Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
В.В. Соколов. Філософія як історія філософії. - М.: Академічний Проект. - 843 с. - (Фундаментальний підручник)., 2010 - перейти до змісту підручника

Основні факти стану природознавства в XVIII в. Сциентистская думка в філософії.

Вище неодноразово зафіксовано величезне світоглядне і методологічне вплив механіки та астрономії Ньютона на філософську думку. У розглянутому столітті перед натуралістами постали завдання вивчення інших найважливіших фізичних явищ - звуку, світла, теплоти, магнетизму, електрики, трактованих незалежно один від одного і що вивчалися порізно. У їх розумінні позначалася ще умоглядна інерція метафізики, що проявлялося у деяких натуралістів в переконанні про існування невагомих рідин (флюїдів) і прихованих сил як носіїв тих чи інших явищ. Німецький лікар і хімік Шталь розробив концепцію так званого флогистона як носія різних проявів горючості.

У другій половині і до кінця століття розвиток металургії та вивчення мінеральних речовин сприяли повного відділення хімії від алхімії. Величезну роль у цьому процесі в 70-ті роки XVIII в. зіграв Антуан Лавуазьє (1743 - 1794), що ввів кількісний аналіз і експеримент у вивчення хімічних процесів. Розклавши воду на водень

і кисень і синтезувавши її з них, французький натураліст не тільки спростував теорію флогістону, а й обгрунтував поняття хімічного елемента. Ці та інші відкриття привели до краху тисячолітніх уявлень аристотелевской натурфілософії про воді, повітрі і вогні як визначальних (разом з ефіром) елементах природи.

Не менше, якщо не більше, значення для філософських ідей мало розвиток біологічних знань. Накопичення величезного матеріалу в області ботаніки та зоології з часів Відродження зажадало його систематизації. Досить значною стала класифікація шведського натураліста Ліннея (1707 - 1778), який у своїй «Системі природи» (1735), застосувавши бінарну номенклатуру, створив штучну класифікацію видів рослин і тварин, що дозволяла орієнтуватися у величезному фактичному матеріалі. Інший його праця - «Філософія ботаніки». Світоглядно Лінней стояв на позиціях теологічного креаціонізму, вважаючи, що в принципі незмінні рослинні і тваринні види створені божественним творцем. У тому ж столітті виникла необхідність і в природної класифікації, яку було можливо здійснити на основі декількох ретельно відібраних ознак, що свідчать про спорідненість організмів, що розкриваються за допомогою порівняльного методу. Спроби таких класифікацій робилися у Франції в другій половині століття.

У формуванні ідеї розвитку в природі (перш за все, звичайно, органічної) величезну роль зіграли праці Жоржа Бюффона (1707 - 1788). Вважаючи, що всякі класифікації природних організмів штучні, він підкреслював єдність і безперервність всіх істот природи, порушувані класифікаціями. Свої ідеї автор викладав у праці «Природна історія, загальна і приватна» (1749 - 1788), де на противагу Линнею розвивав думку про змінюваність видів під впливом навколишнього середовища. Дідро був знайомий з цією працею (до того ж Бюффон написав статтю «Природа» для «Енциклопедії»). Можливо, під його впливом Дідро сформулював в «Думках до тлумачення природи» ідею: «Абсолютна незалежність хоча б одного факту несумісна з ідеєю цілого, а без ідеї цілого немає філософії» (там же, с. 338).

Зацікавлений в ідеях геології Бюффон у своїй «Теорії Землі» (1749) висловив гіпотезу, згідно з якою земну кулю колись виник в результаті відділення осколка від Сонця, вибитого падінням на нього комети. У іншій праці, «Епохи природи» (1778), автор налічував сім її періодів із загальною тривалістю в 75 тисяч років (що у багато разів перевершувало час, минуле з днів її старозавітного творіння).

Навколо «Енциклопедії» формувалася невелика група любителів точного знання і послідовних противників метафізики. Особливо активним і переконаним з них був Жан Д 'Аламбер (1717 - 1783), видатний математик і в меншій мірі фізик, член Паризької академії наук, тривалий час її неодмінний секретар. Разом 604 з Дідро він був організатором і редактором «Енциклопедії». Він на-писав методологічне «Вступ» в нього, іноді зване «Нарис про походження і розвиток наук». Однак співредактором Д'Аламбер залишався тільки до VIII томи, надалі залишивши цю роботу на Дідро, - почасти через перешкод, постійно чинить властями цьому виданню як «підривній», почасти через деяких ідейних розбіжностей з Дідро та іншими філософами - учасниками цього видання. Сам Д'Аламбер був не стільки філософом, який прагнув враховувати результати наук, скільки їх знавцем, який прагнув до узагальненого їх осмисленню. Крім названого «Введення», він написав роботу «Елементи філософії» (1759).

Продовжуючи в цілому емпіричну традицію, Д'Аламбер був зацікавлений головним чином питаннями методології (епістемології) наукового знання, а не гносеології, схиляючись до лінії Бекона, якого він цінував вельми високо, а не Локка. Вчений вважав, що природа нашого внутрішнього «я» піддається переконливого пізнання значно менше, ніж зовнішні речі і навіть «існування нашого тіла», яке «найбільш тісно пов'язане з нашим" я "» (XIII 13, с. 58). Але точне знання речей, завжди вимагає не тільки констатації фактів, але і їх математичного осмислення, з необхідністю фрагментарно. Претензії класичної метафізики Декарта і аналогічних йому філософів на глобальну достовірність вже в силу цього абсолютно неспроможні. Звідси і нагальна потреба в енциклопедіях, які в алфавітному порядку фіксують фактичне знання.

Воно й становить предмет справжньої науки, яка, фіксуючи факти, прагне осмислювати їх по можливості математично. Всі догматичні твердження метафізики про сутність буття і т. п. не можна вважати науковими. Такими ж в принципі не є твердження матеріалістів з їх максимальними узагальненнями щодо природи, категоричними запереченнями душі і т. п. Методологічна завдання філософії полягає в систематизації конкретних наук, що грунтуються на фактах, зафіксованих в досвіді. «Пізнати природу ми можемо сподіватися не за допомогою туманних і довільних гіпотез, а шляхом уважного вивчення явищ, порівнюючи їх між собою», прагнучи до максимально короткому виявленню принципів, їх пояснюють. Така методологія «становить істинний дух систематизації», який необхідно чітко відрізняти від «духу системи» (там же, с. 66), властивого метафізиці (і навіть таким матеріалістам, як Гольбах). Прагнучи до утворення «древа наших знань», Д'Аламбер обгрунтовує їх «поділ, який, нам здавалося, найбільш задовольняє одночасно і енциклопедичним, і генеалогічному порядку наших знань» (там же, с. 84).

Ставлячи, таким чином, задачу класифікації наук, співредактор «Енциклопедії» прагнув виявити їх генетичний характер, розкриваючи логічний та історичний порядок їх розвитку - від конкретно фактичних знань до все більшої їх абстрактності.

Важлива особливість сциентистско-просвітницької позиції Д'Аламбера - прагнення підкреслити, що розвиток наук і їх понять - результат колективної діяльності, що, звичайно, не применшує виняткової ролі геніїв наукового знання. Вчений ставить Архімеда поруч з Гомером.

Сцієнтизм Д'Аламбера іноді розцінюється істориками філософії як передбачення позитивізму, чітко сформіровавнного у Франції Огюстом Контом в 30-40-х рр.. наступного століття. Якщо Юм, по суті, розробив філософські основи позитивізму, то Д'Аламбер формував його насамперед як учений-математик. Були у Франції того століття та інші математики і натуралісти з подібною орієнтацією, яких ми торкнемося нижче.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні факти стану природознавства в XVIII в. Сциентистская думка в філософії. "
 1. Теми рефератів 1.
  Філософія Канта і сучасність. 2. Філософія Канта і природознавство XX століття. 3. Об'єктивний ідеалізм Фіхте: філософія діяльності. 4. Натурфілософія Шеллінга: повернення до природи. 5. Діалектика від Канта до Гегеля. 6. Проблема свободи в німецькій
 2. Філософія природи.
  Філософія природи, натурфілософія, природна філософія, нарешті, онтологія: вчення про суще, існуючому; сфера філософського знання, предметом якої є дійсність, світ речей і явищ, що склався до людини і існуючий крім людини. У цьому відношенні філософія природи розглядає той же коло об'єктів, що і природознавство. Однак на відміну від природознавства,
 3. В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006
  У підручнику на основі новітніх досягнень природознавства і суспільствознавства популярно викладено курс філософії в сучасному її розумінні. У текст включено нариси з історії філософії. Представлені оригінальні версії діалектичної логіки, філософії природи, філософії людини. Велику увагу приділено специфічним для технічних вузів розділах теорії пізнання, методології науки та філософії
 4. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  1. Горєлов А.А. Концепції сучасного природознавства: Навчальний посібник. М.: ВЛАДОВ, 2000. 2. Грушевіцкая Т.Г., Садохин А.П. Концепції сучасного природознавства. : Навчальний посібник. М.: Вища школа, 1998. 3. М.І. Потєєв. Концепції сучасного природознавства. М,
 5. Контрольні питання по § 1 січня.
  Які взаємини між природознавством, філософією і теологією, і як це впливає на вирішення проблеми визначення сутності філософії (її предмета)? 2. Що таке філософський плюралізм? 3. Чим відрізняється предмет філософії від її основного питання? 4. Що означає поняття «метафізика»? 5. Чим різняться трактування філософської метафізики в роботах Аристотеля, Платона і Канта? 6.
 6. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  Поняття світогляду. Світогляд і філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії.
 7. Б. Про матеріалізмі. З роботи «Анти-Дюрінг» [т. 20, с. 5-338]
  55. «Маркс і я були чи не єдиними людьми, які врятували з німецької ідеалістичної філософії свідому діалектику і перевели її в матеріалістичне розуміння природи та історії. Але для діалектичного і разом з тим матеріалістичного розуміння природи необхідно знайомство з математикою і природознавством. Маркс був грунтовним знавцем математики, але природничими науками
 8. тема 7 XVIII століття в західноєвропейській і російській історії: модернізація і просвітництво. Особливості російської модернізації XVIII століття
  тема 7 XVIII століття в західноєвропейській і російській історії: модернізація і просвітництво. Особливості російської модернізації XVIII
 9. ВІД АВТОРА
  Ця книга про російською XVIII в., Взятому лише з однією вузькою і специфікованої боку - філософії історії. Треба сказати, що даному періоду в історії російської філософії не пощастило. За ним закріпився стійкий присмак периферійності. В історичній розмітці вітчизняного любомудрія вісімнадцяте століття притулилося десь у підніжжя російської філософії, або, принаймні, на її початкових щаблях. За
 10. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
  Дане навчально-методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 11. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  Філософія як специфічний спосіб осягнення і осмислення людиною дійсності. Соціальні, економічні, політичні, духовні передумови генезису філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх
 12. Література
  Платон. Держава / / Собр. соч. в 4томах. Т. 3. М.: Думка, 1994. Політик / / Там же. Т. 4. Закони / / Там же. Аристотель. Політика / / Собр. соч. в 4 томах. Т. 4. М.: Думка, 1983. Нікомахова етика / / Там же. Цицерон Марк Тулій. Про Державі. Про Законах. Про обов'язки. М.: Думка, 1999. Августин Аврелій. Про Град Божий. Мінськ-М.: Харвей-АСТ, 2000. Фома Аквінський. Сума теології. М.,
 13. II. Фізика клерикалів
    22 листопада 1951 папа Пій XII зверненням до «папської Академії наук» на тему «Докази буття бога у світлі сучасного природознавства» поклав початок далекосяжної спробі використовувати результати сучасної фізики і астрономії для виправдання релігії і політичного католицизму. Шлях «філософського освітлення» досягнень науки, яким пішов Пій XII, з'явився це прикладом для
 14. 1. Поняття цивільного стану
    Цивільний стан - правове становище конкретного громадянина як носія різних прав та обов'язків (політичних, майнових, особистих і інш.), Яке визначається фактами та обставинами природного і суспільного характеру. Отже, відповісти на питання про цивільний стан громадянина - означає вказати факти, індивідуалізують його (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, стать,
 15. 1. Поняття юридичного факту
    Підставами виникнення цивільних правовідносин є життєві обставини, іменовані юридичними фактами. Юридичні факти - факти реальної дійсності, з якими чинні закони та інші правові акти пов'язують виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто правовідносин. Юридичні факти різноманітні і класифікуються за різними
 16. 28. Поняття і види юридичних фактів.
    Юр факти - це передбачене законом життєве обставина, яка явл-ся підставою для виникнення, зміни та припинення конкретних правовідносин (вступ до шлюбу). Ю факти в залежності від волі виявлення людей діляться на 3 групи: Події - юр факти, що виникають незалежно від волі учасників відносин. Вони м.б. абсолютними і відносними (з волі суб'єктів виникають, але
 17. Теми рефератів 1.
    Основні ідеї феноменологічної філософії Е. Гуссерля. 2. Сучасна «філософія науки». 3. Психоаналіз і філософія неофрейдизму. 4. Екзистенціалізм М. Хайдеггера: предмет і завдання філософії. 5. Філософія історії К. Ясперса. 6. Новий синтез знання про людину і ноосфера (М. Шелер, Тейяр де Шарден). 7. Фрейдизм як філософський світогляд. 8. Структурна антропологія К. Леві -
 18. 1. Чи можлива позитивна метафізика як наука в межах теоретичного розуму?
    Можна без перебільшення сказати, що обгрунтована Кантом неможливість традиційної догматичної метафізики як науки в межах теоретичного розуму (позитивної метафізики в межах теоретичного розуму, в моїй термінології) склала переворот у філософії, подібний відкриттю Коперника в астрономії, і направила її розвиток по лініях: критична позитивізм -неопозитивізм філософія
 19. Конвергентних ФІЛОСОФІЯ СИНЕРГЕТИКИ І ІНФОРМАЦІЙНОГО детермінізму. ТЕЗИ про марксизм
    З кожним складовим епоху відкриттям у природознавстві матеріалізм не може не змінювати форму. Ф. Енгельс Максимум інформації означає нестійке положення популяції, яка змінює свій склад. Мінімум середньої інформації означає рішуче переважання норми, рідкість варіантів і, отже, стійкість популяцій. ІІ Шмальгаузен Хоча у наведеному висловлюванні І.І. Шмальгаузена
 20. Наукові категорії.
    Який би предмет не вивчали історики, всі вони використовують у своїх дослідженнях наукові категорії: історичний рух (історичний час, історичний простір), історичний факт, теорію вивчення (методологічну інтерпретацію). Історичний рух включає взаємопов'язані наукові категорії - історичний час і історичний простір. Кожен відрізок руху в історичному
© 2014-2022  ibib.ltd.ua