Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПРИНЦИПИ І СУТНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Методи навчання можуть бути представлені 'в різних видах класифікацій з урахуванням їх практичних функцій, можливостей і організації навчального взаємодії педагогів і учнів. Однак цілісний процес навчання забезпечується єдиною класифікацією методів, яка в узагальненому вигляді включає в себе всі інші класифікаційні характеристики методів.

Розглянемо різноманітні класифікації методів і виділимо одну з них, що оптимально підходить для використання в педагогічній практиці та забезпечення ефективності навчально-пізнавального процесу.

Класифікація по відповідності методів навчання логіці суспільно-історичного пізнання. Методи поділяються за основним етапам осягнення істини: «живе споглядання», абстрактне мислення (осмислення, узагальнення, аналіз) і практика. Відповідно до цього виділяються наступні групи методів: організації спостереження, накопичення емпіричного матеріалу; узагальнюючої теоретичної обробки фактичних даних; практичної перевірки правильності висновків і узагальнень; виявлення істини, відповідності змісту і форми, явища і сутності.

Класифікація по відповідності методів навчання специфіці досліджуваного матеріалу і форм мислення. У цьому випадку методи поділяються на групи залежно від специфіки предмета вивчення, особливостей форми мислення і способів проникнення в істину. Наука з'ясовує сутність явищ реальної дійсності, абстрагуючись за допомогою понять. Мистецтво має справу з художнім образом і образним мисленням. У виробництві і праці, як сфері практичної реалізації досягнень науки, вдаються одночасно до допомоги і понятійного, і образного мислення. Для пізнання реальної та художньої дійсності необхідно понятійне, образне і понятійно-образне мислення в єдності. З цієї точки зору всі методи навчання поділяються на групу наукового пізнання реальної дійсності, групу методів освоєння мистецтва і групу методів практичного застосування знань. Вчителю для досягнення успіху в навчанні і вихованні учнів необхідно строго враховувати специфіку методів викладання науки, мистецтва, праці.

Класифікація методів навчання по їх ролі та значенню в розвитку сутнісних сил, психічних процесів, духовно-творчої активності. Усі психічні процеси протікають і своєрідно розвиваються в результаті різних видів психічної діяльності.

Сприйняття активно працює в спілкуванні з природою, мистецтвом, в процесі операторської діяльності людини; мислення активізується при вирішенні навчальних, наукових, життєвих за-. дач; пам'ять - в умовах систематичного звернення людини до інформації, що зберігається; уява - у творчому пошуку; розвиток мовлення здійснюється в процесі відтворення думки. Психічна діяльність дитини може бути репродуктивної, що відтворює і продуктивною, творчою. З точки зору розвитку психічних процесів все методи навчання поділяються на методи організації сприйняття, розвитку мислення, емоцій, пам'яті, уяви, мови.

Класифікація методів навчання по їх відповідності віковим особливостям дітей. Розум, розум, свідомість дітей зріють поступово, у міру накопичення життєвого досвіду і успіхів у навчанні, в органічній єдності взаємозалежного дозрівання фізіологічних структур головного мочга і розвитку психічних процесів. Накопичення понятійних та образних уявлень, первинних узагальнень сприяє поступовому психофизиологическому становленню дитячої особистості. Вікове психічний розвиток дитини здійснюється за рахунок емпіричних накопичень, що сприяють формуванню понять. У свою чергу поняття дають можливість аналізувати складні конкретні явища природи і суспільного життя. Відповідно до цього утворюються: група наочних методів навчання, накопичення емпіричного матеріалу, широко використовуються в роботі з молодшими школярами; група методів наочно-узагальнюючого, емпірико-аналітичного навчання, більшою мірою відповідає рівню розвитку психіки підлітка; група методів абстрактно-наочного навчання, забезпечують рух думки від приватно-абстрактних понять до аналізу складних конкретних явищ, що відповідають особливостям психічного розвитку юнаків і дівчат.

Класифікація методів навчання за способами передачі і отримання інформації. Людина здобуває знання різними шляхами: у процесі спілкування за допомогою слова, жесту або музичного звуку; в процесі візуального спостереження за природою або спеціального розглядання творів образотворчого мистецтва, моделей, схем; скориставшись послугами ЕОМ; в результаті самостійної роботи з книгою, документами, в лабораторіях і майстерень. Ці особливості способів отримання інформації дають можливість розділити методи навчання на вербальні, словесні; машинні, що дозволяють добувати відомості за допомогою спеціальних програм; наочні, візуальні, передають інформацію в образній формі; ситуативно-ігрові, що дозволяють витягати знання з ігрового моделювання життєвих процесів; самостійні, що дають можливість отримувати факти, відомості, узагальнення з книг та довідкової літератури; дослідні, щоб забезпечити отримання нової інформації з досвіду.

Класифікація методів навчання за ступенем ефективності їх ідейно-виховного впливу, впливу на формування свідомості дітей, внутрішніх мотивів і стимулів поведінки. У конкретній ситуації навчання методи виявляються як адекватна, найбільш ефективна форма передачі навчального змісту: одні - більше пристосовані для вираження ідейного сенсу знань і здійснення на цій основі вселяє впливу; інші - забезпечують виявлення факту, приватної інформації, характеристики явища чи події; треті - придатні для навчення дітей способам практичної дії. З урахуванням цього методи діляться на групу активного та ефективного ідеологічного впливу, серед яких виділяються словесні та наочні, і групу практичного навчання, що включає творчі роботи, ігрові ситуації і вправи.

Класифікація методів навчання по основних етапах обучающе-пізнавального процесу. Ця класифікація є науково-практичної, яка вбирає в себе, що синтезує в узагальненому вигляді характеристики методів навчання всіх інших класифікацій. Науково-практична класифікація методів навчання дидактично доцільна і корисна вчителю, оскільки безпосередньо сприяє організації основних етапів його обучающе-пізнавального та виховного взаємодії з учнями.

Відповідно з основними етапами навчання вичленяються такі групи методів навчання: методи етапу сприйняття первинного засвоєння; методи етапу засвоєння-відтворення, до складу яких входять методи власне відтворення, закріплення, діагностики та отримання зворотної інформації; методи етапу навчально-творчого вираження. Ці поетапні групи методів навчання, індивідуально освоєння вчителем, стають основою його творчої методичної системи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРИНЦИПИ І СУТНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ "
 1. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  принципу. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядаються як загальні закономірності, притаманні вихованню в цілому, так і специфічні закономірності навчання, до яких відносяться наступні: науковість; проблемність; наочність; активність і свідомість учнів у процесі навчання; доступність; систематичність і послідовність; міцність і циклічність; єдність освітніх,
 2. Основні методи навчання
  принципи
 3. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 4. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Принципи стратегії. 12. Поняття про природних продуктивних силах. 13. Класифікація ПР: природна (генетична); екологічна (за ознаками вичерпності і відновлюваних); із взаємин видів використання. 14. Класифікація ПР: по можливості господарського використання; приватнікласифікації. 15. Сутність антропогенного впливу. Антропогенне навантаження. 16.
 5. Програмоване навчання
  принципів навчання програмовані інструкції можуть також полегшити процес навчання, оскільки вони дозволяють учневі самому задавати темп навчання, забезпечують негайну зворотний зв'язок і знижують ризик помилки. З іншого боку, в процесі програмованого навчання учні дізнаються не набагато більше того, що могли б вивчити за книгами. Тому при визначенні вартості розробки посібників
 6. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  класифікації КД. Ушинського. Поряд з уроками розглядаються інші форми позакласної навчальної роботи. Окремі розділи присвячені проблемам комп'ютеризації навчання та організації домашньої навчальної роботи учнів. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Розбираються особливості способів навчання: індивідуального, індивідуально-групового, колективного. Дається
 7. Підсумки
  навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 8. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
  навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 9. Постановка цілей навчання
  навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 10. Щорічне навчання для керівників і фахівців
  навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 11. Технології навчання
  принципи побудови навчання, методологію гуманістичного, розвиваючого, особистісно-зверненого проекту організації навчання. Ряд технологій стосується окремих сторін навчання, наприклад теоретичного навчання, практичного навчання, професійного навчання, технологій (приватних методик) викладання різних навчальних дисциплін і їх розділів та ін Однак чимало таких технологій продовжують
 12. Орієнтовна програма навчання
  методів і проведення власне навчання. Оцінка. Метою цього етапу є порівняння результатів до і після навчання і оцінка ефективності програми. Першим кроком у навчанні є визначення того, яке навчання потрібно і чи потрібно воно взагалі. Головне тут - з'ясувати, які процеси включає дана робота, розбити її на підзадачі, кожну з яких запропонувати новому співробітнику.
 13. Тренажери або моделируемое навчання
  метод, при якому навчаються вчаться на діючому або змодельованому обладнанні, що використовується в їх роботі, але фактично поза робочого місця. Тренажери незамінні, коли навчання на робочому місці занадто дорого і небезпечно або уповільнює виробничий цикл. Тренажер може являти собою окреме приміщення, оснащене як реальне робоче місце. Однак найчастіше використовується моделируемое
 14. Методи і внутрішній зміст філософії.
  Принципи діалектики. Діалектика і світогляд. Діалектика і філософія. Принципи діалектико-матеріалістичної філософії. Категорії діалектики. Одиничне, особливе, загальне. Явище і сутність. Дійсність. Частина і ціле. Елемент, структура, система. Зміст і форма. Причина, наслідок, субстанція. Принцип детермінізму. Антісубстанціоналістская позиція у філософії. Об'єкт і суб'єкт.
 15. Митні органи та їх педагогіка
  принципів державної служби в РФ, закріплених у Конституції РФ, Митному кодексі, Федеральному законі від 31 липня 1995 р. «Про основи державної служби Російської Федерації », спеціальному Федеральному законі від 21 липня 1997 р.« Про службу в митних органах »та ряді інших федеральних законодавчих актів. Ця служба є федеральною державною службою. Як вид
 16. IX. Класифікація, найменування і впізнавання
    сутностей. А якщо ми згадаємо, що, з одного боку, класифікація відносин включає в себе класифікацію речей або властивостей, між якими ці відносини існують, а, з іншого боку, класифікація сутностей включає в себе класифікацію відносин між складовими їх властивостями - тоді спорідненість обох процесів здасться ще більш тісним. Подібність відносин є інтуїція, обцая Міркування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua