Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні ) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право ( лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Федорова М.Ю. . Нормативно-правове забезпечення освіти: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / М.Ю. Федорова. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія»., 2009 - перейти до змісту підручника

1. Учасники освітнього процесу: поняття, види, основи правового статусу

Учасниками освітнього процесу є фізичні особи, наділені взаємними правами та обов'язками щодо реалізації цілей і завдань освіти. Коло учасників освітнього процесу названий на Законі РФ «Про освіту» (гл. V), а також у типових положеннях про освітні установи. Наприклад, учасниками освітнього процесу в дошкільних освітніх установах є вихованці, батьки (їх законні представники), педагогічні працівники. У загальноосвітньому закладі в цій якості виступають навчаються, педагогічні працівники названих установ, батьки (їх законні представники) учнів. Аналогічні норми відтворені у положеннях про інших установах, що реалізують загальноосвітні програми, - про школу-інтернат, закладі для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку та ін Однак зазначені три види суб'єктів освітнього процесу не завжди можуть бути в ньому задіяні. Так, в освітньому закладі для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, навчально-виховний процес здійснюється за участю вихованців та педагогів.

Іноді для досягнення цілей освітнього процесу необхідна участь у ньому також інших суб'єктів. У ряді випадків до учасників освітнього процесу зараховуються медичні працівники. Їх участь у здійсненні навчання і виховання необхідно, якщо потрібно особливий підхід до особистості дитини з урахуванням її психофізіологічного стану чи реалізованої освітньої програми. Наприклад, в оздоровчих освітніх закладах для дітей, які потребують тривалого лікування, медичні працівники доводять до відома педагогів результати поглиблених оглядів дітей, дають рекомендації щодо їх медико-педагогічної реабілітації. Спільно з педагогами вони вирішують питання вибору профілів трудової підготовки і профорієнтації дітей, їх участі у трудовій діяльності. Медичний персонал спільно з педагогом-психологом надає допомогу в організації індивідуального та диференційованого підходу до дітей при здійсненні освітнього процесу з урахуванням особливостей їх розвитку та стану здоров'я, у виконанні медико-психологічних рекомендацій.

119

Медичні працівники є учасниками освітнього процесу також в кадетських школах (школах-інтернатах), які реалізують освітні програми, що забезпечують військову підготовку неповнолітніх громадян; корекційно-них установах для учнів (вихованців) з відхиленнями у розвитку; освітніх установах для дітей, які потребують психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги.

Організація освітнього процесу для дітей, які потребують психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги, вимагає участі у ньому юриста, який проводить роботу з правового виховання дітей, консультує батьків з питань охорони прав дітей та надає необхідну підтримку педагогічному персоналу.

Якщо навчальний процес в установі, реализующем загальноосвітні програми, включає в себе елементи профорієнтації та професійної підготовки, в ньому повинні брати участь інженерно-педагогічні працівники. Вони названі в числі інших учасників освітнього процесу в міжшкільних навчальних комбінатах, спеціальних навчально-виховних закладах для дітей і підлітків з девіантною поведінкою, спеціальних (корекційних) установах для дітей з відхиленнями у розвитку та ін У загальноосвітніх школах-інтернатах з первісної льотної підготовкою навчально -виховний процес здійснюється за участю таких суб'єктів, як старші вихователі {командірирот) і вихователі (командири взводів), старшини рот, керівники гуртків. Старші вихователі-командири рот призначаються з числа офіцерів, які мають вищу професійну освіту за однією з авіаційних військово-облікових спеціальностей і, як правило, досвід роботи в авіаційних військових освітніх установах, а вихователі-командири взводів - з числа офіцерів запасу, які проходили військову службу в авіаційних військових частинах, установах чи освітніх установах. Це - військові фахівці зазначених освітніх установ. У їх обов'язки входить організація військово-спеціальної льотної підготовки учнів.

В освітніх установах професійної освіти учасниками освітнього процесу виступають навчаються і педагогічні (в вузах - науково-педагогічні) працівники. В установах початкової професійної освіти з урахуванням специфіки реалізованих їм освітніх програм суб'єктами навчально-виховного процесу є інженерно-педагогічні працівники. До даної категорії віднесені адміністрація, викладачі, майстри (інструктори) виробничого навчання, вихователі та інші члени трудового колективу установи, що здійснюють підготовку, переподго-

120

товку та підвищення кваліфікації робітників (фахівців), які виконують виховні функції і беруть участь в організації, проведенні та методичному забезпеченні навчального процесу.

Таким чином, аналіз освітнього законодавства дозволяє зробити висновок про те, що в різних освітніх установах в освітньому процесі задіяні різні

суб'єкти.

При цьому обов'язковими учасниками освітнього процесу в будь-якому випадку є навчається (вихованець) і педагогічний працівник. Важливо врахувати, що в типових положеннях про освітні установи невипадково навчається називається в першу чергу. Дійсно, саме навчається є головним учасником освітнього процесу, центральною фігурою в системі освіти. Саме його інтереси і потреби в першу чергу повинні бути реалізовані в процесі навчання і виховання.

Як зазначалося вище, навчається повинен розглядатися як суб'єкт, а не як об'єкт освітнього процесу. За ним слід визнавати найважливіші права і свободи у сфері освіти. З іншого боку, на нього покладаються і обов'язки щодо участі в освітньому процесі.

Правоздатністю в галузі освіти володіють не тільки громадяни РФ, але й іноземні громадяни, а також особи без громадянства. Стаття 43 Конституції РФ надає кожному право на освіту. Це означає, що реалізувати дане право можуть як громадяни РФ, так і іноземні громадяни та особи без громадянства. Разом з тим ст. 5 Закону РФ «Про освіту» встановлює державні гарантії прав громадян у галузі освіти, а ст. 6 надає громадянам РФ право на отримання основної загальної освіти рідною мовою. Порядок прийому та навчання громадян зарубіжних країн в державних установах вищої і середньої професійної освіти Російської Федерації за рахунок коштів федерального бюджету був затверджений постановою Госкомвуза РФ від 10 квітня 1996 р. він передбачає, що іноземні громадяни приймаються в названі установи відповідно до міжурядових угод, а також угодами, що укладаються Міносвіти РФ та іншими федеральними органами виконавчої влади, у віданні яких перебувають навчальні заклади, з державними органами управління освітою зарубіжних країн.

Зарахування іноземних громадян в освітні установи вищої та середньої професійної освіти на всі форми навчання та підвищення кваліфікації здійснюється на підставі направлення Управління міжнародного співробітництва Госкомвуза Росії. Досьє кандидата на навчання включає в

121

себе документи російською або англійською (французькою, іспанською) мовою: анкету, копії свідоцтва про народження та документа про освіту, медичне висновок і сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції. Іноземні громадяни, що не володіють російською мовою, зараховуються на підготовчі факультети навчальних закладів на один рік для вивчення російської мови та інших предметів залежно від спеціальності, яку вони мають намір отримати. Наприкінці навчального року проводяться випускні іспити.

Учні, які успішно склали іспити на рівні російської середньої (повної) загальноосвітньої школи, отримують свідоцтва про закінчення підготовчого факультету і направляються на навчання за обраною спеціальністю до вищих навчальних закладів. Учні, які успішно склали іспити на рівні основної загальної освіти Росії, отримують відповідні свідоцтва і направляються на навчання в середні спеціальні навчальні заклади. Місто та навчальний заклад, де буде навчатися після підготовчого факультету іноземний учень, пропонується російською стороною відповідно до плану розподілу. Іноземні громадяни, які не показали на підготовчому факультеті знань, необхідних для навчання у відповідному навчальному закладі, відраховуються. Іноземні громадяни можуть отримати освіту за програмою бакалавра, пройти навчання в магістратурі (за наявності відповідних освітніх цензів). Вони можуть бути прийняті в аспірантуру, якщо мають вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра наук (мистецтв). Іноземним громадянам, успішно освоїло навчальну програму і пройшли підсумкову державну атестацію, видаються дипломи державного зразка відповідної освіти та кваліфікації, а закінчили аспірантуру і захистили дисертацію присуджується вчений ступінь кандидата наук і також видається диплом кандидата наук. Іноземним громадянам, успішно підготували і захистили докторську дисертацію, присуджується вчений ступінь доктора наук з видачею відповідного диплома.

Міносвіти Росії в листі від 16 квітня 1999 роз'яснило порядок прийому в освітні установи професійної освіти осіб, які проживають в державах ближнього зарубіжжя (співвітчизників) 1. Відповідно до постанови Виконавчого комітету Союзу Білорусі і Росії від 11 квітня 1996 громадянам Республіки Білорусь забезпечуються рівні права з громадянами Російської Федерації при прийомі в освітні установи професійної освіти.

1 Вісник освіти. - 1999. - № 6.

122

Прийом на навчання осіб, які проживають в інших державах ближнього зарубіжжя, може здійснюватися відповідно до міжнародних договорів в межах контрольних цифр прийому за напрямами Міносвіти Росії, за договорами з фізичними та (або) юридичними особами з оплатою ними вартості навчання, а також на місця, що фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ (на конкурсній основі).

Аналогічні положення закріплені і в правилах прийому до установ професійної освіти. При цьому слід керуватися принципами соціальної підтримки співвітчизників, які проголошені Федеральним законом від 24 травня 1999 р. № 99-ФЗ «Про державну політику Російської Федерації відносно співвітчизників за кордоном». Співвітчизниками визнаються особи, які народилися в одній державі, проживають або проживали в ньому і володіють ознаками спільності мови, релігії, культурної спадщини, традицій і звичаїв, а також нащадки зазначених осіб по прямій низхідній лінії. Співвітчизниками за кордоном є: громадяни РФ, які постійно проживають за її межами; особи, що перебували в громадянстві СРСР, що проживають у державах, що входили до складу СРСР, отримали громадянство цих держав або стали особами без громадянства; вихідці (емігранти) з Росії (СРСР, Російської Федерації), що мали відповідну громадянську приналежність і що стали громадянами іноземної держави або мають вид на проживання або стали особами без громадянства, а також нащадки осіб, що належать до вищевказаних груп.

Органи державної влади в Російській Федерації: підтримують співвітчизників в отриманні ними рівного доступу до освіти на всіх рівнях і на рідних мовах і вживають з цією метою відповідні дії, передбачені міжнародними договорами та законодавством РФ; сприяють отриманню особами , що складалися в громадянство СРСР, нарівні з громадянами Російської Федерації середньої та вищої професійної освіти, підвищенню ними кваліфікації, в тому числі в аспірантурі та докторантурі, у навчальних закладах та науково-дослідних установах в Росії. У разі встановлення квоти на прийом іноземних громадян на навчання та підвищення кваліфікації за рахунок коштів федерального бюджету в обов'язковому порядку враховуються інтереси співвітчизників.

 Російська Федерація сприяє отриманню співвітчизниками загальної освіти на рідних мовах національностей Росії, а також вивченню російської історії і російського культурної спадщини. З цією метою здійснюються заходи: 

 - З підготовки викладачів; 

 123 

  - Розробці за участі фахівців-співвітчизників навч ників, програм та навчально-методичних посібників з урахуванням осо бенностей організації освітнього процесу в державах, входили до складу СРСР, і постачання такими підручниками, програмами і посібниками співвітчизників; 

 - Надання допомоги у створенні та офіційне визнання навчальних закладів, відкриття філій російських вузів з обу чением на рідних мовах, визнання еквівалентності дипло мов, що видаються цими навчальними закладами. 

 Російська Федерація в цілях формування освітнього простору, в якому враховуються права та інтереси співвітчизників, проводить у відносинах з державами, які входили до складу Союзу РСР, лінію на вироблення узгодженої політики в сфері освіти; укладає міжнародні договори про визнання Російською Федерацією дипломів про вищу професійну освіту співвітчизників , які отримали освіту в державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав, в Латвійській Республіці, Литовській Республіці та Естонській Республіці. З 2007 р. в Російській Федерації здійснюється Державна програма зі сприяння добровільному переселенню співвітчизників, що проживають за кордоном. Учасники програми мають право на отримання компенсаційного пакета, що включає в себе поряд з іншими послуги державних і муніципальних установ дошкільного виховання, загальної та професійної освіти. Мається на увазі надання місць у дитячих дошкільних освітніх установах і надання послуг в отриманні відповідного рівня освіти в установах загальної і професійної освіти. 

 В даний час правовий статус іноземних громадян, у тому числі в сфері освіти, регулюється Федеральним законом від 25 липня 2002 р. № 115-ФЗ «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації». Цей Федеральний закон містить ряд норм, що стосуються отримання іноземними громадянами освіти в нашій країні. За загальним правилом їм надається так званий національний правовий режим, тобто вони користуються в Росії правами і несуть обов'язки нарівні з громадянами РФ. Винятки з цього правила можуть встановлюватися федеральним законом. Так, для в'їзду в Росію з метою отримання освіти потрібне спеціальне запрошення. Воно видається іноземному громадянину територіальним органом внутрішніх справ за клопотанням освітнього закладу, в якому планується навчання, або відповідного федерального органу виконавчої влади, у веденні якого знаходяться установи професійної освіти (Міноборони Росії, ФСБ Росії, МНС та ін.) Освітня установа, 

 124 

  запросити іноземного громадянина на навчання, гарантує йому можливість отримання освіти, сприяє його своєчасної реєстрації за місцем перебування, а також забезпечує його іиезд з країни по завершенні або припиненні навчання. Протягом трьох робочих днів з дня прибуття даної особи в освітній заклад воно має направити інформацію про це в орган виконавчої влади суб'єкта РФ з питань освіти. Орган управління освітою суб'єкта РФ веде облік навчаються іноземців і направляє дану інформацію до органів внутрішніх справ і в Міносвіти Росії. 

 Аналогічні повноваження надані зазначеним вище федеральним органам виконавчої влади, яка направила хо-цатайства про запрошення на навчання іноземних громадян. Триденний термін встановлений також для передачі інформації про факт самовільного вибуття іноземного громадянина з освітнього закладу. Про це повинні бути сповіщені крім органу управління освітою суб'єкта РФ також територіальні органи внутрішніх справ і безпеки. У період навчання іноземним громадянам надається право на здійснення трудової діяльності на території РФ, причому незалежно від наявності дозволу на роботу. Навчаються в установах професійної освіти іноземні громадяни можуть працювати в період канікул. Вони вправі також працювати у вільний від навчання час протягом навчального року як навчально-допоміжного персоналу в тих установах, в яких вони навчаються. Не потрібно спеціального дозволу на трудову діяльність і запрошеним в нашу країну в якості викладачів для проведення занять в освітніх установах (крім осіб, що в'їжджають до Росії для заняття викладацькою діяльністю в установах професійної релігійної освіти). 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Учасники освітнього процесу: поняття, види, основи правового статусу"
 1.  Федорова М.Ю.. Нормативно-правове забезпечення освіти: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / М.Ю. Федорова. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія»., 2009

 2.  Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    учасник і організатор гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Професійно-особистісна позиція вчителя в гуманістично-орієнтованої соціально-освітньому середовищі. 2. Духовно-психологічний потенціал особистості вчителя, орієнтованого на діалог з учасниками педагогічного процесу. 3. Соціальний інтелект
 3.  Від видавництва
    учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8. Публічно-правові утворення як учасники цивільних правовідносин Глава 9. Об'єкти цивільних правовідносин Глава 10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин Глава 11. Здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових
 4.  Тема 5. УЧАСНИКИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
    учасників арбітражного процесу. Формування складу суду. Одноосібне і колегіальний розгляд справ. Залучення до розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи. Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки. Заміна неналежного відповідача. Процесуальне правонаступництво, підстави. Процесуальне співучасть: поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки.
 5.  Цивільні правовідносини
    учасників (суб'єктів) цивільних правовідносин. Об'єкти цивільних правовідносин. Види цивільних правовідносин. Речові, зобов'язальні, корпоративні та виключні правовідносини. Правовідносини, що включають в свій зміст переважні права. Немайнові цивільні правовідносини. Тема 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних
 6.  8.4. Педагогічна система юридичної освітньої установи
    освітнього рівня (освітнього цензу). В її основу покладено принципи державної політики в галузі освіти, що забезпечують реалізацію вимог державних освітніх стандартів з таким напрямами підготовки (спеціальностями), як юриспруденція, правознавство, правоохоронна діяльність, управління, та вимог кваліфікаційних характеристик по
 7.  Короткий зміст глави
    учасників до трансценденції, тобто виходу за межі конкретної внутришкольной середовища, і самотрансцендентность, тобто здатність до спілкування на рівні "Я - Інші" (учні, батьки, колеги-вчителі, педагогічний колектив, автори освітніх текстів, суспільство в цілому). 2. Провідна роль в організації гуманістично-орієнтованого міжособистісної взаємодії в освітньому середовищі
 8.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
    освітнього простору в процесі викладання філософії. 15. Розвиток мислення студентів у процесі навчання філософії. 16. Естетичне наповнення освітньо-філософського простору. 17. Державний освітній стандарт вищої професійної освіти і викладання філософії. 18. Навчальна програма з філософії. 19. Викладання філософії і профіль
 9.  Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    учасниками освітнього процесу на різних етапах становлення його професійної діяльності. Тема 2. Проблема професійно-педагогічної підготовки студентів-майбутніх учителів до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Психологічний аналіз процесу інформаційно-комунікативної взаємодії студентів педвузу
 10.  5. Товариство з додатковою відповідальністю
    учасники якого солідарно несуть відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків (п. 1 ст. 95 ЦК). Така відповідальність настає лише при недостатності майна самого товариства для покриття виниклих у нього боргів, тобто в субсидіарної порядку. В іншому статус цього господарського товариства аналогічний статусу товариства з
 11.  1. Поняття адміністративно-правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно-правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових відносин.
    правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно-правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових
 12.  46. Правовий статус колективних суб'єктів: поняття і види.
    учасником яких є держава як усередині країни, так і на міжнародній арені. Держава через державну владу, що представляє собою вольові (керівництва-підпорядкування) відносини, що складаються між державним апаратом "суб'єктами політичної системи суспільства на основі правових норм, виступає як владний суб'єкт правовідносин. Разом з тим держава виступає в
 13.  Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    освітньому середовищі. 1. Поняття "професійно-особистісної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі". 2. Гуманістична спрямованість особистості як фактор психологічної готовності вчителя до полісуб'єктний взаємодії. 3. Комунікативно-поведінкові установки сучасного вчителя по відношенню
 14.  Короткий зміст глави
    учасниками освітнього процесу вчитель виступає одночасно в декількох психологічних ролях. Найбільш вираженою у професійній картині світу сучасного вчителя є позиція організатора навчальної діяльності учнів. Менш осмисленими на рівні професійної свідомості та практичної діяльності вчителя є професійні ролі соціального педагога-вихователя,