Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 4. Поняття і види систематизації

Систематизація - це обробка, приведення нормативних правових актів у єдину, узгоджену систему. Ця діяльність необхідна для того, щоб оперативно знаходити потрібні норми. Систематизація використовується як способу забезпечення суб'єктів права необхідної та достовірної нормативно-правовою інформацією.

Виділяють такі види систематизації: інкорпорація, кодифікація і консолідація.

Інкорпорація - форма систематизації, у процесі якої нормативні правові акти зазнають зовнішньої відпрацюванні і об'єднуються повністю або частково в різні збірники та збори актів, у тому числі з використанням комп'ютерної техніки.

Зміст цих актів не змінюється. Інкорпорація переслідує мета зовнішнього об'єднання нормативного ма-

124

Поняття і види систематизації

териала, не ставить завдання усунення суперечності у змісті нормативних актів. Це завдання виконується в ході кодифікації.

Прикладом розвивається інкорпорації є довідкові правові системи. Так, наприклад, комп'ютерна Довідкова Правова Система «КонсультантПлюс» містить правові акти, які попередньо піддаються професійної обробці. Юридична обробка - це виявлення взаємозв'язків між документами і фіксування виявлених зв'язків з допомогою певних форм (посилань, приміток, довідкових відомостей), а також створення редакцій документів при їх зміні. Інкорпорація довідкової системи може бути проведена за запитом користувача з використанням таких підстав, як: тематика, вид документа, дата прийняття, ключові слова та інші.

Кодифікація - це вид систематизації, здійснюваний законодавчими органами з метою впорядкування правових норм.

Кодифікація використовується для цілісної регламентації галузі права, комплексного законодавчого регулювання суспільних відносин в окремій області. Кодифікація відображає більш високу міру концентрації нормативного матеріалу в тій чи іншій сфері суспільних відносин.

Особливу важливість у виділенні кодифікованих актів в особливий вид грає стійкість, сформованість суспільних відносин, що є предметом правового регулювання кодексу. Можна виділити певні ознаки кодифікованих актів: а) висока юридична цілісність і внутрішня узгодженість кодифікованих актів; б) стабільність і стійкість, широке коло регульованих відносин.

Важливою умовою кодифікації є також підготовленість законодавства для кодифікації, певна ступінь його розробленості. Це означає, що акти, які підлягають кодифікації, повинні бути певною, твердо сформовану групу.

Найбільш широко визнаним умовою кодифікації є вимога до її предмету, яким може

125

Тема 9. Система права. Систематизація законодавства

126

бути група нормативно-правових актів, яка представляє собою систему, що володіє властивостями галузі права.

Таким чином, кодифікація не є різновидом поточного правотворчості. У зв'язку зі сказаним кодекс і закон істотно розрізняються за своїм змістом, ролі в правовій системі, порядку формування норм.

Важливими умовами для прийняття акта у формі кодексу є наступні: 1) стійкість, стабільність суспільних відносин, що складають його предмет правового регулювання; 2) склалося правове закріплення даних відносин; 3) галузева приналежність положень нормативних правових актів , який передбачається покласти в основу кодифікації.

Консолідація - форма систематизації, у процесі якого раніше видані нормативні правові акти з того чи того питання зводяться (об'єднуються) у єдиний акт. Ця форма систематизації носить похідний комплексний характер. Вона може здійснюватися двома способами. У першому випадку консолідація може бути здійснена законодавцем у вигляді прийняття нової редакції якого закону. Наприклад, закон РРФСР «Про державне мито» в 1995 році був прийнятий в новій редакції. Це офіційна консолідація.

Консолідація може здійснюватися і громадянами у разі внесення ними в текст якого акта зміни, прийняті правотворческими органами. В результаті цієї діяльності з'являється консолідований текст акту.

Контрольні питання

- З яких елементів складається система права?

- Якими ознаками володіє інститут права?

- У чому виражається вплив предмета і методу правового регулювання на побудову системи права?

- Які види галузей права Ви знаєте?

- У чому єдність і відмінність системи права і системи законодавства?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Поняття і види систематизації "
 1. 49. Систематизація законодавства. Облік нормативних актів. Правовий тезаурус.
  Понять і визначень, види словників, енциклопедій і
 2. Явище організованої злочинності.
  Поняття організованої злочинної групи, а саме "Організована злочинна група - структурно оформлена група у складі трьох або більше осіб Існуюча в перебігу певного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, з тим щоб отримати прямо або
 3. § 2. Класифікація об'єктів злочину
  поняття об'єкта злочину, звичайно ж, можна використовувати встановлені філософією закономірності співвідношення категорій загального, особливого, індивідуального та окремого. Однак при цьому було б великою помилкою не враховувати, що в якості окремого повинні визнаватися самі об'єкти, в той час як роль загального, особливого та індивідуального здатні грати вже не об'єкти, а ознаки,
 4. § 2. Поняття та ознаки множинності
  види множинності, зазначені в законі: неодноразовість, сукупність і
 5. 3. Об'єкти авторського права
  поняття інтелектуальної власності. Виникає питання, наскільки велике це розширення? Зокрема, у судовій практиці різних країн виникли великі труднощі, пов'язані із застосуванням положень авторського права до охорони комп'ютерних програм, за аналогією з положенням Договору ВОІВ з авторських прав про те, що "охорона авторським правом поширюється на об'єктивно виражені
 6. § 3. Англо-американська система
  поняття правосуб'єктності (legal capacity). Правда, на практиці розрізняють пасивну та активну правосубьектность (аналоги право-і дієздатності), причому остання трактується як здатність до самостійного здійснення правового акту. Правосуб'єктність вважається формально рівний, виникає за загальним правилом з народження і припиняється у момент смерті. Англоамериканской праву невідомо
 7. § 3. Види юридичних осіб
  понятим, якщо врахувати, що державні юридичні особи (навіть комерційного характеру) з необхідністю повинні переслідувати загальнодержавні інтереси, чим і обумовлюється специфіка їх правового регулювання. У даній класифікації можна угледіти пряму аналогію з прийнятим за кордоном діленням організацій на юридичні особи публічного та приватного права. Цілі діяльності. Комерційні та
 8. § 2. Система зобов'язань
  види зобов'язань поділяються на під-види і форми
 9. 9. Унітарна підприємство
  поняття не є самостійною юридичною (цивільно-правовий) категорією, бо насправді йдеться про акціонерні та інших господарських товариствах, учасниками яких також (або навіть переважно) є їх же наймані працівники, в тому числі одержали акції (частки, паї) на пільгових умовах Господарські товариства не змінюють при цьому своєї юридичної природи, а на унітарних,
 10. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  поняття «духу» вкладав націоналістичні і містичні мотиви. Разом з тим сучасна оцінка концепцій походження права, висловлених історичною школою права, повинна бути звільнена від такої вульгаризаторской критики. Історична школа права - це велике просування теоретико-правової думки у вивченні походження права, т.к. вона вловила роль і значення глибинного етнокультурного