Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 2. Етапи і методи діагностування

Діагностувати, контролювати, перевіряти і оцінювати знання, вміння учнів потрібно в певній послідовності. Етапи діагностування.

1. Попереднє виявлення рівня знань учнів.

Даний етап здійснюється на початку навчального року, щоб визначити знання учнів найважливіших елементів курсу попереднього навчального року. Попередня перевірка поєднується з компенсаційним навчанням, спрямованим на усунення прогалин у знаннях, уміння. Така перевірка можлива не тільки на початку навчального року, а й на початку вивчення нового розділу (курсу).

2. Поточна перевірка в процесі засвоєння кожної досліджуваної теми. Поточна перевірка здійснюється з уроку в урок і забезпечує

можливість діагностування засвоєння учнями окремих елементів навчальної програми. Її головна функція - навчальна. Методи та форми такої перевірки можуть бути різними, вони залежать від таких факторів як зміст навчального матеріалу, його складність, вік, рівень підготовки учнів і ін.

3. Повторна перевірка.

Дана перевірка як і поточна повинна бути тематичною. Паралельно з вивченням нового матеріалу учні повторюють матеріал вивчений раніше. Повторна перевірка сприяє зміцненню знань, але не дає можливості характеризувати динаміку навчальної роботи, діагностувати рівень міцності засвоєння.

4. Періодична перевірка знань, умінь учнів по розділу і темі курсу.

Мета такої перевірки - діагностування якості засвоєння учнями взаємозв'язків між структурними елементами навчального матеріалу, що вивчається в різних частинах курсу. Головні функції періодичної перевірки - систематизація та узагальнення.

5. Підсумкова перевірка і облік знань, умінь учнів, придбаний-них ними на всіх етапах дидактичного процесу.

Підсумковий облік успішності проводиться в кінці кожної чверті і по завершенні навчального року. Він припускає діагностування рівня

91

фактичної навченості відповідно до поставленої на даному етапі метою.

Основними методами перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів з точки зору І. Ф. Харламова є:

Повсякденне спостереження за навчальною роботою учнів; усне опитування - індивідуальний , фронтальний, ущільнений; виставлення поурочного бала; контрольні роботи, перевірка домашніх робіт; програмований контроль; тестування.

Повсякденне спостереження за навчальною роботою учнів дозволяє вчителю скласти уявлення про те, як поводяться учні на заняттях, як вони сприймають і осмислюють досліджуваний матеріал, яка в них пам'ять, якою мірою вони проявляють кмітливість і самостійність при виробленні практичних умінь і навичок, які їхні навчальні схильності, інтереси і здібності.

Сутність усного опитування (індивідуальний, фронтальний, ущільнений) полягає в тому, що вчитель ставить учням питання за змістом вивченого матеріалу і спонукає їх до відповідей, виявляючи таким чином якість і повноту його засвоєння. Оскільки усне опитування є питально-відповідним способом перевірки знань учнів, його ще іноді називають бесідою.

При усному опитуванні вчитель розчленовує досліджуваний матеріал на окремі смислові одиниці (частини) і по кожній з них задає учням питання.

По багатьох предметів усне опитування (бесіда) сполучається з виконанням учнями усних і письмових вправ.

Сутність фронтального опитування полягає в тому, що вчитель розчленовує досліджуваний матеріал на порівняно дрібні частини з тим, щоб таким шляхом перевірити знання більшої кількості учнів.

Сутність ущільненого опитування полягає в тому, що вчитель викликає одного учня для усної відповіді, а чотирьох-п'яти школярам пропонує дати письмові відповіді на запитання, підготовлені заздалегідь на окремих листках (картках).

Практика ущільненого опитування привела до виникнення методики письмової перевірки знань. Суть її полягає в тому, учитель роздає учням заздалегідь підготовлені на окремих листках питання або завдання й приклади, на які вони протягом 10-12 хвилин дають письмові відповіді.

Письмовий опитування дозволяє на одному уроці оцінювати знання всіх учнів. Це важлива позитивна сторона даного методу.

Сутність виконання контрольних робіт полягає в тому, що після проходження окремих або розділів навчальної програми вчитель проводить у письмовій або практичній формі перевірку й оцінку, умінь і навичок учнів.

92

Перевірка домашніх робіт учнів дозволяє вчителю вивчати ставлення школярів до навчальної роботи, якість засвоєння досліджуваного матеріалу, наявність прогалин у знаннях, а також ступінь самостійності при виконанні домашніх завдань .

В системі перевірки знань учнів застосовується програмувати-ний контроль, сутність якого полягає в тому, що учневі пропонуються питання, на кожен з яких дається три-чотири відповіді, але тільки один з них є правильним.

Останнім часом з метою перевірки та оцінки знань учнів дедалі більше широко використовується такий метод, як тестування, коли учням письмово або за допомогою комп'ютера пропонуються запитання, за відповідями на які судять про якість засвоєння досліджуваного матеріалу. Тест - це стандартизоване випробування, яке дозволяє кількісно виразити оцінку тих чи інших результатів навчальної діяльності учнів.

В системі навчальної роботи повинні використовуватися всі розглянуті вище методи перевірки та оцінки знань, що дає можливість забезпечити необхідну систематичність і глибину контролю за якістю успішності що навчаються.

ТЕСТ

Оберіть правильний варіант відповіді

1. Контроль не містить:

a) перевірку; о!) Підсумок;

b) оцінювання; е) позначку.

C) оцінку;

2. Необхідність проведення діагностичного контролювання на всіх етапах дидактичного процесу - суть принципу:

a) наочності; о) науковості;

b) систематичності; е) всі варіанти відповідей.

C) об'єктивності;

3. Навчальна функція як головна, характерна ідея:

a) попереднього контролю; 0) періодичної перевірки;

b) поточного контролю; е) підсумкової перевірки.

C) повторної перевірки;

4. Виявлення, вимірювання та оцінювання знань, умінь, яких навчають - це:

a) контроль; о) перевірка;

b) оцінка; е) відмітка.

C) облік;

5. До принципів діагностування не належать:

a) систематичність; о) об'єктивність;

b) наочність;

c) демократизм;

6. До методів контролю не належить:

a) усне опитування; о) контрольна робота;

b) письмове опитування; е) тестування.

C) управління навчання;

93

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Етапи і методи діагностування"
 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
  ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОГО
 2. ТЕМА 2 ВИНИКНЕННЯ І ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  ТЕМА 2 ВИНИКНЕННЯ І ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ
 3. Етапи формування концепції управління людськими ресурсами Початок ХХ в.
  Етапи формування концепції управління людськими ресурсами Початок ХХ
 4. Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005
  етапи і процедури кадрової роботи, наводиться їх наукове обгрунтування, рівняються достоїнства і недоліки різних методів і процедур, аналізуються статистичні допущення, що лежать в основі їх використання. Навчальний посібник орієнтований на студентів і викладачів економічних та управлінських факультетів вузів, керівників кадрових служб компаній, рекрутерів, менеджерів і
 5. Глава 1. Київська Русь: етапи становлення, адміністративно-територіальний устрій, форма правління та система органів управління.
  Етапи становлення, адміністративно-територіальний устрій, форма правління та система органів
 6. Запитання для семінарського заняття 1.
  Етапи розвитку наукових уявлень про політичну систему суспільства. 2. З яких елементів складається структура політичної системи в різних їх моделях? 3. Як функціонує політична система суспільства? 4. Які критерії класифікації реальних політичних систем? 5. Універсальне і національне у функціях і структурі політичної системи. 6. Яка значимість громадянського суспільства в
 7. Контрольні питання до курсу «Управління персоналом»
  етапи планування персоналу. Фактори, що впливають і визначають попит на людські ресурси. Характеристики попиту на кадри. Прогнозування пропозиції людських ресурсів. Напрями та різновиди маркетингу персоналу. Планування кар'єри: фактори кар'єрного зростання, концепції кар'єри, фактори відхилень у кар'єрному процесі. Теорія «Рівних можливостей». Відбір, професійний відбір,
 8. 2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП.
  Етапи або стадії процесу пізнання; б) Загальні методи. Серед них - методи порівняння, аналізу та синтезу, абстрагування, системного і структурного підходів, методи підведення менш загального поняття по більш загальні, сходження від абстрактного до конкретного та інші; в) Спеціальні методи - математичні, статистичні, психологічні, конкретно-соціологічні та ін .; г) Приватні методи - методи
 9. РЕЗЮМЕ
  етапи: підготовка до співбесіди, формулювання питань до кандидатів, план співбесіди, методи управління співбесідою, прийняття рішення за результатами співбесіди . Професійний відбір кадрів містить основні етапи вивчення потенціалу працівника і роботи кадрової комісії. Запропоновано регламент прийому персоналу на підприємство та рекомендації з працевлаштування. Формування резерву
 10. РЕЗЮМЕ
  етапи: практика в період навчання у вузі (технікумі); соціальна адаптація, стажування на робочому місці, професійна адаптація, підвищення ділової кваліфікації. Наставництво - це процес, в якому одна людина (наставник), відповідальний за посадовий просування і розвиток іншої людини («новачка») поза рамками звичайних взаємин менеджера і підлеглого. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
 11. Контрольні питання
  етапи громадянської війни. 6. Чому в громадянській війні перемогли червоні? 7. Які причини введення «військового комунізму» і основні його риси? 8. Який вплив надали громадянська війна і «військовий комунізм» на подальший розвиток
 12. Поняття про педагогічні технології і методах
  етапи та підсумки його роботи. У ній використовуються традиційні методи впливу на особистість: пояснення, переконання, навіювання, показ, вправа, привчання, стимулювання, контроль, діагностування (тестування, іспити, заліки, атестація), оцінка та ін Вони вкрай рідко застосовуються ізольовано і використовуються в комплексі. Переконання - це різносторонній вплив на розум, почуття і волю
 13. Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с., 2004
  етапи створення навчальних програм з елементами самоконтролю в PowerPoint. Посібник призначений для вчителів початкової школи і може бути використане при підготовці студентів факультету початкових
 14. Тексти
  Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. - М., 1993. Грін Д., Шапіро І. Пояснення політики з позиції теорії раціонального вибору: чому так мало вдалося дізнатися? - Поліс, 1994. - № 3. Даль Р. Сучасний політичний аналіз. - Політологія. (Відп. ред. Ю.С. Пивоваров). - М., 1993. Доган М., Пелассі Д. Порівняльна політична соціологія. - М., 1994. Лебедєва М.М., Мельвіль А.Ю.
 15. Відбір в навчальних закладах.
  Етапи виробництва "з нуля". Період тимчасових правителів, коли персонал набирався на короткий проміжок часу для отримання "швидких" грошей, проходить. Багато компаній починають вкладати гроші в персонал, як це робиться в усьому
 16. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 17. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  етапи становлення та розвитку пенітенціарної педагогіки і дайте характеристику кожного з них . 2. Чому дана галузь педагогіки отримала назву «пенітенціарна»? Назвіть її основні категорії. 3. Які фактори визначають специфіку педагогічного процесу в органах, які виконують покарання? 4. Назвіть форми впливу кримінально-виконавчого права на формування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua