Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Спостереження і експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку

Основні дослідницькі методи психології розвитку та вікової психології - це методи збору фактів, з'ясування тенденцій , динаміки психічного розвитку, яке розгортається в часі.

На початковому етапі розвитку дитячої психології (у другій половині XIX - початку XX в.) це був насамперед метод спостереження. Дослідники (серед яких біологи і психологи Т. Тидеман, І. Тен, Ч. Дарвін, В. Прейер) простежували індивідуальний розвиток власних дітей, прагнули фіксувати реальний хід дитячого розвитку в природних умовах.

Так, в Росії в 1879 р. журнал «Сім'я і школа» звернувся до батьків і вихователів з пропозицією повідомляти свої особисті спостереження за життям дітей ранніх віків і тим сприяти побудові психології дитини. У відповідь на це в журнал були представлені матеріали (спостереження за десятьма дітьми переважно у віці від першого дня народження до 5-6 років), що дозволили визначити деякі особливості дитячого розвитку, зіставити їх з даними, отриманими зарубіжними вченими.

Надалі завдання збору батьківських щоденників взяв на себе Н.Н. Ланге, який представив свій календар розвитку психічного життя дитини. «У двоякому відношенні корисні були б подібні записи, - вказував він, - по-перше, для самих батьків, бо таким чином можна привчитися точно спостерігати своєї дитини і правильно пояснювати його психічне життя, а по-друге, для подальшого розвитку наукової психології дитяти ». Цей заклик не залишився без відповіді. Деякі результати батьківських спостережень були опубліковані вже в кінці XIX ст. й отримали розвиток надалі.

Значна увага питанням ведення щоденників дитячого розвитку приділяв Педологічний музей. Н.А. Рибников, редактор серії «Педологічна бібліотека», з жалем відзначав «бідність російської педагогічної літератури, присвяченої душевному розвитку дитини», «невідомість науці» дитини до 5 - 6-річного віку. В одному з випусків серіі2 публікуються, наприклад, записки батька Н. Соколова про розвиток його сина Борі від народження до 5 років.

Рибников привертає увагу читачів до цікавих фактичним даним щодо індивідуального ходу розвитку, які свідчать про нерівномірність темпу раннього розвитку, про поєднанні процесів прогресу і регресу, про своєрідність дитячої мови і думки та ін

1 Ланге М.М. Душа дитини в перші роки життя. СПб., 1892, С. 53.

2 Соколов Н. Життя дитини (по щоденнику батька). М., 1917.

Глава II. Організація і методи дослідження ...

23

Однак очевидні і недоліки «нехитрих» заміток батьків, які не мали спеціальної підготовки, - відсутність попередньо складеної програми, невизначеність завдань, несистематичність спостережень і неповнота записів і т.д. Спостереження проводилися з різними цілями і були погано порівняти один з одним, нерідко акцентувались суб'єктивно значимі факти і лінії розвитку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Спостереження і експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку"
 1. Методи юридичної психології
  Використовувані в юридичній психології общепсихологические методи дослідження мають певну специфіку, зумовлену особливостями об'єкта дослідження. Значне місце серед цих методів займають методи структурного аналізу, природного експерименту, включеного спостереження, дослідження документів, контент-аналіз і інтерв'ювання. Метод структурного аналізу спрямований на
 2. 2. Методи і функції науки "Теорія держави і права"
  Функції: Пізнавальна - пізнавати, аналізувати, описувати, систематизувати і пояснювати сутнісні властивості державних явищ. Світоглядна - виробляти правові цінності , удосконалювати правосвідомість суспільства, його правову культуру, формувати основи правової пропаганди і правового виховання. Прикладна - формулювати практичні пропозиції щодо вдосконалення системи
 3. § 3. Експеримент як метод емпіричного дослідження
  Експеримент передбачає активне втручання дослідника в діяльність випробуваного з метою створення умов, в яких виявляється психологічний факт. Дослідник навмисно створює і змінює умови, в яких протікає діяльність людини, ставить завдання і за результатами судить про психологічні особливості випробуваного. Виділяють лабораторний і природний експеримент. Лабораторний
 4. Методи і методика дослідження
  У своїй основі методи і методика досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження.
 5. § 1. Становлення вікової (дитячої) психології як самостійної області психологічної науки
  У психологічних навчаннях минулих епох (у період античності, в середні віки, в епоху Відродження) вже були поставлені багато найважливіші питання психічного розвитку дітей1. У роботах давньогрецьких вчених Геракліта, Демокріта, Сократа, Платона, Аристотеля розглядалися умови і фактори становлення поведінки та особистості дітей, розвитку їх мислення, творчості і здібностей, сформульована
 6. Тема 14. Тактика слідчого експерименту.
  Поняття, сутність , види і значення слідчого експерименту. Учасники слідчого експерименту і особливості його проведення. Використання спеціальних знань при провадженні слідчого експерименту. Особливості фіксації ходу і результатів слідчого експерименту. Контрольні питання: Які правові основи і тактика слідчого експерименту? Які особливості підготовки та
 7. Методи і методика педагогічного дослідження
  Методологія - не тільки система знань про основоположні ідеях педагогічної теорії, принципах і способах оволодіння цими ідеями, а й діяльність з обгрунтування структури, логіки, методів педагогічних досліджень , оцінці їх якісних параметрів. У процесі наукового пошуку реалізуються різні наукові підходи, що визначають стратегію дій дослідника, спрямованість його
 8. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  Н.В. Бордовская , А.А. Реан. Педагогіка. Наводиться чотири визначення педагогіки як науки. Під предметом педагогіки розуміється педагогічний процес. Підкреслюється багатозначність поняття педагогіки: 1. Сфера людської діяльності, пов'язана з передачею життєвого досвіду. 2. Наука про сутність, закономірності, принципи, методах і формах навчання і виховання людини. 3. Власне
 9. § 3. Що таке соціальний експеримент?
  Все ширше використовуються соціальні експерименти, що сприяють впровадженню в життя суспільства нових форм соціальної організації. Що таке експеримент? Цей термін походить від латинського слова, що позначає пробу чогось або випробування. Експеримент являє собою процедуру дослідження і є більш потужним в пізнавальному процесі засобом, ніж спостереження. Об'єктом соціального експерименту
 10. § 2. Метод спостереження
  Як науковий, об'єктивний, метод спостереження передбачає планомірне і цілеспрямоване фіксування психологічних фактів в природних умовах повсякденного життя. Спостереження як науковий метод дослідження не повинно бути зведене до простої реєстрації фактів, його основна мета - наукове пояснення причин того чи іншого явища. Необхідні умови наукового спостереження: постановка мети;
 11. Кордон теорії та експерименту
  Будь-яка наукова теорія може контактувати з досвідом по крайней міру трьома способами: (а) перевіркою на фактуальную істинність допомогою досвіду (спостереження, вимірювання або експеримент); (Ь) використанням для планування та інтерпретації спостережень, намірів або експериментів; (с) застосуванням в практичних (непізнавальних) цілях, таких, як творення або руйнування чого-небудь. Ми звернемося до
 12. Т.К.Комарова. Психологія уваги: Навчальний метод. посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с., 2002

 13. I. Спеціальна Психологія
  § 476. Після того як ми досліджували область Загальною Психології, перед нами відкривається набагато більш велика область Спеціальної Психології. § 477. З великого числа досліджень, що полягають в цих межах. ми повинні зайнятися тут тільки невеликий їх частиною: спеціально психологією людини, розглянутого як одиниця, з якої утворені суспільства. § 478. Нашим завданням буде
 14. § 2. Що таке соціальне спостереження?
  Первинним і елементарним пізнавальним процесом соціального пізнання залишається спостереження, пов'язане з вирішенням певних проблем і завдань. Науковим спостереженням називається сприйняття соціальних явищ, що здійснюється з метою їх пізнання і містить в собі ряд необхідних компонентів: 1) об'єкт спостереження; 2) суб'єкт; 3) якщо потрібно - средст во; 4) умова спостереження; 5) теорія або
© 2014-2022  ibib.ltd.ua