Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ

Дитина не може формуватися, виховуватися як особистість та індивідуальність в ізоляції від суспільства, поза соціально обумовленого задоволення людських потреб, поза системою. суспільних відносин і колективу. Громадські залежності, відносини, спілкування, що утворюються в колективній діяльності, є живильним середовищем утворення людського, громадського начала в людині. Від багатства дійсних громадських відносин особистості залежить її духовне багатство, можливість перетворити потенційні сутнісні сили в різнобічно розвинені людські здібності до праці, творчості, громадській діяльності, спілкуванню.

Разом з тим народжується дитина являє собою природна істота, здатне до саморозвитку, що володіє природними задатками, внутрішніми силами і стимулами їх спонтанного розвитку. За природними законами відбувається зростання і розвиток його організму, становлення фізіологічних систем. Спочатку дітьми дви-жут безумовні рефлекси, інстинкти, природні потреби. Поступово, в процесі їх задоволення, виявляються задатки, формуються здібності, утворюються навички та звички, умовно-рефлекторні зв'язки, звичні стереотипи мислення. У діяльності проявляються схильності та інтереси, імпульсивні спонукання і бажання. На поведінці, крім мотивів, відкладає свій відбиток темперамент, спадкові генетичні особливості. Відбувається формування морфологічних рис. Виявляються і формуються різноманітні стимули спонтанного саморозвитку: спочатку - біологічні інстинкти, рефлекси, потреби; потім - психологічні: почуття, пристрасті, мотиви, воля. Поступово визрівають моральні та естетичні стимули, на допомогу яким приходять педагогічні. Дитина - не посудина, що наповнюється соціальним змістом. Він від природи діяльну, внутрішньо активна істота, забезпечене необхідними задатками і стимулами для саморозвитку. Він освоює, переробляє, присвоює зміст життя, розвиваючись і формуючи своє ставлення до неї. Трапляється, що спонтанне розвиток в стихії суспільних відносин виявляється сильнішим педагогічного впливу, надає йому опір, може призводити як до позитивних, так і до негативних результатів.

Існують різні уявлення про сутність розвитку дитини, взаємини спонтанного розвитку та виховання. У деяких концепціях психології та педагогіки існує уявлення про дитину як про замкнутій системі, що розвивається за внутрішніми законами, не пов'язаним із зовнішнім світом і незалежним від нього. Насправді ж реально існує не замкнута система дитячого організму, а широко відкрита, об'єктивно і закономірно взаємодіюча система: дитина, його внутрішні природні сили і соціальне середовище. Закони внутрішнього розвитку дитини обумовлені спеціальними умовами і нерозривно пов'язані з законами виховання. Взаємовідносини між спонтанним розвитком дитини та її вихованням таке, що виховання веде за собою розвиток. Діти в основному досягають такого рівня загального розвитку, який необхідний і достатній для участі в суспільно-виробничих відносинах. Це загальне правило не виключає як недорозвиненості окремих індивідів, хворих або потрапили в неблагополучні соціальні умови, так і «надрозвинену», що досягається завдяки особливим соціальним умовам і багатою обдарованості деяких індивідуальностей.

Таким чином, розвиток дитини є результат активної взаємодії його внутрішніх природних сил і соціальних умов. Виховання грає по відношенню до розвитку провідну роль. Воно визначає рівень, широту і глибину цього розвитку.

Оскільки природа дитини необмежено багата, а суспільні потреби, стало бути, вимоги до людини різноманітні, то і видів розвитку існує декілька. Матеріальною основою життя дитини є організм. Тому одним з провідних видів розвитку є загальнофізичний. Воно включає в себе власне фізичний розвиток дитини: процес зростання його організму, нарощування спритності і сили, становлення фізичних функцій під впливом умов життя і видів фізичної діяльності. У нього входить також і спеціальне фізичний розвиток, спрямоване на виконання особливих видів діяльності, насамперед фізкультурних і спортивних.

До фізичного розвитку тісно примикає розвиток трудове. Для занять працею необхідна певна психо-фізико-фізіологи-чна основа. Тому трудове розвиток включає в себе стійку звичку до трудового зусилля і подолання пов'язаних з ним важких, неприємних відчуттів. Ця звичка поступово переростає в якість особистості, зване працьовитістю. Розвиток дитини до ступеня працьовитості означає заволодіння ним загальними і спеціальними трудовими знаннями, уміннями і навичками, психологічну готовність до трудової діяльності, здатність отримання задоволення і задоволення від праці.

Найважливішим видом людського розвитку є інтелектуально-ідеологічне, общедуховное. Інтелектуальний розвиток являє собою формування у дитини здатності до оволодіння та користування різними типами мислення (емпіричним, образним, теоретичним, конкретно-історичним, діалектичним в їх єдності). Його органічною частиною є вміння піддавати самостійного аналізу події та явища дійсності, робити самостійні висновки і узагальнення. Загальноінтелектуального розвиток включає в себе і мовне: володіння словниковим багатством мови, вміння вільно, граматично, синтаксично і фонетично правильно користуватися ним для усного та письмового вираження думки, духовної творчості, повсякденного спілкування. Змістовною стороною інтелектуального розвитку є розвиток общедуховное, яке включає в себе певний обсяг основних наукових знань про світ і здатність філософської, конкретно-історичної оцінки дійсності. Цивільно-політи-чеський розвиток проявляється в знаннях про корінні інтереси різних класів і соціальних груп, про політику як концентрованому вираженні економіки, в здібності з загальногромадянських позицій оцінювати явища, події, процеси суспільного, життя.

З фізичним та інтелектуальним розвитком тісно пов'язане емоційний розвиток, здатність адекватного емоційного відгуку на явища дійсності. Воно передбачає також уміння управляти спонтанними емоційними спонуками і реакціями, емоційно-психічними станами.

До емоційному примикає моральний розвиток. Воно включає в себе знання основних моральних норм, правил, тверді соціально цінні звички поведінки в єдності з стійким моральним почуттям, здатністю морального переживання, «мук совісті». Воно передбачає рішучість робити вибір поведінки з позицій моральних переконань, велич і твердість духу, необхідного для послідовного і мужнього відстоювання своїх поглядів.

Частиною емоційного розвитку є естетичний розвиток. Воно включає в себе здатність активного ідейно-емоційного відгуку на естетичні явища мистецтва і дійсності, естетичний ідеал та художній смак, здатність естетичного сприйняття, переживання, судження, оцінки і активної творчості «за законами краси».

Всі розглянуті види розвитку сутнісних сил дитини нерозривно взаємопов'язані між собою. Вони взаємодоповнюють і взаємо-мообогащают один одного, утворюючи цілісну особистість і індивідуальність. Розвиток здійснюється об'єктивно у виховному процесі, в життєвих отношенческіх ситуаціях.

Дитині як громадському суті, поступово налагоджується свої відносини зі світом, необхідно стикнутися зі сферою всіх суспільних відносин. Його безпосередню участь у виховних моральних та естетичних відносинах здійснюється в першу чергу в педагогічному процесі. Він включається в діяльність різних громадських організацій, шкільного і класного колективу, неформальних об'єднань, самоврядування та змагання, в суспільно корисний і продуктивний працю, в художньо-естетична творчість. Навчально-виховний процес у педагогічно перетвореному вигляді відображає соціально-політичну структуру суспільства,-сутність нових суспільних відносин, розвиває в дитині гуманне свідомість, духовно збагачує його.

Людська сутність завжди громадськості. Але це не означає, що суспільно позитивний початок автоматично визначає високоморальні мотиви діяльності і вчинків кожної дитини. Громадське позитивне людське начало може слабо розвиватися в дітях в певній мікросередовищі. На них сильне дію надає антигромадську поведінку оточуючих осіб, що висувають на перший план егоїстичні, тваринно-споживчі інтереси. Щоб розвинути в дитині його моральне і естетичне ставлення до життя, розуміння, відчування, здатність, співпереживання краси суспільно цінних відносин і людських якостей, необхідно постійно розкривати перед дітьми у всьому різноманітті моральну і естетичну сутність цих відносин і самої людини.

Таким чином, морально-естетична сутність дитини є відображення різних, індивідуально-психологічно перероблених і освоєних суспільних відносин, в системі яких він живе. Діти освоюють сукупність всіх суспільних відносин передусім опосередковано, узагальнено, в процесі виховання і реалізують себе, своє розуміння життя в практичних відносинах. Використання матеріальних і духовних можливостей нашого суспільства для розвитку особистості залежить від інтересів і потреб самої цієї особистості. Тому важливо пробудити в дитині інтерес до широкої суспільного життя, розвинути в ньому духовні морально-естетичні потреби, сформувати стимули, активної участі в справах колективу і суспільства. Тільки практичні вчинки дитини є об'єктивний показник його морально-естетичної свідомості, справжніх мотивів і стимулів поведінки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ "
 1. ФІЛОСОФІЯ особистості
  формування, розвитку та руйнування людської особистості в певних історичних умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження людини спрямоване на структуру особистості, характеристику
 2. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с., 1997
  сутність, місце саногенного і патогенного мислення в структурі особистості молодшого школяра, виявляється їх специфіка у світлі педагогічних проблем, міститься програма формування саногенного мислення молодшого школяра. Призначено для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери
 3. Цілі, завдання, функції, принципи управління персоналом.
  Формуванням, розвитком і використанням людських ресурсів організації і ділиться на три концепції: фірмового стилю управління (формування людського ресурсу) ділової активності (розвиток людського ресурсу) господарської діяльності (використання людського
 4. Проблема людини в філософії
  сутність, соціально-історичні причини. Проблема фетишизації міжособистісних відносин у сучасному суспільстві. Людина в групі. Міжособистісні конфлікти, їх дозвіл. Проблеми сенсу життя і смерті в духовному досвіді людини. Цінності, їх класифікація та роль у житті людини і суспільства. Духовні цінності. Майбутнє людства як
 5. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград . - 75 с., 2004
  формування професійно-педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 6. Процес формування особистості
  формування особистості. Закономірності - об'єктивні, стійкі, істотно значимі зв'язки між педагогічними впливами та їх результатами. Однак до класифікації закономірностей формування особистості єдиного підходу не існує. Переважно поділ закономірностей на загальні та соціально-педагогіческіе31. До загальних закономірностям відносяться: - безперервність формування
 7. 2.1. Особистість в педагогічному процесі Сутність формування особистості
  формування та розвитку особистості: від категоричного заперечення правомірності самого поняття формування, що означає нібито «насильство над людиною, маніпулювання його свідомістю» до затвердження «вільного розвитку» особистості під впливом стихійних впливів середовища. Крайнощі, як кажуть, завжди шкідливі, але і в тому, і в іншому підході багато цікавого і вартого уваги при їх
 8. Етапи формування концепції управління людськими ресурсами Початок ХХ в.
    формування концепції управління людськими ресурсами Початок ХХ
 9. 2. Історичні передумови виникнення держави
    сутність історичних передумов розвитку держави, необхідно звернутися до історії найдавніших державних
 10. С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002
    формування в учнів человекоцентрірованной життєвої позиції, соціальних умінь і навичок міжособистісного спілкування; пропонуються методичні рекомендації щодо формування професійно-особистісної готовності студентів-майбутніх учителів до організації педагогічної діяльності як процесу полісубьектного взаємодії. Може бути корисно всім читачам, що мають відношення до процесу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua