Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Складність предмета педагогічної науки полягає в його двуединстве. Первинною і головним предметом дослідження будь-якої науки є об'єктивна реальність, об'єктивно закономірні процеси в природі, в суспільстві, в мисленні. Виростаючи з потреб і потреб суспільного життя, вона звертається до практики, до впровадження результатів своїх досліджень, зміни дійсності, що також вимагає творчості, є складним науковим пошуком. У результаті в кожній науці паралельно розвиваються два напрямки, два відносно самостійних предмета вивчення: об'єктивна дійсність, закони її розвитку й умови, особливості, правила використання пізнаних істин в суспільній практиці. Тому в кожній науці ведуться дослідження як фундаментальних, теоретичних, експериментально-теоретичних проблем, так і прикладних, з використання законів фундаментальних відкриттів в суспільній практиці.

Наприклад, біологічна наука вивчає закономірності виникнення і розвитку фізичних життєвих процесів. Її цікавить сутність живої клітини, можливість штучного синтезу, закони мінливості живих організмів. Однак у зв'язку з потребами суспільної практики поруч із фундаментальними науками виникли прикладні: агротехнічні, зоотехнічні, медичні науки, що вивчають практичні умови існування, розвитку рослинних і живих організмів, їх нормального функціонування.

Суспільні науки вивчають фундаментальні суспільні процеси, об'єктивні закони розвитку суспільних відносин. Разом з тим у зв'язку з потребами суспільного життя виникли системи наукового знання про використання на практиці всього різноманіття теоретичних знань: економічних законів - конкретна економіка, про наукове керівництві суспільством - політологам, про морально-політичному стані духу і культурному розвитку різних суспільних груп - конкретно- соціологічні дослідження, про пристосування, адаптації людини до умов сучасного виробництва та існування - інженерна та соціальна психологія і т. п.

Педагогічна наука також не ігнорує двуединства свого предмета, здійснює дослідження як фундаментальних, так і прикладних проблем. З одного боку, вона вивчає об'єктивно закономірне суспільне явище виховання. У цій області створюються фундаментальні методологічні, теоретичні та теоретико-експериментальні дослідження, що розкривають можливості виховання підростаючого покоління в конкретно-історичних суспільних умовах. З іншого боку, педагогіка практично вирішує проблеми організації освіти, виховання і навчання. Потреби життя і суспільної практики вимагають прикладних досліджень та обгрунтованих рекомендацій з наукової організа-'ції діяльності вихователів, педагогічного процесу, системи народної освіти, по керівництву процесом навчання і формування рис характеру дітей.

Відповідно з цим виникають прикладні педагогічні науки з організації життя школи, системи народної освіти: школоведеніе; наукова організація праці педагога Пучай; педагогіка профтехосвіти, професійної підготовки вчителя, методики навчання, виховання, сімейного виховання, дефектологічні дисципліни. У педагогіці необхідно органічну єдність між фундаментальної і прикладної частинами предмета, між вивченням об'єктивних законів виховання, навчання і суб'єктивної педагогічної діяльності, організації педагогічного процесу. Захоплення лише теоретичними, фундаментальними проблемами веде до того, що громадська педагогічна. практика пускається на самоплив і відстає від вимог суспільного життя. Зосередження ж найбільше уваги тільки на вивченні узкометодіческіх питань створює небезпеку сліпоти в перспективах розвитку і вирішення виникаючих протиріч. Педагогічна діяльність, позбавлена науково-теоретичного фундаменту, втрачає суспільні орієнтири, замикається в самій собі, опиняється в полоні ілюзій і прожектерства.

Предметом наукового дослідження в галузі педагогічної діяльності та педагогічного процесу є наступні спільні проблеми.

1. Ступінь відповідності педагогічної діяльності та організації педагогічного процесу вимогам законів виховання як суспільного явища. Особливе значення має своєчасне встановлення відповідності змісту, форм і методів навчання і виховання вимогам розвитку продуктивних сил, запитам практики суспільних відносин.

2. Педагогічна діяльність і який організовується нею педагогічний процес є складні суспільні явища, що грунтуються не тільки на законах виховання. Вони широко спираються на закономірності і дані суміжних наук: фізіології, психології, філософії, що робить педагогічні процеси і ситуації специфічними, які вимагають спеціального вивчення комплексними методиками. Наприклад, здійснення педагогом індивідуального підходу, організація колективних та групових відносин, діагностування стану знань дітей, їх інтересів і прагнень, облік педагогом конкретних психолого-педагогічних умов взаємодії - все це вимагає опори на прикордонні науки.

3. Ефективність педагогічної діяльності та педагогічного процесу завжди обумовлена станом відносин педагогів та вихованців. Це вимагає від педагогіки постійного вивчення та корекції розвивається взаємодії. У разі порушень контактів, комунікабельності вона покликана видати рекомендації щодо стабілізації відносин, введенню їх в нормальне русло.

4. Педагогіка вивчає суб'єктивно-об'єктивні умови виховного ефективного перебігу педагогічного процесу і педагогічних ситуацій в ньому. Вона дає вихідні рекомендації ефективного використання всіх форм організації дитячого життя, активного застосування педагогічних методів організації різноманітних видів діяльності.

5. Педагогічна наука займається діагностикою. Вона вивчає результати педагогічних впливів, всього процесу. Її завдання в отриманні, обробці та передачі педагогам зворотної інформації в цілях коригування ними своєї педагогічної діяльності.

6. З урахуванням конкретних суспільних умов і завдань виховання педагогічна наука розробляє нові системи організації навчально-виховної роботи з дітьми, організовує широкомасштабні педагогічні експерименти.

7. Предметом педагогічної науки в прикладній її сфері є також вивчення передового педагогічного досвіду, умов його розповсюдження та ефективного впровадження. Передовий педагогічний досвід як провідне начало громадської педагогічної діяльності є творче, активне освоєння та реалізація вчителем у практиці роботи законів і принципів педагогіки з урахуванням конкретних умов, особливостей дітей, дитячого колективу та власної особистості. Істинно передовий і новаторський досвід можливий тільки на основі даних педагогічної та психологічної наук. Передовий педагогічний досвід виникає, функціонує і як цілісна система педагогічної діяльності в навчально-виховному закладі, і як її окрема сторона, окремий метод, сукупність виховної взаємодії.

Передовий педагогічний досвід як цілісна система передбачає в якості головного критерію своїй істинності, ефективності вихованість колективу та дитячої особистості, відчутне досягнення педагогічних цілей.

Найбільш типовою помилкою при вивченні передового педагогічного досвіду є оцінка його лише з позицій якогось одного показника. Наприклад, в якості загального критерію оцінки системи роботи школи приймається тільки стан успішності. Тим часом і при наявності хороших успіхів у навчанні у деяких учнів можуть розвиватися негативні риси характеру і властивості особистості. Важливо, щоб оцінювалася система засобів формування особистості, її різнобічні прояви та практичні результати. Інша типова помилка при вивченні та оцінці приватних сторін передового педагогічного досвіду полягає в його абсолютизації.

Наприклад, абсолютизуються і універсалізують окремі методи навчання, які насправді не можуть замінити собою всього різноманіття навчальних способів і прийомів. Такі спроби абсолютизації не тільки зазнають невдачі, але й компрометують сам т собі корисний прийом, який дає педагогічний ефект в загальній системі навчальних засобів. Вивчення всіх сторін педагогічної діяльності та педагогічного процесу як предмета педагогічної науки - важливий засіб вдосконалення всієї системи виховання і навчання підростаючого покоління.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ "
 1. Теми для рефератів 1.
  Педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 2. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичної педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 3. Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 4. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 5. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 6. Категоріальний-понятійний апарат
  педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 7. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область
 8. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
  Педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 9. Загальна характеристика
  педагогічної діяльності спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова педагога з учнями, а особливий вид спілкування - педагогічне спілкування, специфіка якого визначається педагогічними цілями, змістом і застосуванням його коштів. Спілкування робиться педагогічним,
 10. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 11. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічною системою і якими її складовими? 3. Назвіть і обгрунтуйте основні види зв'язків діяльності співробітників правоохоронних органів з педагогічними питаннями в ній. 4. Які напрямки роботи з персоналом правоохоронних органів пов'язані із застосуванням педагогічних знань і рішенням педагогічних проблем? 5. Що являє собою юридична педагогіка
 12. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу
 13. Теми для рефератів 1.
    діяльність у сучасному суспільстві та її психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 14. Основні завдання юридичної педагогіки
    педагогічних досліджень проблем законності та правопорядку дозволяє віднести до основних завдань юридичної педагогіки наступні: - вивчення історії розвитку юридико-педагогічного знання і його використання в суспільстві та органах правопорядку; - розробка методології та методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини юридико-педагогічної
 15. Педагогічний контроль
    педагогічним процесом передбачає контроль за його ходом і результатами. Основними завданнями контролю є: перевірка оптимальності процесу, його компонентів, наповненості навчальними, які виховують і розвивають впливами, їх узгодженості, відповідності результатів, якості дій його учасників і надання допомоги. Разом з тим це не суто адміністративний контроль, а саме
 16. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
    педагогічної діяльності. 3. Порівняльний аналіз психологічного потенціалу особистості вчителів, які здійснюють різні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності
 17. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічних факторів в ній. 2. Що таке педагогічна функція управління і які її цілі та завдання? 3. Перерахуйте педагогічні принципи управління і дайте їм коротку характеристику. 4. Дайте характеристику організаційно-педагогічним факторам і тій роботі, яка покликана зміцнювати організаційний порядок у правоохоронному органі. 5. У чому полягають
 18. Керівник
    педагогічними факторами, які ставлять їх у певні умови вирішення професійних завдань педагогічними засобами і методами. Ефективність діяльності будь-якої організація залежить насамперед від персоналу, його професіоналізму, освіченості, вихованості і розвиненості. Керівник зобов'язаний уміти пов'язувати рішення чисто професійних завдань з вихованням і навчанням співробітників,
 19. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    педагогічної взаємодії в залежності від соціально-історичних умов суспільного розвитку. 3. Педагогічна діяльність в рамках стратегії глобальної освіти. 4. Психологія організації групової навчально-пізнавальної діяльності. Тема 2. Учитель як учасник і організатор гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua