Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право Україна / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як виробляється звільнення в випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я (п. 2 ст. 40 КЗпП України)?Розвиток науки і техніки, вдосконалення і ускладнення обладнання, впровадження нових технологічних процесів, комп'ютеризація виробничої діяльності пред'являють до працівників нові вимоги
і ставлять перед ними завдання підвищувати свою кваліфікацію. У тих випадках, коли працівник не підвищує свою
кваліфікацію, що не освоює нові технології , комп'ютерну техніку і в результаті цього не здатний виконувати покладені на нього обов'язки на належному
рівні, можна ставити питання про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі. Слід підкреслити, що розірвання трудового договору
по даній підставі буде правомірним, якщо працівнику створені нормальні умови для роботи.

Причиною визнання невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі може
бути також стан його здоров'я, в результаті чого
працездатність працівника знижується до рівня, що перешкоджає якісному виконанню роботи.

134

Таким чином, під ' невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі слід розуміти його нездатність через недостатньої кваліфікації або стану здоров'я виконувати належним чином доручену роботу.

Згідно п. 24 постанови Пленуму Верховного
Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 ИО практику розгляду судами трудових споровими по цій підставі
можуть бути звільнені працівники тільки в тому випадку, якщо будуть встановлені фактичні дані, які підтверджують, що внаслідок недостатньої кваліфікації
або втрати здоров'я (стійкого зниження працездатності) працівник не може належним чином виконувати покладені на нього трудові обов'язки або виконання їх протипоказано за станом здоров'я
або несприятливо для членів трудового колективу
або громадян, яких він обслуговує, і неможливо перевести, за його згодою, на іншу роботу. Ст.Л7 Закону України ИОб основи соціальної захищеності
інвалідів в Украінеи забороняє розривати трудовий
договір з мотивів інвалідності, за винятком
випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан здоров'я інваліда перешкоджає
виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці інших осіб, або коли продовження трудової діяльності може призвести до
погіршення здоров'я інваліда.

Невідповідність працівника за станом здоров'я
має бути підтверджено медичним висновком. Особливо це важливо для працівників, які проходять
обов'язковий медичний огляд (водії, працівники харчових блоків, лікувально-профілактичних і дитячих установ, працівники із шкідливими і важкими
умовами праці і т. д.).

В основу визнання працівника недостатньо кваліфікованим має бути покладена об'єктивна
Нездатність працівника систематично виконувати
покладених на нього трудовим договором роботу, в незадовільному не з його вини виконанні труйових функцій (невиконанні норм виробітку, в нездатності освоїти складну техніку і т. д.). Несо
135

отвегствіе працівника може підтверджуватися висновком атестаційної комісії (у тих випадках, коли
працівники проходять періодичну атестацію). Порядок проведення атестації регулюється законодавством України. Так, державні службовці
органів виконавчої влади підлягають атестації
на підставі Положення про порядок проведення атестації державних службовців органів виконавчої влади (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 950).
Атестації підлягають посадові особи Державної податкової служби України (ст. 15 Закону України ИО державну податкову службу в Украінеи).
Порядок проведення атестації даної категорії працівників визначається Головною державною податковою адміністрацією Україна. Атестація лікарів
проводиться відповідно до Положення про порядок
проведення атестації лікарів (затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 р. № 359). На підставі ст. 9 Закону України * 0 судової експертізеи передбачається атестація судових експертів, яка проводиться в
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 15 липня 1997 р. № 285/7-А ИОб експертнокваліфікаціонних комісії та атестацію судових
експертови. Атестація проводиться і в інших, ^ встановлених законодавством України, випадках.

Атестація проводиться один раз на три-п'ять років. В пре-:

справах одного міністерства (відомства) періодичність,
проведення атестації має бути однаковою. Кон-,
Конкретні терміни, графік проведення атестації стверджуючи- , и
ються керівником підприємства, установи, органі-1
зації за погодженням з відповідним профспілка-1
комітетом і доводиться до відома працівників,
які повинні бути атестовані. Атестаційна комісія, як правило, створюється наказом керівника.
Комісія повинна забезпечити об'єктивний розгляд
і професійну оцінку діяльності аттестуемого.
Висновки атестаційної комісії про ділові якості
працівника не є обов'язковими для власника або уповноваженого ним органу, носять рекомендатель
136

ний характер і підлягають оцінці в сукупності з іншими об'єктивними даними, що свідчать про недостатню кваліфікацію працівника.

Не можна звільнити працівника по цій підставі, якщо у нього відсутня спеціальна освіта (диплом), крім випадків, коли, відповідно до чинного законодавства України, наявність диплома є обов'язковою умовою виконання роботи,
обумовленої трудовим договором. У тих випадках, коли виконання певної роботи, в Відповідно до
законодавством, допускається тільки після надання спеціального права (водії автомобільного
транспорту або електротранспорту і т. д.), то позбавлення
цього права може бути підставою для звільнення працівника за невідповідністю займаній посаді або
виконуваній роботі.

Не можна звільнити по невідповідності через недостатню кваліфікацію працівників, що не мають достатнього досвіду роботи у зв'язку з нетривалістю трудового стажу або через відсутність достатнього досвіду,
а також неповнолітніх, так як вони також не володіють достатнім досвідом. Не підлягають звільненню
по даній підставі молоді фахівці, поки вони
не набудуть достатній навик в роботі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Як виробляється звільнення у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я (п. 2 ст. 40 КЗпП України)? "
 1. Зміст
  Введення ... З РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6 Глава 1. Загальні питання ... ... .. 6 Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі
 2. 3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
  У попередньому розділі досить детально і обгрунтовано розглянуто питання про необхідність реформи системи підписання контрактів військовослужбовців і в першу чергу офіцерами як основи будівництва ЗС РФ . Очевидно, що широкий діапазон посад, спеціальностей, видів діяльності, регіонів і кліматичних умов вимагають і відмінностей в стимулюванні та оплаті офіцерів, встановлення для них
 3. Що слід розуміти під необгрунтованою відмовою в прийомі на роботу?
  Статтею 22 КЗпП України забороняється необгрунтована відмова в прийомі на роботу. Проте ні в кодексі, ні в інших нормативних актах немає його визначення, хоча пропозиції про законодавче закріплення поняття необгрунтованої відмови висловлювалися неодноразово. У літературі з трудового права з урахуванням практики вироблено наступне уявлення про необгрунтовану відмову в прийомі на роботу: по-перше,
 4. За яких підстав може бути припинений трудовий договір?
  Відповідно до ст. 4 Конвенції МОП № 158 ИО припинення трудових відносин з ініціативи предпрінімателяи трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо немає законних підстав для такого припинення, пов'язаних зі здібностями чи поведінкою працівника або викликаних виробничою потребою підприємства, установи чи служби. Під припиненням трудового договору слід розуміти
 5. Як відбувається звільнення працівника у зв'язку з втратою до нього довіри з боку власника або уповноваженого ним органу (п. 2 ст. 41 КЗпП України)?
  Трудовий договір з працівником може бути припинений у разі вчинення винних дій особою, яка безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо вони дають підставу для втрати довіри до нього з боку власника (або уповноваженого ним органу). Насамперед за п. 2 ст. 41 КЗпП України можуть бути звільнені працівники, прийняті на роботу, у зв'язку з виконанням якої з ними
 6. Додаток 3 Положення Про порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ (Проект)
  Відповідно до Закону даний Положення визначає порядок класифікації і встановлює категорії офіцерського складу. 1. Порядок класифікації офіцерів МО РФ і встановлення їх категорії. 1.1. Залежно від займаної посади, його особистої підготовки офіцерам встановлюються такі категорії: I категорії Офіцери (командного і виховного складу) Вищого розряду Першого розряду
 7. Як відбувається звільнення працівника у зв'язку з набранням законної сили вироку суду (п. 7 ст. 36 КЗпП України)?
  Відповідно до п. 7 ст. 36 КЗпП України набрання законної сили вироком суду, яким працівник засуджений (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження роботи на даному підприємстві, є підставою припинення трудового договору. До числа інших
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 9. Глава дев'ятнадцята. правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  Право і поведінку. Поняття правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Поняття правопорушення. Ві-ди правопорушень. Соціальна природа і причини злочинності. Соціальна відповідальність-ність та її види. Юридична відповідальність і її види. Звільнення від юридичної відповідальності. Презумпція невинності. У попередніх темах неодноразово згадувалося «пра-вило поведінки» як синонім
 10. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва , кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
© 2014-2022  ibib.ltd.ua