Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. , 2008 - перейти до змісту підручника

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Тема 45. Зобов'язання по страхуванню

Поняття і значення страхування. Законодавство про страхування.

Поняття зобов'язання зі страхування. Форми зобов'язань по страхуванню. Види зобов'язань по страхуванню. Майнове і особисте страхування. Добровільне та обов'язкове страхування. Співстрахування, подвійне страхування і перестрахування. Підстави виникнення зобов'язань по страхуванню.

Учасники страхового зобов'язання. Страховики. Об'єднання страховиків. Товариства взаємного страхування. Страхові агенти і страхові брокери. Страхувальник. Вигодонабувач і застрахована особа.

Страховий договір. Поняття і види страхового договору. Форма страхового договору. Страховий поліс. Страховий інтерес.

Зміст страхового зобов'язання. Обов'язки страхувальника. Страховий ризик. Страховий випадок. Обов'язки страховика. Страхова сума. Виконання зобов'язань по страхуванню. Суброгация. Звільнення страховика від обов'язку надання страхових виплат. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань по страхуванню. Припинення зобов'язань по страхуванню.

Зобов'язання по майновому страхуванню. Страхування майна. Страхування цивільної відповідальності. Страхування підприємницького ризику.

Зобов'язання з особистого страхування. Страхування життя. Страхування від нещасних випадків і хвороб. Добровільне медичне страхування.

Тема 46. Зобов'язання з договорів позики, кредиту

та фінансування під відступлення грошової вимоги

(факторингу)

Договір позики.

Предмет договору позики. Зміст і виконання договору позики. Відсотки за договором позики. Наслідки порушення позичальником обов'язки з повернення суми позики.

Окремі різновиди позикових зобов'язань. Поняття векселя. Вексельне законодавство. Простий і переказний вексель. Види перекладних векселів. Вексельний аваль. Поняття облігації. Облігаційну позику. Особливості державних і муніципальних позик. Цільову позику. Новація боргу у зобов'язання позики.

Кредитний договір, його співвідношення з договором позики. Сторони кредитного договору. Зміст і виконання кредитного договору.

Окремі різновиди кредитного договору. Договір товарного кредиту. Комерційний кредит.

Договір фінансування під відступлення грошової вимоги. Поняття і види факторингу. Відмінність факторингу від кредитного договору і від цесії. Поступка грошової вимоги як спосіб забезпечення виконання кредитного зобов'язання. Зміст і предмет договору фінансування під відступлення грошової вимоги. Виконання договору. Переуступка грошової вимоги.

Тема 47. Зобов'язання з договорів банківського рахунку

та банківського вкладу. Розрахункові зобов'язання

Договір банківського рахунку. Співвідношення договорів банківського вкладу та банківського рахунку. Висновок та оформлення договору банківського рахунку. Виконання договору банківського рахунку. Списання грошових коштів з банківського рахунку. Арешт і призупинення операцій за рахунком. Правові наслідки порушення договору банківського рахунку.

Окремі види договорів банківського рахунку.

Правовий режим окремих банківських рахунків (розрахункових, поточних, бюджетних, кореспондентських та ін.)

Договір банківського вкладу. Сторони договору. Предмет договору банківського вкладу. Види договорів банківського вкладу, їх оформлення (ощадна книжка, ощадний сертифікат і т.д.). Договір вкладу на користь третьої особи. Виконання договору банківського вкладу. Правові наслідки порушення договору банківського вкладу.

Обов'язок щодо збереження банківської таємниці. Цивільно-правовий захист прав вкладників та інших клієнтів банку.

Зобов'язання за розрахунками. Поняття і правове регулювання готівкових та безготівкових розрахунків. Готівкові розрахунки як форма виконання грошових зобов'язань. Поняття і зміст зобов'язань за безготівковими розрахунками. Розрахункові правовідносини. Основні форми безготівкових розрахунків.

Зобов'язання за розрахунками платіжними дорученнями. Поняття, зміст і виконання платіжного доручення. Зобов'язання за розрахунками з використанням акредитива. Поняття і види акредитива. Виконання акредитива і відповідальність банку за порушення умов акредитива. Зобов'язання при розрахунках по інкасо. Форми розрахунків по інкасо. Виконання розрахункових зобов'язань за інкасовими дорученнями та відповідальність за їх невиконання. Зобов'язання за розрахунками чеками. Чек як цінний папір. Порядок оплати чека і передачі прав по ньому. Відмова від оплати чека і відповідальність за його несплату. Зобов'язання за розрахунками з використанням банківських карт.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ "
 1. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  зобов'язального права і становлять другу частину курсу (відповідно другий том підручника). Розділ VII Загальні положення про зобов'язання і договори - присвячений викладу основних положень зобов'язального права: поняття, змістом і виконанню зобов'язань, способам забезпечення їх належного виконання, а також загальному вченню про цивільно-правовому договорі як головної правовій формі
 2. 2. Система зобов'язального права
  зобов'язальне право становить певну систему цивільно-правових інститутів, яка відображатиме як загальні категорії, службовці цивільно-правовому оформленню всякого товарообміну, так і його різні, конкретні цивільно-правові форми. Відповідно цьому воно підрозділяється на Загальну і Особливу частини Загальна частина зобов'язального права складається із загальних для всіх зобов'язань
 3. § 2. Навчальна дисципліна цивільного права
  зобов'язального права. Система курсу цивільного права грунтується на розподілі всього навчального матеріалу на великі розділи, що підлягають вивченню в строгій послідовності. При цьому вона розпадається на дві основні частини: 1) загальні положення, а також речові, виняткові та особисті немайнові права, що охоплюють статику регульованих цивільним правом відносин (перша частина
 4. § 1. Поняття зобов'язального права
  зобов'язального права численні і різноманітні товарно-грошові зв'язку конкретних суб'єктів обміну, складові економічне поняття ринку, отримують правове визнання і закріплення. Зобов'язальне право регламентує ринок, ринковий товарообіг, тобто переміщення, перехід товарів від одних власників до інших. Таким чином, зобов'язальне право являє собою
 5. 17. Права та обов'язки сторін у зовнішньоторговельному агентській угоді
  зобов'язань підприємством, з Яким агент уклав угоду від імені свого
 6. 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку
  зобов'язань за договорами міжнародного лізингу. Засоби по отриманих Від нерезидентів кредитами, позиками, поворотною фінансовою допомоги не підлягають обов'язковому продажу, якщо на проведення таких операцій відповідно до чинного законодавства отримана гарантія Кабінету Міністрів України, індивідуальна ліцензія або реєстраційне свідоцтво НБУ, б) що перераховуються на територію України
 7. § 7. Некомерційні організації
  зобов'язаннями один одного. Маючи на увазі особливу важливість майна для досягнення статутних цілей фонду, закон передбачає додаткову підставу його ліквідації, не властиве іншим юридичним особам: недостатність майна фонду для здійснення його цілей за умови, що ймовірність його отримання нереальна (подп. 1 п. 2 ст. 119 ЦК). Установи. Організація, створена власником для
 8. § 1. Поняття зобов'язання
  зобов'язальним правом. Зобов'язальне право є найбільшою підгалуззю цивільного законодавства. Вміщені в ньому правові норми регулюють велике коло суспільних відносин, пов'язаних з придбанням товарів у власність, здачею майна в оренду, задоволенням потреб громадян у житлі, спорудою виробничих і соціально-культурних об'єктів, перевезенням
 9. § II. Виробничі кооперативи
  зобов'язаннями кооперативу його члени несуть субсидіарну відповідальність у порядку і розмірах, встановлених законом про виробничі кооперативи і статутом кооперативу (п. 2 ст. 107 ЦК РФ). Чинне законодавство допускає участь фізичних та юридичних осіб у діяльності виробничих кооперативів тільки майновим внеском, що призводить до можливості появи "фінансових
 10. § 1. Поняття зобов'язання. Поняття зобов'язального права
  зобов'язання міститься в ст. 307 ГК РФ, що встановлює, що в силу зобов'язання одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, як то: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо "або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. З наведеного випливає, що
 11. 4. Реорганізація товариства
  зобов'язаннями реорганізованого суспільства. Положення зазначених вище статей ЦК РФ і Закону про акціонерні товариства накладають на реорганізується певні обов'язки щодо повідомлення своїх кредиторів. Не пізніше 30 днів з дати прийняття рішення про реорганізацію товариство у письмовій формі повідомляє про це своїх кредиторів. У свою чергу кредитор має право вимагати від суспільства
 12. Глава IV. Статутний капітал і активи товариства
  зобов'язань і відшкодування пов'язаних з цим збитків (ст.30 Закону). Таким чином, рішення про дострокове виконанні або дострокове припинення зобов'язань, про відшкодування пов'язаних з цим збитків приймає сам кредитор. Пропозиція кредитора про обрання їм варіанті зміни зобов'язань є вираз його власної думки. Прийняти чи не прийняти пропозицію кредитора - залежить від суспільства.
 13. 2. Аудитор суспільства
  зобов'язань і вимог акціонерного товариства, а також наданню інших аудиторських послуг. Аудитори і аудиторські фірми крім проведення перевірок можуть надавати послуги з постановки, відновлення та ведення бухгалтерського (фінансового) обліку, складання декларацій про доходи та бухгалтерської (фінансової) звітності, аналізу господарсько-фінансової діяльності, оцінці активів і пасивів
 14. 2. Система цивільного права
  зобов'язальне право, яке опрацьовує власне майновий оборот Зобов'язальне право в свою чергу поділяється на підгалузі договірного і деліктного права, маючи при цьому єдину для них власну Загальну частину Договірні зобов'язання далі диференціюються на групи зобов'язань по передачі майна в речове право, в користування, з виконання робіт, з надання послуг, по спільній
 15. 2. Майнові відносини, що регулюються цивільним правом
  зобов'язань (зобов'язальних відносин). Такі відносини завжди виникають між конкретними учасниками товарно-грошових зв'язків - відособленими товаровласниками, а тому мають відносний характер. Найчастіше зобов'язальні відносини виникають у силу угод товаровласників про відчуження і (або) придбанні товарів (речей, результатів робіт або послуг, реалізації або передачі прав),
 16. 3. Підстави оспорімості (відносної недійсності) угод
  зобов'язань перед добросовісної стороною. Проте слід мати на увазі, що у випадках, передбачених законом, угоди, зроблені юридичною особою з особою, що не мають ліцензії, є нікчемними. Наприклад, у п. 2 ст. 835 ЦК встановлено, що, якщо банківський вклад приймається від громадянина особою, яка не має на це права або з порушенням порядку, встановленого законом або прийнятими в
 17. 1. Зобов'язання як цивільні правовідносини
  зобов'язального права, тобто одну з різновидів цивільних правовідносин. Отже, його зміст, як і зміст всякого правовідносини, становлять певні права та обов'язки його учасників (суб'єктів) (детальніше про поняття та зміст громадянського правовідносини див. гл. 5 т. 1 цього підручника). Цим зобов'язання відрізняється від фактичних (неюридичних) відносин, в
 18. 1. Поняття і зміст договору продажу підприємства
    зобов'язань, виконання яких покупцем неможливо за відсутності такого дозволу (ліцензії), не звільняє продавця від відповідних зобов'язань перед кредиторами. За невиконання таких зобов'язань продавець і покупець несуть перед кредиторами солідарну відповідальність (п. 3 ст. 559 ЦК). Стаття 132 ЦК говорить про можливість продажу підприємства як в цілому, так і в частині. Разом з тим
 19. 3. Зовнішньоторговельний бартер
    зобов'язань, оскільки звичайні платіжні засоби тут можуть застосовуватися лише як умовно-розрахункової величини Кожен з контрагентів в 1 См Указ Президента РФ від 18 серпня 1996 р "Про державний регулирова нии зовнішньоторговельних бартерних угод" / / СЗ РФ 1996 № 35 Ст 4141 як відшкодування пропонує товар, вартість якого має відповідати принципу еквівалентності. Крім того,
 20. ГЛОСАРІЙ
    зобов'язанням взяти його назад на роботу після закінчення певного часу. Тимчасові звільнення характерні для сезонних виробництв. Час - 1. Фізичне явище, ключовою властивістю якого для цілей організації діяльності є незворотність. 2. Вимірний ресурс, що допускає здійснення по відношенню-нію до нього операцій розподілу, обміну, структурування, «конвертації» в інші
© 2014-2022  ibib.ltd.ua