Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 3. Фінансовий менеджмент в корпораціях. Положення про фонди і резервах

Фінансові відносини на підприємстві чи не найбільші

складні. Що ж до їх важливості, то вони безсумнівно стоять

на першому місці серед інших видів відносин і є Фоку-

сом, зосередженням всіх інших. Справді, якщо мета

діяльності підприємницької корпорації полягає в отриманні при-

були, то її прогнозування, підрахунок, збільшення або зменшення

набувають особливої ??значущості і цікавлять усіх без винятку

суб'єктів, так чи інакше пов'язаних з діяльністю корпорації.

!! 172

Фінансовий менеджмент-це сукупність

правил, що регулюють управління фінансовими ресурсами, направ-

лених на найбільш ефективне їх використання. Цими прави-

лами керуються у своїй діяльності особи, відповідальні в

корпорації за ту чи іншу ділянку роботи з фінансами. Далеко

не всі з цих правил фіксуються в корпоративних актах. Багато

своїм джерелом мають корпоративні звичаї, звичаю

навіть корпоративні прецеденти.

Діяльність фінансових менеджерів багатогранна. Це подат-

говое планування, прогнозування прибутку грошових коштів,

аналіз звітності, випуск акцій, позики, операції з інвестиціями,

оцінка операцій злиття і поглинання фірм і ін

До основних обов'язків фінансових менеджерів відносяться:

забезпечення платоспроможності і ліквідності коштів підприємства

періодична звітність перед власником в узгоджені з

ним терміни про результати фінансової діяльності, дотримання

комерційної таємниці, забезпечення конфіденційності інформації,

виконання платіжних і розрахункових операцій, включаючи сплату на-

логів і зборів в порядку і розмірах, що визначаються чинним

законодавством; сучасне уявлення бухгалтерської та фі-

нансовой звітності до податкових органів, банки, статистичні

органи, органи державної влади, сприяння рекламі і т.п.

Як видно, коло обов'язків фінансового менеджера такий,

що людина без стратегічного мислення їх виконати навряд чи

зможе. Таке мислення зазвичай не властиво бухгалтеру, на

якого зараз роблять ставку більшість керівників, вважаючи,

що від нього залежить успіх у бізнесі.

Кожна велика корпорація повинна мати висококваліфікованих

рованную службу фінансових менеджерів. Її завдання забезпечити

збалансованість матеріальних ресурсів і капіталу в кожен

даний відрізок часу. Інтереси споживачів хвилюють фінансіс-

тов корпорації лише у зв'язку з тим, що о'т них залежить швидкість

оборотності грошей і прибутковість компанії. Інтереси вироб-

ництва у діяльності фінансових менеджерів також заломлюють-

ся у вартісних показниках і фінансових результатах. Саме

тому фінансовий менеджер ставить вище за все стратегічні

цілі фірми. Їх реалізації підпорядковане накопичення капіталу.

!! 133

Головними вимогами, що пред'являються до фінансового ме-

неджеру, є ефективне управління грошовим обігом

підприємства, формування доходів грошових коштів, раціональний-

ве використання фінансових ресурсів.

Відносини між фінансовим менеджером і власником

(керуючим власністю) регулюються контрактом та / або

посадовою інструкцією. Проте, тут велику роль відіграють

особисті контакти, взаємна довіра, прагнення до співпраці і

процвітанню корпорації. Дії вищого органу управління кор-

пораціі визначаються в основному поведінкою постачальників, потре-

бителей і конкурентів, а дії фінансового менеджера - по-

веденням інвесторів і насамперед акціонерів, кредиторів (вклю-

чаю комерційні банки), фінансових органів, в тому числі подат-

гових органів і страхових компаній .

!! 174

Однією з важливих сторін турботи фінансового менеджера яв-

ляется формування фондів грошових коштів. Вся чорнова ра-

бота падає саме на нього, але оскільки це питання є

ключовим у діяльності корпорації, остільки прийняття рішення

по ньому в остаточному вигляді належить до компетенції загальних

зборів, що видає корпоративний акт, зазвичай званий "Про

порядок утворення та використання спеціальних фінансових фондом

і резервів ". У цьому Положенні, як правило, виділяються слідую-

щие розділи:

Прибуток. Основним фінансовим результатом діяльності

корпорації є прибуток. Загальна сума балансової (оголошений-

ної) прибули складається з прибутку від реалізації продукції (ра-

бот, послуг) та доходів від позареалізаційних операцій, уменипенних

на суму витрат по цих операціях.

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) являє

собою різницю між виручкою від реалізації (робіт, послуг) в

діючих цінах без податку на додану вартість і акцизів

і витратами на її реалізацію, включеними в собівартість.

До позареалізаційних фінансових результатів відносяться дохо-

ди, витрати і втрати, не пов'язані з процесом реалізації про-

дукции (робіт , послуг): пайова участь у діяльності інших перед-

ємств на території РФ і за її межами, здача майна в

оренду, доходи по акціях, облігаціях та інших цінних паперів,

належить суспільству, втрати від списання безнадійних боргів

і надходження від боргів, раніше списаних як безнадійні, суми,

отримані і сплачені у вигляді санкцій, курсові різниці по

валютних рахунках і операціям в іноземній валюті.

При обчисленні оподатковуваного прибутку сума балансового

прибутку товариства збільшується на суму перевищення витрат по

оплаті праці у складі собівартості реалізованої продукції (робіт ,

послуг) в порівнянні з її нормованої величиною.

При обчисленні оподатковуваного прибутку сума балансового

прибутку зменшується на суму рентних платежів, що вносяться в

установленому порядку, суму дивідендів (відсотків) , отриманих

з цінних паперів, що належать товариству, доходів, отриманих

від пайової участі в інших підприємствах, та інших сум, передбачається-

смотренних чинним законодавством.

Чистий прибуток, що залишається після вирахування з балансового прибутку

суми податків з урахуванням податкових пільг, надходить у повне

розпорядження суспільства.

Фонди корпорації. За рахунок чистого прибутку можуть бути як

правило, сформовані такі фонди: розвитку виробництва;

розвитку персоналу; розподіленою прибутку; участі в прибутках

персоналу; соціально-страхового забезпечення; облігаційний; ре-

резервний.

1. Фонд розвитку виробництва використовується для забезпечення

конкурентоспроможності виробленої продукції (робіт, послуг),

забезпечення перспективи виробничо-господарського розвитку,

ефективності капіталовкладень і, як наслідок, зростання прибуток-

ності суспільства і підвищення котирування його акцій.

2. Фонд розвитку персоналу покликаний забезпечити заинтересо-

ванность персоналу суспільства в належному виконанні ним своїх

обов'язків перед суспільством, а також реалізацію прав його співро-

ників на гарантії та пільги, передбачені законодавством,

корпоративними актами, а також індивідуальними контрактами.

3. Фонд розподіленою прибутку є основним джерелом

ком виплати дивідендів по акціях, його абсолютний розмір і частка

в прибутку визначаються рішеннями загальних зборів і ради

директорів.

4. Фонд участі в прибутках персоналу розподіляється, як

правило, пропорційно заробітній платі співробітників. Його середовищ-

ства можуть використовуватися шляхом вкладення в акції, облігації,

інші цінні папери, можуть виплачуватися у вигляді дивідендів, а

можуть блокуватися на особовому рахунку кожного працівника на визна-

поділене час.

5. Фонд соціально-страхового забезпечення дозволяє фінан-

сировать:

додаткові понад передбачених законодавством ви-

плати працівникам товариства при їх тимчасової непрацездатності ;

заходи, пов'язані із забезпеченням гарантованої заня-

тости персоналу;

оплату працівникам та членам їх сімей путівок в санаторії,

профілакторії, пансіонати та інші оздоровчі установи;

додаткове (крім передбаченого законодавством

обов'язкового) страхування життя і здоров'я персоналу і ін

6. Облігаційний фонд утворюється у разі випуску гро-

твом облігаційної позики. Його розмір повинен забезпечувати не

менше 50% від загальної суми передбачуваних процентних виплат

облигационера.

7. Кошти резервного фонду можуть направлятися на:

покриття непередбачених збитків;

виплату дивідендів за привілейованими акціями і процен-

тов за облігаціями, за відсутності або недостатності у суспільства

коштів для цих цілей;

! 76

покриття балансового збитку за звітний рік;

оплату праці у разі недостатності фонду для цього перед-

призначеного;

інші цілі.

Корпорації можуть за їх розсуд створюватися і інші фонди.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ? 3. Фінансовий менеджмент в корпораціях. Положення про фонди і резервах "
 1. Список використаної літератури
  фінансового менеджменту - К.: НІКА-ЦЕНТР, 1999. Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту - К.: Молодь, 1994. Візіло А. Два метри кордону / / Галицькі контракти - 1999. № 18. Вітлінській В.В., Наконечний С.І. Ризико у менеджменті - К.: ТОВ "БОРИСФЕН-М",
 2. Список використаних джерел
  менеджменту. Нові ідеї для світу хаотичних змін. - М., 1993. Вудкок М., Френсіс Д. розкутий менеджер. - М., 1991. Герчикова І.М. Менеджмент: Учеб. для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М., 2001. Гітельман Л.Д. Перетворюючий менеджмент: Лідерам організації та консультантам з управління: Учеб. посібник для вузів. - М., 1999. Друкер Пітер Ф. Завдання менеджменту в XXI столітті: Учеб. посібник
 3. ? 6. Самофінансування корпорацій
  фінансовий хаос і пропаде всякий сенс Положення про фонди і резервах, прийнятого в корпорації. Рішення про тимчасове запозиченні коштів фондів має прийматися радою директорів корпорації. Контроль за використанням коштів фондів і резервів кор-пораціі здійснюють у межах своєї компетенції рада дирек-торів і ревізійна комісія. У річному звіті повинні в орга-тельном
 4. Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
  . Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с., 2004

  менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000. Рекомендується для студентів спеціальностей «Менеджмент організації», «Стандартизація і сертифікація» та «Управління якістю», а також керівникам, фахівцям підприємств і організацій, що займаються питаннями менеджменту
 5. Список використаної літератури
  фінансового менеджменту. / / Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1997 р. - 478 с. Басапов М.І. Аналіз господарської деятельности.-М.: Економіка, 1990 г. Большаков С.В. Проблеми зміцнення фінансів підприємств / / Фінанси-1999. - № 2. - С. 30 - 35. Вартанов А. С. Економічна діагностика діяльності підприємства: організація та методологія. - М.: Фінанси і статистика, 1991 р. - 235 с. Волков
 6.  Література:
    менеджмент, М., 1999. Виханский О. С. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес, М., 1996. Грачов М.В. Суперкадр: управління персоналом, М., 1993. Друкер П. Ефективний керівник, М., 1994. Єгоршин А.П. Управління персоналом, Н-Новгород, 1999. Журавльов П.В. Світовий досвід в управлінні персоналом, М., 1998. Ільїн Н.І., Лукманов І.Г., Управління проектами, Спб., 1996. Кибанов А.Я.,
 7.  Додаток 2 Зразки корпоративних актів
    фінансового менеджменту, і відповідальність за цю роботу будуть вже нести не "вишесідящіе" особи та органи, а самі учасники корпорацій. Пропонований пакет корпоративних нормативних актів покликаний допомогти знайти корпораціям самостійність. Він заснований на дійству-ющем законодавстві, в ньому враховано досвід багатьох і багатьох корпорацій м. Москви, Московської та Тюменської областей. Внесли свій
 8.  Планування та організація роботи з кадровим резервом.
    менеджменту, відряджання за кордон для набуття досвіду управління економікою і професійних
 9.  МЕНЕДЖМЕНТ В архіві
    МЕНЕДЖМЕНТ У
 10.  § 7. Функція ефективного управління золотовалютними резервами Банку Росії
    фінансові активи, що знаходяться у розпорядженні Банку Росії і Мінфіну Росії станом на звітну дату. Вони складаються з монетарного золота, спеціальних прав запозичення, резервної позиції в МВФ та іноземній
 11.  4. Менеджмент у державних організаціях
    4. Менеджмент у державних
 12.  Лекція № 14 ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
    Лекція № 14 ЕКОЛОГІЧНИЙ
 13.  Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 14.  введення
    фінансовий потенціал освітньої установи. Однак процес створення таких систем в російських освітніх організаціях йде вкрай повільно на тлі швидко розвивається ринку праці та освітніх послуг. Проблемами, стримуючими впровадження системи менеджменту якості, є: відсутність єдиного методичного підходу її створення, подвійність організаційної структури,
 15.  Василенко І. А.. Адміністративно-державне управління в країнах Заходу: США, Великобританія, Франція, Німеччина: Навчальний посібник. Вид. 2-е, перераб. і доп. - М.: Видавнича корпорація «Логос». - 200 с., 2001