Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Метод спостереження

Як науковий, об'єктивний, метод спостереження передбачає планомірне і цілеспрямоване фіксування психологічних фактів в природних умовах повсякденного життя. Спостереження як науковий метод дослідження не повинно бути зведене до простої реєстрації фактів, його основна мета - наукове пояснення причин того чи іншого явища. Необхідні умови наукового спостереження: постановка мети; розробка плану; вибір об'єкта і ситуації спостереження; підтримання природних умов життя; невтручання в діяльність випробуваного; об'єктивність і систематичність спостережень; розробленість способів фіксації результатів.

М.Я. Басов розглядав об'єктивне спостереження як основний метод дитячої психології. У 1924 р. він запропонував спеціальну методику психологічного спостереження за дітьми, спрямовану проти суб'єктивізму в описі поведінки. Їм була складена спеціальна схема, в якій були співвіднесені особливості психічних функцій (рухової сфери, сприйняття, пам'яті, уяви, мислення, мовлення, сфери почуттів, вольових процесів) дітей дошкільного віку та поведінкові моменти, в яких ці особливості, як правило, проявляються. Наприклад, стомлюваність (працездатність) пропонувалося оцінювати по тривалості того зусилля, яке зазвичай прикладає дитина при досягненні мети, наполегливості або ж більшою характерності пориву, одномоментного зусилля. При оцінці сфери почуттів Басов виділяв ознаки, доступні об'єктивної реєстрації, а саме: легкість збудження; стійкість; велика кількість або бідність зовнішніх проявів.

Існували наукові установи, де цей метод спостереження був основним. Так, Н.М. Щелованов в Ленінграді в 1920-х рр.. організував клініку нормального розвитку дітей2. Цілодобове

1 Див: Басов М.Я. Досвід методики психологічних спостережень над дітьми дошкільного віку / / Избр. психологічні твори. М., 1975. С. 103-106.

2 СТА.: Щелованов Н.М. Основні передумови для організації виховної роботи в будинках немовляти / / Позбавлені батьківського піклування: Хрестоматія / За ред.

B.C. Мухіної. М., 1991. С. 18-21.

24 Розділ перший. Предмет, завдання і методи психології розвитку ...

Спостереження фахівців за поведінкою дітей дозволило виявити й описати особливості розвитку дитини на першому році життя (поява комплексу пожвавлення, становлення хапання і ходьби).

Труднощі використання методу об'єктивного спостереження: надзвичайна трудомісткість; великі часові витрати; пасивна, вичікувальна позиція дослідника; необхідність психологічної освіченості спостерігача; висока ймовірність пропуску психологічних фактів, якщо вони нові або злиті з безліччю попутних явищ; небезпека суб'єктивності при зборі та обробці даних, при інтерпретації результатів; неможливість перевірки; обмежене використання математичних методів обробки даних.

У процесі спостереження дослідник фіксує тільки зовнішні прояви поведінки дитини, симптоми (дії з предметами, висловлювання), а цікавлять його ховаються за ними психічні процеси, стани, про які він може будувати лише припущення, припущення. Спостерігач повинен бути досить обережний у висновках і брати до уваги ту обставину, що у випробуваного в ході якої діяльності може скластися особлива мотивація, здатна надати значущий вплив на результат.

У роботі В.І. Леніна «Про умови надійності психологічного експерименту» (1941) 1 було показано, що молодші і старші діти, вирішуючи на перший погляд однакові завдання, насправді розуміють їх по-різному. При пред'явленні інтелектуальної задачі, типу келлеровской, дошкільнята дійсно, не мудруючи лукаво, намагаються дістати віддалений предмет за допомогою палички. А старші діти 7-12 років ніби не в змозі вирішити завдання, вони навіть не намагаються використовувати палицю, що знаходиться в полі зору. Виявляється, вони для себе переформулювали задачу, ускладнили її, бо очевидний спосіб видався їм занадто легким.

Спостереження може бути організовано як суцільне і вибіркове. Суцільне спостереження охоплює одночасно багато сторін поведінки дитини протягом тривалого часу і, як правило, проводиться у відношенні одного або декількох дітей.

Не виключена при цьому певна вибірковість: новизна, значимість якостей і можливостей дитини виступають як критерії відбору при записі спостережень (як у щоденнику психолога BC Мухіної «Близнюки» 2). При вибірковому спостереженні фіксується будь-яка сторона поведінки дитини або поведінку в

1 Ленін В.І. Про умови надійності психологічного експерименту / / Хрестоматія з вікової та педагогічної психології / За ред. І.І. Ільясова, В.Я. Ляудис: У 2 ч. М., 1980. Ч. 1.

2 Мухіна B.C. Близнюки. М., 1981.

Глава П. Організація і методи дослідження ...

25

певних ситуаціях, в певні проміжки часу (так, Ч. Дарвін спостерігав за виразом емоцій сина, лінгвіст О.М. Гвоздьов записував мовні прояви сина протягом перших 8 років життя).

Цінність методу спостереження полягає в тому, що не існує вікових обмежень для досліджуваних; тривалий простежування життя дитини дозволяє виявити переломні моменти - так були отримані знання про критичні періоди і переходах в розвитку.

Сучасні дослідники частіше використовують спостереження як метод збору даних на початковому етапі. Проте іноді він використовується і як один з основних.

Так, при вивченні якостей матері, необхідних для психічного розвитку дитини раннього віку, використаний метод «відкритого спостереження з прихованими це-лями» 1. Ситуації взаємодії матері та дитини у віці від одного року до двох років (предметна гра, читання книжки) були виділені як найбільш адекватна модель для вивчення відносин матері до дитини. Предметом систематичного спостереження, розгорнутої фіксації та аналізу стала система взаємин матері з дитиною і якості матері як суб'єкта спілкування з дитиною і суб'єкта навчання його предметної діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Метод спостереження "
 1. Методи і методика дослідження
  методи і методика досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи
 2. § 2. Що таке соціальне спостереження?
  Методологпя, сутність якої виражається не тільки в тому, щоб описати спостережувані явища, по головним чином у тому, щоб зрозуміти і пояснити їх. Етнометодологія ВСР частіше знаходить своє застосування в етнографії, соціології, соціальної антропології та інших соціально-гуманітарних
 3. § 3. Види примусових заходів медичного характеру
  спостереження і лікування у психіатра. Даний вид призначається в тому випадку, якщо особа не обов'язково поміщати в психіатричний стаціонар. Наприклад, тільки амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра призначається зменшених осудним і особам, які потребують лікування від алкоголізму чи наркоманії; примусове лікування в психіатричному стаціонарі загального типу призначається особі, яка
 4. 2. Методи і функції науки "Теорія держави і права"
  метод - спостереження, анкетування, статистичний аналіз, збір і математична обробка вихідних даних (напр., в налогооблажении, правоохоронній сфері), державно-правовий експеримент. Формально-юридичний метод - дослідження і тлумачення нормативного матеріалу, текстів джерел
 5. Методи юридичної психології
  методи дослідження мають певну специфіку, зумовлену особливостями об'єкта дослідження. Значне місце серед цих методів займають методи структурного аналізу, природного експерименту, включеного спостереження, дослідження документів, контент-аналіз і інтерв'ювання. Метод структурного аналізу спрямований на виявлення структурно-функціональних залежностей в досліджуваному
 6. Основні методи навчання
  метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти собою лише придбання працівником необхідних навичок управління обладнанням під наглядом начальника. Однак, цей метод застосовується і на вищому управлінському рівні. Цей метод відносно недорогий; стажисти
 7. Забезпечення інтенсивного і стійкості педагогічного спостереження.
  Спостереженні, але більш надійно самопобужденіе до інтенсивного спостереження. Тим більше що захопившись чимось, педагог, навіть знає, що треба спостерігати трапляється, забуває про це. Самопобужденіе здійсненно регулярними нагадуваннями собі про необхідність уважно спостерігати, уявними самонаказів (наприклад: «спостерігати!», «Понаблюдай за групою в лівому кутку!"), Використанням записок-«напоміналок»
 8. 4.2. Педагогічне спостереження
  спостереження
 9. § 2. Класифікація методів кріміналістікі та їх види
  методи кріміналістікі - суттєвій елемент ее методологічних основ, Розділ Загальної Теорії кріміналістічної науки. Методи кріміналістікі могут буті класіфіковані за різнімі підставамі. Найбільш Визнання є Класифікація методів кріміналістікі за трьома рівнямі: 1) методи діалектічної та формальної логікі; 2) загальнонаукові методи; 3) СПЕЦІАЛЬНІ методи
 10. 37. Методи управління: поняття, призначення, співвідношення sssn форм і методів управлінської діяльності.
  Методів управління, закон необхідної розмежування і розумного
 11. Лабораторія технічних ДОСЛІДЖЕНЬ документів, трасології та балістікі
  методи Дослідження фарбуючіх Речовини (Е. Ю.Байчевська), Друкований форм (С.Д.Павленко), електронно-графічний метод для Дослідження матеріалу паперу (Б.Р.Кіріченській), метод радіографії з використаних радіоактівніх ізотопів (В.К.Лісіченко), метод реплік для Отримання Забарвлення Прозоров Копій слідів на кулях. Проблемами комплексного Дослідження та сітуаційного АНАЛІЗУ в судовій експертізі
 12. Організація педагогічного спостереження
  спостереження. Перш за все, слід забезпечити особисту можливість спостереження, а для цього треба добре знати і пам'ятати навчальний матеріал заняття, який доведеться викладати. Якщо цього не зробити, то педагог волею-неволею уткнется в свій конспект, боячись щось пропустити або помилитися, і йому буде не до спостереження. Обов'язково слід виконувати правила орієнтації в поле педагогічного
 13. § 3. Спеціальні та частнонаучние методи теорії держави і права
  методів не виключає, а, навпаки, передбачає застосування спеціальних і приватних методів пізнання державно-правових явищ. Традиційний для юридичної науки формально-юридичний метод. Дослідження внутрішньої будови правових норм і права в цілому, аналіз джерел (форм права), формальної визначеності права як його найважливішої властивості, методи систематизації нормативного
 14. Методи встановлення причинного зв'язку
  методів встановлення причинного зв'язку відносяться: метод подібності, метод відмінності, метод супутніх змін і метод залишків. Основу відбору вихідних даних і відповідних висновків за даними методам складають наступні основні властивості причинних зв'язків: Кожне явище має причину і, можливо, деякі необхідні умови її дії. Причини і необхідні умови її дії перебувають
 15. Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління
  метод державного управління. Стимулювання як метод державного управління. _м Поняття дозвільної системи. Поняття и стадії дозвільного провадження. Адміністративно-правові методи - це Способи та Прийоми безпосередно и цілеспрямованого впліву органів державного управління (посадових осіб) на підпорядковані їм об'єкти управління. Методи й достатньо різноманітні, однак смороду мают Загальні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua