Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Поняття про педагогічні технології і методах

Сьогодні не можна бути педагогічно грамотним фахівцем і вирішувати успішно педагогічні завдання без знання обширного арсеналу педагогічних технологій та вміння користуватися ним. Технології сьогодні є найбільш значущим компонентом у всіх сферах життя суспільства і суспільного розвитку. Вчинені, прогресивні технології - це, образно кажучи, індустрія, спрямована в майбутнє.

Поняття «педагогічна технологія» - одне з нових, але вже міцно увійшли в педагогічний лексикон, хоча в розумінні і вживанні цього терміна існують разночтенія35. У практичному плані проблема педагогічних технологій привертає підвищену увагу у зв'язку з радикальними соціальними, технічними, технологічними, освітніми й іншими змінами, що відбуваються в російському суспільстві. Опрацьовуються питання її статусу в категоріальному апараті педагогіки, таксономія36, ієрархія технологій по рівнях, місцю і об'єкту їх застосування в педагогічній сфері (технології типів педагогічних систем, технології організації освітнього процесу в освітньому закладі, технології викладання конкретної навчальної дисципліни, технологія вирішення певної педагогічної завдання, технологія правового виховання та ін.) Педагогічна технологія передбачає спеціальний підбір і компоновку організаційних і процедурних компонентів у вигляді послідовно і комплексно використовуваних форм, методів, прийомів і засобів навчання, виховання і контролю, орієнтованих на вирішення певної задачі в педагогічному процесі і максимально забезпечують досягнення відповідного їй педагогічного результату.

Залежно від організації і методики реалізації педагогічні технології підрозділяються на традиційні та інтенсивні («нові», «інноваційні», «активні», «сучасні»).

Традиційні педагогічні технології засновані на загальних, давно усталених, багаторазово перевірених практикою педагогічних принципах, традиціях, методах, способах, формах педагогічної роботи. Хоча термін «технологія» в науковий педагогічний оборот увійшов в 1970-х рр.., Але те, що позначається їм зараз, зароджувалося і використовувалося раніше і називалося близьким за змістом поняттям «методики». Саме їх і називають зараз традиційними технологіями.

Методика - комплекс навчальних, виховних, освітніх або розвиваючих методів, способів, засобів і прийомів, що характеризують спільну діяльність педагогів і учнів.

Алгоритм дій педагога, як правило, буває побудований на наступному логіці. Насамперед, він переконує, що навчається (воспитуемого) у важливості та доцільності вирішення конкретної педагогічної задачі, потім навчає його тому, як її вирішити, постійно стимулюючи, контролюючи і оцінюючи етапи та підсумки його роботи. У ній використовуються традиційні методи впливу на особистість: пояснення, переконання, навіювання, показ, вправа, привчання, стимулювання, контроль, діагностування (тестування, іспити, заліки, атестація), оцінка та ін Вони вкрай рідко застосовуються ізольовано і використовуються в комплексі.

Переконання - це різносторонній вплив на розум, почуття і волю людини з метою формування у нього певного світогляду, системи цінностей, бажаних якостей. Найважливішу роль в переконанні грають такі прийоми, як роз'яснення, лекція, бесіда, диспут, навіювання, приклад, усвідомлення. Ефективність методів переконання залежить від дотримання цілого ряду педагогічних вимог, серед яких: 1) високий авторитет педагога; 2) опора на життєвий досвід учнів (вихованців), 3) щирість, конкретність і доступність використовуваних засобів переконання; 4) поєднання переконання і практичного привчання; 5) облік вікових та індивідуальних особливостей учнів та ін

Вправа - це планомірно організоване виконання навчаються (вихованцями) різних дій, практичних справ з метою формування навичок, умінь, звичок та розвитку особистості.

Привчання - це організація планомірного і регулярного виконання навчаються (вихованцями) певних дій з метою формування позитивних звичок.

Група методів навчання включає в себе: пояснювально-ілюстративний і репродуктивний методи; метод проблемного викладу, частково-пошуковий (евристичний) метод, дослідницький та ін

Методи стимулювання увазі спонукання до роздумів, переживання, до дії. До них можна віднести похвалу, заохочення, осуд, змагання, докір, осуд, натяк, схвалення, довіру, покарання і т.п.

Отже, те що раніше називалося методикою, в даний час часто називають технологією, хоча в її розуміння вкладається більш широкий зміст, пов'язаний з детальною пріработанностью логіки, послідовності, взаємозв'язку цілей, змісту, способів, умов і пр., тобто алгоритмізацією всієї сукупності елементів педагогічної системи. Основні різновиди технологій первинно поділяються на технології освіти; технології виховання; технології навчання та технології розвитку. Нижче вони розглядаються переважно стосовно практиці батька, керівника занять, посадової особи, яка працює з персоналом організації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття про педагогічні технології і методах "
 1. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  поняття« якість освіти »видається не просто якимось абстрактним, не вимірюється змістом, властивим предметно -змістовному підходу. Це функціонально пов'язана з усіма параметрами системи і вимірювана (диагностируемая) характеристика функціонування освітньої організації. Якість такого функціонування представляється як ступінь реалізації головної мети, що полягає в
 2. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  поняттями, про якість вищої освіти. Цей «знак якості» особливо важливий, оскільки тільки дипломи, мають таку державну позначку, визнаються в усіх європейських країнах. Державний контроль якості вищої освіти дозволяє ряду французьких вищих шкіл видавати подвійні дипломи (французький і іноземний). У цьому плані найбільш прогресивною серед європейських країн є
 3. список літератури
  поняття і завдання. 180 с. Сєріков Г.М. Елементи теорії системного управління освітою: У 3 ч. Челябінськ: Вид-во Челяб. держ. техн. ун-ту, 1996. Ч. 3: Інформаційне забезпечення. 189 с. Субетто А.І. Введення в кваліметрію вищої школи: У 4 кн. М.: Изд-во Исслед. центру про-блем якості підготовки фахівців, 1991. Кн. 2: Концепція кваліметрії «Система категорій і понять». 122 с. Субетто А.І.
 4. 1.1. Поняття ІТ і їх класифікація
  поняття технологія відображає спрямованість прикладних досліджень на радикальне вдосконалення людської діяльності, підвищення її результативності щодо гарантії целедостижения, інтенсивності, инструментальности, технічної озброєності. Поняття технологія широко використовується в сфері матеріального виробництва. У енциклопедичної та спеціальній літературі містяться різні
 5. ВСТУП
  понять, що включаються в концепцію проблемного навчання. Всі названі категорії (поняття) розглядаються з точки зору їх взаємозв'язку і логіки. Посібник містить також приклади та опис методики використання проблемного навчання в початковій школі. Автор сподівається, що запропонована робота буде корисна як студентам педагогічних спеціальностей, так і вчителям - практикам. Автор
 6. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  поняття педагогіки: 1. Сфера людської діяльності, пов'язана з передачею життєвого досвіду. 2. Наука про сутність, закономірності, принципи, методи і форми навчання і виховання людини. 3. Власне навчальна дисципліна. 4. Область гуманітарного знання. Детально розглядається історія становлення педагогіки. Проводиться порівняльний аналіз різних видів педагогічної діяльності.
 7. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  поняттям «соціалізація». Детально охарактеризовані принципи виховання. Аналізуються чотири групи методів виховання: методів формування соціального досвіду дітей; мотивації діяльності і поведінки; самовизначення особистості дитини; стимулювання та корекції дій і відносин дітей у виховному процесі. Окремі глави присвячені ролі дитячого колективу у вихованні та системі
 8. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  поняття «метод навчання». Перераховано прийоми навчання, їх класифікація. Найпоширеніша класифікація методів навчання - це за джерелом отримання знання: словесні (джерело знання усне або друковане слово); наочні методи (наочні посібники); практичні методи (виконання практичних дій). Наведено класифікацію навчання залежно від характеру пізнавальної
 9. 11. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
  поняттям мається на увазі діяльність окремих людей і людських спільнот з реалізації гуманізму як системи світогляду, визнання цінності людини як особистості, її права на вільний розвиток і прояв своїх здібностей, затвердження блага людини як критерію оцінки суспільних відносин. ГУМАНІЗМ - це система поглядів, що визнає цінність людини як особистості, його право
 10. Теоретичні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  поняття. Решта знання він отримує як «інформаційний пакет», яким може скористатися при необхідності. Нелінійне навчання передбачає: створення спеціальної інформаційно-освітнього середовища установи; можливість отримання інформації у вигляді неусвідомлених знань, умінь чи навичок; можливість прояву отриманої інформації. Як основу реалізації ідей нелінійного
 11. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  зрозуміти зміст навчального матеріалу і використовувати його для вирішення значущих для них проблем інформаційного суспільства. В якості технологій, що забезпечують підготовку школярів до життя в інформаційному суспільстві, виступають поряд з інформаційними технологіями нові гуманітарні технології: розвитку критичного мислення через читання та письмо, рефлексивного навчання, проектування, навчання
 12. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  поняття. Однак найчастіше під модулем розуміють певний обсяг матеріалу, практично самостійний, що займає обмежений час (урок, два уроки, тиждень, місяць). 134 При цьому найчастіше передбачається використання системи занурення. Кожен модуль має структуру, що відображає основні елементи: мета (загальна чи спеціальна), вхідний рівень, плановані результати навчання (знання,
 13. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  понять і явищ). Приклади даної діяльності - дати визначення наукових понять, знати одиниці виміру, описати прості явища. Завдання, що включають даний тип діяльності, складають 40% тесту. Приклад Коли вчені ретельно вимірюють будь-яку величину багато разів, вони очікують, що: а) всі вимірювання будуть абсолютно однаковими, б) тільки два виміри будуть абсолютно
© 2014-2022  ibib.ltd.ua