. Проведення педагогічного експерименту передбачає:

- постановку мети і формування гіпотези, тобто припущення, правильність якого і слід перевірити. Чіткість і конкретність гіпотези визначає задум експерименту, хід роботи і форми фіксації отриманих даних;

- визначення способів діагностики, дослідження й оцінку рівнів вихованості (навченості, розвиненості та ін.) людей, що залучаються до експерименту;

- створення необхідних умов та експериментальної ситуації, т.

тобто таких внутрішніх і зовнішніх умов експерименту, коли досліджувана залежність проявляється найбільш чисто, без впливу випадкових, суб'єктивних, неконтрольованих факторів;

- узагальнення та аналіз отриманих даних, їх досвідчена перевірка, підтвердження за допомогою вивчення тих змін, які відбулися в досліджуваному явищі за період експериментування, отримання нового педагогічного знання.

Педагогічного експерименту притаманне: навмисне внесення в досліджуване явище принципово нового; організація педагогічної діяльності, що дозволяє спостерігати цікавлять зв'язки між явищами; контроль за ходом експерименту і перевірка змін, що відбуваються, внесення при необхідності коректив у процес експериментування; кількісний і якісний аналіз результатів; узагальнення, висновки, рекомендації. Ці особливості роблять експеримент потужним методом педагогічного дослідження. Зрозуміло, ефективність експериментальної роботи у вирішальній мірі залежить від майстерності дослідника, його методичної та технічної оснащеності.

Широка сфера застосування в дослідницьких цілях кіно, фотографії, телебачення, звукозапису, комп'ютерної техніки, а також математичних методів, статистики та моделювання.

Як видно, в педагогічних дослідженнях застосовуються не тільки власні наукові методи, а й способи, запозичені з інших наук. Їх сутність, цільове призначення, методика і техніка застосування детально викладені в науково-методичної літературе29. За допомогою різних способів педагогічна наука видобуває факти, систематизує їх, на підставі чого створюються наукові теорії та концепції, школи і напрямки. В даний час педагогіка використовує методи філософії, соціології, соціальної психології та інших наук стосовно до предмета і науковому змісту педагогіки. Механічне перенесення в педагогіку методів інших наук неприпустимий, оскільки він не допомагає їй, а йде на шкоду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи і методика педагогічного дослідження "
 1. Вибір виду експертизи.
  Методів. До складу комісії при необхідності можуть бути включені і фахівці більш вузького профілю - психоневрологи, патопсихологи, сексологи, дефектологи та ін Тому, з точки зору економії сил і засобів переважний не низка послідовних експертиз, а комплексна експертиза. Необхідно відзначити, що експерти - учасники комплексних експертиз, крім власної основний експертної
 2. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  методологію управління якістю освіти. У даній концепції «системо-генетичний закон дуальності управління та організації» заломлюється через принцип дуальності управління якістю функціонування (консервативний момент) і якістю розвитку (інноваційний момент) освітніх організацій. В управлінні якістю вищої освіти це дозволяє окремо виділити процеси управління
 3. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  методичних принципів діяльності вищої школи здійснюються Конференцією ректорів Німеччини. Конференція ректорів Німеччини об'єднує всіх ректорів. Вона збирається один раз на рік. Статут вузу розробляється самим колективом. Керівництво здійснює ректор чи президент, проректори або віце-президенти і канцлер. Академічний сенат контролює навчальну та наукову роботу. Він формується з
 4. список літератури
  методологія і практика. Національна система оцінки якості освіти в Росії: Матеріали 5-го симпозіуму. М.: Изд-во Исслед. центру проблем якості підготовки фахівців, 1996. С. 52 - 55. Аветисов А.А. Освітні стандарти як основа об'єктивного моніторингу якості в системі безперервної освіти / / Кваліметрія людини й освіти: методологія і практика. Проблеми створення
 5. ВСТУП
  методи навчання досліджувалися переважно з точки зору діяльності вчителя, тоді як сутність навчально-пізнавальної діяльності учнів залишалася осторонь. Поступово наростало усвідомлення тієї обставини, що навчання - бінарний, двосторонній процес, що при вивченні цього процесу однаково важливо дослідити і діяльність вчителя, і діяльність учнів. З'явилося кілька
 6. § 3. Дидактичні можливості проблемної ситуації та умови її застосування
  методиках викладання окремих навчальних дисциплін немає єдиної думки щодо вихідних принципів класифікації проблемних ситуацій; для їх класифікації використовуються різні підстави. У результаті аналізу існуючих класифікацій проблемних ситуацій визначилися три найбільш загальних підходи: психологічний, гносеологічний і дидактичний. Розглянемо їх у зазначеній
 7. § 7. Процес рішення задачі
  метод). Способи вирішення проблемних завдань (методи проблемного навчання) будуть досліджені в наступних розділах. І останнє питання, яке слід розглянути у зв'язку з предметом обговорення, - як будувати процес навчання із застосуванням проблемних завдань. Висловимо кілька міркувань. 1. Проблемна задача може застосовуватися на будь-якому етапі уроку: при перевірці домашнього завдання, при
 8. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
  методики, але і всієї педагогіки. Якщо розглянути його під мікроскопом, можна пізнати в ньому всю спрямованість процесу навчання, характер відносин педагога з учнями; можна пізнати самого педагога, бо питання - це почерк його педагогиче-4 ського майстерності. З одного боку, слово "питання" так широко вживається в повсякденній мові й науковому мовою, його значення представляється настільки
 9. проблемного викладу
  методи проблемного (тобто " задачного "і" питального ") навчання. Таких методів три: проблемний виклад, евристична бесіда і дослідницький. Вони є способами управління пізнавальною діяльністю дітей при проблемному характері навчання. Грамотне застосування методів навчає дітей способам вирішення проблемних завдань і проблемних питань. Внутрішнє відмінність цих методів полягає в
 10. евристичної розмови
  методів проблемного навчання особливе місце займає евристична бесіда. Її творцем вважається Сократ, на честь якого бесіда іменується також сократіческой1. Евристична бесіда має двухтисяче-річну історію, однак найбільш продуктивний період її вивчення почався з середини 50-х років XX століття у зв'язку з розробкою концепції проблемного навчання. У загальній педагогіці її досліджували І.Я.
 11. ДОСЛІДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
  метод навчання має більш ніж полуторастолет-ню історію, спеціальним дослідженням якої займався Б.Є. Райков1. Спираючись на його монографію, розглянемо уявлення про сутність дослідницького методу, його місці, функціях, методикою, що склалися в педагогіці до 20-м рокам XX століття, тобто задовго до виникнення концепції проблемного навчання. Як визначалася в ті роки сутність
 12. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  методах і формах навчання і виховання людини. 3. Власне навчальна дисципліна. 4. Область гуманітарного знання. Детально розглядається історія становлення педагогіки. Проводиться порівняльний аналіз різних видів педагогічної діяльності. Виділяються такі професійні функції педагога: гностична, конструктивна, організаторська, комунікативна, діагностична,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua